Sapta 47
Wara i lusim haus bilong God na i ran i go
Orait Sek 14.8, Jo 7.38, KTH 22.1 dispela man i bringim mi i kam bek long dua bilong haus bilong God. Na mi lukim wara i kamap aninit long dua na i ran i go long hap sankamap, long wanem, haus bilong God i lukluk i go long hap sankamap. Na wara i kamap long hap saut bilong dispela dua na i ran i go daun long hap saut bilong alta na abrusim alta. Orait na dispela man i bringim mi i go long dua i stap long hap not na mitupela i go ausait long bikpela banis i raunim haus bilong God. Na mitupela i go raun na mitupela i kamap long dua i stap long hap sankamap. Na mi lukim wara i kamap aninit long banis long hap saut bilong dua na i ran i go. Na dispela man i kisim meta bilong en na i bihainim wara na metaim i go inap 500 mita. Na em i tokim mi long brukim wara. Orait mi brukim wara na wara i kam antap liklik tasol na karamapim lek bilong mi inap long skru daunbilo. Orait na em i bihainim wara inap 500 mita moa na em i tokim mi long brukim wara gen. Orait mi brukim wara, na wara i kam antap inap long skru namel long lek bilong mi. Orait na em i bihainim wara inap 500 mita moa na long dispela hap wara i kam antap inap long namel bilong mi. Na em i bihainim wara gen inap 500 mita na long dispela hap wara i daun tumas na mi no inap wokabaut na brukim. Long dispela hap, ol man inap long swim tasol na brukim wara. Dispela man i tokim mi olsem, “Man bilong graun, yu lukim pinis ol dispela samting, a?” Em i tok pinis na mitupela i bihainim wara i go bek.
Taim mitupela i wokabaut i go bek, mi lukim planti diwai i sanap long arere bilong wara long hap na long hap. Na em i tokim mi olsem, “Dispela wara i save ran i go long hap sankamap na i go long ples daun bilong wara Jordan na i go olgeta long raunwara Detsi. Nau raunwara Detsi i gat planti sol, tasol dispela wara bai i mekim em i kamap gutpela. Olgeta kain abus bai i stap long olgeta hap dispela wara i ran i go long en. Na bai i gat planti pis i stap long wara. Dispela wara bai i mekim solwara bilong raunwara Detsi i kamap gutpela. Na long olgeta ples wara i ran i go long en, bai olgeta samting i gat laip. 10 Bai ol man bilong kisim pis i sanap long nambis bilong raunwara Detsi na tromoi ol umben bilong kisim pis, stat long ples Eneklaim i go inap long ples Engedi. Na bai ol i putim ol umben bilong ol long nambis, bilong ol umben i ken drai long san. Bai i gat planti kain kain pis i stap long dispela raunwara olsem long biksolwara Mediterenian. 11 Tasol wara bilong ol tais i stap long arere bilong raunwara bai i no inap i kamap gutpela. Nogat. Bai ol tais i stap olsem ples bilong kisim sol. 12 Na KTH 22.2 long tupela arere bilong wara i kamap long haus bilong God olkain gutpela diwai bilong karim kaikai bai i kamap. Lip bilong ol dispela diwai bai i no inap drai, na bai ol i karim nupela kaikai long olgeta mun, long wanem, ol dispela diwai i stap klostu long dispela wara i kam long haus bilong God. Ol man i ken kaikai ol pikinini bilong ol dispela diwai na kisim ol lip bilong ol bilong mekim orait olkain sik bilong ol.”
Ol mak bilong graun bilong kantri Israel
13-14 God, Bikpela, i tok olsem, “Mi bin mekim strongpela promis long ol tumbuna bilong yupela Israel, long mi bai givim graun Israel long yupela na bai em i stap graun bilong yupela oltaim. Yupela i mas tilim dispela graun long ol 12-pela lain bilong Israel. Olgeta lain bai i kisim wanpela hap graun, tasol ol lain bilong Josep bai i kisim tupela hap. Mak bilong graun i olsem.
15-16 “Long hap not mak i stat long nambis bilong biksolwara Mediterenian na i go olsem long hap sankamap inap long taun Hetlon na long maus bilong rot i go long taun Hamat na taun Sedat na inap long taun Berota na taun Sibraim. Sibraim em i stap long mak bilong graun bilong taun Damaskus na Hamat. Na mak bilong graun bilong yupela i go olgeta long taun Tikon. Dispela taun i stap long mak bilong graun bilong distrik Hauran. 17 Olsem na mak long hap not bilong kantri Israel i stat long biksolwara Mediterenian na i go inap long taun Enon. Dispela mak i stap long hap saut bilong mak namel long graun bilong Damaskus na graun bilong Hamat.
18 “Na mak long hap sankamap i stat namel long graun bilong taun Damaskus na distrik Hauran na i bihainim wara Jordan na i go long hap saut namel long graun bilong Israel na distrik Gileat. Na mak i go olgeta long hap saut inap long raunwara Detsi.
19 “Na mak long hap saut i stat long taun Tamar na i go olsem long hap san i go daun inap long ples i gat wara ol i kolim Kades Meriba. Na i go antap liklik na i bihainim wara long mak bilong Isip inap long biksolwara Mediterenian.
20 “Na mak long hap san i go daun i go olsem long hap not na i bihainim nambis bilong biksolwara Mediterenian inap long ples mak bilong hap not i stat long en.
21 “Yupela i mas tilim dispela olgeta graun long ol wan wan lain bilong yupela. 22 Na graun bilong wan wan lain bai i stap graun bilong ol lain pikinini bilong ol i kamap bihain. Na long taim yupela i tilim graun, yupela i mas makim ol hap graun bilong ol man bilong ol arapela lain i stap wantaim yupela na ol meri bilong ol i bin karim ol pikinini long graun bilong yupela. Yupela i mas ting ol dispela man i olsem ol man bilong Israel tasol na yupela i mas tilim graun long ol. 23 Ol wan wan lain bilong Israel i mas givim graun long ol man bilong ol arapela kantri i stap wantaim ol. Dispela em i tok bilong mi God, Bikpela.”

47:1: Sek 14.8, Jo 7.38, KTH 22.1

47:12: KTH 22.2