Sapta 12
Yumi mas givim bodi bilong yumi long God olsem ofa
Ol Sng 50.13-14, Jo 4.24, Ro 6.11-13, 1 Ko 6.13, 6.20, Hi 10.20, 1 Pi 2.5 brata, mi tingting long bikpela marimari bilong God na mi tokaut strong long yupela olsem. Yupela i mas givim bodi bilong yupela long God olsem ofa. Na taim yupela i stap laip bai yupela i stap ol manmeri bilong God stret na bai yupela i mekim ol pasin God i laikim. Yupela i mekim olsem na yupela i ken lotu tru long God. Na Ef 1.18, 4.23, 5.10, 5.17, Kl 1.21, 1 Pi 1.14, 1 Jo 2.15 yupela i no ken wokabaut wankain olsem ol man bilong dispela graun. Nogat. Yupela i mas larim God i mekim tingting bilong yupela i kamap nupela na bai pasin bilong yupela i kamap nupela tu. Olsem na bai yupela inap long save tru long laik bilong God. Bai yupela i save long ol pasin i gutpela na long ol pasin God i laikim tumas na long ol pasin i inap tru na i stret olgeta.
Yumi mas mekim wok long presen God i bin givim yumi
Long 1 Ko 3.10, 12.7, 12.11, Ga 2.9, Ef 4.7 marimari bilong en God i bin makim mi bilong mekim wok bilong en, olsem na mi laik givim dispela tok lukaut long yupela olgeta wan wan. Yupela i no ken ting save na pasin bilong yupela i winim ol arapela. Nogat. Yupela i mas skelim gut ol pasin bilong yupela yet na tingting stret, inap long mak bilong bilip God i givim yupela. Yumi Ef 4.16 1 Ko 12.12 save, wanpela bodi i gat planti hap bilong en, na olgeta hap i no mekim wankain wok tasol. Olsem 1 Ko 12.27, Ef 4.25 tasol yumi tu yumi planti manmeri, tasol long Krais yumi stap olsem wanpela bodi tasol. Na yumi olgeta wan wan yumi stap olsem poroman bilong ol arapela.
Long 1 Ko 12.28, 13.2, 1 Pi 4.10-11 1 Ko 12.4-11 marimari bilong en God i bin givim yumi narakain narakain save, olsem presen em i givim yumi. Olsem na sapos wanpela man i gat save bilong autim tok olsem profet, orait em i mas autim tok inap long mak bilong bilip bilong en. Sapos Ap 13.1, Ga 6.6, 1 Ti 5.17 wanpela man i gat save bilong helpim ol arapela manmeri bilong God, orait em i mas mekim tru wok bilong helpim ol. Sapos man i gat save bilong mekim wok tisa, orait em i mas mekim tru wok tisa. Sapos Ap 15.32, 20.28, 2 Ko 9.7, 1 Pi 5.2 man i gat save bilong strongim bel na tingting bilong ol man, orait em i mas mekim tru wok bilong strongim bel na tingting bilong ol. Man i givim ol samting long helpim ol manmeri i sot, orait em i mas givim planti long ol. Man i bosim wanpela wok, em i mas wok strong long bosim gut dispela wok. Man i sori long ol arapela na i helpim ol, em i mas amamas na helpim ol.
Yumi mas givim bel bilong yumi tru long ol brata
Yupela Sng 34.14, Amo 5.15, 1 Ti 1.5, 1 Pi 1.22 i mas givim bel bilong yupela tru long ol arapela. Yupela i no ken giaman. Nogat. Yupela i mas laikim ol tru. Yupela i mas givim baksait tru long pasin nogut, na yupela i mas pas tru long gutpela pasin. 10 Yupela Fl 2.3, Hi 13.1, 1 Pi 1.22, 2 Pi 1.7 i mas givim bel bilong yupela long ol arapela manmeri bilong God, na laikim ol tru olsem ol brata bilong yupela stret. Yupela i mas strong long litimapim nem bilong ol arapela tasol. 11 Yupela Ap 18.25, KTH 3.15 i mas wok strong oltaim na larim Holi Spirit i kirapim yupela long mekim wok bilong Bikpela. 12 Yupela Ap 2.42, Fl 3.1, 1 Te 5.16-17, Hi 3.6, 10.36, Je 1.4 i save bilip na wetim Bikpela i mekim gut long yupela, olsem na yupela i mas amamas. Sapos hevi i kamap long yupela, orait yupela i mas sanap strong. Na yupela i mas beten long olgeta taim.
13 Sapos 1 Ko 16.1, 2 Ko 9.1, 9.12, Hi 13.2, 13.16, 1 Pi 4.9 sampela manmeri bilong God i sot long ol samting, orait yupela i mas helpim ol. Sapos ol man bilong narapela ples ol i kamap long yupela, orait yupela i mas lukautim ol gut.
14 Sapos Mt 5.44, Lu 6.28, Ap 7.60, 1 Ko 4.12, 1 Pi 3.9 ol man i mekim nogut long yupela, orait yupela i mas prea long God i ken mekim gut long ol. Yes, yupela i mas prea long em i mekim gut long ol. Yupela i no ken prea long em i bagarapim ol. 15 Yupela Sng 35.13 i mas amamas wantaim ol man i amamas. Na yupela i mas krai wantaim ol man i krai. 16 Yupela Sng 131.1-2, Snd 3.7, Ais 5.21, Jer 45.5, Ro 11.20, 15.5 i mas mekim wankain pasin long olgeta manmeri. Yupela i no ken ting yupela i mas i stap bikman. Nogat. Yupela i mas amamas long i stap wantaim ol man nating tu. Yupela i no ken apim nem bilong yupela yet na tok, “Mi tasol mi gat save.”
17 Sapos Mt 5.39, Ro 14.16, 2 Ko 8.21, 1 Te 5.15 ol i mekim pasin nogut long yupela, orait yupela i no ken bekim pasin nogut long ol. Nogat. Oltaim yupela i mas tingting long mekim pasin i gutpela long ai bilong olgeta man.
18 Yupela Mk 9.50, Ro 14.19, Hi 12.14 yet i no ken tingting long kros na pait. Oltaim yupela i mas painim rot bilong i stap wanbel wantaim olgeta man. 19 Ol Lo 32.35, Snd 24.29, Mt 5.39, Ro 12.17, 13.4, 1 Te 1.6-7, Hi 10.30 pren tru bilong mi, yupela yet i no ken bekim rong ol i mekim long yupela. Yupela i mas larim God i belhat long ol. Yupela i save, buk bilong God i gat tok olsem, “Bekim rong, em i wok bilong mi. Mi yet bai mi bekim rong bilong ol na mekim save long ol. 20 Tasol Kis 23.4-5, Snd 25.21-22, Mt 5.44 sapos birua bilong yu em i hangre, orait yu mas givim kaikai long em. Sapos em i dai long wara, orait yu mas givim wara long em. Sapos yu mekim olsem, bai yu mekim em i sem tru long ol pasin nogut bilong em.” 21 Yu no ken larim pasin nogut i winim yu. Nogat. Yu mas mekim gutpela pasin na bai yu daunim pasin nogut.

12:1: Sng 50.13-14, Jo 4.24, Ro 6.11-13, 1 Ko 6.13, 6.20, Hi 10.20, 1 Pi 2.5

12:2: Ef 1.18, 4.23, 5.10, 5.17, Kl 1.21, 1 Pi 1.14, 1 Jo 2.15

12:3: 1 Ko 3.10, 12.7, 12.11, Ga 2.9, Ef 4.7

12:4: Ef 4.16

12:4: 1 Ko 12.12

12:5: 1 Ko 12.27, Ef 4.25

12:6: 1 Ko 12.28, 13.2, 1 Pi 4.10-11

12:6: 1 Ko 12.4-11

12:7: Ap 13.1, Ga 6.6, 1 Ti 5.17

12:8: Ap 15.32, 20.28, 2 Ko 9.7, 1 Pi 5.2

12:9: Sng 34.14, Amo 5.15, 1 Ti 1.5, 1 Pi 1.22

12:10: Fl 2.3, Hi 13.1, 1 Pi 1.22, 2 Pi 1.7

12:11: Ap 18.25, KTH 3.15

12:12: Ap 2.42, Fl 3.1, 1 Te 5.16-17, Hi 3.6, 10.36, Je 1.4

12:13: 1 Ko 16.1, 2 Ko 9.1, 9.12, Hi 13.2, 13.16, 1 Pi 4.9

12:14: Mt 5.44, Lu 6.28, Ap 7.60, 1 Ko 4.12, 1 Pi 3.9

12:15: Sng 35.13

12:16: Sng 131.1-2, Snd 3.7, Ais 5.21, Jer 45.5, Ro 11.20, 15.5

12:17: Mt 5.39, Ro 14.16, 2 Ko 8.21, 1 Te 5.15

12:18: Mk 9.50, Ro 14.19, Hi 12.14

12:19: Lo 32.35, Snd 24.29, Mt 5.39, Ro 12.17, 13.4, 1 Te 1.6-7, Hi 10.30

12:20: Kis 23.4-5, Snd 25.21-22, Mt 5.44