Sapta 3
Ol manmeri bilong Jerusalem bai i stap nogut tru
Harim. Klostu nau God, Bikpela I Gat Olgeta Strong bai i rausim olgeta man na olgeta samting, em ol i save mekim sindaun bilong ol manmeri bilong Jerusalem na Juda i kamap gutpela. Em bai i pinisim olgeta kaikai na wara bilong ol. Em bai i rausim olgeta strongpela man bilong pait na ol arapela soldia na ol man bilong harim kot na ol profet na ol glasman na ol bikman bilong taun. Na tu em bai i rausim ol ofisa bilong ami na ol ofisa bilong gavman na ol man bilong givim gutpela tingting long king. Na em bai i rausim ol man i save tumas long wokim ol kain kain samting, na ol man i save moa long wokim ol kain kain marila. Na Bikpela bai i larim ol mangi nating i kamap lida bilong ol Juda na Jerusalem, na bai ol i bosim kantri long laik bilong ol yet, na mekim ol kain kain pasin. Olgeta man bai i wok resis long daunim ol arapela. Ol yangpela man na meri bai i bikmaus na sakim tok bilong ol lapun bilong ol. Na ol man i pulap long ol tingting nogut tasol, ol bai i sakim tok bilong ol man i gat gutpela tingting.
Long dispela taim ol man bai i go long wanpela brata bilong ol yet na tokim em olsem, “Yu tasol yu gat klos bilong putim. Mobeta yu kamap lida bilong mipela, na helpim mipela long dispela taim nogut.” Tasol em bai i bekim tok olsem, “Mi no gat rot bilong helpim yupela. Mi tu mi no gat kaikai o laplap samting. Yupela i no ken makim mi bilong kamap lida bilong yupela.”
Jerusalem na Juda i bungim taim nogut na i stat long pundaun, long wanem, olgeta toktok na wok bilong ol i save daunim na bagarapim biknem bilong Bikpela. Ol i save mekim ol dispela pasin nogut long pes bilong en. * Sampela man i ting dispela tok i stap namel long tupela mak i tok olsem, “Yu lukim pes bilong ol tasol na bai yu save, ol i man bilong mekim pasin nogut.” Long taim bilong harim kot ol i save helpim tasol ol man ol i laikim, na ol i daunim ol arapela. Na dispela pasin bilong ol i kotim ol yet.* Ol i no sem long mekim sin long ai bilong ol manmeri, wankain olsem ol Sodom i bin mekim bipo. Bai ol i bagarap. Asua bilong ol yet bai i bagarapim ol.
10 Tokim ol man i save mekim gutpela na stretpela pasin long ol i ken amamas. Ol bai i kisim gutpela pe long wok bilong ol. 11 Tasol ol man nogut bai i bagarap. Bai ol i kisim pe nogut bilong pasin nogut ol i bin mekim.
12 Sori tru, yupela ol manmeri bilong mi. Ol yangpela man na ol meri i bosim yupela na mekim nogut long yupela. Ol dispela lida i paulim yupela na yupela i bihainim ol i go long ol rot nogut.
13 Bikpela i redi long harim kot bilong olgeta lain manmeri. 14 Em i kotim ol hetman na ol lida bilong ol manmeri bilong en, na em i tokim ol olsem, “Ol manmeri bilong mi i olsem gaden wain bilong mi, na yupela tasol i bagarapim dispela gaden na stilim olgeta samting i stap long en. Yupela i no save sori long ol man i sot long ol samting. Nogat tru. Yupela i save pulim ol liklik samting bilong ol na hipim long ol haus bilong yupela. 15 Husat i tokim yupela na yupela i bagarapim ol manmeri bilong mi na mekim nogut long ol rabisman? Mi, Bikpela I Gat Olgeta Strong, mi tokim yupela stret, yupela i mekim pasin nogut tru.”
Ol hambakmeri bilong Jerusalem bai i bungim taim nogut
16 Bikpela i tok olsem, “Lukim ol meri bilong Jerusalem. Ol i ting ol i moa yet. Taim ol i wokabaut ol i save mekim bilas long lek bilong ol i pairap. Ol i save apim het bilong ol na stretim nek bilong ol, na ai bilong ol i lukluk nabaut long ol man.” 17 Olsem na Bikpela bai i mekim save long ol dispela meri. Em bai i mekim ol sua i pulap long het bilong ol, na gras bilong ol bai i pinis olgeta. Tok Hibru i no klia tumas long dispela hap. 18-19 Long dispela taim, Bikpela bai i rausim olgeta naispela bilas bilong ol meri bilong Jerusalem. Em bai i rausim ol bilas bilong lek na bilong han na bilong nek na bilong yau, na ol bilas bilong pasim gras, na ol hap laplap bilong karamapim het. 20 Em bai i rausim ol paspas na ol laplap bilong karamapim gras bilong het na ol laplap bilong pasim olsem let na ol liklik paus bilong putim sanda na ol samting bilong marila ol i save pasim long nek bilong ol. 21 Em bai i rausim ol ring bilong pinga na ol ring bilong nus. 22-23 Em bai i rausim ol naispela klos na ol klos ol i bin wokim long ol kain kain gutpela laplap na ol kain kain saket na ol paus na ol hankisip. Nau yumi no save gut, dispela ol bilas bilong bipo i luk olsem wanem.
24 Long dispela taim ol meri bilong Jerusalem bai i no moa bilas gut olsem bipo. Bai ol i no gat sanda, na skin bilong ol bai i smel nogut tru. Bai ol i no gat ol naispela klos na ol hap laplap bilong pasim olsem let, olsem na bai ol i putim ol rabis klos na pasim ol hap rop nating olsem let. Bai ol i no moa wokim stail long gras bilong ol, long wanem, ol birua bai i katim olgeta gras bilong ol na bai ol i kamap kela. Na long naispela pes bilong ol, ol birua bai i kukim mak bilong kalabus.
25 Jerusalem, ol birua bai i kilim ol strongpela soldia na ol arapela man bilong yu, 26 na ol bai i kisim olgeta samting bilong yu. Yu bai i stap olsem wanpela meri, ol i rausim olgeta klos bilong en, na em i sindaun as nating long graun. Na ol bikpela dua bilong banis bai i lukim ol dispela samting i kamap long yu, na bai ol i sori na krai.

*3:9: Sampela man i ting dispela tok i stap namel long tupela mak i tok olsem, “Yu lukim pes bilong ol tasol na bai yu save, ol i man bilong mekim pasin nogut.”

3:17: Tok Hibru i no klia tumas long dispela hap.

3:22-23: Nau yumi no save gut, dispela ol bilas bilong bipo i luk olsem wanem.