Sapta 7
Melkisedek em i man i gat biknem tru
Dispela Stt 14.17-20 Melkisedek em i king bilong Salem, na em i pris bilong God Antap Tru. Taim Abraham i pait na i kilim ol king na i wokabaut i go bek long ples, Melkisedek i bungim em long rot na i givim blesing long em. Na Abraham i tilim olgeta samting em i kisim long pait long 10-pela hap na i givim wanpela hap long Melkisedek. Yumi tanim dispela nem Melkisedek olsem, King Bilong Stretpela Pasin. Na em i king bilong Salem tu, em yumi tanim olsem, King Bilong Pasin Bilong Bel Isi. Melkisedek Sng 110.4 i no gat papa na mama, na em i no gat ol lain tumbuna bilong en. Em i no gat de bilong mama i karim em, na i no gat de bilong em i dai. Em i stap wankain olsem Pikinini Bilong God. Em i stap pris oltaim oltaim.* Dispela tok long Melkisedek i no gat papamama, as bilong en i olsem. Buk Baibel i no gat wanpela tok long papa na mama bilong en, na long wanem taim mama i bin karim em, na long wanem taim em i bin i dai. Olsem na man i raitim buk Hibru, em i tok olsem, Melkisedek em i olsem piksa bilong Jisas i stap pris oltaim oltaim.
Yupela Stt 14.20 i mas tingim dispela Melkisedek, em i gat biknem tru. Namba wan tumbuna bilong yumi, Abraham, em i kisim olgeta gutpela gutpela samting em i bin kisim long pait, na em i tilim long 10-pela hap na givim wanpela hap long Melkisedek. Ol Nam 18.21 lain pikinini bilong Livai i save kisim wok pris. Na lo i tok olsem, ol arapela Israel i mas tilim ol samting bilong ol long 10-pela hap na givim wanpela hap long ol Livai. Ol Israel ol i brata bilong ol Livai, na ol tu i pikinini bilong Abraham. Tasol ol Israel i save kisim wanpela hap bilong ol samting bilong ol na givim long ol dispela brata bilong ol. Melkisedek em i no kamap long lain bilong ol Livai. Tasol em i kisim wanpela hap bilong ol samting bilong Abraham. Na Melkisedek i givim blesing long dispela man, promis bilong God i stap long en. Yumi save gut olsem, man i givim blesing em i bikman. Na man i kisim blesing long em, em i stap aninit.
Ol Hi 5.6, 6.20 Livai i save kisim wanpela hap bilong ol samting bilong ol Israel, ol i man bilong i dai tasol. Tasol Melkisedek, dispela man i kisim wanpela hap bilong ol samting bilong Abraham, buk bilong God i no gat tok long em i dai. Yumi inap tok olsem Livai, em tumbuna bilong ol lain Livai, em yet i givim ol samting long Melkisedek. 10 Tru, em i no kamap yet long taim Melkisedek i bungim Abraham long rot, tasol em i stap long bodi bilong tumbuna bilong en, Abraham, long taim Abraham i givim ol dispela samting long Melkisedek.
Nupela hetpris i winim tru ol pris bilong bipo
11 Bipo ol manmeri bilong Israel i kisim lo, na dispela lo i tok, ol Livai i mas mekim wok pris. Tasol sapos wok pris bilong ol Livai em inap mekim ol manmeri i kamap gutpela tru, orait bilong wanem God i tok long narapela pris i mas kamap bihain, em i wankain olsem Melkisedek, na i no wankain olsem Aron? 12 Na sapos lain bilong ol pris i senis, orait lo tu i mas senis. 13 Dispela man God i bin tok long em bai i stap pris oltaim oltaim, em i bilong narapela lain, na long lain bilong en i no gat wanpela man bipo i bin mekim wok long alta olsem pris. 14 Yumi Stt 49.10, Ais 11.1, Mt 2.6, KTH 5.5 save pinis, Bikpela bilong yumi em i kamap long lain bilong Juda. Na Moses i no bin mekim wanpela tok long ol man bilong dispela lain bai i stap pris.
15 Orait yumi lukim dispela nupela pris i kamap em i wankain olsem Melkisedek, na bai yumi save gut olsem, em i winim tru ol pris bilong lain Livai. 16 Ol Livai i save kamap pris, long wanem, lo i tok, ol man bilong dispela lain i mas kamap pris. Tasol strong bilong laip i stap oltaim oltaim i mekim, na Jisas i kamap pris. 17 God Sng 110.4, Hi 5.6 i tok long em olsem,
“Bai yu stap pris oltaim oltaim.
Yu wankain pris olsem Melkisedek.”
18 Dispela Ro 8.3, Ga 4.9 tok i soim yumi olsem, God i rausim pinis lo bilong bipo, long wanem dispela lo i no gat strong na i no inap helpim yumi. 19 Lo Ro 8.3, Ga 2.16, Ef 2.18, Hi 6.18, 9.9 i no bin mekim wanpela samting i kamap gutpela tru. Olsem na God i opim pinis narapela rot i gutpela tru na i winim lo, na long dispela rot yumi ken i go klostu long God.
20 Na tu, taim God i makim Jisas i kamap pris, em i no makim em nating. Nogat. Em i tok tru antap na i makim em. Ol pris bilong bipo ol i no olsem. I no gat wanpela man i tok tru antap pastaim na ol i kamap pris. 21 Tasol Sng 110.4, Hi 5.6 God yet i tok tru antap, na Jisas i kamap pris. Buk bilong God i tok olsem,
“Bikpela i tok tru antap pinis,
‘Bai yu stap pris oltaim oltaim,’
na em i no inap senisim
tok bilong en.”
22 Olsem Hi 8.6, 12.24 na yumi save, dispela kontrak Jisas i mekim, em i gutpela moa na i winim kontrak bilong bipo.
23 Bipo planti man i save kamap pris, long wanem, ol i save dai na ol i no inap i stap pris oltaim. 24 Tasol Jisas i stap oltaim oltaim. Em i holim wok pris oltaim, na i no gat senis bilong en. 25 Olsem Ro 8.34, 1 Ti 2.5, Hi 9.24, 1 Jo 2.1 na oltaim em inap tru long kisim bek ol manmeri i kam klostu long God long nem bilong em, long wanem, em i stap laip oltaim, na em i save beten long God long helpim ol.
26 Dispela Ef 1.20, Hi 3.1, 4.15, 8.1 kain hetpris em inap tru long helpim yumi. Em i save bihainim ol pasin God i laikim, na i no gat wanpela rong i stap long em. Em i klin olgeta long ai bilong God. Na God i putim em i stap antap tru long heven, longwe tru long ol man bilong mekim sin. 27 Ol Wkp 9.7, Ro 6.10, Hi 5.3, 9.12 hetpris bilong bipo ol i gat wok bilong mekim ofa long olgeta de. Pastaim ol i save mekim ofa bilong rausim sin bilong ol yet. Na bihain gen ol i mekim ofa bilong rausim sin bilong ol manmeri. Tasol Jisas i no gat wok olsem. Nogat. Em i mekim ofa wanpela taim tasol. Em i givim laip bilong em yet long God. 28 Lo Hi 2.10, 5.1-2, 5.9 i save makim ol man i no gat strong, na ol i kamap hetpris. Tasol dispela tok tru antap i kamap bihain long lo, em i makim Pikinini Bilong God. Dispela hetpris em i gutpela man tru na em i kamap nambawan man tru bilong helpim yumi. Na em bai i stap olsem oltaim oltaim.

7:1: Stt 14.17-20

7:3: Sng 110.4

*7:3: Dispela tok long Melkisedek i no gat papamama, as bilong en i olsem. Buk Baibel i no gat wanpela tok long papa na mama bilong en, na long wanem taim mama i bin karim em, na long wanem taim em i bin i dai. Olsem na man i raitim buk Hibru, em i tok olsem, Melkisedek em i olsem piksa bilong Jisas i stap pris oltaim oltaim.

7:4: Stt 14.20

7:5: Nam 18.21

7:8: Hi 5.6, 6.20

7:14: Stt 49.10, Ais 11.1, Mt 2.6, KTH 5.5

7:17: Sng 110.4, Hi 5.6

7:18: Ro 8.3, Ga 4.9

7:19: Ro 8.3, Ga 2.16, Ef 2.18, Hi 6.18, 9.9

7:21: Sng 110.4, Hi 5.6

7:22: Hi 8.6, 12.24

7:25: Ro 8.34, 1 Ti 2.5, Hi 9.24, 1 Jo 2.1

7:26: Ef 1.20, Hi 3.1, 4.15, 8.1

7:27: Wkp 9.7, Ro 6.10, Hi 5.3, 9.12

7:28: Hi 2.10, 5.1-2, 5.9