Stori bilong Abraham
Sapta 12
(Sapta 12.1—25.18)
God i singautim Abram
Bikpela Ap 7.2-3, Hi 11.8 i tokim Abram olsem, “Yu lusim graun bilong yu na ol brata bilong yu, na ol lain bilong papa bilong yu, na yu go long wanpela graun bai mi soim yu long en. Bai mi mekim ol lain tumbuna bilong yu i kamap bikpela lain tru. Na bai mi mekim gut long yu na mekim yu i gat biknem tru. Olsem na taim ol manmeri i laik mekim gutpela tok long ol arapela man, ol bai i tokim ol olsem, ‘God i ken mekim gut long yu, olsem em i bin mekim long Abram.’ Bai Ga 3.8 mi mekim gut long ol man i save mekim gutpela pasin long yu. Tasol bai mi yet mi bagarapim ol man i tok long bagarapim yu. Na long yu, bai mi mekim gut long olgeta lain manmeri bilong graun.”
Orait Abram i lusim taun Haran na i go olsem Bikpela i bin tokim em. Na Lot i go wantaim em. Long dispela taim Abram i gat 75 krismas. Abram i kisim meri bilong en, Sarai, na Lot, pikinini bilong brata bilong en, na ol i go wantaim. Na ol i kisim ol wokman na wokmeri bilong ol tu, na olgeta samting ol i bin kisim long Haran, na ol i wokabaut i go long graun Kenan.
Ol i kamap pinis long Kenan, na Abram wantaim ol lain bilong en i wokabaut long dispela graun na i go kamap long ples lotu bilong taun Sekem. Long dispela taun i gat wanpela diwai tambu i stap long hap ol i kolim More. Na long dispela taim ol man bilong Kenan i stap yet long dispela graun.
Bikpela Ap 7.5, Ga 3.16 i kamap long Abram na i tok, “Bai mi givim dispela graun long ol lain pikinini bilong yu.” Olsem na Abram i wokim alta bilong lotu long Bikpela long dispela hap Bikpela i bin kamap long em. Bihain Abram i go long hap saut, long wanpela maunten i stap long hap bilong sankamap klostu long taun Betel. Na em i wokim kem namel long Betel na taun Ai. Betel i stap long hap bilong san i go daun na Ai i stap long hap bilong sankamap. Na Abram i wokim alta long dispela hap na em i kolim nem bilong Bikpela na i lotu long em. Bihain Abram wantaim ol lain bilong en i lusim dispela hap na ol i wokabaut gen i go olsem long hap saut. Na ol i wokim ol kem i go inap ol i kamap long distrik Negev.
Abram i go i stap long Isip
10 Bihain, taim bilong bikpela hangre i kamap, na i no gat kaikai tru long dispela hap. Orait na Abram wantaim ol lain bilong en i go i stap long kantri Isip. 11 Taim ol i kamap klostu long Isip, Abram i tokim meri bilong en Sarai olsem, “Harim. Mi save yu naispela meri tru. 12 Na taim ol man bilong Isip i lukim yu, ating bai ol i mangalim yu. Na sapos ol i save, yu meri bilong mi, orait inap ol i kilim mi na larim yu i stap. 13 I Stt 20.2, 26.7 gutpela yu tokim ol olsem, yu susa bilong mi. Sapos yu mekim olsem, bai ol i mekim gutpela pasin tasol long mi, na ol i no kilim mi i dai.”
14 Abram i kamap long Isip, na ol man bilong Isip i lukim meri bilong en i naispela tru, olsem em i bin tok. 15 Na ol ofisa bilong king bilong Isip i lukim Sarai na ol i tokim king olsem, “Wanpela naispela meri tru i kam i stap.” Orait ol i go kisim Sarai na bringim em i kam long haus king. 16 King i lukim Sarai na em i laikim Sarai tumas, olsem na em i mekim gutpela pasin long Abram. Na em i givim Abram planti sipsip na meme na bulmakau na donki na kamel, na ol wokboi na wokmeri.
17 Tasol Bikpela i salim ol kain kain sik nogut long king bilong Isip wantaim ol lain i stap long haus king, long wanem, king i bin kisim Sarai, meri bilong Abram, na mekim Sarai i kamap meri bilong em yet. 18 Orait king i singautim Abram i kam na i tokim em olsem, “Watpo yu mekim dispela pasin long mi? Yu no bin tokim mi olsem Sarai em i meri bilong yu. 19 Yu tok em i susa bilong yu, olsem na mi kisim em olsem meri bilong mi. Watpo yu mekim dispela pasin nogut? Orait kisim meri bilong yu, na yutupela i go.”
20 Orait king i tokim ol ofisa bilong em long ol i mas rausim Abram long Isip. Orait ol i rausim Abram wantaim meri bilong en na olgeta samting bilong en tu.

12:1: Ap 7.2-3, Hi 11.8

12:3: Ga 3.8

12:7: Ap 7.5, Ga 3.16

12:13: Stt 20.2, 26.7