Sapta 28
Ol i mas wokim bilas bilong ol pris
(Kisim Bek 39.1-7)
Bikpela i skruim tok olsem, “Moses, taim yu go bek yu mas singautim brata bilong yu Aron wantaim ol pikinini man bilong en, Nadap na Abihu na Eleasar na Itamar, bai ol i kam. Na yu mas kisim ol namel long ol Israel, na mekim ol i kamap pris bilong mi. Na wokim gutpela klos pris bilong Aron bilong bilasim em na mekim em i kamap narakain bai em i gat nem long ai bilong ol Israel. Orait singautim ol man mi bin givim save long ol long wokim klos na ol arapela kain samting, na tokim ol long wokim klos pris, bilong Aron i ken putim long taim em i kamap pris na mekim wok bilong mi. Na tokim ol long samapim wanpela liklik hap laplap i gat bilas bilong pasim long bros. Na ol i mas samapim wanpela laplap i gat bilas long en na wanpela longpela klos na wanpela siot i gat bilas bilong en na wanpela laplap bilong raunim long het na wanpela let. Ol i mas wokim ol dispela klos pris bilong Aron na ol pikinini man bilong en tu, bai ol i ken mekim wok bilong mi olsem pris. Ol wokman i mas kisim blupela na retpela tret ol i wokim long gras bilong sipsip na tret gol na gutpela laplap bilong wokim ol dispela klos.
“Na ol i mas kisim blupela na retpela tret ol i wokim long gras bilong sipsip na tret gol na samapim long gutpela laplap bilong bilasim. Na ol i mas samapim tupela let long antap bilong dispela laplap, bilong holim laplap, na let bai i go antap long sol na i go inap long hap laplap long baksait. Na ol i mas kisim blupela na retpela tret ol i wokim long gras bilong sipsip na gutpela hap laplap, na wokim paspas olsem let. Na ol i mas pasim dispela let long arere bilong laplap na bai i stap olsem hap bilong dispela laplap yet. Na kisim tupela ston ol i kolim kanilian na putim nem bilong ol 12-pela pikinini man bilong Jekop long en. 10 Putim nem bilong namba wan pikinini pastaim i go inap long namba 12 pikinini. Ol i mas putim 6-pela nem long namba wan ston na 6-pela long namba 2 ston. 11 Yu mas givim wok long wanpela man i save pinis long katim tok long ston, na em i mas putim nem bilong ol pikinini man bilong Jekop long dispela tupela ston. Na yupela i mas kisim gol na wokim tupela liklik bilas bilong holim strong dispela tupela ston. 12 Na pasim dispela tupela ston long tupela let i stap long sol na tupela bai i stap olsem mak bilong ol 12-pela lain bilong Israel. Olsem na Aron bai i karim nem bilong ol long sol bilong en na bai mi Bikpela, mi ken lukim na tingim ol manmeri bilong mi oltaim. 13 Ol i mas wokim tupela liklik bilas long gol 14 na tupela sen long gutpela gol. Ol i mas wokim gol olsem liklik waia na wokim sen long pasin bilong wokim baklain, na pasim dispela tupela sen long bilas gol.”
Ol i mas wokim liklik laplap bilong bros bilong hetpris
(Kisim Bek 39.8-21)
15 Bikpela i tok moa olsem, “Yupela i mas wokim wanpela liklik laplap bilong pasim long bros bilong hetpris. Dispela em i samting bilong kisim save long laik bilong God. Yupela i mas kisim wankain samting olsem ol i bin wokim bilong laplap bilong hetpris na wokim dispela liklik laplap long en na putim wankain bilas long en. 16 Na yupela i mas mekim longpela bilong dispela liklik laplap inap 44 sentimita na bikpela bilong en inap 22 sentimita. Na brukim gut long namel bai i kamap olsem bikpela poket, na bai olgeta hapsait bilong en i gat wankain mak tasol. 17-20 Na yupela i mas pasim 4-pela lain ston i dia tumas long dispela laplap. Long namba wan lain pasim ol ston ol i kolim rubi na topas na ganet. Na long namba 2 lain pasim ston emeral na sapaia na daimon. Na long namba 3 lain pasim ston terkois na aget na ametis. Na long namba 4 lain pasim ston beril na kanilian na jaspa. Na yupela i mas pasim olgeta wan wan ston long liklik bilas gol na bihain pasim ol ston long laplap. 21 Long olgeta dispela 12-pela ston wan wan yupela i mas raitim nem bilong wanpela wanpela pikinini man bilong Jekop, bilong makim olgeta lain bilong yupela.
22 “Na yupela i mas kisim gutpela gol na wokim tupela sen long pasin bilong wokim baklain, bilong holim laplap bilong bros. 23 Na wokim tupela ring gol na pasim wanpela wanpela long tupela kona long antap bilong laplap bilong bros, 24 na pasim tupela sen gol long dispela tupela ring. 25 Na yupela i mas pasim arapela arere bilong tupela sen gol long tupela bilas gol na pasim bilas gol long let i holim laplap bilong hetpris. 26 Orait na yupela i mas wokim tupela moa ring gol na pasim long kona daunbilo bilong laplap bilong bros long baksait bilong en klostu long laplap. 27 Na yupela i mas wokim tupela ring gol moa na pasim tupela long let i holim laplap, klostu long dispela naispela let paspas i raunim bel. 28 Na kisim blupela string na pasim tupela ring bilong laplap bilong bros long tupela ring bilong bikpela laplap, olsem bai laplap bilong bros i ken pas strong long let paspas na bai laplap bilong bros i no ken lus.
29 “Olsem na taim Aron i go insait long Rum Tambu, em i mas kisim dispela liklik laplap i gat nem bilong olgeta lain bilong Israel na pasim long bros. Olsem na bai mi Bikpela, mi ken lukim na tingim ol manmeri bilong mi oltaim. 30 Na Nam 27.21, Lo 33.8, Esr 2.63, Neh 7.65 putim dispela tupela ston bilong kisim save long laik bilong God insait long poket bilong laplap bilong bros, na taim Aron i go insait long dispela Rum Tambu mi Bikpela, mi stap long en, em i ken karim dispela tupela ston i go wantaim. Oltaim em i mas pasim dispela liklik laplap bilong bros na i kam, bai em i ken kisim save long wanem samting mi Bikpela, mi laik ol Israel i mekim.”
Ol i mas wokim ol arapela klos bilong ol pris
(Kisim Bek 39.22-31)
31 Bikpela i tok moa olsem, “Dispela longpela klos bilong pasim wantaim laplap, em yupela i mas wokim long blupela tret ol i wokim long gras bilong sipsip tasol. 32 Yupela i mas wokim hul long dispela klos, bilong pris i ken putim het long en. Na raunim wanpela liklik hap laplap long dispela hul na samapim olsem yupela i save samapim hul long klos pait, bai arere bilong hul i kamap strong na hul i no ken bruk i go bikpela. 33-34 Na kisim blupela na retpela tret ol i wokim long gras bilong sipsip na samapim sampela samting olsem pikinini bilong diwai pomigranet. Samapim ol long arere daunbilo bilong klos bilong pris na samapim wan wan belo gol namel namel long ol pomigranet bai ol i hangamap i stap. 35 Na Aron i mas putim dispela klos na mekim wok pris. Na taim em i kam klostu long mi long Rum Tambu na taim em i go ausait gen, bai ol manmeri i ken harim krai bilong ol belo. Sapos em i no mekim olsem, orait em bai i dai.
36 “Na yupela i mas kisim wanpela hap gutpela gol na wokim wanpela medal na raitim tok long en olsem, ‘Em i bilong Bikpela.’ 37 Na kisim blupela string na pasim dispela gol long laplap bilong het na bai i stap antap long pes bilong hetpris. 38 Oltaim Aron i mas putim dispela laplap i gat dispela medal long het bilong em. Olsem bai mi Bikpela, mi inap kisim ol ofa ol Israel i givim long mi. Na sapos ol i popaia long sampela pasin bilong mekim ofa, maski, Aron bai i karim asua bilong rong bilong ol.
39 “Yupela i mas kisim gutpela tret na lumim siot. Na wokim laplap bilong het bilong Aron long gutpela laplap, na kisim hap laplap na wokim let olsem paspas na samapim ol gutpela bilas long en.
40 “Na yupela i mas wokim ol siot na ol let olsem paspas na ol laplap bilong het bilong ol pikinini man bilong Aron, bai ol i ken bilas gut tru na i gat nem long ai bilong ol manmeri. 41 Na Moses, yu mas putim ol dispela klos long brata bilong yu Aron na long ol pikinini man bilong en. Na kapsaitim wel bilong oliv long ol, bilong makim ol i kamap pris na bai ol i ken mekim wok bilong mi. 42 Na samapim sotpela trausis bilong ol long gutpela laplap bai sem bilong ol i no ken kamap ples klia. 43 Na Aron wantaim ol pikinini man bilong en i mas putim kain trausis olsem taim ol i go klostu long alta bilong mekim wok pris insait long Rum Tambu o long arapela taim ol i go insait long haus sel bilong mi. Sapos ol i no mekim olsem bai ol i gat asua na bai mi kilim ol i dai. Oltaim oltaim Aron na ol tumbuna pikinini bilong en ol i kamap bihain, ol i mas bihainim dispela lo.”

28:30: Nam 27.21, Lo 33.8, Esr 2.63, Neh 7.65