Sapta 5
Hetpris Jisas em inap tru long kisim bek yumi
Pasin bilong makim olgeta hetpris em i olsem. God i save kisim wanpela man na em i save putim dispela man long mekim wok bilong em olsem helpim bilong ol manmeri. Hetpris i gat wok bilong givim ol kain kain presen long God na bilong mekim ol kain kain ofa bilong rausim sin. Em Hi 2.18, 4.15, 7.28 yet i no gat strong na em i no inap long mekim planti samting. Olsem na em inap isi long ol man i no gat save na long ol man i bin lusim rot bilong God. Na Wkp 9.7, 16.6, Hi 7.27 em i mas mekim ol ofa bilong rausim sin bilong ol manmeri na bilong em yet wantaim.
Man Kis 28.1 i kamap hetpris, em i gat biknem, na i no gat wanpela man i save kisim dispela wok long laik bilong em yet. Nogat. God i save singautim em pastaim na em i kisim dispela wok, olsem bipo God i bin singautim Aron.
Na Sng 2.7, Jo 8.54, Hi 1.5, 1.8 Krais tu i olsem. Em i no litimapim nem bilong em yet na i kamap hetpris. Nogat. God yet i makim em bilong mekim dispela wok. God i tokim em olsem,
“Yu Pikinini bilong mi.
Nau mi kamap papa bilong yu.”
Na Sng 110.4, Hi 6.20, 7.1, 7.17, 7.21 long narapela hap tu God i tok,
“Bai yu stap pris oltaim oltaim.
Yu wankain pris olsem Melkisedek.”
 
Taim Jo 12.27, 17.1 Jisas i stap man long graun, em i save mekim prea na beten long God. Em i save, God inap long kisim bek em, na em i no mas i dai, olsem na em i beten strong long God, na em i singaut strong na i krai planti. Em i save daunim laik bilong em yet na i aninit long God, olsem na God i harim beten bilong em.* Taim Jisas i stap long gaden bilong Getsemani, em i beten long God i ken stopim dispela hevi i laik kamap long em. Lukim Matyu 26.36-46 na Mak 14.32-42 na Luk 22.39-46. Na dispela lain i tok, God i harim beten bilong em. Tru, God i larim Jisas i dai, tasol God i no larim dai i holim Jisas tru. Nogat. God i kirapim em bek long matmat, na givim em biknem tru na mekim em i kamap hetpris. Lukim tu Aposel 2.24 na Hibru 2.9 na Filipai 2.6-11. Jisas Fl 2.8, Hi 3.6 em i Pikinini Bilong God, tasol em i karim pen, na dispela i skulim em tru long pasin bilong bihainim tok bilong God. 9-10 Dispela Hi 2.10, 5.6, 11.40 i mekim em i kamap nambawan man tru bilong bihainim tok. Olsem na God i makim em na i tok, “Yu stap hetpris, wankain olsem Melkisedek,” na em i kamap Man bilong helpim na kisim bek olgeta manmeri i bihainim tok bilong em, bai ol i stap gut oltaim oltaim.
Yumi no ken i stap olsem ol liklik pikinini
11 Planti Mt 13.15, Jo 16.12, 2 Pi 3.16 tok i stap yet bilong Jisas i kamap hetpris olsem Melkisedek, na mipela i laik tokim yupela long en. Lukim Hibru 7.Tasol tingting bilong yupela i pas na i no klia. Olsem na mipela i painim hat tru long soim yupela as bilong dispela tok. 12 Yupela 1 Ko 3.1-3, Hi 6.1 1 Ko 3.2 i kamap Kristen longpela taim pinis, na inap yupela i wok long skulim ol arapela long ol tok bilong God. Tasol nogat. Yupela i sot long tingting, na ol arapela man i mas skulim yupela gen long ol namba wan hap tru bilong tok bilong God. Yupela i no redi yet long kisim strongpela kaikai. Nogat. Yupela i dring susu i stap yet. 13 Yumi 1 Ko 13.11, Ef 4.14, 1 Pi 2.2 save, ol dispela lain i save dring susu tasol, em ol liklik pikinini. Na ol i no save gut long wanem ol pasin i stret. 14 Tasol Ais 7.15, Ro 16.19, 1 Ko 2.14-15, Fl 1.10 strongpela kaikai em i bilong ol man i kamap bikpela pinis. Ol kain man olsem ol i bin traim planti taim long skelim wanem ol pasin i gutpela na wanem ol pasin i nogut, na nau ol i save gut pinis na tingting bilong ol i klia.

5:2: Hi 2.18, 4.15, 7.28

5:3: Wkp 9.7, 16.6, Hi 7.27

5:4: Kis 28.1

5:5: Sng 2.7, Jo 8.54, Hi 1.5, 1.8

5:6: Sng 110.4, Hi 6.20, 7.1, 7.17, 7.21

5:7: Jo 12.27, 17.1

*5:7: Taim Jisas i stap long gaden bilong Getsemani, em i beten long God i ken stopim dispela hevi i laik kamap long em. Lukim Matyu 26.36-46 na Mak 14.32-42 na Luk 22.39-46. Na dispela lain i tok, God i harim beten bilong em. Tru, God i larim Jisas i dai, tasol God i no larim dai i holim Jisas tru. Nogat. God i kirapim em bek long matmat, na givim em biknem tru na mekim em i kamap hetpris. Lukim tu Aposel 2.24 na Hibru 2.9 na Filipai 2.6-11.

5:8: Fl 2.8, Hi 3.6

5:9-10: Hi 2.10, 5.6, 11.40

5:11: Mt 13.15, Jo 16.12, 2 Pi 3.16

5:11: Lukim Hibru 7.

5:12: 1 Ko 3.1-3, Hi 6.1

5:12: 1 Ko 3.2

5:13: 1 Ko 13.11, Ef 4.14, 1 Pi 2.2

5:14: Ais 7.15, Ro 16.19, 1 Ko 2.14-15, Fl 1.10