Sapta 21
Pol i go long sip na i go long Jerusalem
Mipela i lusim ol hetman, na mipela i go long sip na sip i luslain. Mipela i sut stret i go long ailan Kos. Na long de bihain mipela i kamap long ailan Rodes. Na mipela i lusim Rodes na i go kamap long taun Patara. Na long Patara mipela i lukim wanpela sip i laik i go long distrik Fonisia, na mipela i kalap long dispela sip na sip i luslain. Orait bihain mipela i lukim ailan Saiprus na abrusim long han kais. Na mipela i go kamap long provins Siria na i go sua long taun Tair, long wanem, sip i laik lusim kago long dispela taun. Na Ap 20.23, 21.12 mipela i go lukim ol Kristen, na mipela i stap long dispela taun inap 7-pela de. Holi Spirit i givim tok long ol Kristen, na ol i tokim Pol long em i no ken i go long Jerusalem. Long taim sip i laik lusim Tair, mipela i lusim taun na wokabaut i go. Na ol Kristen wantaim ol meri pikinini bilong ol, ol i bringim mipela i go ausait long taun. Na long nambis mipela i brukim skru na mekim prea. Na Ap 20.36 ol i tok gutbai long mipela, na mipela i tok gutbai long ol. Orait na mipela i kalap long sip, na ol i go bek long haus bilong ol.
Long Sisaria profet Agabus i givim tok long Pol
Orait mipela i lusim Tair, na mipela i go kamap long taun Tolemes. Mipela i tok gude long ol Kristen, na mipela i stap wanpela de wantaim ol. Long Ap 6.5, 8.5, 8.26, 8.40, Ef 4.11, 2 Ti 4.5 de bihain mipela i lusim Tolemes na mipela i go kamap long taun Sisaria. Na mipela i go long haus bilong Filip, em wanpela man i save autim gutnius long ol manmeri, na mipela i stap wantaim em. Em i wanpela bilong ol 7-pela man i save helpim ol aposel. Em Jol 2.28, Ap 2.17 i gat 4-pela pikinini meri ol i no marit. Ol i save autim tok bilong God olsem profet.
10 Mipela Ap 11.28 i stap long Sisaria sampela de moa, na wanpela profet, nem bilong en Agabus, em i lusim distrik Judia na i kam daun long Sisaria. 11 Em Jo 21.18, Ap 20.23, 21.33 i kam long mipela na i kisim let bilong Pol na i pasim lek na han bilong em yet. Na em i tok olsem, “Holi Spirit i tok olsem, ‘Long dispela pasin ol Juda long Jerusalem bai i pasim papa bilong dispela let, na bai ol i givim em long han bilong ol man bilong narapela lain.’ ”
12 Mipela Mt 16.22 i harim dispela, na mipela wantaim ol manmeri bilong dispela taun mipela i tok strong long Pol, long em i no ken i go long Jerusalem. 13 Tasol Ap 20.24 Pol i bekim tok olsem, “Bilong wanem yupela i krai krai na bagarapim tingting bilong mi? Mi redi tasol long ol i ken kalabusim mi. Na mi redi tu long i dai long Jerusalem bilong litimapim nem bilong Bikpela Jisas.” 14 Mipela i lukim olsem Pol i strong long i go, olsem na mipela i no traim moa long senisim tingting bilong en. Mipela i tok, “Samting Bikpela i laik bai i kamap, em i ken kamap.”
Pol i stap kalabus long Judia na ol i harim kot bilong en
(Sapta 21.15—26.32)
Pol i go kamap long Jerusalem
15 Sampela de i go pinis, orait mipela i redim ol samting na mipela i go long Jerusalem. 16 Na sampela bilong ol disaipel i stap long Sisaria ol i go wantaim mipela. Ol i bringim mipela i go long haus bilong Nason, em i man bilong Saiprus, na bipo yet em i bin kamap disaipel. Na mipela i stap long haus bilong en. 17 Mipela i kamap long Jerusalem, na ol Kristen i amamas long kisim mipela.
18 Long Ap 15.2, 15.13, Ga 1.19, 2.9 de bihain Pol i go wantaim mipela long lukim Jems. Na olgeta hetman bilong sios tu i kam bung long dispela taim. 19 Pol Ap 15.4, 15.12, Ro 15.18-19 i givim gude long ol, na em i stori gut long ol long olgeta samting God i bin mekim long han bilong en namel long ol manmeri bilong ol arapela lain.
Ol hetman i tokim Pol long go long tempel
20 Ol Ap 15.1, 15.5, 22.3, Ro 10.2, Ga 1.14 hetman i harim pinis tok bilong Pol, na ol i litimapim nem bilong God. Na ol i tokim em olsem, “Brata, yu save, planti tausen Juda i bilip pinis long Jisas. Na dispela olgeta manmeri ol i strong moa long bihainim lo bilong Moses. 21 Tasol Ap 16.3, Ga 2.3 sampela man i bin tokim ol long yu, olsem, ‘Pol i save tokim ol Juda i stap namel long ol arapela lain long ol i mas lusim lo bilong Moses. Em i save tok, “Yupela i no ken katim skin bilong ol pikinini bilong yupela. Na yupela i no ken bihainim moa ol pasin bilong bipo.” ’ 22 Yumi save, ol bai i harim tok long yu kam pinis. Olsem na bai yumi mekim wanem? 23 Orait Nam 6.13-21 mipela i laik tokim yu long wanpela pasin mipela i laik bai yu mas bihainim. Mipela i gat 4-pela man, ol i bin mekim wanpela promis long God. 24 Yu Ap 18.18 mas kisim dispela ol man, na yupela olgeta i mas bihainim pasin bilong kamap klin long ai bilong God. Na tu, yu mas baim ol ofa ol i mas mekim, bilong ol i ken sevim gras bilong het bilong ol.* Lukim tok i stap long Aposel 18.18. Lukim tu Namba 6.1-21. Yu mekim olsem, na olgeta man i ken save, dispela tok ol i bin mekim long yu, em i giaman tok tasol. Ol i ken save, yu tu yu save bihainim lo. 25 Long Ap 15.29 ol manmeri bilong ol arapela lain i bilip long Jisas, yumi salim pas pinis na tokim ol long dispela tok yumi pasim bipo. Yumi tokim ol long ol i mas lukaut gut, na ol i no ken kaikai abus ol man i bin kilim bilong mekim ofa long ol giaman god, na ol i no ken kaikai abus i gat blut i stap yet long en na ol abus ol man i bin pasim nek bilong en na kilim em i dai, na ol i no ken mekim pasin pamuk.” 26 Olsem Nam 6.13, Ap 24.18, 1 Ko 9.20 na Pol i kisim ol dispela man i bin mekim promis long God, na long de bihain em i bihainim olgeta pasin bilong mekim em yet i kamap klin wantaim ol. Na em i go insait long banis bilong tempel bilong tokim ol pris long wanem de ol bai i kamap klin pinis na ol i laik bringim ol ofa bilong ol wan wan.
Ol Juda i holimpas Pol long tempel
27 Taim 2 Ti 1.15 7-pela de klostu i laik pinis, ol Juda i bin kam long provins Esia i lukim Pol i stap insait long banis bilong tempel, na ol i kirapim bel bilong olgeta manmeri na mekim ol i kros long Pol. Orait ol i holimpas Pol, 28 na Ese 44.7, Ap 6.13 ol i singaut strong olsem, “Yupela man bilong Israel, helpim mipela. Dispela man hia em i save tokim olgeta man long olgeta ples long daunim lain bilong yumi wantaim lo bilong Moses na dispela tempel tu. Na em i no mekim dispela pasin tasol. Nogat. Em i bringim ol Grik i kam insait long banis bilong tempel na ol i mekim dispela ples God i bin makim bilong em yet i kamap doti long ai bilong God.” Ol i mekim dispela tok, 29 long Ap 20.4, 24.5-6, 2 Ti 4.20 wanem, bipo ol i lukim Trofimus bilong taun Efesus i stap insait long taun wantaim Pol, na ol i ting Pol i bin bringim em i kam insait long banis bilong tempel.
30 Ol manmeri i harim dispela tok, na olgeta Jerusalem i kirap nogut, na ol manmeri i ran i kam bung. Ol i holimpas Pol na pulim em i go ausait long banis bilong tempel. Na kwiktaim ol i pasim olgeta dua bilong banis bilong tempel. I gat planti banis i raunim tempel, na ol man bilong ol arapela lain inap i go insait long namba wan banis tasol. Dispela tok “ol i pulim Pol i go ausait long banis bilong tempel,” em i tok long namba 2 banis, na ol dua ol i pasim, em ol dua bilong dispela namba 2 banis. Olsem na ol manmeri i stap yet long bikpela ples bung i stap insait long namba wan banis i raunim tempel. Haus bilong ol soldia i stap antap long wanpela liklik maunten i stap klostu long dispela namba wan banis, na i gat lata i lusim dispela ples bung na i go antap long dispela haus.
Ol soldia bilong Rom i kisim Pol
31 Ol man i wok long kilim Pol, na namba wan ofisa bilong ol lain soldia bilong Rom i harim tok olsem, “Olgeta Jerusalem i kros na ol i wok long pait nabaut.” 32 Olsem na kwiktaim em i kisim ol ofisa na soldia na ol i lusim haus bilong ol soldia na ran i go daun long dispela hap ol manmeri i stap long en. Ol Juda i lukim namba wan ofisa i kam wantaim ol soldia, na ol i lusim Pol na ol i no paitim em moa. 33 Orait Ap 20.23 namba wan ofisa i kam klostu na i holimpas Pol, na i tokim ol soldia long pasim em long tupela sen. Na em i askim ol Juda olsem, “Dispela man, em husat? Em i mekim wanem?” 34 Bikpela lain manmeri i stap, na ol i singaut nabaut na i mekim ol narapela narapela tok. Ol i mekim bikpela nois tumas, na ofisa i no inap harim as bilong tok. Olsem na em i tokim ol soldia long bringim Pol i go insait long haus bilong ol. 35 Tasol taim Pol i go kamap long lata bilong dispela haus, ol soldia i lukim ol manmeri i strong tumas long kilim em, olsem na ol soldia i karim em i go. 36 Bikpela Lu 23.18, Jo 19.15, Ap 22.22 lain manmeri i bihainim ol na ol i wok long singaut strong olsem, “Kilim em i dai.”
Pol i tokim ol Juda long as bilong bilip bilong en
37 Ol soldia i laik bringim Pol i go insait long haus bilong ol, na Pol i tokim namba wan ofisa long tok Grik olsem, “Ating mi ken mekim wanpela tok long yu?” Na ofisa i tok, “Yu save tok Grik, a? 38 Mi Ap 5.36-37 ting yu dispela Isip, bipo liklik em i bin kirapim pait long gavman, na em i kisim 4,000 man i save pait long bainat na em i bringim ol i go long graun i no gat man.” 39 Na Pol i tok olsem, “Mi man bilong lain Juda. Mi bilong taun Tarsus long distrik Silisia. Taun bilong mi em i gat biknem. Plis, mi laik givim tok long ol manmeri.” 40 Ofisa i orait long dispela askim, na Pol i sanap long dispela lata na i mekim nais long han bai ol manmeri i pasim maus. Olsem na olgeta ol i pasim maus, na Pol i toktok long ol long tok Hibru. Em i tok olsem,

21:4: Ap 20.23, 21.12

21:6: Ap 20.36

21:8: Ap 6.5, 8.5, 8.26, 8.40, Ef 4.11, 2 Ti 4.5

21:9: Jol 2.28, Ap 2.17

21:10: Ap 11.28

21:11: Jo 21.18, Ap 20.23, 21.33

21:12: Mt 16.22

21:13: Ap 20.24

21:18: Ap 15.2, 15.13, Ga 1.19, 2.9

21:19: Ap 15.4, 15.12, Ro 15.18-19

21:20: Ap 15.1, 15.5, 22.3, Ro 10.2, Ga 1.14

21:21: Ap 16.3, Ga 2.3

21:23: Nam 6.13-21

21:24: Ap 18.18

*21:24: Lukim tok i stap long Aposel 18.18. Lukim tu Namba 6.1-21.

21:25: Ap 15.29

21:26: Nam 6.13, Ap 24.18, 1 Ko 9.20

21:27: 2 Ti 1.15

21:28: Ese 44.7, Ap 6.13

21:29: Ap 20.4, 24.5-6, 2 Ti 4.20

21:30: I gat planti banis i raunim tempel, na ol man bilong ol arapela lain inap i go insait long namba wan banis tasol. Dispela tok “ol i pulim Pol i go ausait long banis bilong tempel,” em i tok long namba 2 banis, na ol dua ol i pasim, em ol dua bilong dispela namba 2 banis. Olsem na ol manmeri i stap yet long bikpela ples bung i stap insait long namba wan banis i raunim tempel. Haus bilong ol soldia i stap antap long wanpela liklik maunten i stap klostu long dispela namba wan banis, na i gat lata i lusim dispela ples bung na i go antap long dispela haus.

21:33: Ap 20.23

21:36: Lu 23.18, Jo 19.15, Ap 22.22

21:38: Ap 5.36-37