Sapta 3
Pasin bilong bihainim lo, na pasin bilong bilip
Yupela Ga 2.13-14, 5.7 longlong man bilong Galesia, mipela i soim Jisas Krais pinis long yupela. I olsem ai bilong yupela yet i lukim em i hangamap i stap long diwai kros. Husat nau i paulim tingting bilong yupela? Mi Ap 10.47, 15.8, Ro 10.16-17, Hi 6.4 laik askim yupela long wanpela samting tasol. Yupela i kisim Holi Spirit long wanem rot tru? Long rot bilong bihainim lo? O long rot bilong harim gutnius na bilip? Yupela Ga 4.9, Hi 7.16, 9.10 i kamap longlong pinis, a? Yupela i bin statim wokabaut bilong yupela long strong bilong Holi Spirit, na nau yupela i laik pinisim long strong bilong yupela yet? Ating Hi 10.35-36, 2 Jo 8 ol hevi bipo i kamap long yupela, em yupela i karim nating, a? Tasol mi no ting yupela i karim nating.* Planti saveman i save tanim dispela lain olsem, “Ating ol gutpela samting Holi Spirit i mekim i kamap namel long yupela, yupela i lusim tingting pinis long ol, a? Tasol mi no ting yupela i lusim tingting.” God i givim Holi Spirit long yupela na i wokim ol mirakel namel long yupela. Bilong wanem em i mekim olsem? Em i ting long yupela i bihainim lo na em i mekim? O em i ting long yupela i bin harim gutnius na bilip na em i mekim olsem?
Buk Stt 15.6, Ro 4.3, Je 2.23 bilong God i gat tok olsem, “Abraham i bilipim tok bilong God, olsem na God i kolim em stretpela man.” Olsem Jo 8.39, Ro 4.11-12, 4.16 na yupela i ken save olsem, ol man i bilip long gutnius, ol i pikinini tru bilong Abraham. Bipo Stt 12.3, 18.18, 22.18, Ap 3.5, 3.25, Ro 9.17 yet God i save olsem, bihain ol arapela lain bai i bilip long gutnius, na em i ting long em bai i kolim ol stretpela manmeri. Olsem na bipo tru em i autim gutnius long Abraham, olsem buk bilong God i tok, “Long yu God bai i mekim gut long olgeta lain manmeri.” Abraham Ro 4.16 i bilip na God i bin mekim gut long em. Na olsem tasol God bai i mekim gut long olgeta manmeri i bilip. 10 Tasol Lo 27.26, Jer 11.3 God bai i bagarapim olgeta man i ting pasin bilong bihainim lo em inap mekim ol i kamap stretpela manmeri long ai bilong God. Long wanem, buk bilong God i gat tok olsem, “Sapos wanpela man i no bihainim tru olgeta tok i stap long buk bilong lo, orait God i ken bagarapim dispela man.” 11 Na Hab 2.4, Ro 1.17, Ga 2.16, Hi 10.38 buk bilong God i gat tok olsem, “Ol man i bilip, bai God i kolim ol stretpela man na ol bai i stap laip.” Na dispela tok i soim yumi klia olsem, i no gat rot bilong wanpela man i bihainim lo na God i kolim em stretpela man. 12 Rot Wkp 18.5, Neh 9.29, Ro 4.4, 10.5, 11.6 bilong bihainim lo, em i no samting bilong bilip. Nogat. Em i samting bilong em yet. Long wanem, buk bilong God i tok olsem, “Man i bihainim olgeta lo, em bai i stap laip.”
13 Lo Lo 21.23, Ro 8.3, 2 Ko 5.21, Ga 4.5 em i tok olsem, yumi olgeta man i no bihainim olgeta tok bilong lo, yumi mas bagarap. Tasol bilong helpim yumi, Krais yet i kisim dispela nem “man bilong bagarap” na em i kisim bek yumi. Buk bilong God i tok olsem, “Olgeta man i hangamap long diwai, God i lukim ol olsem man bilong bagarap tasol.” 14 God Ese 11.19, Jol 2.28-29, Sek 12.10, Ap 2.33 i bin givim blesing long Abraham na tok long em bai i mekim gut long olgeta lain manmeri. Na long dispela wok Jisas Krais i bin mekim, nau dispela blesing i kamap pinis long olgeta lain manmeri, na yumi olgeta i ken bilip long gutnius na kisim Holi Spirit, olsem bipo God i bin tok.
Lo bilong God i no inap rausim promis bilong God
15 Ol brata, mi tok nau long pasin bilong yumi man. Sapos wanpela man i ting long em bai i dai, na em i raitim tok bilong skelim gut ol samting bilong en long ol pikinini bilong en, orait dispela tok bilong en i kamap olsem wanpela kontrak, na i no gat man i save skruim sampela tok moa long en, na i no gat man i save tok, “Yumi no ken bihainim tok bilong dispela kontrak.” 16 Orait Stt 12.3, 12.7, Ap 7.5, 17.7, 1 Ko 12.12 bipo God i bin tok long gutpela samting bai i kamap bihain. Dispela promis God i givim long Abraham wantaim pikinini bilong en. Buk bilong God i no tok olsem, “Long ol pikinini bilong yu.” Em i no tok long planti pikinini. Nogat. Em i tok long wanpela tasol, na i tok olsem, “Long pikinini bilong yu.” Dispela hap tok Pol i tok long en, em i stap long buk Stat 13.15, na tu long Stat 15.18 na 17.7 na 17.8. Tasol sapos yu lukim ol dispela lain long Tok Pisin, bai yu lukim olsem tok i no wankain olsem tok bilong Pol. Nogat. Ol i tok olsem, “Long ol lain pikinini bilong yu i kamap bihain.” Pol i gat tingting olsem, Krais em i dispela pikinini bilong promis God i bin mekim long Abraham, na em i lukim dispela hap tok long tok Hibru na raitim tok bilong en. Tasol pasin bilong tok Hibru em i narakain liklik, na i no inap yumi tanim long wankain pasin long Tok Pisin. Dispela pikinini em Krais. 17 As Kis 12.40, Ro 4.13-14, Ga 3.21 bilong tok bilong mi i olsem. Pastaim God i mekim kontrak wantaim Abraham. Na taim 430 yia i go pinis, orait lo i kamap. Dispela lo i kamap bihain tru, em i no inap rausim tok bilong dispela kontrak bipo God i bin mekim. Em i no inap pinisim dispela promis God i bin mekim bipo. 18 Sapos Ro 4.14, 8.17, 11.6 yumi mas bihainim lo bilong yumi ken kisim ol samting God i bin makim bilong yumi, orait yumi no kisim long rot bilong promis. Tasol yumi save, God i bin mekim promis long em bai i givim dispela ol samting long Abraham. 19 Sapos Lo 5.5, 5.22-27, Jo 1.17, Ap 7.38, 7.53, Ro 5.20, Hi 2.2 olsem, orait bilong wanem lo i stap? Em i olsem. God i laik bai as bilong sin em i ken kamap ples klia, olsem na bihain long em i givim promis pinis, God i givim lo tu. Na em i laik bai lo i stap inap long taim dispela pikinini i kamap, bipo God i bin promis long givim ol samting long em. God i givim dispela lo long ol ensel na ol i autim long wanpela namelman na namelman em i givim long yumi. 20 Tasol Ro 3.29-30 sapos wanpela man em yet i laik mekim wanpela wok, em bai i no inap givim dispela wok long wanpela namelman. Orait God em i wanpela tasol, na em wanpela tasol i bin givim promis.
Lo em i waspapa bilong bringim yumi long Krais
21 Ating Ro 8.2-4 mi laik tok olsem lo em i olsem birua bilong ol promis God i bin mekim bipo? Nogat tru. Sapos God i bin givim narakain lo, em inap long givim laip long yumi, orait pasin bilong bihainim lo em inap long mekim yumi i kamap stretpela manmeri. 22 Tasol Ro 3.9-19, 3.23, 4.11-12, 4.16, 11.32 buk bilong God i tok olsem, “Sin i kalabusim olgeta manmeri,” na God i larim dispela samting i kamap, bai yumi man i bilip long Jisas Krais yumi ken kisim dispela samting God i bin promis long givim long ol man i bilip long em.
23 Taim Ga 4.3 bilong bilip i no kamap yet, orait lo i kalabusim yumi i stap. Na yumi stap kalabus inap taim bilong bilip i kamap ples klia pinis. 24 Lo Ap 13.39, Ro 10.4, Ga 2.16, Kl 2.17, Hi 9.9-10 i stap olsem waspapa bilong yumi, bilong bringim yumi i kam long Krais, bai yumi ken bilip long gutnius na God i ken kolim yumi ol stretpela manmeri. 25 Na nau taim bilong bilip i kamap pinis, na yumi no i stap aninit long dispela waspapa moa.
Bilip em i mekim yumi i kamap pikinini bilong God
26 Yupela Jo 1.12, Ro 8.14-16, 1 Jo 3.1-2 olgeta i bilip long Krais Jisas na i pas wantaim em, na long dispela pasin yupela i kamap pikinini bilong God. 27 Yupela Ro 6.3, 13.14 ol manmeri i bin kisim baptais na i pas wantaim Krais, yupela olgeta i bin pasim Krais olsem man i pasim longpela klos bilong en. 28 Na Jo 10.16, Ro 10.12-13, 1 Ko 12.13, Ef 2.14, Kl 3.11 long lain bilong Krais, i no gat ol Juda na ol Grik. I no gat ol wokboi nating na ol man i stap fri. I no gat ol man na ol meri. Nau long Krais Jisas yupela olgeta i stap wanpela tru. 29 Na Ro 4.13, 9.7, Ga 4.7, 4.28, 5.1, Ef 3.6, Hi 11.18 sapos yupela i stap lain bilong Krais, orait yupela i stap pikinini bilong Abraham tu. Em yupela tasol ol lain bilong kisim ol dispela samting bipo God i bin promis long givim long ol lain bilong Abraham.

3:1: Ga 2.13-14, 5.7

3:2: Ap 10.47, 15.8, Ro 10.16-17, Hi 6.4

3:3: Ga 4.9, Hi 7.16, 9.10

3:4: Hi 10.35-36, 2 Jo 8

*3:4: Planti saveman i save tanim dispela lain olsem, “Ating ol gutpela samting Holi Spirit i mekim i kamap namel long yupela, yupela i lusim tingting pinis long ol, a? Tasol mi no ting yupela i lusim tingting.”

3:6: Stt 15.6, Ro 4.3, Je 2.23

3:7: Jo 8.39, Ro 4.11-12, 4.16

3:8: Stt 12.3, 18.18, 22.18, Ap 3.5, 3.25, Ro 9.17

3:9: Ro 4.16

3:10: Lo 27.26, Jer 11.3

3:11: Hab 2.4, Ro 1.17, Ga 2.16, Hi 10.38

3:12: Wkp 18.5, Neh 9.29, Ro 4.4, 10.5, 11.6

3:13: Lo 21.23, Ro 8.3, 2 Ko 5.21, Ga 4.5

3:14: Ese 11.19, Jol 2.28-29, Sek 12.10, Ap 2.33

3:16: Stt 12.3, 12.7, Ap 7.5, 17.7, 1 Ko 12.12

3:16: Dispela hap tok Pol i tok long en, em i stap long buk Stat 13.15, na tu long Stat 15.18 na 17.7 na 17.8. Tasol sapos yu lukim ol dispela lain long Tok Pisin, bai yu lukim olsem tok i no wankain olsem tok bilong Pol. Nogat. Ol i tok olsem, “Long ol lain pikinini bilong yu i kamap bihain.” Pol i gat tingting olsem, Krais em i dispela pikinini bilong promis God i bin mekim long Abraham, na em i lukim dispela hap tok long tok Hibru na raitim tok bilong en. Tasol pasin bilong tok Hibru em i narakain liklik, na i no inap yumi tanim long wankain pasin long Tok Pisin.

3:17: Kis 12.40, Ro 4.13-14, Ga 3.21

3:18: Ro 4.14, 8.17, 11.6

3:19: Lo 5.5, 5.22-27, Jo 1.17, Ap 7.38, 7.53, Ro 5.20, Hi 2.2

3:20: Ro 3.29-30

3:21: Ro 8.2-4

3:22: Ro 3.9-19, 3.23, 4.11-12, 4.16, 11.32

3:23: Ga 4.3

3:24: Ap 13.39, Ro 10.4, Ga 2.16, Kl 2.17, Hi 9.9-10

3:26: Jo 1.12, Ro 8.14-16, 1 Jo 3.1-2

3:27: Ro 6.3, 13.14

3:28: Jo 10.16, Ro 10.12-13, 1 Ko 12.13, Ef 2.14, Kl 3.11

3:29: Ro 4.13, 9.7, Ga 4.7, 4.28, 5.1, Ef 3.6, Hi 11.18