Sapta 18
God i save lukim pasin bilong olgeta man wan wan
Bikpela i tokim mi long autim dispela tok, “Yupela Jer 31.29 Israel i save laikim tumas long tok piksa olsem, ‘Ol papamama i kaikai pikinini bilong diwai wain i no mau. Tasol dispela i pait long maus bilong ol pikinini bilong ol.’ Bilong wanem yupela i save mekim dispela kain tok? Mi God, Bikpela, mi save stap oltaim, mi tok tru tumas long yupela, bai mi mekim yupela i lusim dispela tok olgeta. Laip Ese 18.20, Ro 6.23 bilong olgeta papamama na bilong ol pikinini i stap long han bilong mi tasol. Olsem na sapos wanpela man i mekim sin, dispela man tasol i mas i dai.
“Sapos i gat wanpela gutpela man i stap, na pasin bilong en i stret olgeta, orait dispela man bai i stap gut. Dispela Wkp 20.18 kain man i no save lotu long ol giaman god bilong ol Israel, na em i no save kaikai ol samting ol i givim olsem ofa long ol giaman god. Na em i no save trabel long meri bilong narapela man, na em i no save slip wantaim meri long taim meri i gat sik mun. Em Kis 22.25 i no save mekim nogut long ol arapela man na stilim samting bilong ol. Taim ol arapela man i dinau long em na givim em samting olsem mak bilong ol i mas bekim dinau, em i no save holim ol dispela samting olgeta. Nogat. Em i givim bek long ol man i bin dinau long em. Na em i save givim kaikai long ol man i hangre, na givim laplap long ol man i no gat laplap. Na Wkp 19.15 taim wanpela wantok i dinau long em, na i laik bekim dinau, orait em i no save kisim winmani wantaim. Long taim em i harim kot, em i save mekim stretpela pasin tasol, na em i save stretim gut tok bilong ol man i kam long kot. Na Wkp 18.5, Ese 20.11, Amo 5.4 em i save bihainim gut olgeta tok na lo bilong mi na mekim stretpela pasin tasol. Dispela kain man em i stretpela man, olsem na em bai i stap gut. Mi God, Bikpela, mi tok olsem.
10 “Na sapos dispela kain man i gat wanpela pikinini man, na dispela pikinini i kamap bikpela pinis na i save stilim ol samting na kilim ol man o mekim wanpela kain pasin nogut 11 papa bilong en i no bin mekim, orait em i mas i dai. Dispela pikinini i save kaikai ol samting ol i bin ofaim long ol giaman god, na em i save trabel long ol meri bilong ol arapela man. 12 Em i save mekim nogut long ol rabisman, na em i save stil na em i save holim ol samting ol arapela man i givim em olsem mak bilong ol i mas bekim dinau. Na em i save lotu long ol giaman god, na mekim olkain rabis pasin long ples lotu bilong ol dispela samting nogut. 13 Na taim ol wantok i bekim dinau, em i save kisim winmani wantaim. Ating dispela kain man bai i stap gut, a? Nogat tru. Em i bin mekim ol dispela pasin mi no laikim tru, na em i mas i dai. Asua bilong em yet na em bai i dai.
14 “Na sapos dispela namba 2 man i gat wanpela pikinini man, na pikinini i kamap bikpela pinis na i lukim olgeta dispela pasin nogut papa bilong en i save mekim, tasol em yet i no bihainim dispela kain pasin, orait em bai i stap gut. 15 Dispela kain man i no save lotu long ol giaman god bilong ol Israel, na em i no save kaikai ol samting ol i bin ofaim long ol giaman god. Na em i no save trabel long meri bilong narapela man, 16 na mekim nogut long ol arapela man na stilim samting bilong ol arapela man. Na em i no save kisim wanpela samting olsem mak bilong ol man i mas bekim dinau. Na em i save givim kaikai long ol man i hangre na givim klos long ol man i no gat klos. 17 Em i no save mekim nogut long ol rabisman, na em i no save kisim winmani long ol wantok. Em i save bihainim olgeta lo na tok bilong mi, olsem na dispela kain man bai i stap gut. Tru, papa bilong en i bin mekim planti sin, tasol pikinini i no ken i dai long asua bilong papa. 18 Papa bilong en i bin mekim nogut long ol arapela manmeri na stilim ol samting bilong ol na mekim olkain pasin nogut. Olsem na papa i gat asua na em yet i mas i dai.
19 “Tasol yupela Israel i save askim mi olsem, ‘Bilong wanem pikinini i no inap karim hevi bilong asua bilong papa bilong en?’ Orait mi bekim tok bilong yupela olsem. Sapos pikinini i mekim stretpela pasin na em i bihainim gut olgeta lo bilong mi, orait em bai i stap gut. 20 Man Lo 24.16, Ais 3.10-11, Ese 18.4, Ro 2.9 i mekim sin, em tasol bai i dai. Sapos papa i mekim sin, orait pikinini i no gat asua, na em i no ken karim hevi bilong dispela sin. Na sapos pikinini i mekim sin, orait papa i no gat asua na em i no inap karim hevi bilong dispela sin. Stretpela man bai i kisim gutpela pe bilong stretpela pasin em i bin mekim, na man nogut bai i karim hevi bilong pasin nogut em i bin mekim.
21 “Tasol Ese 18.27, 33.12, 33.16-19 sapos wanpela man nogut i lusim sin bilong en, na em i bihainim ol lo bilong mi na mekim stretpela pasin tasol, orait bai em i no inap i dai. Nogat. Em bai i stap gut. 22 Mi no ken tingim moa ol sin em i bin mekim bipo. Nau em i mekim stretpela pasin, olsem na em bai i stap gut. 23 Mi Ese 33.11, 1 Ti 2.4, 2 Pi 3.9 God, Bikpela, mi laik askim yupela, yupela i ting mi save amamas taim wanpela man nogut i dai, a? Nogat tru. Mi save amamas long taim man i lusim sin bilong en na i stap gut.
24 “Tasol Ese 3.20, 33.12-13, 33.18, 2 Pi 2.20 sapos wanpela stretpela man i lusim stretpela pasin na i mekim olkain pasin nogut mi no save laikim, olsem ol man nogut i save mekim, ating bai em i stap gut, a? Nogat tru. Bai mi no inap tingim moa wanpela gutpela pasin em i bin mekim. Em i givim baksait long mi na mekim sin, olsem na em i mas i dai. 25 Tasol yupela i save tok olsem, ‘Dispela pasin Bikpela i save mekim, em i no stret.’ Orait yupela Israel, harim gut tok bilong mi. Yupela i ting pasin bilong mi i no stret, a? Nogat. Pasin bilong yupela tasol i no stret. 26 Sapos stretpela man i lusim stretpela pasin na i mekim pasin nogut, orait em i gat asua na em bai i dai. 27 Na sapos man nogut i lusim pasin bilong sin na i mekim stretpela pasin, orait em bai i no inap i dai. Nogat. Bai em i stap gut. 28 Em i save pinis, pasin bilong en i no gutpela, olsem na em i lusim dispela pasin nogut na i bihainim stretpela pasin. Olsem na em bai i no inap i dai. Nogat. Bai em i stap gut. 29 Mi bihainim dispela pasin, na yupela Israel i save tok, pasin bilong mi i no stret. Yupela i ting pasin bilong mi i no stret, a? Nogat. Pasin bilong yupela tasol i no stret.
30 “Nau mi God, Bikpela, mi gat tok long yupela Israel. Long taim mi kotim yupela bai mi skelim pasin bilong yupela wan wan. Olsem na yupela i mas tanim bel na givim baksait long olgeta pasin nogut yupela i bin mekim. Sapos yupela i mekim olsem, orait pasin nogut bilong yupela i no ken bagarapim yupela. 31 Bilong wanem yupela Israel i laik i dai? Mobeta yupela i lusim olgeta pasin nogut yupela i wok long mekim, na senisim olpela tingting na bel bilong yupela na kisim nupela bel na nupela spirit. 32 Mi God, Bikpela, mi no save amamas long taim wanpela man o meri o pikinini i dai. Olsem na yupela i mas lusim sin na tanim bel na bai yupela i stap gut.”

18:2: Jer 31.29

18:4: Ese 18.20, Ro 6.23

18:6: Wkp 20.18

18:7: Kis 22.25

18:8: Wkp 19.15

18:9: Wkp 18.5, Ese 20.11, Amo 5.4

18:20: Lo 24.16, Ais 3.10-11, Ese 18.4, Ro 2.9

18:21: Ese 18.27, 33.12, 33.16-19

18:23: Ese 33.11, 1 Ti 2.4, 2 Pi 3.9

18:24: Ese 3.20, 33.12-13, 33.18, 2 Pi 2.20