Sapta 33
God i makim Esekiel olsem wasman
(Esekiel 3.16-21)
Bikpela i tokim mi olsem, “Man bilong graun, tokim ol wantok bilong yu long pasin bilong ol wasman. Sapos mi salim ol birua i kam bilong pait long wanpela kantri, orait ol manmeri bilong dispela kantri i save makim wanpela man bilong ol yet bilong kamap wasman bilong ol. Na taim wasman i lukim ol birua i kam, em i save winim biugel bilong toksave long ol manmeri long dispela samting. 4-5 Na Kis 9.19-21, Hi 11.7 sapos wanpela man i harim biugel na i no i go painim ples bilong hait, na ol birua i kilim em i dai, orait em i asua bilong em yet na em i dai. Long wanem, sapos em i bin i go hait, bai em i no inap bagarap. Tasol Ais 56.10-11, Ese 3.18, 18.20, 18.24 sapos wasman i lukim ol birua i kam na em i no winim biugel, orait ol birua bai i kam kilim ol manmeri. I tru, ol dispela manmeri i bin mekim sin na ol i dai, tasol long ai bilong mi, em i asua bilong wasman yet na ol i dai.
“Olsem Jer 1.17, 26.2, Ese 3.17, Ap 5.20 na man bilong graun, mi mekim yu i kamap wasman bilong ol Israel. Taim mi gat strongpela tok bilong autim long ol, orait bai mi givim yu na yu mas autim long ol. Sapos mi lukim wanpela man i mekim pasin nogut na mi tok em i mas i dai, orait yu mas toksave long em. Yu mas tokim em long senisim tingting na pasin bilong en. Sapos yu no tokim em, orait bai sin bilong en i stap olsem tasol, na bai em i dai. Tasol long ai bilong mi em i asua bilong yu tasol na em i dai. Tasol Ese 3.19-21, Ap 13.40-41, 13.46 sapos yu toksave long dispela man bilong mekim sin, na em i no lusim pasin nogut, orait dispela pasin nogut bai i bagarapim em na em bai i dai. Tasol bai yu no gat asua long dispela samting, na yu no ken i dai.”
Bikpela i no laik bai ol man i mekim sin, ol i dai
10 Bikpela i tok moa long mi olsem, “Man bilong graun, yu mas autim dispela tok bilong mi long ol Israel. Yupela i save tok olsem, ‘Mipela i bin mekim planti sin, olsem na mipela i bel hevi tru, na ol bodi bilong mipela i kamap bun nating. Olsem wanem bai mipela inap i stap gut?’ 11 Tokim 2 Sml 14.14, Ese 18.23, 18.31, 2 Pi 3.9 ol Israel olsem, ‘Mi God, Bikpela, mi save stap oltaim, na tru tumas mi no save amamas long taim ol man bilong mekim sin, ol i dai. Mi save amamas long ol dispela man i givim baksait long pasin bilong sin na ol i stap gut. Yupela ol Israel, harim. Yupela i mas givim baksait long pasin nogut yupela i save mekim na kam bek long mi. Bilong wanem yupela i laik i dai?’
12 “Man bilong graun, yu tokim ol Israel, sapos wanpela stretpela man i mekim sin, orait ol stretpela pasin em i bin mekim bipo, ol i no inap helpim em long stap gut. Na sapos wanpela man bilong mekim sin, em i givim baksait long pasin nogut bilong en, orait bai mi no inap bagarapim em. Na sapos wanpela stretpela man i stat long mekim sin, orait mi no ken ting long stretpela pasin em i bin mekim na bai mi larim em i stap gut. Nogat. 13 Mi Ese 3.20, 18.24 save tokim ol stretpela man, ol bai i stap gut. Tasol sapos wanpela stretpela man i ting ol stretpela pasin em i bin mekim ol bai inap helpim em i stap gut, na em i lusim stretpela pasin na i wok long mekim sin, orait bai mi God, mi no inap tingim ol stretpela pasin em i bin mekim bipo. Nogat. Nau em i mekim sin na em i mas i dai. 14 Na mi save tokim ol man nogut, bai ol i mas i dai. Tasol sapos wanpela man bilong mekim sin, em i givim baksait long sin bilong en, na i wok long mekim stretpela pasin, 15 orait bai em i no inap i dai. Sapos em i givim bek wanpela samting em i bin kisim long narapela man olsem mak bilong dispela man i mas bekim dinau, o sapos em i bekim ol samting em i bin stilim, na em i bihainim gut olgeta lo bilong mi, na em i no mekim sin moa, orait dispela man i no inap i dai. Nogat. Em bai i stap gut. 16 Bai mi no ken tingim ol sin em i bin mekim bipo. Nau em i mekim stretpela pasin na em bai i stap gut.
17 “Tasol, man bilong graun, ol wantok bilong yu i save tok, pasin bilong mi, Bikpela i no stret. Tasol nogat. Pasin bilong ol Israel yet i no stret. 18 Sapos wanpela stretpela man i lusim stretpela pasin na i mekim sin, orait bai em i dai. 19 Na sapos wanpela man bilong mekim sin, em i givim baksait long sin bilong en, na i bihainim gutpela stretpela pasin, orait bai em i stap gut. 20 Tasol yupela ol Israel i save tok, pasin bilong mi, Bikpela, i no stret. Orait harim. Bihain bai mi kotim yupela na bai mi skelim pasin bilong yupela wan wan.”
Jerusalem i bagarap
21 Long 2 Kin 25.3-10, Jer 39.2-8, 52.4-14 namba 12 yia bilong mipela i stap long ples kalabus, na long de namba 5 bilong namba 10 mun bilong dispela yia, wanpela man i kam na tokim mi olsem, Jerusalem i bagarap pinis. Long taim ol birua i bagarapim Jerusalem, dispela man i bin lusim Jerusalem na ranawe i kam long mi. 22 Long apinun bilong de namba 4 bilong namba 10 mun, mi pilim strong bilong Bikpela i kam long mi. Na tumora long moningtaim dispela man i kamap long mi. Na Bikpela i bin mekim maus bilong mi i orait gen na mi inap long toktok.* Lukim Esekiel 24.25-27.
Ol manmeri i stap yet long kantri Israel, ol i bin mekim sin
23 Bikpela i tokim mi olsem, 24 “Man bilong graun, ol taun bilong Israel i bagarap pinis. Tasol ol manmeri i stap yet long ol dispela taun, ol i save tok olsem, ‘Abraham i wanpela man tasol, na God i bin givim dispela olgeta graun long em. Tasol nau yumi gat planti manmeri. Olsem na ating, tru tumas, God i bin givim dispela graun long yumi.’ 25 Orait nau mi laik bai yu autim dispela tok long ol. Mi God, Bikpela, mi tok olsem, yupela i save mekim planti pasin nogut. Long taim yupela i kilim abus bilong kaikai, yupela i no save rausim blut. Na yupela i save lotuim ol giaman god. Na yupela i save kilim ol man i dai. Olsem wanem na yupela i ting bai yupela inap kisim dispela graun? 26 Oltaim yupela i save pait nabaut. Na yupela i save mekim ol stingpela pasin. Na yupela i save trabel long ol meri bilong ol wantok bilong yupela. Olsem wanem na yupela i ting bai yupela inap kisim dispela graun? Yupela i no inap tru.
27 “Orait mi laik yu tokim ol long dispela tok bilong mi God, Bikpela. Mi God, mi save stap oltaim na mi tok tru olsem, bai ol birua i kam na kilim i dai ol manmeri i stap long ol dispela taun i bagarap pinis. Na ol manmeri i no i stap long ol taun, ol wel animal bai i kam kilim na kaikai. Na ol manmeri i stap long ol gutpela ples hait na long ol hul bilong ston, bai ol i kisim bikpela sik na i dai. 28 Na bai mi bagarapim dispela graun na em bai i kamap ples nating. Ol Israel i save amamas long strong bilong ol, tasol bai mi pinisim tru dispela strong. Na olgeta maunten bilong Israel bai i kamap bus nogut tru na ol man bai i no laik wokabaut moa long en. 29 Taim mi mekim graun bilong ol dispela manmeri i kamap ples nating, bilong bekim stingpela pasin bilong ol, orait bai ol i save gut olsem, mi yet mi Bikpela.”
Ol manmeri i no bihainim tok bilong profet
30 Bikpela i tokim mi olsem, “Man bilong graun, long taim ol wantok bilong yu i bung klostu long banis bilong taun na long ol dua bilong haus bilong ol, ol i save tingting long yu na tok olsem, ‘Goan, yumi go harim wanem tok Bikpela i bin givim profet bilong en nau. 31 Olsem na ol manmeri bilong mi i save bung bilong harim tok bilong yu. Tasol ol i save harim nating tasol. Ol i no save bihainim dispela tok. Ol i save tok tasol long mekim kain kain pasin pamuk, na ol i tingting tasol long mekim kain kain pasin bilong kisim planti mani samting. 32 Ol i laik harim tok bilong yu, olsem ol i laikim tumas long harim man i save paitim gita na mekim gutpela musik. Na olsem ol i laik harim man i gat gutpela nek na i save singim ol gutpela song bilong man i laikim meri. Ol i save harim olgeta tok bilong yu, tasol ol i no save bihainim liklik. 33 Tasol 1 Sml 3.20, Ese 2.5 bihain olgeta tok bilong yu bai i kamap tru, na long dispela taim bai ol i save, ol dispela tok yu bin autim long ol, em i tok bilong mi yet.”

33:4-5: Kis 9.19-21, Hi 11.7

33:6: Ais 56.10-11, Ese 3.18, 18.20, 18.24

33:7: Jer 1.17, 26.2, Ese 3.17, Ap 5.20

33:9: Ese 3.19-21, Ap 13.40-41, 13.46

33:11: 2 Sml 14.14, Ese 18.23, 18.31, 2 Pi 3.9

33:13: Ese 3.20, 18.24

33:21: 2 Kin 25.3-10, Jer 39.2-8, 52.4-14

*33:22: Lukim Esekiel 24.25-27.

33:33: 1 Sml 3.20, Ese 2.5