Sapta 26
Ol hetman i pasim tok
long kilim Jisas i dai
(Mak 14.1-2 na Luk 22.1-2 na Jon 11.45-53)
Jisas i autim pinis dispela olgeta tok, orait em i tokim ol disaipel bilong en olsem, “Yupela Kis 12.1-27, Mt 20.18, Mk 14.1, Lu 22.1, Jo 13.1 i save, tupela de tasol i stap, na Bikpela De Bilong Tingim De God I Larim Ol Israel I Stap Gut, em bai i kamap. Na bai ol i putim Pikinini Bilong Man long han bilong ol birua na bai ol i hangamapim em long diwai kros.”
Long dispela taim ol bikpris na ol hetman bilong Israel ol i bung long haus bilong hetpris, nem bilong en Kaiafas. Na ol i wokim toktok bilong painim rot long giamanim Jisas na holimpas em bai ol i ken kilim em i dai. Tasol ol i tok olsem, “Yumi no ken mekim dispela samting long ol bikpela de bilong lotu. Nogut ol manmeri i lukim na ol i kros na kirapim pait.”
Wanpela meri i kapsaitim sanda
long het bilong Jisas
(Mak 14.3-9 na Jon 12.1-8)
Jisas i stap long ples Betani long haus bilong Saimon, em wanpela man bipo i bin i gat sik lepra. Na Lu 7.37-38 wanpela meri i kisim wanpela naispela botol ston i gat sanda i dia tumas na i kam long dispela haus. Jisas i sindaun i stap long tebol na meri i kapsaitim dispela sanda long het bilong Jisas. Ol disaipel i lukim dispela, na ol i bel nogut. Ol i tok, “Bilong wanem em i pinisim nating dispela sanda? Sapos yumi bin larim ol man i baim, bai yumi inap kisim bikpela mani long en na givim long ol rabisman.”
10 Jisas i save long tok bilong ol, na em i tokim ol olsem, “Watpo yupela i givim hevi long dispela meri? Em i bin mekim gutpela pasin tru long mi. 11 Oltaim Lo 15.11, Jo 12.8, 14.19, 17.11 ol rabisman bai i stap wantaim yupela. Tasol mi, bai mi no inap i stap wantaim yupela oltaim. 12 Meri i kapsaitim dispela sanda long bodi bilong mi, em i bin mekim dispela bilong redim bodi bilong mi long matmat. 13 Mi tok tru long yupela, long olgeta hap graun ol i go long en na autim dispela gutnius, ol bai i toktok tu long samting dispela meri i bin mekim, na bai ol i tingting long em.”
Judas i promis long givim Jisas
long han bilong ol hetman
(Mak 14.10-11 na Luk 22.3-6)
14 Long Jo 11.57 dispela taim wanpela bilong ol 12-pela disaipel, nem bilong en Judas Iskariot, em i go long ol bikpris. 15 Na Sek 11.12, Mt 27.3 em i askim ol olsem, “Sapos mi givim Jisas long han bilong yupela, yupela bai i givim wanem samting long mi?” Orait ol i givim 30 mani silva long em.* Yumi no save dispela 30 mani silva, em inap olsem hamas mani bilong yumi nau. Em bikpela mani liklik, inap olsem mani ol wokman bai i kisim sapos ol i wok inap 5-pela o 6-pela mun. Lukim tu Matyu 27.9-10. 16 Na Judas i stat long painim rot bilong givim Jisas long han bilong ol.
Jisas i kaikai wantaim ol disaipel
(Mak 14.12-21 na Luk 22.7-14 na 22.21-23 na Jon 13.21-30)
17 Long Kis 12.6, 12.14-20, Mk 14.12, Lu 22.7-9 namba wan de bilong Ol Bikpela De Bilong Bret I No Gat Yis, ol disaipel i kam long Jisas na ol i tok olsem, “Yu laik bai mipela i redim ol samting long wanem hap na yu ken kaikai dispela kaikai bilong tingim De God I Larim Ol Israel I Stap Gut?” 18 Na Mt 21.3 Jisas i tokim ol long wanpela man na em i tok, “Yupela go insait long taun na yupela go long dispela man na tokim em olsem, ‘Tisa i tok, taim bilong mi em i kam klostu pinis. Mi wantaim ol disaipel bilong mi i laik i kam long haus bilong yu na kaikai dispela kaikai bilong tingim De God I Larim Ol Israel I Stap Gut.’ ” 19 Orait ol disaipel i mekim olsem Jisas i tokim ol, na ol i redim dispela kaikai.
20 Na long apinun Jisas i sindaun long tebol wantaim ol 12-pela disaipel. 21 Ol i kaikai i stap, na em i tok, “Mi tok tru long yupela, wanpela bilong yupela bai i givim mi long han bilong ol man i birua long mi.” 22 Ol disaipel i harim dispela tok na ol i bel hevi tumas, na ol wan wan i stat long askim em olsem, “Bikpela, ating yu tok long mi, a?” 23 Na Sng 41.9, Lu 22.21, Jo 13.18 em i bekim tok olsem, “Dispela man i laik givim mi long han bilong ol birua, em wanpela bilong yupela ol man i bin putim han long dis wantaim mi. 24 Pikinini Ais 53, Dan 9.26, Mk 9.12, Jo 17.12 Bilong Man bai i dai, olsem buk bilong God i tok pinis long em i mas i dai. Tasol sori tumas long dispela man i givim Pikinini Bilong Man long han bilong ol birua. Mobeta mama i no bin karim dispela man.” 25 Judas, em dispela man i laik putim em long han bilong ol birua, em i askim Jisas olsem, “Tisa, ating yu tok long mi, a?” Na Jisas i tokim em, “I olsem yu tok.”
Jisas i givim bret na wain
long ol disaipel
(Mak 14.22-26 na Luk 22.15-20 na 1 Korin 11.23-25)
26 Ol Mt 14.19, 1 Ko 10.16 i kaikai i stap, na Jisas i kisim wanpela bret, na i tenkyu long God na i brukim, na i givim long ol disaipel. Na em i tok, “Yupela kisim na kaikai. Dispela em i bodi bilong mi.” 27 Na em i kisim wanpela kap wain, na i tenkyu long God, na i givim long ol, na i tok, “Yupela olgeta dring long dispela. 28 Dispela Kis 24.8, Jer 31.31-34, Sek 9.11, Ro 5.15, 1 Ko 10.16, Hi 9.22 em i blut bilong mi bilong mekim kontrak. Mi kapsaitim bilong lusim sin bilong planti manmeri. 29 Mi Mk 14.25, Lu 22.18, Ap 10.41 tokim yupela, mi no ken dring wain moa inap long taim mi dringim nupela wain wantaim yupela insait long kingdom bilong Papa bilong mi.”
30 Orait Lu 22.39, Jo 18.1 ol i singim wanpela song, na ol i lusim taun na i go long maunten Oliv.
Jisas i tok olsem
Pita bai i givim baksait long em
(Mak 14.27-31 na Luk 22.31-34 na Jon 13.36-38)
31 Jisas Sek 13.7, Jo 16.32 i tokim ol disaipel bilong en olsem, “Yupela bai i lukim ol samting i kamap long mi long dispela nait na bilip bilong yupela olgeta bai i pundaun, long wanem, buk bilong God i gat tok olsem, ‘Mi kilim wasman, na bai ol sipsip i ranawe i go nabaut.’ 32 Tasol Mt 28.7, 28.16, Mk 14.28 bai mi kirap bek, na bai mi go paslain long yupela long Galili.” 33 Pita i bekim tok bilong en olsem, “Maski sapos ol arapela i lukim samting i kamap long yu na bilip bilong olgeta i pundaun na ol i lusim yu, mi bai i no inap lusim yu.” 34 Na Mt 26.69-75 Jisas i tokim em olsem, “Mi tok tru long yu, nau long dispela nait, taim kakaruk i no krai yet, yu bai tok tripela taim olsem yu no save long mi.” 35 Na Mt 26.56 Pita i tokim em, “Maski sapos mi mas i dai wantaim yu, mi no inap tok olsem mi no save long yu. Nogat tru.” Na olgeta disaipel ol i mekim wankain tok.
Jisas i beten long gaden Getsemani
(Mak 14.32-42 na Luk 22.39-46)
36 Jisas i go wantaim ol disaipel long wanpela hap ol i kolim Getsemani. Na em i tokim ol olsem, “Yupela sindaun i stap hia, na bai mi go long hap na mi beten.” 37 Na em i kisim Pita wantaim tupela pikinini bilong Sebedi i go wantaim. Na bel bilong en i hevi, na em i pilim nogut tru. 38 Na Jo 12.27 em i tokim ol olsem, “Bel bilong mi em i hevi tumas, na klostu mi laik i dai. Yupela stap hia na was wantaim mi.” 39 Na Mt 6.10, 20.22, Jo 6.38, Hi 5.7-8 em i go liklik, na em i pundaun na putim pes bilong en i go daun long graun na em i beten olsem, “Papa bilong mi, sapos inap, orait mi laik bai yu rausim dispela kap long mi. Tasol yu no ken bihainim laik bilong mi. Nogat. Yu mas bihainim laik bilong yu tasol.”
40 Na Jisas i go long ol tripela disaipel, na em i lukim ol i slip i stap. Na em i askim Pita olsem, “Olsem wanem? Yupela i no inap was wantaim mi inap long wan aua, a? 41 Yupela Mt 6.13, Ef 6.18, Hi 2.14, 4.15 i mas was na prea i stap. Nogut traim i kamap long yupela na yupela i pundaun. Tru, bel em i gat laik bilong mekim samting, tasol bodi em i no gat strong.”
42 Em i go gen namba 2 taim na i beten olsem, “Papa bilong mi, sapos dispela kap i no inap abrusim mi, na mi mas dringim, orait yu ken bihainim laik bilong yu tasol.” 43 Na em i kam gen long ol disaipel na i lukim ol i slip i stap, long wanem, ai bilong ol i hevi. 44 Na 2 Ko 12.8 em i lusim ol gen na i go beten namba 3 taim, na em i mekim wankain prea olsem em i bin mekim bipo.
45 Bihain Jo 12.27, 13.1 em i kam long ol disaipel na em i tokim ol olsem, “Yupela i slip yet na malolo, a? Harim. Taim i kamap pinis, na nau ol i givim Pikinini Bilong Man long han bilong ol man bilong mekim sin. 46 Yupela Jo 14.31 kirap, na yumi go. Lukim, man i laik givim mi long han bilong ol, em i kamap klostu nau.”
Judas i givim Jisas
long han bilong ol birua
(Mak 14.43-50 na Luk 22.47-53 na Jon 18.3-12)
47 Jisas i toktok yet i stap, na Judas, em wanpela bilong ol 12-pela disaipel, em i kam. Bikpela lain man tru i kam wantaim em, na ol i holim ol bainat na stik. Ol bikpris wantaim ol hetman bilong ol manmeri i salim ol i kam. 48 Dispela man i laik givim Jisas long han bilong ol, em i bin tokim ol long wanpela mak olsem, “Bai mi givim kis long wanpela man. Dispela man em Jisas. Yupela holimpas em.” 49 Na wantu em i kam long Jisas na i tok, “Gutnait, Tisa.” Na em i givim kis long em. 50 Na Jisas i tokim em olsem, “Pren, samting yu kam bilong mekim, em yu mas mekim hariap.” Tok Grik i no klia tumas long dispela hap. Sampela man i save tanim dispela tok bilong Jisas olsem, “Pren, bilong wanem yu kam?” Na ol man i kam na putim han long Jisas na holimpas em.
51 Orait Jo 18.26 wanpela man i stap wantaim Jisas, em i pulim bainat bilong en. Na em i paitim wokboi bilong hetpris na bainat i katim yau bilong en na yau i pundaun. 52 Tasol Stt 9.6, KTH 13.10 Jisas i tokim em olsem, “Putim bainat bilong yu i go bek long paus bilong en. Olgeta man i pait long bainat, bainat bai i bagarapim ol. 53 Ating 2 Kin 6.17, Dan 7.10 yu no save, mi inap askim Papa bilong mi, na em bai i salim planti ensel moa, i winim 12-pela lain ami, na ol bai i kam helpim mi? 54 Tasol Ais 53.7, Mt 26.56, Mk 14.49 sapos mi mekim olsem, orait tok i stap long buk bilong God em bai i no inap kamap tru. Buk bilong God i tok, ol dispela samting i mas kamap long mi.”
55 Long Lu 19.47, 21.37 dispela taim tasol Jisas i tokim ol dispela lain man olsem, “Yupela i kisim ol bainat na stik na yupela i kam bilong holimpas mi, olsem yupela i laik holimpas wanpela man bilong pait na stil, a? Olgeta de mi bin sindaun insait long banis bilong tempel na mi skulim ol manmeri. Yupela i no laik holimpas mi long dispela taim? 56 Tasol Mt 26.31 dispela olgeta samting i kamap bilong inapim tok ol profet i bin raitim.”
Na olgeta disaipel i lusim Jisas na ol i ranawe.
Ol i kotim Jisas
(Mak 14.53-65 na Luk 22.54-55 na 22.63-71 na Jon 18.13-14 na 18.19-24)
57 Ol man i bin holimpas Jisas ol i bringim em i go long haus bilong hetpris Kaiafas. Na ol saveman bilong lo wantaim ol hetman ol i bung i stap. 58 Pita i bihainim Jisas i go, tasol em i stap longwe liklik. Em i go insait long banis bilong haus bilong hetpris, na i sindaun wantaim ol plisman. Em i laik lukim wanem samting bai i kamap long Jisas.
59 Ol bikpris wantaim olgeta kaunsil ol i singautim sampela man i kam autim tok giaman long ol pasin Jisas i bin mekim. Ol i laik painim wanpela rong em i bin mekim inap long ol i ken kilim em i dai. 60 Na Lo 19.15, Sng 27.12, Mk 14.55, Ap 6.13 planti man i kam na i sutim tok giaman long em. Tasol ol i no tokaut long wanpela rong em i bin mekim inap long ol i ken kilim em i dai. Tasol bihain tupela man i kam 61 na Mt 27.40, Jo 2.19 i tok olsem, “Dispela man i bin tok, ‘Mi inap brukim tempel bilong God na sanapim bek long tripela de tasol.’ ”
62 Na hetpris i sanap na i askim Jisas olsem, “Yu no laik bekim wanpela tok, a? Olsem wanem long dispela tok ol i sutim long yu?” 63 Tasol Ais 53.7, Mt 27.12 Jisas i no mekim wanpela tok. Na hetpris i tokim em, “Mi askim yu long nem bilong God i gat laip, na yu mas tok tru antap nau. Yu dispela man God i makim bilong kisim bek ol manmeri bilong en? Yu Pikinini Bilong God, o nogat?”
64 Na Sng 110.1, Dan 7.13, Mt 24.30, Lu 21.27, Ap 7.55, 1 Te 4.16, KTH 1.7 Jisas i tokim em olsem, “Yu tok pinis. Tasol mi tokim yupela, bihain bai yupela i lukim Pikinini Bilong Man i sindaun long han sut bilong God i gat bikpela strong. Na em bai i stap antap long ol klaut bilong heven na i kam.” 65 Na Mt 9.3, Mk 14.63, Jo 10.33, Ap 14.14 Wkp 24.16 hetpris i kirap nogut long dispela tok na i brukim klos bilong em yet na i tok olsem, “Em i tok bilas long God. Yumi no ken singautim sampela man moa bilong tokaut long pasin bilong dispela man. Nogat. Nau tasol yupela i harim em i tok bilas long God. 66 Yupela Jo 19.7 i ting bai yumi mas mekim wanem long em?” Na ol i bekim tok olsem, “Em i gat rong, na em i mas i dai.”
67 Orait Ais 50.6, 53.5, Mt 27.30, Jo 19.3 ol i spetim pes bilong Jisas, na ol i paitim em. Na sampela i solapim em 68 na ol i tok, “Yu man God i makim, yu mekim tok profet nau. Dispela man i paitim yu, em husat?”
Pita i tok, em i no save long Jisas
(Mak 14.66-72 na Luk 22.56-62 na Jon 18.15-18 na 18.25-27)
69 Pita i sindaun i stap ausait, insait long banis bilong haus. Na wanpela wokmeri i kam klostu long em na i tok, “Yu tu yu bin i stap wantaim Jisas bilong Galili.” 70 Tasol Pita i tok nogat long ai bilong olgeta man olsem, “Mi no save long dispela tok yu mekim.” 71 Na bihain em i go long haus i stap long dua bilong banis, na narapela wokmeri i lukim em na i tokim ol manmeri i stap klostu olsem, “Dispela man i bin i stap wantaim Jisas bilong Nasaret.” 72 Na Pita i tok nogat gen olsem, “Tru antap, mi no save long dispela man.” 73 Bihain liklik ol man i sanap i stap klostu, ol i kam tokim Pita olsem, “Tru tumas, yu man bilong lain bilong ol. Nek bilong yu i kamapim yu pinis.” 74 Orait Mk 14.71 nau Pita i tok strong tru olsem, “Tru antap, mi no save long dispela man. Sapos mi no tok tru, orait God i ken bagarapim mi.” Em i tok pinis, na wantu kakaruk i krai. 75 Na Mt 26.34, Mk 14.30, Lu 22.61-62, Jo 13.38 Pita i tingim gen dispela tok Jisas i bin mekim, “Taim kakaruk i no krai yet, yu bai tok tripela taim olsem yu no save long mi.” Na Pita i go ausait na i krai nogut tru.

26:2: Kis 12.1-27, Mt 20.18, Mk 14.1, Lu 22.1, Jo 13.1

26:7: Lu 7.37-38

26:11: Lo 15.11, Jo 12.8, 14.19, 17.11

26:14: Jo 11.57

26:15: Sek 11.12, Mt 27.3

*26:15: Yumi no save dispela 30 mani silva, em inap olsem hamas mani bilong yumi nau. Em bikpela mani liklik, inap olsem mani ol wokman bai i kisim sapos ol i wok inap 5-pela o 6-pela mun. Lukim tu Matyu 27.9-10.

26:17: Kis 12.6, 12.14-20, Mk 14.12, Lu 22.7-9

26:18: Mt 21.3

26:23: Sng 41.9, Lu 22.21, Jo 13.18

26:24: Ais 53, Dan 9.26, Mk 9.12, Jo 17.12

26:26: Mt 14.19, 1 Ko 10.16

26:28: Kis 24.8, Jer 31.31-34, Sek 9.11, Ro 5.15, 1 Ko 10.16, Hi 9.22

26:29: Mk 14.25, Lu 22.18, Ap 10.41

26:30: Lu 22.39, Jo 18.1

26:31: Sek 13.7, Jo 16.32

26:32: Mt 28.7, 28.16, Mk 14.28

26:34: Mt 26.69-75

26:35: Mt 26.56

26:38: Jo 12.27

26:39: Mt 6.10, 20.22, Jo 6.38, Hi 5.7-8

26:41: Mt 6.13, Ef 6.18, Hi 2.14, 4.15

26:44: 2 Ko 12.8

26:45: Jo 12.27, 13.1

26:46: Jo 14.31

26:50: Tok Grik i no klia tumas long dispela hap. Sampela man i save tanim dispela tok bilong Jisas olsem, “Pren, bilong wanem yu kam?”

26:51: Jo 18.26

26:52: Stt 9.6, KTH 13.10

26:53: 2 Kin 6.17, Dan 7.10

26:54: Ais 53.7, Mt 26.56, Mk 14.49

26:55: Lu 19.47, 21.37

26:56: Mt 26.31

26:60: Lo 19.15, Sng 27.12, Mk 14.55, Ap 6.13

26:61: Mt 27.40, Jo 2.19

26:63: Ais 53.7, Mt 27.12

26:64: Sng 110.1, Dan 7.13, Mt 24.30, Lu 21.27, Ap 7.55, 1 Te 4.16, KTH 1.7

26:65: Mt 9.3, Mk 14.63, Jo 10.33, Ap 14.14

26:65: Wkp 24.16

26:66: Jo 19.7

26:67: Ais 50.6, 53.5, Mt 27.30, Jo 19.3

26:74: Mk 14.71

26:75: Mt 26.34, Mk 14.30, Lu 22.61-62, Jo 13.38