Sapta 14
Barnabas wantaim Sol i autim tok long Aikoniam
Long Aikoniam Pol na Barnabas i mekim wankain pasin olsem tupela i bin mekim long Antiok. Tupela i go insait long haus lotu bilong ol Juda, na tupela i autim tok. Tupela i autim gut tru na bikpela lain Juda na Grik ol i bilip. Tasol Ap 13.45 sampela Juda i no bilip, ol i kirapim bel bilong ol manmeri bilong ol arapela lain, na ol i mekim ol i bel nogut long ol manmeri i bilip. Tupela Mk 16.20, Ap 19.11, Hi 2.4 i stap longpela taim long Aikoniam, na tupela i no pret long autim tok bilong marimari bilong Bikpela. Na Bikpela i givim strong long tupela, na tupela i wokim ol kain kain mirakel. Long dispela pasin Bikpela i soim ol manmeri olsem, dispela tok tupela i autim, em i tru tasol. Tasol ol manmeri bilong dispela taun ol i bruk tupela lain. Sampela i wanbel wantaim ol Juda, na sampela i wanbel wantaim tupela aposel. Bihain Ap 14.19, 2 Ti 3.11 ol Juda wantaim ol man bilong ol arapela lain ol i kirap wantaim ol hetman bilong ol, na ol i laik mekim nogut long Pol tupela Barnabas. Ol i laik tromoi ol ston na kilim tupela i dai.
Barnabas wantaim Sol i autim tok long Likonia
Barnabas Mt 10.23 tupela Sol i harim tok long dispela samting ol man i laik mekim, orait tupela i ranawe i go long tupela taun bilong distrik Likonia, em taun Listra na Derbe, na long ol ples i stap klostu long dispela tupela taun. Na tupela i wok long autim gutnius long ol dispela ples.
Long Jo 9.1, Ap 3.2 taun Listra i gat wanpela man i stap, em i no gat strong long lek bilong en. Taim mama i karim em, em i lek nogut pinis na em i no bin wokabaut liklik. Em i save sindaun tasol i stap. Dispela Mt 8.10, 9.28-29, Ap 3.4 man i harim Pol i autim tok. Na Pol i lukluk strong long em, na em i lukim olsem dispela man i bilip na em inap long kamap gutpela. 10 Olsem na Pol i tokaut strong olsem, “Yu kirap na sanap.” Orait dispela man i kalap na sanap na em i wokabaut.
11 Planti Ap 8.10, 28.6 manmeri i lukim dispela samting Pol i mekim, na ol i singaut long tok ples bilong Likonia olsem, “Ol god i kamap olsem man, na ol i kam daun long yumi.” 12 Na Barnabas ol i kolim god Sus. Na Pol em i man bilong mekim toktok, olsem na ol i kolim em god Hermes.* Ol manmeri bilong lain Grik ol i bilip olsem i gat planti god moa i stap. Sus em i olsem king bilong ol god bilong ol, na Hermes, em god i gat wok bilong bringim tok. 13 Haus lotu bilong god Sus i stap klostu long dua bilong banis i raunim dispela taun. Na pris bilong dispela haus lotu em i kisim sampela bulmakau man na sampela plaua ol i bin ropim, na em i kam long dua bilong banis bilong taun. Em wantaim ol manmeri ol i laik mekim ofa long Barnabas wantaim Pol.
14 Tasol tupela aposel i harim tok long dispela samting ol i laik mekim, na tupela i kirap nogut tru na brukim klos bilong tupela. Na tupela i ran i go namel long ol manmeri na tupela i singaut olsem, 15 “Ol Kis 20.11, 2 Sml 12.21, Sng 33.6, 146.6, Ap 10.26, 1 Ko 8.4, 1 Te 1.9, Je 5.17 pren, watpo yupela i mekim dispela pasin? Mitupela i man tasol, wankain olsem yupela. Mitupela i autim gutnius long yupela olsem, yupela i mas lusim ol dispela samting nating yupela i save lotu long en, na yupela i mas tanim i go long God i gat laip. Em God i bin wokim skai na graun na solwara, wantaim olgeta samting i stap long en. 16 Tru, Sng 81.12, Ap 17.30, 1 Pi 4.3 long taim bilong ol tumbuna em i bin larim olgeta lain manmeri i wokabaut long pasin bilong ol yet. 17 Tasol Sng 147.8, Jer 5.24, 14.22, Ap 17.27, Ro 1.20 em i no bin hait olgeta bai ol man i no ken save long em. Nogat. Oltaim em i save mekim gutpela pasin long yupela. Em i mekim ren i lusim skai na i kam daun long yupela, na em i mekim planti gutpela kaikai i kamap. Em i givim yupela planti kaikai na i mekim bel bilong yupela i amamas.” 18 Tupela i mekim dispela tok, tasol tupela i hatwok tru long pasim ol manmeri, bai ol i no ken mekim ofa long tupela.
19 Tasol Ap 13.45, 17.13, 2 Ko 11.25, 2 Ti 3.11 bihain sampela Juda bilong taun Antiok na Aikoniam i kam long taun Listra, na ol i pulim tingting bilong ol manmeri na mekim ol i birua long Pol. Olsem na ol i tromoi ston long Pol. Na taim ol i ting em i dai pinis, ol i pulim bodi bilong en i go lusim i stap ausait long taun. 20 Tasol ol manmeri i bilip long Jisas, ol i kam sanap raunim em, na Pol i kirap gen na i go insait long taun. Na long de bihain em i go wantaim Barnabas long taun Derbe.
Barnabas wantaim Pol i strongim bel bilong ol manmeri i bilip long Jisas
21 Tupela Mt 28.19 i autim gutnius long Derbe, na tupela i mekim planti manmeri i kamap disaipel. Na bihain tupela i go bek long Listra na Aikoniam na Antiok, 22 na Mt 7.14, Ap 11.23, 15.32, 18.23, 1 Te 3.3 tupela i strongim bel bilong ol disaipel. Tupela i tok strong long ol olsem, “Yupela i mas i stap strong long bilip. Yumi laik i go insait long kingdom bilong God, tasol pastaim yumi mas wokabaut long rot i gat planti hevi i stap long en.” 23 Na Ap 13.1-3, 15.40 tupela i makim ol hetman bilong olgeta sios. Na tupela i tambu long kaikai na i mekim prea, na long dispela pasin tupela i putim ol dispela lain i bilip long Bikpela long han bilong Bikpela.
Barnabas wantaim Sol i go bek long Antiok long distrik Siria
24 Bihain Barnabas na Sol i wokabaut i go namel long distrik Pisidia, na tupela i go kamap long provins Pamfilia. 25 Tupela i autim tok bilong God long taun Perga, na bihain tupela i go daun long taun Atalia. 26 Long Ap 13.1-3, 15.40 Atalia tupela i kalap long sip, na sip i kisim tupela i go long Antiok, em dispela taun bipo ol Kristen i bin putim tupela long han bilong God, bai em i ken marimari long tupela, na tupela i ken mekim dispela wok. Nau tupela i mekim pinis, na tupela i go bek long Antiok. 27 Tupela Ap 11.18, 15.4, 15.12 i kamap pinis, orait tupela i singautim ol manmeri bilong sios i kam bung. Na tupela i tokim ol long olgeta samting God i bin mekim long han bilong tupela. Tupela i tok olsem, “God i bin opim rot long ol manmeri bilong ol arapela lain, na ol i bilip.” 28 Na tupela i stap planti de wantaim ol disaipel long Antiok.

14:2: Ap 13.45

14:3: Mk 16.20, Ap 19.11, Hi 2.4

14:5: Ap 14.19, 2 Ti 3.11

14:6: Mt 10.23

14:8: Jo 9.1, Ap 3.2

14:9: Mt 8.10, 9.28-29, Ap 3.4

14:11: Ap 8.10, 28.6

*14:12: Ol manmeri bilong lain Grik ol i bilip olsem i gat planti god moa i stap. Sus em i olsem king bilong ol god bilong ol, na Hermes, em god i gat wok bilong bringim tok.

14:15: Kis 20.11, 2 Sml 12.21, Sng 33.6, 146.6, Ap 10.26, 1 Ko 8.4, 1 Te 1.9, Je 5.17

14:16: Sng 81.12, Ap 17.30, 1 Pi 4.3

14:17: Sng 147.8, Jer 5.24, 14.22, Ap 17.27, Ro 1.20

14:19: Ap 13.45, 17.13, 2 Ko 11.25, 2 Ti 3.11

14:21: Mt 28.19

14:22: Mt 7.14, Ap 11.23, 15.32, 18.23, 1 Te 3.3

14:23: Ap 13.1-3, 15.40

14:26: Ap 13.1-3, 15.40

14:27: Ap 11.18, 15.4, 15.12