Sapta 4
Long dispela taim bai 7-pela meri i holimpas wanpela man na bai ol i tokim em olsem, “Mipela inap lukautim mipela yet long kaikai na klos samting. Tasol mipela i no gat man, na mipela i sem tru. Olsem na yu mas stap olsem man bilong mipela.”
Jerusalem bai i kamap
gutpela na klinpela ples gen
Wanpela taim bai i kamap bihain na Bikpela bai i mekim ol han bilong diwai i kamapim nupela kru. Na graun bai i kamapim gutpela gutpela kaikai. Na ol manmeri bilong Israel i no bin bagarap na i stap yet, ol bai i lukim dispela ol samting i naispela tru na bai ol i amamas moa yet. Ol dispela manmeri i stap yet long Jerusalem, Bikpela i bin makim ol pinis bilong i stap gut, na em i raitim nem bilong ol long buk bilong en. Na nau em bai i kolim ol, ol manmeri bilong em stret.
Bikpela i gat strongpela tingting long mekim save long Jerusalem na mekim Jerusalem i kamap gutpela na klinpela ples gen. Long bikpela strong bilong en, em bai i wasim Jerusalem na rausim olgeta doti i pas long taun. Em bai i rausim olgeta pasin nogut ol meri i bin mekim, na olgeta pasin nogut ol man i bin mekim bilong bagarapim ol arapela man. Taim Jerusalem i kamap klin pinis, orait Kis 13.21, 24.16 Bikpela bai i mekim wanpela klaut i kamap na i stap antap long maunten Saion na antap long ol manmeri i bung i stap bilong lotu. Long san Bikpela bai i mekim dispela klaut i stap, na long nait bai em i mekim smok wantaim bikpela lait bilong paia i stap. Dispela klaut na smok wantaim paia bilong Bikpela bai i hangamap na i stap olsem brala antap long dispela maunten bilong en na antap long olgeta gutpela samting bilong en. Dispela brala bai i karamapim Jerusalem na pasim hat bilong strongpela san, na tu em bai i mekim Jerusalem i stap gut long taim bilong bikpela ren.

4:5: Kis 13.21, 24.16