Sapta 6
Ol Nasaret i givim baksait long Jisas
(Matyu 13.53-58 na Luk 4.16-30)
Jisas i lusim dispela ples na i go long as ples bilong en. Na ol disaipel bilong en ol i bihainim em i go. Long Jo 7.15 de Sabat em i go long haus lotu na i givim tok bilong God long ol manmeri. Na planti bilong ol manmeri i harim tok bilong en, ol i kirap nogut na ol i tok, “Dispela man em i kisim dispela tok we? Dispela save i stap long en, em i wanem kain save? Na olsem wanem na em i wokim olkain mirakel tu? Yumi Jo 6.42 save, dispela man em i wanpela kamda. Em i pikinini bilong Maria, na em i brata bilong Jems na Josep na Judas na Saimon. Ol susa bilong en ol i stap hia wantaim yumi.” Ol i tok olsem, na ol i bel nogut long em. Tasol Mt 13.57, Lu 4.24, Jo 4.44 Jisas i tokim ol olsem, “Profet i gat nem long olgeta ples. Tasol long as ples bilong en, na namel long ol wanblut bilong en, na long haus bilong en stret, em i no gat nem.” Na em i no inap long wokim wanpela mirakel long dispela ples. Em i putim han long ol wan wan sikman tasol na i mekim ol i orait gen. Na Ais 59.16, Mt 9.35, Lu 13.22 em i tingting planti long ol dispela manmeri i no bilip long em.
Jisas i soim strong bilong en, tasol ol disaipel i no save gut long em
(Sapta 6.6—8.21)
Jisas i givim wok long ol 12-pela disaipel
(Matyu 10.5-15 na Luk 9.1-6)
Orait Jisas i go raun long ol ples long dispela hap, na em i givim tok bilong God long ol manmeri. Na Lu 10.1 em i singautim ol 12-pela disaipel i kam, na em i salim ol i go tupela tupela. Em i givim strong long ol bilong rausim ol spirit nogut i stap long ol manmeri. Na Mt 10.9-10 Lu 10.4-11 em i tokim ol, ol i ken holim stik bilong wokabaut, tasol ol i no ken kisim ol arapela samting bilong wokabaut i go wantaim ol. Ol i no ken kisim bret na ol i no ken karim hanbek samting na ol i no ken karim mani long poket bilong ol. Nogat. Ol i ken putim su, tasol ol i no ken putim tupela siot. 10 Na em i tokim ol olsem, “Sapos yupela i kamap long wanpela ples na yupela i go insait long wanpela haus, orait yupela i mas i stap long dispela haus tasol inap long taim yupela i lusim dispela ples. 11 Na Ap 13.51 sapos long sampela ples ol i no kisim yupela i go long haus bilong ol, na ol i no laik harim tok bilong yupela, orait yupela i mas lusim dispela ples. Na taim yupela i laik i go, yupela i mas rausim pipia graun i stap long lek bilong yupela, bai ol i ken save, ol i gat asua long dispela pasin ol i mekim.” 12 Orait ol disaipel i go, na ol i autim tok long ol manmeri olsem, “Yupela i mas tanim bel.” 13 Na Je 5.14 ol i rausim planti spirit nogut i stap long ol manmeri, na ol i putim wel long planti sikman na mekim ol i kamap orait.
Herot i ting Jisas em i Jon Bilong Baptais
(Matyu 14.1-12 na Luk 3.19-20 na 9.7-9)
14 King Mt 16.14, Mk 8.28, Lu 9.19 Herot i harim tok long ol dispela samting i kamap, long wanem, Jisas i gat nem pinis long olgeta hap. Sampela manmeri i save tok, “Em Jon Bilong Baptais i kirap bek long matmat. Olsem na em i gat strong bilong wokim ol dispela mirakel.” 15 Na sampela i tok, “Em Elaija.” Na sampela i tok, “Em i profet, wankain olsem ol profet bilong bipo.” 16 Herot i harim dispela, na em i tok olsem, “Bipo mi katim nek bilong Jon, tasol nau em i kirap bek.”
17-18 Bipo Wkp 18.16, 20.21, Mt 14.4, Lu 3.19-20 Herot i bin maritim Herodias, em meri bilong Filip, brata bilong Herot. Na Jon i bin tokim Herot olsem, “Yu kisim meri bilong brata bilong yu, em i no stret.” Olsem na Herot i bin salim ol man i go holimpas Jon na pasim em long sen long haus kalabus. 19 Herodias em i bel nogut tru long Jon, na i laik kilim em i dai, tasol em i no inap, 20 long wanem, Herot i pret long Jon. Em i save, Jon em i gutpela na stretpela man long ai bilong God. Olsem na Herot i save was gut long em. Taim em i harim tok bilong Jon, em i save tingting planti, na bel bilong en i hevi. Tasol em i laikim tumas long harim tok bilong en.
21 Bihain Herodias i painim rot olsem. Herot i mekim wanpela bikpela kaikai bilong tingim de mama i bin karim em. Em i mekim dispela kaikai bilong ol bikman i save helpim em long wok bilong gavman, na bilong ol namba wan ofisa bilong ami, na bilong ol bikman bilong distrik Galili. 22 Orait ol i kaikai i stap na pikinini meri bilong Herodias i kam insait na i danis. Na Herot wantaim ol man i kaikai wantaim em, ol i laikim tumas dispela danis. Olsem na king i tokim dispela yangpela meri olsem, “Mi bai givim yu wanem samting yu laikim. Yu tokim mi tasol, na bai mi givim yu.” 23 Na Est 5.3, 5.6, 7.2 Herot i mekim strongpela promis olsem, “Tru antap, wanem samting yu askim long mi, em bai mi givim yu. Sapos yu tok long mi mas brukim kantri bilong mi long tupela hap na givim wanpela hap long yu, orait bai mi mekim.”
24 Na dispela meri i go ausait na i askim mama bilong en olsem, “Bai mi tokim em long givim wanem samting long mi?” Na mama i tok, “Yu tokim em long kisim het bilong Jon Bilong Baptais na givim yu.” 25 Orait yangpela meri i hariap i go bek long king, na i tokim em olsem, “Nau tasol mi laik bai yu putim het bilong Jon Bilong Baptais long wanpela plet, na givim long mi.” 26 King Mt 14.9 i harim dispela tok na bel bilong en i hevi moa. Tasol em i ting long strongpela promis em i bin mekim, na em i no laik kisim sem long ai bilong ol man i sindaun kaikai wantaim em. Olsem na em i no laik sakim tok bilong dispela meri. 27 Orait kwiktaim king i salim wanpela soldia i go bilong kisim het bilong Jon i kam. Dispela soldia i go long haus kalabus, na i katim nek bilong Jon. 28 Na em i putim het bilong Jon long wanpela plet na i bringim i kam na i givim long yangpela meri. Na yangpela meri em i givim long mama bilong en.
29 Ol disaipel bilong Jon i harim tok long dispela samting Herot i bin mekim, na ol i kam kisim bodi bilong Jon na karim i go planim long matmat.
Jisas i givim kaikai long 5,000 man
(Matyu 14.13-21 na Luk 9.10-17 na Jon 6.1-13)
30 Ol Lu 10.9-10, 10.17 aposel i kam bek na ol i bung wantaim Jisas. Na ol i stori long ol wok ol i bin mekim, na long olgeta tok ol i bin givim long ol manmeri. 31 Tasol Mk 3.20 planti manmeri i wok long i go i kam, na Jisas wantaim ol aposel i no gat taim bilong kaikai. Olsem na Jisas i tokim ol aposel olsem, “Goan, yumi tasol i go long wanpela hap i no gat man, na bai yupela i ken malolo liklik.” 32 Na ol i kisim bot, na ol i go long wanpela hap i no gat man. Ol tasol i go.
33 Tasol planti manmeri i lukim ol i go, na ol i luksave long ol. Olsem na ol manmeri bilong olgeta taun i ran i go long dispela hap ol lain bilong Jisas i laik i go long en, na ol i kamap paslain long Jisas. 34 Olsem Nam 27.17, 1 Kin 22.17, 2 Sto 18.16, Ese 34.5, Mt 9.36 na taim Jisas i go sua em i lukim bikpela lain manmeri i stap. Na em i sori tru long ol, long wanem, ol i olsem ol sipsip i no gat wasman. Na em i stat long givim planti tok long ol. 35 Na Mt 14.15, Mk 8.1-9, Lu 9.12 bihain, taim san i laik i go daun, ol disaipel bilong Jisas i kam long em na tokim em olsem, “Dispela hap i no gat man, na san i laik i go daun. 36 Mobeta yu salim ol manmeri i go. Ol i ken i go long ol hap nabaut na long ol ples, na baim kaikai bilong ol.” 37 Tasol Nam 11.13, 11.22, 2 Kin 4.43, Mt 14.16, Lu 9.13, Jo 6.7 Jisas i bekim tok bilong ol disaipel olsem, “Yupela yet givim kaikai long ol.” Na ol i askim em, “Ating yu laik bai mipela i go baim bret long 200 kina na givim long ol, a?” 38 Na em i askim ol, “Yupela i gat hamas bret i stap? Yupela go lukim.” Ol i lukim pinis, orait ol i kam tokim Jisas olsem, “Mipela i gat 5-pela bret na tupela pis.”
39 Na Jisas i tokim ol olsem, “Olgeta manmeri i mas bung bung na sindaun long gutpela gras.” 40 Orait ol i sindaun, na sampela lain inap long 100 man, na sampela inap long 50. 41 Na Mk 7.34 Jisas i kisim dispela 5-pela bret wantaim tupela pis. Na em i lukluk i go long heven, na i givim tenkyu long God. Na em i brukim ol bret na i givim long ol disaipel, bai ol i tilim i go long ol manmeri. Na tupela pis tu em i brukim na tilim i go long olgeta manmeri. 42 Na olgeta i kaikai, na ol i pulap. 43 Na olgeta hap bret na pis i stap yet, em ol i bungim na pulapim 12-pela basket. 44 Ol man i kaikai dispela bret, ol inap 5,000 man.
Jisas i wokabaut antap long raunwara
(Matyu 14.22-33 na Jon 6.16-21)
45 Orait Jisas i hariapim ol disaipel bilong en, na i tokim ol long ol i mas kalap long bot na i go paslain long em long hapsait bilong raunwara, long ples Betsaida. Em yet i laik i stap na salim ol manmeri i go pastaim. 46 Em Mk 1.35, Lu 5.16, 6.12, 9.28 i salim ol manmeri i go pinis, orait em i go antap long maunten, bilong em i ken beten. 47 Long apinun tru bot i stap namel long raunwara, na Jisas wanpela em i stap long nambis. 48 Na em i lukim win i kam long poret bilong bot na i sakim ol, na ol i hatwok tru long pul. Klostu long tulait, orait Jisas i wokabaut antap long raunwara na i go long ol. Em i laik abrusim ol, 49 tasol Mt 14.26, Lu 24.37, Jo 6.19 ol disaipel i lukim em i wokabaut antap long raunwara, na ol i ting em i wanpela masalai. Na ol i singaut nogut. 50 Olgeta i lukim em, na ol i pret tumas. Tasol kwiktaim Jisas i tokim ol olsem, “Yupela stap strong. Em mi tasol. Yupela i no ken pret.” 51 Na Mk 4.39 em i go insait long bot, na i stap wantaim ol, na win i dai. Na ol i kirap nogut tru, 52 long Mk 8.17 wanem, ol i no klia gut long as bilong dispela samting Jisas i bin mekim taim em i tilim bret long ol manmeri. Nogat. Tingting bilong ol i pas yet.* Taim Jisas i tilim bret long ol manmeri, em i soim olsem, em i gat strong bilong mekim ol narakain samting tru. Tasol ol disaipel i no klia yet long dispela, olsem na ol i kirap nogut long lukim Jisas i wokabaut antap long wara na i mekim win i dai.
Jisas i mekim orait planti sikman long Genesaret
(Matyu 14.34-36)
53 Jisas wantaim ol disaipel i brukim raunwara pinis, na ol i go sua long hap bilong Genesaret, na ol i pasim bot. 54 Ol i lusim bot pinis, na kwiktaim ol manmeri i lukim Jisas na i luksave long em. 55 Na ol man i ran i go nabaut long olgeta ples long dispela hap na tokim ol manmeri. Na taim ol manmeri i harim tok long Jisas i stap long wanpela hap, ol i slipim ol sikman long bet, na ol i karim ol i go long em. 56 Na Mt 9.20, 14.36, Ap 19.12 long olgeta ples na olgeta taun na olgeta hap nabaut Jisas i kamap long en, ol i save putim ol sikman long ol ples bung. Na ol i askim Jisas strong long larim ol sikman i putim han long arere bilong klos bilong en. Na olgeta manmeri i mekim olsem, ol i kamap orait gen.

6:2: Jo 7.15

6:3: Jo 6.42

6:4: Mt 13.57, Lu 4.24, Jo 4.44

6:6: Ais 59.16, Mt 9.35, Lu 13.22

6:7: Lu 10.1

6:8: Mt 10.9-10

6:8: Lu 10.4-11

6:11: Ap 13.51

6:13: Je 5.14

6:14: Mt 16.14, Mk 8.28, Lu 9.19

6:17-18: Wkp 18.16, 20.21, Mt 14.4, Lu 3.19-20

6:23: Est 5.3, 5.6, 7.2

6:26: Mt 14.9

6:30: Lu 10.9-10, 10.17

6:31: Mk 3.20

6:34: Nam 27.17, 1 Kin 22.17, 2 Sto 18.16, Ese 34.5, Mt 9.36

6:35: Mt 14.15, Mk 8.1-9, Lu 9.12

6:37: Nam 11.13, 11.22, 2 Kin 4.43, Mt 14.16, Lu 9.13, Jo 6.7

6:41: Mk 7.34

6:46: Mk 1.35, Lu 5.16, 6.12, 9.28

6:49: Mt 14.26, Lu 24.37, Jo 6.19

6:51: Mk 4.39

6:52: Mk 8.17

*6:52: Taim Jisas i tilim bret long ol manmeri, em i soim olsem, em i gat strong bilong mekim ol narakain samting tru. Tasol ol disaipel i no klia yet long dispela, olsem na ol i kirap nogut long lukim Jisas i wokabaut antap long wara na i mekim win i dai.

6:56: Mt 9.20, 14.36, Ap 19.12