Sapta 7
Jisas i go lukim Ol Bikpela De
Bilong I Stap Long Haus Win
Long Jo 5.18 sampela taim bihain, Jisas i raun insait long distrik Galili tasol. Em i no laik i go raun moa insait long distrik Judia, long anem, ol Juda i laik kilim em i dai. Na Wkp 23.24, Lo 16.13 ol bikpela de bilong lotu bilong ol Juda klostu ol i laik kamap, em Ol Bikpela De Bilong I Stap Long Haus Win. Olsem na ol brata bilong en i tokim em olsem, “Yu mas lusim dispela ples na yu go long Judia, bai ol disaipel bilong yu i ken lukim ol dispela narakain wok yu save mekim. Sapos wanpela man i laik bai ol man i save long em, em i no save mekim wok long ples hait. Sapos yu laik mekim ol dispela kain samting, orait yu mas sanap ples klia long ai bilong olgeta manmeri.” Ol Mt 13.55, Mk 3.21, Ap 1.14 brata bilong en tu ol i no bilip long em, na ol i mekim dispela tok. Orait Jo 2.4, 7.8, 7.30, 8.20 na Jisas i bekim tok bilong ol olsem, “Taim bilong mi em i no kamap yet. Tasol olgeta taim em i taim bilong yupela. Ol Jo 3.19, 15.18-19 manmeri bilong graun ol i no inap birua long yupela. Tasol ol i birua long mi, long wanem, mi save autim tok long ol pasin nogut ol i save mekim. Yupela go long ol dispela bikpela de bilong lotu long Jerusalem. Mi, bai mi no inap i go, long wanem, taim bilong mi em i no kamap yet.” Em i tok olsem long ol, na em i wet i stap long Galili.
10 Tasol taim ol brata bilong en i go pinis, orait bihain Jisas tu i go. Tasol em i hait tasol na i go, bai ol man i no ken luksave long em. 11 Long Jo 11.56 taim bilong ol bikpela de bilong lotu, ol bikman bilong ol Juda i wok long painim em, na ol i tok, “Dispela man i stap we?” 12 Na Mt 21.46, Lu 7.16, Jo 10.19 ol manmeri i toktok planti long em namel long ol yet. Sampela i tok, “Em i gutpela man.” Tasol sampela i tok, “Nogat. Em i save giamanim ol manmeri.” 13 Tasol Jo 9.22, 12.42, 19.38, 20.19 ol i pret long ol bikman bilong ol Juda, olsem na i no gat wanpela man i mekim toktok long pasin bilong en long ples klia.
14 Orait namel tru long ol dispela bikpela de, Jisas i go insait long banis bilong tempel na i skulim ol manmeri. 15 Ol Mt 13.54, Lu 2.47 Juda i harim dispela tok bilong en, na ol i tingting planti na ol i tok, “Olsem wanem na dispela man i gat ol dispela save? Em i no bin i go long skul.” 16 Orait Jo 3.11, 8.28, 12.49, 14.10 Jisas i bekim tok bilong ol olsem, “Dispela tok mi givim yupela, em i no bilong mi yet. Nogat. Em i bilong God, em i bin salim mi na mi kam. 17 Sapos Jo 8.43 wanpela man i gat laik tru bilong bihainim tok bilong God, orait em bai i save tru long as bilong dispela tok mi autim. Em bai i save, dispela tok i kam long God, o em i kamap long tingting bilong mi yet. 18 Man Jo 5.41, 5.44, 8.50 i mekim toktok long tingting bilong em yet, em i laik litimapim nem bilong em yet. Tasol man i laik litimapim nem bilong man i bin salim em i kam, dispela man em i stretpela man. Em i no man bilong giaman.
19 “Bipo Kis 24.3, Lo 33.4, Mt 12.14, Mk 3.6, Ap 7.38, 7.53, Ro 2.21-24 Moses i bin givim lo long yupela. Tasol i no gat wanpela man namel long yupela i save bihainim dispela lo. Watpo yupela i laik kilim mi i dai?” 20 Ol Jo 8.48, 8.52, 10.20 manmeri i bekim tok bilong em olsem, “Ating wanpela spirit nogut i stap long yu. Husat i laik kilim yu i dai?” 21 Jisas i bekim tok bilong ol olsem, “Mi bin mekim wanpela wok, na yupela olgeta i tingting planti.* I luk olsem Jisas i tok long dispela wok em i bin mekim long hul wara Betesda. Lukim Jon 5.1-18. Lukim tu Kisim Bek 31.14-15. 22 Tasol Stt 17.9-13, Wkp 12.3 tingim. Moses i bin givim yupela pasin bilong katim skin, na yupela i save katim skin bilong ol pikinini long de Sabat tu. Tru, i no Moses yet i bin kamapim dispela pasin. Em i kamap long ol tumbuna. 23 Yupela Jo 5.8-10, 5.16 i laik bihainim gut lo bilong Moses, na yupela i save katim skin bilong pikinini long de Sabat. Lo bilong ol Juda i tok olsem, ol i mas kaunim ol de bihain long mama i karim pikinini man, na long de namba 8 ol i mas katim skin bilong en. Lukim Wok Pris 12.3. Long taim bilong Jisas ol i save tambuim tru olgeta kain wok long de Sabat, tasol sapos de bilong katim skin em i kamap long de Sabat, orait maski ol i ting, katim skin em tu em wanpela kain wok, ol i save go het na katim skin long de Sabat. Orait sapos mi mekim orait tru bodi bilong wanpela man long de Sabat, watpo yupela i belhat long mi? 24 Yupela Wkp 19.15, Lo 1.16-17, Ais 11.3-4, Jo 8.15, Je 2.1 i no ken skelim ol samting long ai nating. Yupela i mas skelim olgeta samting long pasin i stret.”
Ol manmeri i laik save,
Jisas em i husat tru
25 Sampela Jo 5.18 manmeri bilong Jerusalem i lukim ol samting Jisas i mekim na ol i tok, “Olsem wanem? Em dispela man tasol ol bikman i laik kilim em i dai. 26 Na lukim. Em i mekim toktok long ples klia, na ol i no mekim wanpela tok long em. Ating ol i save, em i dispela man God i bin promis long salim i kam bilong kisim bek ol manmeri bilong en? 27 Tasol Mt 13.55, Mk 6.3, Lu 4.22, Jo 7.41, 9.29 yumi save long as ples bilong dispela man. Na taim man God i bin promis long salim i kam, em i kamap, bai i no gat wanpela man i save long as ples bilong en.”
28 Jisas Mt 11.27, Jo 5.32, 5.43, 8.14, 8.26, 8.55 i stap long tempel na i autim tok long ol manmeri. Na em i singaut olsem, “Yupela i ting yupela i save long mi, na yupela i save long as ples bilong mi, a? Tasol mi no kam long laik bilong mi yet. Papa i salim mi na mi kam. Pasin bilong en i tru, tasol yupela i no save long em. 29 Mi, Mt 11.27, Jo 10.15 mi save long em. Mi bin i stap wantaim em, na em i salim mi na mi kam.”
30 Ol Mk 11.18, Lu 19.47, Jo 7.44, 8.20, 8.37, 13.1 i harim dispela tok na ol i laik kalabusim em. Tasol taim bilong en i no yet, olsem na i no gat wanpela man i putim han long em. Nogat. 31 Planti Jo 2.23, 8.30, 10.42, 11.45, 12.11, 12.42 manmeri ol i bilip long em, na ol i tok, “Taim dispela man God i bin promis long salim i kam, em i kamap, ating em bai i wokim planti mirakel i winim ol mirakel dispela man hia i wokim?”
Ol i salim ol plisman i kam
bilong kalabusim Jisas
32 Ol Farisi i harim ol man i mekim ol kain kain toktok long ol samting Jisas i mekim. Olsem na ol bikpris na ol Farisi i salim ol plisman i kam bilong holimpasim em. 33 Na Jo 13.33, 16.16 Jisas i tok, “Liklik taim tasol bai mi stap wantaim yupela, na bai mi go bek long Papa, em i bin salim mi na mi kam. 34 Na Hos 5.6, Jo 8.21, 13.33, 13.36, 17.24 bai yupela i wok long painim mi, tasol bai yupela i no lukim mi. Na yupela i no inap i go long ples mi stap long en.” 35 Orait na ol Juda i toktok namel long ol yet olsem, “Bai em i go we na yumi no inap lukim em? Ating em bai i go long ol wanlain bilong yumi i stap long kantri bilong ol Grik, na em bai i wok long skulim ol Grik, a? 36 Em i tok, ‘Bai yupela i wok long painim mi, tasol bai yupela i no lukim mi.’ Na em i tok, ‘Yupela i no inap i go long ples mi stap long en.’ Wanem as bilong dispela tok?”
Jisas i tok long wara i gat laip
37 Las Wkp 23.36, Ais 55.1, Jo 4.10, 4.14, 6.35, KTH 22.17 de bilong ol dispela bikpela de bilong lotu, em i olsem bikpela de tru. Na long dispela de Jisas i sanap na i singaut olsem, “Sapos wanpela man i dai long wara, orait em i ken i kam long mi na dring. 38 Em Ais 12.3, 58.11, Ese 47.1, Sek 14.8 i olsem tok i stap long buk bilong God, sapos man i bilip long mi, orait planti wara i gat laip bai i kamap long bel bilong en na i ran i go.” I no gat wanpela hap bilong buk Baibel i gat wankain tok olsem Jisas i autim long dispela lain. Tasol lukim Aisaia 44.3 na Sindaun 18.4. 39 Jisas Ais 44.3, Jol 2.28, Jo 12.16, 16.7, 20.22, Ap 2.4, 2.17, 2.33 i tok long Holi Spirit ol man i bilip long em ol bai i kisim. Long dispela taim Jisas i no kisim biknem yet, olsem na Holi Spirit i no kam yet.
Ol manmeri i bruk tupela lain
40 Sampela Lo 18.15-18, Jo 1.21, 2.11, 6.14 manmeri i harim ol tok Jisas i mekim na ol i tok, “Tru tumas, dispela man em i dispela profet God i bin tok long salim i kam long graun.” 41 Na Jo 1.46, 4.29 ol arapela i tok, “Em i man God i makim bilong kisim bek ol manmeri bilong en.” Tasol sampela i tok, “Nogat. Dispela man God i makim, em bai i no inap kamap long Galili. Nogat. 42 Buk 2 Sml 7.12, Sng 89.3-4, 132.11, Jer 23.5, Mai 5.2, Mt 2.5-6, Lu 2.4 bilong God i tok olsem dispela man i mas kamap long lain bilong King Devit, na em bai i kamap long Betlehem, dispela taun bipo Devit i stap long en.” 43 Olsem Jo 9.16 na ol manmeri i gat narapela narapela tingting long Jisas na ol i bruk tupela lain. 44 Sampela Jo 7.30 i laik kalabusim em, tasol i no gat wanpela man i putim han long em.
Ol hetman i no bilip long Jisas
45 Orait Jo 7.32 ol plisman i go bek gen long ol bikpris na ol Farisi. Na ol i askim ol plisman olsem, “Bilong wanem yupela i no bringim em i kam?” 46 Na Mt 7.29, Mk 1.22 ol plisman i bekim tok olsem, “Bipo i no gat wanpela man i mekim toktok olsem dispela man i mekim.” 47 Na ol Farisi i bekim tok olsem, “Em i trikim yupela tu, a? 48 Ating Jo 12.42 long lain bilong mipela ol hetman na ol Farisi, yupela i lukim wanpela man i bilip long em? Nogat tru. 49 Ol lain i bilip long em, em ol dispela lain manmeri ol i no save long lo. God i tok pinis long ol bai i bagarap.”
50 Nikodemus, Jo 3.1-2 em dispela man bipo i bin i go long Jisas, em i bilong lain bilong ol. Orait em i tokim ol olsem, 51 “Ating Lo 1.16-17, 19.15 lo bilong yumi em i tok long yumi ken kotim nating wanpela man? Nogat. Yumi mas harim tok bilong en pastaim, na bai yumi ken save gut long samting em i bin mekim.” 52 Tasol Jo 7.41-42 ol i bekim tok bilong en olsem, “Ating yu tu yu man bilong Galili, a? Ritim gut ol tok i stap long buk bilong God, na bai yu tu yu ken save olsem, i no gat wanpela profet bai i kamap long Galili.”
§ Sampela saveman i ting tok i stap namel long tupela sta em Jon yet i no bin raitim, tasol narapela man i bin raitim bihain. Ol i kisim meri i bin mekim sin
na bringim i kam long Jisas
53 Olgeta man i go nabaut long haus bilong ol,

7:1: Jo 5.18

7:2: Wkp 23.24, Lo 16.13

7:5: Mt 13.55, Mk 3.21, Ap 1.14

7:6: Jo 2.4, 7.8, 7.30, 8.20

7:7: Jo 3.19, 15.18-19

7:11: Jo 11.56

7:12: Mt 21.46, Lu 7.16, Jo 10.19

7:13: Jo 9.22, 12.42, 19.38, 20.19

7:15: Mt 13.54, Lu 2.47

7:16: Jo 3.11, 8.28, 12.49, 14.10

7:17: Jo 8.43

7:18: Jo 5.41, 5.44, 8.50

7:19: Kis 24.3, Lo 33.4, Mt 12.14, Mk 3.6, Ap 7.38, 7.53, Ro 2.21-24

7:20: Jo 8.48, 8.52, 10.20

*7:21: I luk olsem Jisas i tok long dispela wok em i bin mekim long hul wara Betesda. Lukim Jon 5.1-18. Lukim tu Kisim Bek 31.14-15.

7:22: Stt 17.9-13, Wkp 12.3

7:23: Jo 5.8-10, 5.16

7:23: Lo bilong ol Juda i tok olsem, ol i mas kaunim ol de bihain long mama i karim pikinini man, na long de namba 8 ol i mas katim skin bilong en. Lukim Wok Pris 12.3. Long taim bilong Jisas ol i save tambuim tru olgeta kain wok long de Sabat, tasol sapos de bilong katim skin em i kamap long de Sabat, orait maski ol i ting, katim skin em tu em wanpela kain wok, ol i save go het na katim skin long de Sabat.

7:24: Wkp 19.15, Lo 1.16-17, Ais 11.3-4, Jo 8.15, Je 2.1

7:25: Jo 5.18

7:27: Mt 13.55, Mk 6.3, Lu 4.22, Jo 7.41, 9.29

7:28: Mt 11.27, Jo 5.32, 5.43, 8.14, 8.26, 8.55

7:29: Mt 11.27, Jo 10.15

7:30: Mk 11.18, Lu 19.47, Jo 7.44, 8.20, 8.37, 13.1

7:31: Jo 2.23, 8.30, 10.42, 11.45, 12.11, 12.42

7:33: Jo 13.33, 16.16

7:34: Hos 5.6, Jo 8.21, 13.33, 13.36, 17.24

7:37: Wkp 23.36, Ais 55.1, Jo 4.10, 4.14, 6.35, KTH 22.17

7:38: Ais 12.3, 58.11, Ese 47.1, Sek 14.8

7:38: I no gat wanpela hap bilong buk Baibel i gat wankain tok olsem Jisas i autim long dispela lain. Tasol lukim Aisaia 44.3 na Sindaun 18.4.

7:39: Ais 44.3, Jol 2.28, Jo 12.16, 16.7, 20.22, Ap 2.4, 2.17, 2.33

7:40: Lo 18.15-18, Jo 1.21, 2.11, 6.14

7:41: Jo 1.46, 4.29

7:42: 2 Sml 7.12, Sng 89.3-4, 132.11, Jer 23.5, Mai 5.2, Mt 2.5-6, Lu 2.4

7:43: Jo 9.16

7:44: Jo 7.30

7:45: Jo 7.32

7:46: Mt 7.29, Mk 1.22

7:48: Jo 12.42

7:50: Jo 3.1-2

7:51: Lo 1.16-17, 19.15

7:52: Jo 7.41-42

§7:52: Sampela saveman i ting tok i stap namel long tupela sta em Jon yet i no bin raitim, tasol narapela man i bin raitim bihain.