Sapta 24
Bikpela i mekim kontrak wantaim ol Israel
Bikpela i tokim Moses olsem, “Mi laik bai yu wantaim Aron na Nadap na Abihu na ol 70 lida bilong Israel, yupela i mas kam antap long maunten na kam long mi. Na yupela i mas sanap longwe liklik na pundaun long graun na lotu long mi. Na yu, Moses wanpela tasol i ken i kam klostu long mi. Ol arapela lida i no ken i kam klostu, na ol manmeri i no ken i kam wantaim yu.”
Orait Moses i go tokim ol manmeri long olgeta tok na lo bilong Bikpela. Ol i harim na olgeta wantaim i tok olsem, “Mipela bai i mekim olgeta samting olsem Bikpela i tok.” Na Moses i raitim olgeta lo bilong Bikpela long wanpela buk. Na long de bihain em i kirap long moningtaim tru na wokim wanpela alta long arere bilong maunten, na klostu long alta em i sanapim 12-pela ston bilong makim ol 12-pela lain bilong Israel. Bihain em i salim sampela yangpela man na ol i go mekim ol ofa long Bikpela. Ol i mekim ofa bilong paia i kukim olgeta na ol i kilim ol bulmakau na mekim ol ofa bilong kamap wanbel wantaim God. Ol i mekim pinis, orait Moses i kisim blut bilong bulmakau na tilim hap hap long sampela dis, na hap blut i stap yet em i tromoi i go long alta. Na em i kisim buk bilong kontrak, ol tok bilong Bikpela i stap long en, na em i ritim long ol manmeri. Ol i harim na ol i tok, “Mipela bai bihainim stret olgeta tok bilong Bikpela.”
Orait Moses i kisim dispela blut i stap long ol dis na tromoi i go antap long ol manmeri. Na em i tok, “Dispela blut i strongim kontrak Bikpela i mekim wantaim yupela. Na ol dispela lo i as bilong kontrak.”
Bihain Moses na Aron na Nadap na Abihu na ol 70 lida bilong Israel ol i go antap long maunten. 10 Na Mt 26.28, Mk 14.24, Lu 22.20, 1 Ko 11.25, Hi 9.19-20, 10.29 ol i lukim God bilong Israel. Aninit long lek bilong en wanpela bikpela blupela samting olsem plua i stap na i lait tumas olsem skai. 11 Tru, ol i lukim God, tasol em i no bagarapim ol. Na bihain ol i kaikai long dispela ples.
Moses i go antap long maunten Sainai
12 Bihain Bikpela i tokim Moses, “Yu kam antap long maunten na sanap klostu long mi. Mi bin raitim sampela lo long tupela hap ston. Bai mi givim dispela tupela ston long yu na yu ken skulim ol manmeri long dispela lo.” 13 Orait Moses wantaim wokman bilong en Josua, tupela i redi na Moses i wokabaut i go antap long maunten bilong God. 14 Pastaim Moses i tokim ol lida bilong Israel olsem, “Yupela i mas i stap long kem na wetim mitupela i kam bek gen. Aron wantaim Hur bai i stap wantaim yupela. Na sapos sampela man i gat tok long arapela man, orait ol i ken i go long tupela na bai tupela i ken stretim.”
15 Moses i tok pinis na em i go antap long maunten Sainai na klaut i karamapim maunten. 16-17 Na bikpela lait bilong God i kam daun long maunten. Ol Israel i lukim dispela lait bilong Bikpela i olsem bikpela paia antap long maunten. Na klaut i karamapim maunten inap 6-pela de. Na long de namba 7 Bikpela i stap long klaut na i singautim Moses i kam. 18 Orait Lo 9.9 Moses i go insait long klaut na i go antap tru long maunten. Na em i stap long maunten inap long 40 de.

24:10: Mt 26.28, Mk 14.24, Lu 22.20, 1 Ko 11.25, Hi 9.19-20, 10.29

24:18: Lo 9.9