Sapta 5
Yumi mas wokabaut long lait
God Mt 5.48, Lu 6.36 i save laikim yupela tru, na yupela i stap pikinini bilong em. Olsem na yupela i mas bihainim ol pasin em yet i save mekim. Yupela Kis 29.18, Wkp 1.9, Sng 40.6, Jo 13.34, Ro 14.15, 2 Ko 2.15, Ga 2.20, Hi 7.27, 10.10, 1 Jo 3.11, 3.23 i mas wokabaut long pasin bilong laikim tru ol arapela, olsem Krais i bin laikim yumi tru na givim laip bilong em yet bilong helpim yumi. Em i givim laip bilong en long God olsem ofa i gat gutpela switpela smel.
Yupela Ro 6.13, 1 Ko 5.1, 2 Ko 12.21, Kl 3.5, 1 Te 4.3 i no ken mekim pasin pamuk na olgeta kain pasin doti, na yupela i no ken mangalim ol samting bilong ol arapela. Tok bilong ol dispela pasin tu i no ken kamap liklik namel long yupela. I no inap yumi manmeri bilong God i toktok long ol dispela kain pasin. Yupela Mt 12.35, Ro 1.28, Ef 4.29 i no ken mekim tok doti na tok kranki na tok pilai nogut. Dispela kain pasin em i no inap long yumi mekim. Nogat. Mobeta yupela i tok tenkyu long God. Yupela 1 Ko 6.9-10, Ga 5.19-21, Kl 3.5 i mas save gut olsem, ol manmeri bilong mekim pasin pamuk na olkain pasin doti, na ol manmeri bilong mangal, em wankain pasin olsem pasin bilong lotuim ol giaman god, ol dispela lain i no inap i kam insait long kingdom bilong Krais na God.
Yupela Ro 1.18, Kl 2.4, 2.8, 2 Te 2.3 i mas lukaut gut, nogut yupela i bihainim ol rabis toktok nating bilong ol man i laik pulim yupela i go mekim ol dispela pasin nogut. Em ol dispela kain pasin tasol i save mekim God i belhat long ol man bilong sakim tok bilong em. Olsem na yupela i no ken poroman wantaim ol dispela kain man. Bipo Jo 12.36, Ap 26.18, Ro 1.21, 2 Ko 3.18, Ef 2.11-13, Kl 1.13, 1 Pi 2.9, 1 Jo 2.9 yupela i stap long tudak, tasol nau Bikpela i putim yupela i stap long lait. Olsem na yupela i mas wokabaut olsem ol manmeri bilong lait. Lait Ga 5.22 em i save kamapim olgeta kain gutpela pasin na stretpela pasin na pasin bilong tok tru. 10 Yupela Ro 12.2, Fl 1.10, 1 Te 5.21, 1 Ti 2.3 i mas trai long kisim save long ol pasin Bikpela i save laikim. 11 Yupela Ro 6.21, 1 Ko 5.9-11, Ga 6.8, 2 Te 3.6, 3.14, 2 Jo 1.10-11 i no ken poroman wantaim ol man i save mekim pasin bilong tudak. Kain pasin olsem em i no save karim gutpela kaikai. Nogat. Mobeta yupela i mas soim ol man olsem, dispela kain pasin em i nogut. 12 Mi no ken tokaut long ol pasin ol i save hait na mekim. Nogat. Mi sem long toktok long ol dispela kain samting. 13 Tasol Jo 3.20-21, Hi 4.13 lait i save kamapim as bilong olgeta pasin na mekim ol i stap ples klia. 14 Na Ais 26.19, 60.1, Ro 13.11 taim lait i mekim wanpela samting i stap ples klia, orait dispela samting tu i kamap olsem lait. Olsem na dispela tok i stap,
“Yu man nau yu slip, yu mas kirap.
Yu kirap long matmat
na Krais bai i givim lait
long yu.”
15 Olsem na yupela i mas lukaut gut long wokabaut bilong yupela. Yupela i no ken wokabaut olsem man i no gat save. Nogat. Yupela i mas wokabaut olsem man i gat save. 16 Nau Ga 6.10, Kl 4.5 yupela i gat taim bilong mekim pasin bilong God. Tasol dispela taim nau yumi stap long en, em i taim nogut, olsem na yupela i mas lukaut, nogut dispela taim i lus nating. 17 Yupela Ro 12.2, Kl 1.9, 1 Te 4.3, 5.18 i no ken mekim ol kranki pasin. Nogat. Yupela i mas save gut long laik bilong Bikpela.
18 Yupela Snd 20.1, Ais 5.11, 5.22, Lu 21.34 i no ken dring planti na spak. Nogat. Dispela kain pasin i save bagarapim yupela. Yupela i mas larim Spirit bilong God i pulap long yupela. 19 Na Sng 33.2-3, Ap 16.25, 1 Ko 14.26 Kl 3.16-17 taim yupela i toktok wantaim ol arapela manmeri bilong God, yupela i mas kisim ol tok i stap long ol song bilong Buk Song na long ol arapela song bilong lotu na long ol song Holi Spirit i kamapim long bel bilong yupela, na putim insait long tok bilong yupela. Na yupela i mas singim ol song long Bikpela, long maus na long bel bilong yupela tu. 20 Na Sng 34.1, Ais 63.7, Hi 13.15, 1 Pi 2.5 oltaim yupela i mas givim tenkyu long God Papa long olgeta samting, long nem bilong Bikpela bilong yumi Jisas Krais.
Pol i tok long ol manmeri i marit
21 Yupela Fl 2.3, 1 Pi 5.5 i mas ting long Krais em i Bikpela bilong yupela, na yupela wan wan i mas i stap aninit long ol arapela manmeri bilong God.
22 Yupela Stt 3.16, Ef 6.5, Kl 3.18, 1 Pi 3.1 meri, yupela i mas aninit long ol man bilong yupela, olsem yupela i save aninit long Bikpela. 23 Long 1 Ko 11.3, Ef 1.22-23, Kl 1.18 wanem, man em i het bilong meri bilong en, olsem Krais em i het bilong sios. Sios em i bodi bilong Krais, na Krais i bin kisim bek em. 24 Sios em i stap aninit long Krais. Olsem tasol yupela meri tu, oltaim yupela i mas aninit long ol man bilong yupela.
25 Yupela Ga 1.4, Kl 3.19, 1 Pi 3.7 man, yupela i mas laikim tumas ol meri bilong yupela, olsem Krais i laikim tumas sios na i givim laip bilong em yet bilong helpim sios. 26 Long Jo 15.3, 17.17, Ta 3.5, Hi 10.10, 10.22, 1 Jo 5.6 wara na long tok bilong en, Krais i wasim sios na mekim em i kamap klin long ai bilong en. Long dispela pasin em i makim sios i bilong em yet. 27 Em 2 Ko 11.2, Ef 1.4, Kl 1.22 i laik mekim sios i kamap naispela tru long ai bilong em, na bai sios i no gat doti na grile na kain samting olsem. Nogat. Sios i ken i stap holi na i no gat asua. 28 Olsem tasol yupela man, yupela i mas laikim tru ol meri bilong yupela, olsem yupela i save laikim bodi bilong yupela yet. Man i laikim tru meri bilong en, em i laikim tru em yet. 29 Yumi save, i no gat wanpela man i save birua long bodi bilong em yet. Nogat. Em i save givim kaikai long en na lukautim gut, olsem Krais i save mekim long sios, 30 long Ro 12.5, 1 Ko 6.15, 12.27, Ef 1.22-23 wanem, yumi olsem lek han na ai samting bilong bodi bilong Krais. 31 Buk Stt 2.24, Mt 19.5, Mk 10.7-8, 1 Ko 6.16 bilong God i tok olsem, “Olsem na man i save lusim papamama na i pas wantaim meri bilong en, na tupela i kamap wanpela bodi tasol.” 32 Dispela Kl 3.19, 1 Pi 3.6, KTH 19.7 tok hait em i gat bikpela tingting bilong en. Mi yet, mi ting em i tok long Krais wantaim sios bilong en. 33 Tasol dispela tok i tok tu long yupela man wan wan long yupela i mas laikim tru meri bilong yupela, olsem yupela i save laikim yupela yet. Na meri i mas i stap aninit long man bilong en na mekim gutpela pasin long em.

5:1: Mt 5.48, Lu 6.36

5:2: Kis 29.18, Wkp 1.9, Sng 40.6, Jo 13.34, Ro 14.15, 2 Ko 2.15, Ga 2.20, Hi 7.27, 10.10, 1 Jo 3.11, 3.23

5:3: Ro 6.13, 1 Ko 5.1, 2 Ko 12.21, Kl 3.5, 1 Te 4.3

5:4: Mt 12.35, Ro 1.28, Ef 4.29

5:5: 1 Ko 6.9-10, Ga 5.19-21, Kl 3.5

5:6: Ro 1.18, Kl 2.4, 2.8, 2 Te 2.3

5:8: Jo 12.36, Ap 26.18, Ro 1.21, 2 Ko 3.18, Ef 2.11-13, Kl 1.13, 1 Pi 2.9, 1 Jo 2.9

5:9: Ga 5.22

5:10: Ro 12.2, Fl 1.10, 1 Te 5.21, 1 Ti 2.3

5:11: Ro 6.21, 1 Ko 5.9-11, Ga 6.8, 2 Te 3.6, 3.14, 2 Jo 1.10-11

5:13: Jo 3.20-21, Hi 4.13

5:14: Ais 26.19, 60.1, Ro 13.11

5:16: Ga 6.10, Kl 4.5

5:17: Ro 12.2, Kl 1.9, 1 Te 4.3, 5.18

5:18: Snd 20.1, Ais 5.11, 5.22, Lu 21.34

5:19: Sng 33.2-3, Ap 16.25, 1 Ko 14.26

5:19: Kl 3.16-17

5:20: Sng 34.1, Ais 63.7, Hi 13.15, 1 Pi 2.5

5:21: Fl 2.3, 1 Pi 5.5

5:22: Stt 3.16, Ef 6.5, Kl 3.18, 1 Pi 3.1

5:23: 1 Ko 11.3, Ef 1.22-23, Kl 1.18

5:25: Ga 1.4, Kl 3.19, 1 Pi 3.7

5:26: Jo 15.3, 17.17, Ta 3.5, Hi 10.10, 10.22, 1 Jo 5.6

5:27: 2 Ko 11.2, Ef 1.4, Kl 1.22

5:30: Ro 12.5, 1 Ko 6.15, 12.27, Ef 1.22-23

5:31: Stt 2.24, Mt 19.5, Mk 10.7-8, 1 Ko 6.16

5:32: Kl 3.19, 1 Pi 3.6, KTH 19.7