Sapta 20
Pol i wokabaut i go long Masedonia na long Grik
Taim bikmaus na singaut nabaut bilong ol manmeri i pinis, orait Pol i singautim ol Kristen i kam bungim em long wanpela hap. Em i givim sampela tok long ol bilong strongim bel bilong ol, na em i tok gutbai long ol, na em i go long provins Masedonia. Em i wokabaut long ol dispela hap na i givim planti tok long ol Kristen, bilong strongim bel bilong ol. Na bihain em i kamap long kantri Grik. Em i stap tripela mun long Grik na bihain em i laik kisim sip na i go long distrik Siria. Tasol em i harim tok olsem ol Juda i bin pasim tok long kilim em i dai, olsem na em i senisim tingting na em i wokabaut i go bek long Masedonia. Wanpela Ap 19.29, 21.29, Ef 6.21 man bilong taun Beria, em Sopater, pikinini bilong Pirus, em i go wantaim Pol. Na tupela man bilong taun Tesalonaika, em Aristarkus wantaim Sekundus, na Gaius bilong taun Derbe, na Timoti, na tupela man bilong provins Esia, em Tikikus na Trofimus, ol tu i go wantaim Pol. Ol dispela man i go pas na i wetim mipela long taun Troas. Mipela* Planti saveman i ting, taim Pol i kamap long Filipai, em i kisim Luk i go wantaim em, olsem na dispela tok “mipela” i stap. Lukim tok i stap long Aposel 16.10. i stap long Filipai inap Ol Bikpela De Bilong Bret I No Gat Yis i pinis, orait mipela i kalap long sip na lusim Filipai. Long namba 5 de mipela i go kamap long ol dispela man i wetim mipela long Troas, na mipela i stap 7-pela de long Troas.
Long Troas Pol i kirapim bek Yutikus
Long Ap 2.42, 2.46, 1 Ko 16.2, KTH 1.10 namba wan de bilong wik mipela i bung wantaim ol Kristen bilong kaikai wantaim. Planti saveman i ting ol i mekim dispela kaikai bilong tingim bodi na blut bilong Jisas. Na Pol i autim tok long ol manmeri, long wanem, tumora em i laik i go. Olsem na em i pulim tok i go i go inap long biknait. Dispela rum mipela i bung long en, em i gat planti lam i lait i stap. Dispela rum i stap antap long namba 3 plua, na wanpela yangpela man, nem bilong en Yutikus, em i sindaun i stap long wanpela windo. Pol i toktok moa yet, na ai bilong Yutikus i hevi na em i laik slip. Na bihain em i slip tru, na em i pundaun i go daun long graun. Na ol i go daun na kisim em, tasol em i dai pinis. 10 Pol 1 Kin 17.21 tu i go daun, na em i slip antap long dispela yangpela man na i holim em. Na em i tokim ol manmeri olsem, “Yupela i no ken kirap nogut. Laip i stap yet long em.” 11 Na Pol i go antap gen, na em i brukim bret, na em i kaikai wantaim ol manmeri. Na bihain em i toktok longpela taim wantaim ol, i go inap long tulait. Tulait i kamap pinis na Pol i go. 12 Na dispela yangpela man i stap laip na ol i kisim em i go. Olsem na bel bilong ol i gutpela tumas.
Pol i lusim Troas na i go long Miletus
13 Orait mipela i lusim Pol na mipela i kalap long sip na mipela i go kamap long taun Asos. Na mipela i wetim Pol long Asos. Pol yet i bin tokim mipela long i go pas, long wanem, em i laik wokabaut long rot. 14 Olsem na Pol i kam bungim mipela long Asos, na mipela i kisim em i go long sip, na mipela i go long taun Mitilini. 15 Na mipela i lusim Mitilini, na long de bihain mipela i kamap klostu long ailan Kios. Na long de bihain gen mipela i go sua long taun Samos. Na long de bihain gen mipela i go kamap long taun Miletus. 16 Pol Ap 18.21, 24.17, 1 Ko 16.8 i pasim tingting pinis long em i laik abrusim Efesus, long wanem, em i no laik lusim planti taim long provins Esia. Em i laik hariap. Sapos inap, em i laik lukim Bikpela De Bilong Pentikos Lukim tok i stap long Aposel 2.1. long Jerusalem.
Pol i tok gutbai long ol hetman bilong sios long Efesus
17 Mipela Ap 18.21 i kamap long taun Miletus na Pol i salim tok i go long ol hetman bilong sios long Efesus. Em i singautim ol i kam lukim em.§ Miletus i stap longwe long Efesus inap olsem 50 kilomita. 18 Ol Ap 18.19, 19.10 i kamap pinis, orait em i tokim ol olsem,
“Yupela yet i save long ol pasin mi bin mekim long namba wan taim mi kamap long Esia, na long olgeta taim mi stap wantaim yupela. 19 Yupela Ap 20.3 i save, planti taim ol Juda i pasim tok long daunim mi, na dispela i givim mi planti bel hevi na traim na mi krai planti taim. Tasol mi daunim nem bilong mi olgeta, na mi mekim wok bilong Bikpela. 20 Na mi no surik long autim olkain gutpela tok inap long helpim yupela. Na long ol bung bilong ol manmeri na long olgeta haus bilong yupela tu, mi bin skulim yupela. Em yupela i save. 21 Oltaim mi bin autim tok strong long ol Juda na long ol Grik, long yumi mas tanim bel i go long God, na yumi mas bilip long Bikpela bilong yumi Jisas. 22 Orait Ap 19.21 harim. Nau Holi Spirit tasol i mekim na mi mas i go long Jerusalem. Wanem samting bai i kamap long mi long Jerusalem, em mi no save. 23 Dispela Ap 19.21, 21.4, 21.11, 1 Te 3.3 tasol mi save. Long olgeta ples mi go long en, Holi Spirit i save autim tok long mi olsem, kalabus na planti hevi i wetim mi.
24 “Tasol Ap 21.13, Ro 8.35, 2 Ko 4.1, 4.16, Ga 1.1, 2 Ti 4.7 mi no ting laip bilong mi em i namba wan samting. Mi no strong tumas long holimpas laip bilong mi. Nogat. Mi laik bihainim dispela rot mi wokabaut long en na pinisim dispela wok mi bin kisim long Bikpela Jisas. Dispela wok em bilong autim tok long gutnius bilong marimari bilong God.
25 “Orait ol brata, harim. Bipo mi stap namel long yupela, na mi autim tok bilong kingdom bilong God. Tasol nau mi save, bihain yupela olgeta bai i no inap lukim pes bilong mi moa. 26 Olsem Ap 18.6, 2 Ko 7.2 na mi laik tokaut klia long yupela nau. Sapos wanpela namel long yupela em i lus, dispela em i no asua bilong mi, 27 long wanem, mi no bin surik long autim olgeta tingting bilong God long yupela. 28 Yupela 1 Ko 12.28, 1 Ti 4.16, Hi 9.14, 1 Pi 1.19, 5.2-4 i mas was gut long yupela yet, na long olgeta manmeri bilong sios bilong God, em ol dispela manmeri em i bin baim long blut bilong Pikinini bilong em yet. Na Holi Spirit i makim yupela i stap wasman bilong ol dispela sipsip bilong God. 29 Mi Mt 7.15, Jo 10.12, 2 Pi 2.1 save, taim mi lusim yupela na mi go pinis, ol weldok nogut tru bai i kam namel long yupela, na ol bai i bagarapim ol sipsip. 30 Na 1 Ti 1.20, 1 Jo 2.19 sampela man bilong yupela yet bai i kirap na mekim tok giaman nabaut, bilong pulim ol manmeri bilong God i go bihainim ol. 31 Olsem Mk 13.37, Ap 19.8-10, 1 Te 2.11 na yupela i mas was gut oltaim. Yupela i no ken lusim tingting long pasin mi bin mekim. Long tripela yia, long nait na long san, mi no slek long givim gutpela tingting long yupela olgeta wan wan. Na taim mi skulim yupela, wara bilong ai bilong mi i kapsait wantaim.
32 “Nau Ap 26.18, Ef 1.18, Kl 1.12, Hi 13.9 mi putim yupela i stap long han bilong God, na mi laik bai yupela i tingim tok bilong marimari bilong em. Dispela marimari em inap strongim yupela, na em inap givim yupela olgeta gutpela samting God i save givim long olgeta manmeri em i bin makim bilong em yet.
33 “Mi 1 Sml 12.3, 1 Ko 9.11-12, 2 Ko 7.2 no bin mangal long silva na gol na laplap samting bilong wanpela man. 34 Yupela Ap 18.3, 1 Ko 4.12, 1 Te 2.9 yet i save, long han bilong mi yet mi bin mekim wok bilong lukautim mi yet, na bilong helpim ol man i stap wantaim mi tu. 35 Long Mt 10.8, 2 Ko 11.9, 11.12, Ef 4.28, 1 Te 4.11, 2 Te 3.8 olgeta wok mi mekim, mi bin soim yupela olsem, yumi mas bihainim dispela pasin bilong wok strong. Olsem bai yumi inap long helpim ol man i no inap helpim ol yet. Na yumi mas tingim dispela tok Bikpela Jisas yet i mekim. Em i bin tok olsem, ‘Amamas bilong man i givim samting long ol arapela man, dispela i winim amamas bilong man i kisim samting bilong em yet.’ ”
36 Pol Ap 21.5 i mekim dispela tok pinis, orait em i brukim skru na i beten wantaim olgeta dispela hetman. 37 Bihain olgeta i krai planti, na ol i holimpas Pol na i givim kis long em. 38 Ol Ap 20.25 i sori nogut tru, long wanem, Pol i bin tok long ol bai i no inap lukim pes bilong en moa. Na ol i bringim em i go long sip.

20:4: Ap 19.29, 21.29, Ef 6.21

*20:6: Planti saveman i ting, taim Pol i kamap long Filipai, em i kisim Luk i go wantaim em, olsem na dispela tok “mipela” i stap. Lukim tok i stap long Aposel 16.10.

20:7: Ap 2.42, 2.46, 1 Ko 16.2, KTH 1.10

20:7: Planti saveman i ting ol i mekim dispela kaikai bilong tingim bodi na blut bilong Jisas.

20:10: 1 Kin 17.21

20:16: Ap 18.21, 24.17, 1 Ko 16.8

20:16: Lukim tok i stap long Aposel 2.1.

20:17: Ap 18.21

§20:17: Miletus i stap longwe long Efesus inap olsem 50 kilomita.

20:18: Ap 18.19, 19.10

20:19: Ap 20.3

20:22: Ap 19.21

20:23: Ap 19.21, 21.4, 21.11, 1 Te 3.3

20:24: Ap 21.13, Ro 8.35, 2 Ko 4.1, 4.16, Ga 1.1, 2 Ti 4.7

20:26: Ap 18.6, 2 Ko 7.2

20:28: 1 Ko 12.28, 1 Ti 4.16, Hi 9.14, 1 Pi 1.19, 5.2-4

20:29: Mt 7.15, Jo 10.12, 2 Pi 2.1

20:30: 1 Ti 1.20, 1 Jo 2.19

20:31: Mk 13.37, Ap 19.8-10, 1 Te 2.11

20:32: Ap 26.18, Ef 1.18, Kl 1.12, Hi 13.9

20:33: 1 Sml 12.3, 1 Ko 9.11-12, 2 Ko 7.2

20:34: Ap 18.3, 1 Ko 4.12, 1 Te 2.9

20:35: Mt 10.8, 2 Ko 11.9, 11.12, Ef 4.28, 1 Te 4.11, 2 Te 3.8

20:36: Ap 21.5

20:38: Ap 20.25