Sapta 29
Pasin bilong makim ol pris
(Wok Pris 8.1-36)
Bikpela i skruim tok olsem, “Nau mi laik tokim yu long ol samting yu mas mekim long Aron wantaim ol pikinini man bilong en bilong makim ol i kamap pris bilong mi. Kisim wanpela bulmakau man na tupela sipsip man i no gat sua samting i bagarapim bodi bilong ol. Na kisim sampela plaua bilong wit i nambawan tru. Yu no ken putim yis long plaua. Na kisim sampela plaua na wokim bret na kisim sampela plaua na tanim wantaim wel bilong diwai oliv na wokim bret. Na kisim sampela plaua na wokim sampela bisket na penim wel bilong oliv long ol. Na putim ol dispela bret na bisket long wanpela basket na givim long mi taim yu ofaim dispela bulmakau man na tupela sipsip man.
“Na bringim Aron wantaim ol pikinini man bilong en i kam long dua bilong haus sel bilong mi na wasim ol. Yu wasim ol pinis, orait putim dispela ol klos pris long Aron. Putim siot na longpela klos na laplap na liklik laplap bilong bros na pasim let long em. Na raunim laplap long het bilong en na kisim dispela medal gol i gat tok, ‘Em i bilong Bikpela,’ na pasim long laplap bilong het. Na kisim wel bilong makim man i kamap pris na kapsaitim long het bilong en bilong makim em.
“Yu makim Aron pinis, orait bringim ol pikinini man bilong en na putim siot long ol, na putim let raun long bel bilong ol na pasim laplap long het bilong ol. Yu mas mekim olsem bilong makim Aron na ol pikinini man bilong en, na bai ol i kamap pris. Na ol dispela man na ol lain tumbuna pikinini man bilong ol bai i mekim wok pris oltaim.
10 “Na yu mas bringim dispela bulmakau bilong ofa i kam klostu long dua bilong haus sel na Aron wantaim ol pikinini bilong en i mas putim han bilong ol long het bilong en. 11 Na long ai bilong mi yu mas kilim dispela bulmakau klostu long dua bilong haus sel. 12 Kisim sampela blut bilong bulmakau long pinga bilong yu na putim long ol kom bilong alta. Na kisim olgeta blut i stap yet na kapsaitim long hap daunbilo bilong alta. 13 Orait bihain kisim olgeta gris bilong bel na gutpela hap bilong namba wan lewa na tupela liklik namba 2 lewa wantaim gris i stap long en na kukim olgeta long alta olsem ofa bilong mi. 14 Tasol kisim mit bilong bulmakau wantaim skin na pekpek i stap insait long bel bilong en, na karim i go kukim ausait long kem. Dispela bulmakau em i ofa bilong rausim sin.
15 “Na yu mas kisim namba wan sipsip man bilong ofa. Na Aron wantaim ol pikinini man bilong en i mas putim han long het bilong sipsip. 16 Orait kilim dispela sipsip na kisim blut bilong en na tromoi long 4-pela sait bilong alta. 17 Na yu mas katim katim dispela sipsip na wasim tupela lek na ol rop samting bilong bel bilong en na putim olgeta hap antap long het bilong sipsip. 18 Na Ef 5.2, Fl 4.18 kukim olgeta long alta olsem ofa. Na mi Bikpela, bai mi amamas long gutpela smel bilong dispela ofa bilong paia i kukim olgeta.
19 “Na yu mas kisim namba 2 sipsip na Aron wantaim ol pikinini man bilong en i mas putim han antap long het bilong sipsip. 20 Orait yu mas kilim dispela sipsip na kisim liklik hap blut bilong en na putim long hap daunbilo bilong yau i stap long han sut bilong Aron na bilong ol pikinini man bilong en, na putim blut long bikpela pinga bilong han sut na long bikpela pinga bilong lek long han sut bilong ol. Na kisim olgeta blut i stap yet na tromoi long 4-pela sait bilong alta. 21 Bihain yu mas kisim sampela blut i stap long sait bilong alta na hap wel bilong makim pris na tromoi long Aron na long klos bilong en na long ol pikinini man bilong en na long ol klos bilong ol. Yu mekim olsem, orait Aron wantaim ol pikinini man bilong en na ol klos bilong ol tu, bai olgeta i bilong mi wanpela tasol.
22 “Na yu mas katim na kisim olgeta gris bilong dispela namba 2 sipsip ol i kisim bilong mekim ofa bilong makim ol pris. Kisim patpela tel na gris i karamapim ol rop samting bilong bel na kisim gutpela hap bilong lewa na tupela namba 2 lewa wantaim gris i stap long tupela, na mit bilong lek i stap long han sut. 23 Na long basket i gat bret i no gat yis ol i bin ofaim long mi, yu mas kisim wanpela wanpela bilong olkain bret, wanpela ol i kukim wantaim wel bilong oliv na narapela ol i no bin kukim wantaim wel bilong oliv na wanpela bisket. 24 Orait givim ol dispela mit na bret long Aron wantaim ol pikinini man bilong en na bai ol i ken holim dispela ofa na mekim i go i kam long ai bilong mi. 25 Na kisim ol dispela kaikai i stap long han bilong ol na kukim long alta antap long ofa bilong paia i kukim olgeta. Na bai mi Bikpela, mi laikim tumas smel bilong dispela ofa.
26 “Na yu mas kisim bros bilong dispela namba 2 sipsip na holim long han na mekim i go i kam long ai bilong mi. Na yu ken kaikai dispela hap abus. 27 Taim yupela i laik mekim man i kamap pris, yupela i mas kisim bros na mit bilong lek bilong sipsip yu bai ofaim bilong makim pris, na holim long han na mekim i go i kam long ai bilong mi. Na bihain yupela i mas givim dispela mit long ol pris. 28 Olgeta taim ol Israel i givim dispela abus olsem ofa bilong kamap wanbel, ol i mas kisim bros na mit bilong lek i stap long han sut, na givim long ol pris. Ol Israel i mas givim kain presen olsem long mi, Bikpela.
29 “Bihain long Aron i dai pinis, ol i mas givim klos pris bilong en long ol pikinini man bilong en. Na ol man bilong lain bilong Aron i kisim namba bilong wok pris, ol i ken putim dispela klos. 30 Taim wanpela man bilong lain bilong Aron i laik kisim ples bilong Aron olsem hetpris, em i mas putim ol dispela klos inap long 7-pela de. Na long dispela 7-pela de em i mas i go insait long haus sel bilong mi bilong mekim wok insait long Rum Tambu.
31 “Long taim yu makim Aron wantaim ol pikinini man bilong en, yu mas kisim mit bilong dispela sipsip yu bin ofaim, na putim long sospen na kukim insait long banis i raunim haus sel bilong mi. 32 Na ol pris i mas kisim dispela mit wantaim bret i stap yet long basket, na kaikai long dua bilong haus sel bilong mi. 33 Ol i mas kaikai dispela kaikai ol i bin ofaim bilong rausim sin bilong ol yet, long taim bilong makim ol i kamap pris. Ol pris tasol inap kaikai, na ol manmeri nogat. I tambu tru long ol. 34 Na sapos sampela mit na bret i stap yet inap long moningtaim, orait ol i no ken kaikai. Dispela mit i tambu, olsem na ol i mas kukim long paia na larim paia i pinisim olgeta.
35 “Yu mas mekim dispela wok bilong makim Aron wantaim ol pikinini man bilong en i kamap pris, inap long 7-pela de stret olsem mi bin tokim yu. 36 Long olgeta de yu mas ofaim wanpela bulmakau olsem ofa bilong rausim sin. Na dispela ofa bai i mekim alta i kamap klin long ai bilong mi. Na kapsaitim wel bilong oliv long alta bilong makim alta i samting bilong mi tasol. 37 Yu mas mekim olsem long dispela alta inap long 7-pela de. Na bai alta i bilong mi olgeta na i tambu tru. Na sapos wanpela man i holim o wanpela samting i pas long en, bai em i kamap tambu tu.”
Pasin bilong mekim ofa bilong olgeta de
(Namba 28.1-8)
38 Bikpela i tok moa olsem, “Olgeta de yupela i mas kisim tupela pikinini sipsip i gat wanpela krismas, na ofaim long alta. 39 Ofaim wanpela sipsip long moning na narapela long apinun tru. 40 Na kisim wanpela kilogram plaua ol i wokim long wit na tanim wantaim wan lita wel bilong oliv na ofaim wantaim dispela namba wan sipsip. Na tu yupela i mas kapsaitim wanpela lita wain olsem ofa. 41 Na yupela i mas ofaim namba 2 sipsip long apinun. Kisim wankain hap plaua na wel bilong oliv na wain na mekim wankain ofa olsem ofa bilong moningtaim. Dispela ofa bilong kaikai yupela i kukim long paia na givim long mi Bikpela, mi save laikim tumas gutpela smel bilong en. 42 Dispela ofa bilong paia i kukim olgeta, yupela i mas ofaim oltaim i kamap bihain, long dua bilong haus sel bilong mi long olgeta de, na bai mi lukim. Na bai mi bungim yupela manmeri bilong mi long dispela ples na toktok wantaim yu. 43 Na bikpela lait bilong mi bai i kamap long haus sel na mekim dispela hap i stap ples bilong mi yet na i tambu long ol manmeri. 44 Na bai mi makim haus sel na alta olsem tupela samting bilong mi stret. Na bai mi makim Aron wantaim ol pikinini man bilong en bilong mekim wok bilong mi olsem pris. 45 Na bai mi stap namel long yupela ol Israel na bai mi stap God bilong yupela. 46 Na bai yupela i ken save gut mi tasol mi Bikpela, mi God bilong yupela, na mi tasol i bin kisim yupela long Isip na bringim yupela i kam. Olsem na mi ken i stap namel long yupela. Mi yet mi God, Bikpela bilong yupela.”

29:18: Ef 5.2, Fl 4.18