Sapta 23
Ol i kotim Jisas long ai bilong Pailat
(Matyu 27.1-2 na 27.11-14 na Mak 15.1-5 na Jon 18.28-38)
Orait na olgeta bilong dispela ol bikman i kirap na i bringim Jisas i go long Pailat. Ol Mt 17.27, Lu 20.25, Jo 19.12, Ap 17.7 i stat long kotim em, na ol i tok olsem, “Mipela i lukim dispela man i paulim pasin bilong ol manmeri bilong mipela. Em i tambuim mipela long givim takis long Sisar. Na em i save tok olsem em yet em dispela king God i makim bilong kisim bek ol manmeri bilong en.” Na Mt 27.11, 1 Ti 6.13 Pailat i askim Jisas olsem, “Yu king bilong ol Juda, a?” Na Jisas i bekim tok olsem, “Yu yet yu tok olsem.” Na 1 Pi 2.22 Pailat i tokim ol bikpris na ol manmeri olsem, “Mi no painim wanpela rong long dispela man.” Tasol ol i tok strong moa olsem, “Em i save go nabaut long olgeta hap bilong Judia, stat long distrik Galili na i kam inap long taun bilong yumi, na em i wok long skulim ol manmeri na kirapim bel bilong ol.”
Ol i kotim Jisas long ai bilong Herot
Pailat i harim dispela tok na em i askim ol olsem, “Dispela man em i man bilong Galili, a?” Na Lu 3.1 taim Pailat i save olsem Jisas em i kam long hap graun Herot i bosim, em i salim Jisas i go long Herot. Long dispela taim Herot tu i stap long Jerusalem.
Herot Mt 14.1, Mk 6.14, Lu 9.9 i lukim Jisas, na em i amamas tumas. Em i bin harim tok long em, na longtaim tumas em i laik lukim em. Em i laik lukim Jisas i wokim wanpela mirakel. Olsem na Herot i askim Jisas long planti samting. Tasol Jisas i no bekim wanpela tok long em. 10 Na ol bikpris na ol saveman bilong lo i kam sanap klostu na ol i kotim em strong tumas. 11 Orait Ais 53.3 Herot wantaim ol soldia bilong en ol i rabisim Jisas, na ol i tok bilas long em. Ol i kisim wanpela naispela klos, na ol i pasim long em, na ol i salim em i go bek long Pailat. 12 Bipo Ap 4.27 Herot i save birua wantaim Pailat. Tasol nau long dispela taim tupela i kamap pren.
Pailat i tok long nilim Jisas long diwai kros
(Matyu 27.15-26 na Mak 15.6-15 na Jon 18.38—19.16)
13 Orait Pailat i singautim ol bikpris na ol hetman na ol manmeri tu, na ol i kam bung. 14 Na em i tokim ol olsem, “Yupela i bin kisim dispela man i kam long mi, na yupela i tok, em i paulim pasin bilong ol manmeri. Na long taim yupela i stap, mi bin askim em gut long ol dispela samting. Orait harim. Mi no painim wanpela rong long dispela man. Mi no ting em i bin mekim wanpela bilong ol dispela samting yupela i kotim em long en. 15 Na Herot tu i gat wankain tingting, na em i salim dispela man i kam bek long yumi. Harim. Dispela man i no bin mekim wanpela rong inap long mi ken tok long em i mas i dai. 16-17 Olsem Mt 27.15, Jo 18.39 na bai mi wipim em na lusim em i go.”* Sampela saveman i ting narapela hap tok i stap tu long dispela lain. Dispela tok i olsem, “Ol i gat dispela pasin. Olgeta yia long dispela bikpela de bilong lotu, Pailat i mas lusim wanpela kalabusman i go long ol.” Lukim Mak 15.6.
18 Orait olgeta manmeri wantaim, ol i singaut bikmaus olsem, “Kilim dispela man i dai, na lusim Barabas i kam long mipela.” 19 Barabas em wanpela man i bin kirapim pait long gavman insait long taun, na em i bin kilim man i dai, na ol i putim em long kalabus. 20 Orait Pailat i mekim tok long ol gen. Em i laik lusim Jisas i go. 21 Tasol ol i singaut olsem, “Kilim em! Kilim em! Nilim em long diwai kros!” 22 Orait namba 3 taim em i tokim ol, “Bilong wanem? Em i mekim wanem rong? Mi no painim wanpela rong long em inap long mi ken tok long em i mas i dai. Olsem na bai mi wipim em na lusim em i go.” 23 Tasol ol i strong tumas, na ol i singaut strong moa long Pailat i mas nilim Jisas long diwai kros. Na singaut bilong ol em i daunim tok bilong Pailat. 24 Olsem na Pailat i bihainim tok bilong ol, na i tok long Jisas i mas i dai. 25 Ol manmeri i singaut long Pailat i mas lusim dispela man i bin kirapim pait long gavman na kilim man i dai, na ol Rom i bin kalabusim em. Na Pailat i lusim em i go. Na Pailat i bihainim laik bilong ol na i givim Jisas long han bilong ol soldia.
Ol i nilim Jisas long diwai kros
(Matyu 27.32-44 na Mak 15.21-32 na Jon 19.17-27)
26 Ol Mt 27.32, Mk 15.21 soldia i bringim Jisas i go, na ol i lukim wanpela man i wokabaut i kam na i laik i go insait long taun. Ol i holimpas dispela man, nem bilong en Saimon bilong taun Sairini. Na ol i putim diwai kros long sol bilong en, na ol i mekim em i karim i go bihainim Jisas.
27 Na bikpela lain manmeri ol i bihainim em, na planti meri ol i krai na singsing sori long em. 28 Tasol Jisas i tanim na i tokim ol olsem, “Yupela meri bilong Jerusalem, yupela i no ken krai long mi. Mobeta yupela i krai long yupela yet na long ol pikinini bilong yupela. 29 Harim. Mt 24.19, Lu 21.23 Bihain wanpela taim bai i kamap na ol bai i tok olsem, ‘Ol meri i no inap karim pikinini, na ol meri i no bin karim pikinini, na ol meri i no bin givim susu long pikinini, em ol i ken amamas.’ 30 Long Ais 2.19, Hos 10.8, KTH 6.16 dispela taim bai ol i tokim ol maunten olsem, ‘Yupela karamapim mipela na haitim mipela.’ 31 Sapos Jer 25.29, Ese 20.47, 1 Pi 4.17 nau ol i mekim dispela kain pasin long diwai i gat wara, orait ol bai i mekim wanem kain pasin long diwai i drai pinis?”
32 Ol soldia i bringim tupela arapela man tu, em tupela man i bin mekim pasin nogut. Ol i laik kilim i dai tupela wantaim Jisas. 33 Ol Mt 27.33, Mk 15.22, Jo 19.17-18 i go kamap long wanpela ples, nem bilong en Bun Bilong Het. Na long dispela ples ol i hangamapim Jisas long diwai kros. Na ol i hangamapim dispela tupela man nogut tu. Wanpela i stap long diwai kros i stap long han sut bilong Jisas, na wanpela long diwai kros i stap long han kais. 34 Na Sng 22.18, Ais 53.12, Mt 5.44, Ap 3.17, 7.60 Jisas i tok, “Papa, yu ken lusim sin bilong ol. Ol i no save long dispela samting ol i mekim.” Na ol soldia i pilai satu bilong tilim ol klos samting bilong em long ol yet.
35 Ol Sng 22.7, Sek 12.10, Mt 27.39, Mk 15.29 manmeri i sanap na i lukluk i stap, tasol ol hetman i tok bilas long Jisas olsem, “Em i bin helpim ol arapela man. Sapos i tru em i dispela man God i bin makim bilong mekim wok bilong en na bilong kisim bek ol manmeri bilong en, orait em i ken helpim em yet.” 36 Ol Sng 69.21 soldia tu i tok bilas long em. Ol i kam klostu long em na ol i laik givim viniga long em. 37 Na ol i tok olsem, “Sapos i tru yu king bilong ol Juda, orait yu ken helpim yu yet.” 38 Na ol i bin raitim wanpela tok na pasim long diwai kros antap long het bilong Jisas. Dispela tok i olsem, “Dispela man em i King bilong ol Juda.”
39 Wanpela bilong dispela tupela man nogut ol i bin hangamapim wantaim Jisas, em i tok bilas long Jisas olsem, “Yu man God i makim, a? Orait yu helpim yu yet, na yu helpim mitupela wantaim.” 40 Tasol arapela man i harim dispela tok na em i krosim namba wan man olsem, “Yu tu yu kisim wankain hevi olsem dispela man, na yu no pret long God, a? 41 Ol i kilim mitupela i dai, em ol i mekim stretpela pasin tasol. Mitupela i kisim hevi inap stret long ol pasin mitupela i bin mekim. Tasol dispela man hia em i no bin mekim wanpela rong.” 42 Na Mt 16.27-28 em i tok, “Jisas, taim yu kamap king, yu ken tingting long mi.” 43 Na Jisas i tokim em olsem, “Mi tok tru long yu, nau bai yu stap wantaim mi long heven.”
Jisas i dai
(Matyu 27.45-56 na Mak 15.33-41 na Jon 19.28-30)
44 Nau Amo 8.9 em i olsem 12 klok. Na tudak i karamapim graun olgeta, i go inap long 3 klok long apinun, 45 long Kis 26.31-33, 36.35 wanem, lait bilong san i pinis long dispela taim. Na dispela bikpela laplap i hangamap i stap long tempel, em i bruk olgeta, na i kamap tupela hap.
46 Na Sng 31.5, Ap 7.59 Jisas i singaut strong moa olsem, “Papa, mi putim spirit bilong mi long han bilong yu.” Em i tok olsem, na em i dai.
47 Kepten bilong ol soldia em i lukim dispela samting, na em i litimapim nem bilong God. Na em i tok, “Tru tumas, dispela man em i stretpela man, na em i no bin mekim rong.”
48 Na Lu 18.13 olgeta manmeri i bin kam bung bilong lukluk, ol i lukim ol samting i kamap, na ol i sori tru na paitim bros bilong ol, na ol i go bek long ol haus bilong ol.
49 Na Sng 38.11, Lu 8.2-3 olgeta pren bilong Jisas, wantaim ol meri i bin bihainim Jisas na lusim Galili na i kam, ol i sanap longwe liklik, na ol i lukim dispela olgeta samting i kamap.
Ol i putim bodi bilong Jisas long hul bilong ston
(Matyu 27.57-61 na Mak 15.42-47 na Jon 19.38-42)
50 Wanpela man i stap, nem bilong en Josep. Em i man bilong wanpela taun bilong ol Juda, ol i kolim Arimatea. Em i gutpela stretpela man, na em i wanpela bilong ol kaunsil. 51 Tasol Lu 2.25, 2.38 em i no bin orait long tingting na pasin bilong ol arapela kaunsil. Em i save wet long lukim kingdom bilong God. 52 Dispela man i go long Pailat na i askim em long larim em i kisim bodi bilong Jisas, na Pailat i tok orait. 53 Orait na em i kisim bodi bilong Jisas i kam daun, na i karamapim long waitpela laplap, na i kisim i go putim insait long wanpela matmat ol i no bin putim bodi bilong wanpela man long en bipo. Dispela matmat em wanpela hul bilong ston ol man i bin wokim. 54 Dispela em i de bilong redim ol samting bilong de Sabat, na klostu de Sabat i laik kamap.
55 Ol Lu 23.49 meri i bin lusim Galili na i kam wantaim Jisas, ol i bihainim Josep i go na ol i lukim dispela matmat. Na ol i lukim tu olsem wanem Josep i putim bodi bilong Jisas. 56 Ol Kis 20.10, Lo 5.14 meri i lukim pinis, orait ol i go bek long haus bilong ol na ol i redim sampela kain marasin na wel samting i gat gutpela smel. Na long de Sabat ol i malolo olsem lo i tok.

23:2: Mt 17.27, Lu 20.25, Jo 19.12, Ap 17.7

23:3: Mt 27.11, 1 Ti 6.13

23:4: 1 Pi 2.22

23:7: Lu 3.1

23:8: Mt 14.1, Mk 6.14, Lu 9.9

23:11: Ais 53.3

23:12: Ap 4.27

23:16-17: Mt 27.15, Jo 18.39

*23:16-17: Sampela saveman i ting narapela hap tok i stap tu long dispela lain. Dispela tok i olsem, “Ol i gat dispela pasin. Olgeta yia long dispela bikpela de bilong lotu, Pailat i mas lusim wanpela kalabusman i go long ol.” Lukim Mak 15.6.

23:26: Mt 27.32, Mk 15.21

23:29: Mt 24.19, Lu 21.23

23:30: Ais 2.19, Hos 10.8, KTH 6.16

23:31: Jer 25.29, Ese 20.47, 1 Pi 4.17

23:33: Mt 27.33, Mk 15.22, Jo 19.17-18

23:34: Sng 22.18, Ais 53.12, Mt 5.44, Ap 3.17, 7.60

23:35: Sng 22.7, Sek 12.10, Mt 27.39, Mk 15.29

23:36: Sng 69.21

23:42: Mt 16.27-28

23:44: Amo 8.9

23:45: Kis 26.31-33, 36.35

23:46: Sng 31.5, Ap 7.59

23:48: Lu 18.13

23:49: Sng 38.11, Lu 8.2-3

23:51: Lu 2.25, 2.38

23:55: Lu 23.49

23:56: Kis 20.10, Lo 5.14