Sapta 13
Ol i makim Barnabas wantaim Sol
bilong mekim wok misin
Sios Ap 11.27 bilong Antiok i gat sampela man i save autim tok profet na sampela man i save skulim ol manmeri long pasin God i laikim. Nem bilong ol i olsem, Barnabas, na Simeon, em i gat narapela nem Niger,* Dispela nem Niger, em i olsem “Blakpela”, na sampela man i ting Simeon em i wanpela man bilong Afrika. na Lusius bilong taun Sairini, na Sol, na Manain, em wanpela poroman bilong namba wan gavman Herot. Wanpela Ap 9.15, Ro 10.15, Ga 1.15, Ef 3.7-8, 1 Ti 2.7, Hi 5.4 taim ol manmeri bilong sios i lotu long Bikpela na ol i tambu long kaikai. Na Holi Spirit i tokim ol olsem, “Yupela i mas makim Barnabas wantaim Sol bilong mekim dispela wok mi bin singautim tupela long mekim.” Olsem Ap 6.6 na ol i tambu long kaikai na i mekim prea, na ol i putim han long tupela, na ol i salim tupela i go.
Barnabas wantaim Sol
i autim gutnius long Saiprus
Holi Ap 15.39 Spirit i salim tupela i go, na tupela i go daun long taun Selusia. Long Selusia tupela i kalap long sip, na sip i kisim tupela i go long ailan Saiprus. Tupela Ap 12.12, 12.25, 13.13, 13.46, 15.37 i kamap long taun Salamis, na tupela i go long ol haus lotu bilong ol Juda na autim tok bilong God. Jon Mak i bin i go wantaim tupela, na em i helpim tupela.
Tupela i wokabaut long olgeta hap bilong ailan Saiprus, na tupela i kamap long taun Pafos. Long Pafos tupela i lukim wanpela man i stap, nem bilong en Barjisas. Em i man bilong mekim ol kain kain marila samting na ol kain kain trik. Na em i wanpela giaman profet bilong lain Juda. Dispela man i save stap wantaim namba wan gavman, nem bilong en Sergius Paulus. Sergius Paulus em i man i gat gutpela tingting na save. Em i singautim Barnabas na Sol i kam, long wanem, em i laik harim tok bilong God. Dispela 2 Ti 3.8 man bilong mekim marila samting, long tok Grik ol i save kolim em long nem Elimas. Orait Elimas i laik daunim wok bilong Barnabas na Sol, long wanem, em i no laik bai namba wan gavman i bilip long Jisas. Tasol Holi Spirit i pulap long Sol, narapela nem bilong en Pol, Dispela nem Sol em i kam long tok Hibru, na nem Pol em i kam long tok Grik. Sampela man i ting Sol i stat long kolim em yet long nem Pol long dispela taim, long wanem, em i stat long mekim wok misin namel long ol lain i save tok Grik. na em i lukluk strong long Elimas na i tok olsem, 10 “Yu Mt 13.38, Jo 8.44, 1 Jo 3.8 pikinini bilong Satan. Yu birua bilong olgeta stretpela pasin. Olgeta pasin bilong giaman na olgeta pasin nogut i pulap tru long yu. Yu save bagarapim olgeta stretpela rot bilong Bikpela. Ating yu no laik lusim dispela pasin? 11 Orait Kis 9.3, 1 Sml 5.6, Ap 9.8 harim. Nau han bilong Bikpela em i paitim yu, na ai bilong yu bai i pas. Nau bai yu no inap lukim san, na bai yu stap olsem longtaim liklik.” Pol i tok olsem na wantu tasol samting olsem klaut i tudak olgeta i pasim ai bilong Elimas. Na em i go nabaut na i wok long painim man bilong holim han bilong em na soim rot long em. 12 Namba wan gavman i lukim dispela samting, na em i bilip. Tingting bilong en i kirap tru long tok bilong Bikpela.
Barnabas wantaim Sol i autim tok
long Antiok long distrik Pisidia
13 Pol Ap 13.5, 15.38 na ol man i wokabaut wantaim em ol i lusim taun Pafos, na sip i kisim ol i go long taun Perga long provins Pamfilia. Tasol Jon Mak i lusim ol, na em i go bek long Jerusalem. 14 Ol i lusim Perga, na ol i wokabaut i go kamap long taun Antiok long distrik Pisidia. Na long de Sabat ol i go insait long haus lotu bilong ol Juda, na ol i sindaun. 15 Ol Lu 4.16, Ap 13.27, 15.21, Hi 13.22 hetman bilong haus lotu i ritim pinis tok bilong lo na tok bilong ol profet, orait ol i tokim wanpela man long i go tokim Pol wantaim ol wanwok bilong en olsem, “Ol brata, sapos yupela i gat wanpela tok bilong strongim bel bilong ol manmeri, orait yupela i ken autim.”
16 Na Ap 12.17 Pol i sanap na i mekim nais long han bai ol i pasim maus, na em i tok olsem, “Yupela man bilong Israel, na yupela ol arapela man i save aninit long God, yupela harim. 17 God Kis 1.7, 6.6, 12.5, Lo 7.6-7, Sng 105.23-24 bilong ol lain Israel em i makim ol tumbuna bilong mipela olsem ol manmeri bilong em yet. Na taim ol i lusim graun bilong ol na ol i go i stap long Isip, em i mekim ol i kamap bikpela lain. Bihain, long strong bilong em yet, em i kisim ol long Isip na bringim ol i kam. 18 Na Kis 16.35, Nam 14.34, Lo 1.31, Sng 95.10, Ap 7.36 long taim ol i stap long ples wesan nating, em i karim hevi long pasin bilong ol inap long 40 yia. Sampela man i ting dispela lain i tok olsem, “Na long taim ol i stap long ples wesan nating, em i lukautim ol gut inap long 40 yia.” 19 Long Lo 7.1, Jos 14.1, Sng 78.55 graun Kenan God i bagarapim 7-pela lain manmeri, na em i givim dispela graun long ol Israel, bai em i ken i stap graun bilong ol. 20 Olgeta Het 2.16, 1 Sml 3.20 dispela samting i kamap insait long 450 yia samting. Na bihain long ol Israel i kisim graun pinis, God i makim ol hetman bilong bosim ol Israel, i go inap long taim bilong profet Samuel.
21 “Orait 1 Sml 8.5, 8.19, 10.1, 10.21 long dispela taim ol i singaut long kisim wanpela king, na God i makim Sol bilong bosim ol, na em i stap king inap long 40 yia. Sol em i pikinini bilong Kis, em man bilong lain Benjamin. 22 Tasol 1 Sml 13.14, 15.23-26, 16.12-13, 2 Sml 2.4, Sng 89.20, Hos 13.11 God i rausim em na i makim Devit bilong i stap king bilong ol. Em i tokim ol man long Devit olsem, ‘Mi lukim pinis Devit, pikinini bilong Jesi, na bel bilong mi i laikim dispela man. Em bai i bihainim olgeta laik bilong mi.’ 23 Na 2 Sml 7.12-16, Sng 132.11, Ais 11.1, Lu 1.32, 1.69, Ro 11.26 God i mekim olsem bipo em i bin promis, na long lain bilong dispela man Devit, God i makim wanpela man bilong kisim bek yumi, na i salim em i kam long Israel. Dispela man em Jisas.
24 “Taim Mt 3.1-2, Mk 1.4, Lu 3.3, Ro 11.26 Jisas i no statim wok bilong en yet, Jon i bin autim tok long ol Israel i mas tanim bel na kisim baptais. 25 Klostu Mt 3.11, Mk 1.7, Lu 3.16, Jo 1.20-27 Jon i laik pinisim wok bilong en, na em i tok olsem, ‘Yupela i ting mi husat? Mi no dispela man yupela i wetim. Tasol yupela harim. Bihain bai wanpela man i kam, na mi no gutpela man inap long mi lusim string i pasim su bilong en.’
26 “Ol Mt 10.6, Lu 24.47, Ap 13.16, 13.46 brata, yupela man bilong lain bilong Abraham, na yupela ol arapela man i save aninit long God, harim. Dispela tok bilong God i kisim bek ol manmeri, em God i salim i kam long yumi tasol. 27 Ol Lu 23.34, 24.20, 24.44, Jo 16.3, Ap 3.17, 15.21, 1 Ko 2.8 man i stap long Jerusalem, wantaim ol hetman bilong ol, ol i no save gut long dispela man. Na ol i no tingim gut tok bilong ol profet, ol i save ritim long olgeta de Sabat. Olsem na ol i bin tok long dispela man i mas i dai, na long dispela pasin ol inapim tok ol profet i bin mekim bipo. 28 Ol Mt 27.22-23, Mk 15.13-14, Lu 23.21-23, Jo 19.15 i no painim wanpela rong long em inap long ol i kotim em na kilim em i dai, tasol ol i strong long namba wan gavman Pailat i mas kilim em i dai. 29 Ol Mt 27.57-61, Mk 15.42-47, Lu 18.31, 23.50-56, Jo 19.28-30, 19.36-42 i mekim pinis olgeta samting bipo ol profet i bin tok long ol man bai i mekim long em, orait ol i kisim em i kam daun long diwai kros, na ol i planim em long wanpela matmat. 30 Tasol Mt 28.6, Ap 2.24 God i kirapim em bek long matmat, 31 na Ap 1.3, 1.8 long planti de ol man i bin lusim Galili na i go long Jerusalem wantaim em, ol i bin lukim em. Nau ol dispela man ol i save autim tok bilong em long ol lain Juda.
32 “Na Stt 12.3, Ap 13.23, Ro 4.13, Ga 3.16 mipela i autim gutnius long yupela olsem. God i bin promis long ol tumbuna long em bai i salim man i kam bilong kisim bek yumi, 33 na Sng 2.7, Ro 1.4, Hi 1.5, 5.5 nau em i kirapim Jisas long matmat bilong em i ken inapim dispela promis long yumi ol lain pikinini bilong ol. Tok bilong dispela samting i stap long namba 2 song bilong Buk Song. Dispela tok i olsem,
‘Yu pikinini bilong mi.
Nau mi kamap papa bilong yu.’
34 God Ais 55.3 i kirapim em long matmat, na em i no inap i go bek long matmat moa na i sting. Em i olsem God i bin tok, ‘Bai mi mekim gut long yupela na givim ol gutpela samting long yupela, olsem bipo mi bin promis long King Devit. Na dispela samting bai i kamap tru olsem mi bin tok.’ 35 Na Sng 16.10, Ap 2.27, 2.31 i gat narapela tok tu i stap long buk bilong God. Em i olsem, ‘Bai yu no larim man yu bin makim bilong mekim wok bilong yu i sting long matmat.’ 36 Yumi 1 Kin 2.10, Ap 2.29 save, long taim Devit i stap long graun, em i bin bihainim laik bilong God. Na bihain em i dai na ol i planim em long matmat bilong ol tumbuna bilong en, na bodi bilong en i sting. 37 Tasol dispela man God i kirapim long matmat, bodi bilong en i no sting. 38 Olsem Dan 9.24, Lu 24.47, Ap 10.43, 1 Jo 2.12 na, ol brata, mipela i autim tok long yupela olsem. Yupela i ken save gut, dispela man em i kam bilong lusim ol sin bilong yupela. 39 Lo Ais 53.11, Ro 3.28, 8.3, 10.4, Hi 7.19 bilong Moses i no inap long lusim sin bilong yupela na kolim yupela stretpela man. Tasol dispela man em i save lusim olgeta sin bilong olgeta man i bilip long em, na em i kolim ol i stretpela man. 40 Olsem Ais 29.14 na yupela lukaut. Nogut dispela samting bipo ol profet i bin tok long en, em i kam long yupela. Ol i bin tok olsem, 41 ‘Yupela Hab 1.5 man bilong tok bilas, yupela lukluk, na bai yupela i kirap nogut na bai yupela i bagarap. Mi bai mekim narakain samting i kamap namel long yupela. Na sapos wanpela man i tokim yupela long dispela samting mi laik mekim, bai yupela i no inap bilipim.’ ”
42 Pol i autim tok pinis, orait em wantaim Barnabas i laik wokabaut i go ausait, na ol manmeri i tokim tupela olsem, “Long dispela de Sabat i laik kamap, yutupela i mas kam bek na autim sampela tok moa long mipela long ol dispela samting.” 43 Na Ap 11.23, 14.22, Ta 2.11, Hi 12.15, 1 Pi 5.12 ol i lusim haus lotu na i go ausait, na planti Juda wantaim planti manmeri bilong ol arapela lain i bihainim pasin bilong lotu bilong ol Juda, ol i bihainim Pol wantaim Barnabas. Na tupela i givim tok long ol na kirapim tingting bilong ol long ol i mas bihainim laik bilong God na i stap strong long marimari bilong en.
44 Long de Sabat bihain, klostu olgeta manmeri bilong dispela taun ol i kam bung bilong harim Pol tupela Barnabas i autim tok bilong God. 45 Tasol Ap 14.2, 18.6, 1 Pi 4.4, Ju 1.10 taim ol Juda i lukim dispela bikpela lain manmeri, bel bilong ol i nogut tru. Na ol i wok long daunim tok bilong Pol, na ol i tok bilas long em. 46 Olsem Ais 55.5, Lu 7.30, Ap 3.26, 18.6, Ro 1.16, 10.19 na Pol tupela Barnabas i tokaut strong long ol olsem, “Tru, mitupela i mas givim tok bilong God long yupela Juda pastaim. Tasol yupela i givim baksait long dispela tok, na i olsem yupela yet i tok, ‘Mipela i no inap long kisim laip i stap gut oltaim.’ Olsem na yupela harim. Nau mitupela i no ken autim tok moa long yupela. Mitupela bai i autim tok long ol arapela lain, 47 long Ais 42.6, 49.6, Lu 2.32 wanem, Bikpela i tokim mipela olsem, ‘Mi mekim yu i kamap olsem lait bilong olgeta kantri, na bai yu helpim ol manmeri long olgeta hap bilong graun, na bai mi kisim bek ol.’ ”
48 Ol Ap 11.18 manmeri bilong ol arapela lain i harim dispela tok, na bel bilong ol i gutpela tru. Ol i amamas long tok bilong Bikpela. Na olgeta manmeri God i bin makim bilong kisim laip i stap gut oltaim, dispela ol manmeri i bilip. 49 Na ol i kisim tok bilong Bikpela i go nabaut long olgeta hap bilong dispela distrik. 50 Tasol Ap 17.4, 17.12 ol Juda i kirapim bel bilong ol meri i gat biknem na i save bihainim pasin bilong lotu bilong ol, na ol i kirapim bel bilong ol hetman bilong dispela taun, na ol manmeri bilong taun i stat long mekim nogut long Pol tupela Barnabas. Na ol i rausim tupela long dispela distrik. 51 Olsem Mt 10.14, Mk 6.11, Lu 9.5, 10.11, Ap 18.6 na tupela i rausim pipia graun i stap long lek bilong tupela, bai ol manmeri i ken save ol i gat asua long dispela pasin bilong ol. Na tupela i lusim Antiok na i go long taun Aikoniam. 52 Tasol Mt 5.12, Jo 16.22, Ap 2.46 Holi Spirit i pulap long ol manmeri bilong Antiok i bilip long Jisas, na ol i amamas tru.

13:1: Ap 11.27

*13:1: Dispela nem Niger, em i olsem “Blakpela”, na sampela man i ting Simeon em i wanpela man bilong Afrika.

13:2: Ap 9.15, Ro 10.15, Ga 1.15, Ef 3.7-8, 1 Ti 2.7, Hi 5.4

13:3: Ap 6.6

13:4: Ap 15.39

13:5: Ap 12.12, 12.25, 13.13, 13.46, 15.37

13:8: 2 Ti 3.8

13:9: Dispela nem Sol em i kam long tok Hibru, na nem Pol em i kam long tok Grik. Sampela man i ting Sol i stat long kolim em yet long nem Pol long dispela taim, long wanem, em i stat long mekim wok misin namel long ol lain i save tok Grik.

13:10: Mt 13.38, Jo 8.44, 1 Jo 3.8

13:11: Kis 9.3, 1 Sml 5.6, Ap 9.8

13:13: Ap 13.5, 15.38

13:15: Lu 4.16, Ap 13.27, 15.21, Hi 13.22

13:16: Ap 12.17

13:17: Kis 1.7, 6.6, 12.5, Lo 7.6-7, Sng 105.23-24

13:18: Kis 16.35, Nam 14.34, Lo 1.31, Sng 95.10, Ap 7.36

13:18: Sampela man i ting dispela lain i tok olsem, “Na long taim ol i stap long ples wesan nating, em i lukautim ol gut inap long 40 yia.”

13:19: Lo 7.1, Jos 14.1, Sng 78.55

13:20: Het 2.16, 1 Sml 3.20

13:21: 1 Sml 8.5, 8.19, 10.1, 10.21

13:22: 1 Sml 13.14, 15.23-26, 16.12-13, 2 Sml 2.4, Sng 89.20, Hos 13.11

13:23: 2 Sml 7.12-16, Sng 132.11, Ais 11.1, Lu 1.32, 1.69, Ro 11.26

13:24: Mt 3.1-2, Mk 1.4, Lu 3.3, Ro 11.26

13:25: Mt 3.11, Mk 1.7, Lu 3.16, Jo 1.20-27

13:26: Mt 10.6, Lu 24.47, Ap 13.16, 13.46

13:27: Lu 23.34, 24.20, 24.44, Jo 16.3, Ap 3.17, 15.21, 1 Ko 2.8

13:28: Mt 27.22-23, Mk 15.13-14, Lu 23.21-23, Jo 19.15

13:29: Mt 27.57-61, Mk 15.42-47, Lu 18.31, 23.50-56, Jo 19.28-30, 19.36-42

13:30: Mt 28.6, Ap 2.24

13:31: Ap 1.3, 1.8

13:32: Stt 12.3, Ap 13.23, Ro 4.13, Ga 3.16

13:33: Sng 2.7, Ro 1.4, Hi 1.5, 5.5

13:34: Ais 55.3

13:35: Sng 16.10, Ap 2.27, 2.31

13:36: 1 Kin 2.10, Ap 2.29

13:38: Dan 9.24, Lu 24.47, Ap 10.43, 1 Jo 2.12

13:39: Ais 53.11, Ro 3.28, 8.3, 10.4, Hi 7.19

13:40: Ais 29.14

13:41: Hab 1.5

13:43: Ap 11.23, 14.22, Ta 2.11, Hi 12.15, 1 Pi 5.12

13:45: Ap 14.2, 18.6, 1 Pi 4.4, Ju 1.10

13:46: Ais 55.5, Lu 7.30, Ap 3.26, 18.6, Ro 1.16, 10.19

13:47: Ais 42.6, 49.6, Lu 2.32

13:48: Ap 11.18

13:50: Ap 17.4, 17.12

13:51: Mt 10.14, Mk 6.11, Lu 9.5, 10.11, Ap 18.6

13:52: Mt 5.12, Jo 16.22, Ap 2.46