Sapta 48
Ol i tilim graun bilong hap not i go long ol lain bilong Israel
Bikpela i tok moa olsem, “Mak long hap not bilong kantri Israel i stat long nambis bilong biksolwara Mediterenian na i go olsem long hap sankamap inap long taun Hetlon na long maus bilong rot i go long taun Hamat, na mak i go inap long taun Enon na long mak bilong Damaskus na Hamat. Lain Dan bai i kisim graun long hap not, long arere bilong dispela mak bilong kantri. Graun bilong ol bai i stat long mak long hap sankamap bilong kantri na i kam bek long hap san i go daun inap long nambis bilong biksolwara Mediterenian. 2-7 Lain Aser bai i kisim graun long hap saut bilong graun bilong Dan. Lain Naptali bai i kisim graun long hap saut bilong graun bilong Aser. Na lain Manase bai i kisim graun long hap saut bilong graun bilong Naptali. Na lain Efraim bai i kisim graun long hap saut bilong graun bilong Manase. Na lain Ruben bai i kisim graun long hap saut bilong graun bilong Efraim. Na lain Juda bai i kisim graun long hap saut bilong graun bilong Ruben. Graun bilong olgeta lain bai i stat long mak long hap sankamap bilong kantri na i go olgeta long nambis bilong biksolwara Mediterenian.”
God i tok long bikpela hap graun i stap namel long kantri
(Esekiel 45.1-8)
Bikpela i tok moa olsem, “Hap graun i stap long hap saut bilong graun bilong lain Juda bai i gat narakain wok. Bikpela bilong en em inap 12 na hap kilomita, na graun i stat long mak bilong kantri long hap sankamap na i go olgeta long nambis bilong biksolwara Mediterenian, wankain olsem graun bilong ol wan wan lain bilong Israel. Na haus bilong mi, Bikpela, bai i stap namel long dispela hap graun.
9-10 “Namel long dispela graun yupela i mas makim wanpela hap graun bilong mi stret. Sait bilong dispela graun long hap not na long hap saut i longpela. Na dispela tupela sait i gat wankain mak tasol, inap 12 na hap kilomita. Na tupela arapela sait bilong en i gat wankain mak, inap 5 kilomita. Dispela em i graun bilong ol pris. Na haus bilong mi Bikpela, bai i stap namel long dispela hap graun. 11 Dispela graun em i tambu na i bilong ol pris bilong lain Sadok. Long taim ol Israel i bin givim baksait long mi, ol Sadok i no bin bihainim ol, olsem ol Livai i bin mekim. Nogat. Ol dispela pris i bin bihainim mi tru na mekim wok bilong mi. 12 Olsem na mi givim dispela hap bilong graun bilong mi long ol pris, olsem wanpela gutpela presen, na dispela graun bilong ol i tambu tru.
13 “Ol Livai bai i kisim wanpela hap graun arere long wanpela sait bilong graun bilong ol pris. Longpela bilong dispela graun em inap 12 na hap kilomita na bikpela bilong en inap 5 kilomita. 14 Ol dispela hap graun yupela i makim bilong mi Bikpela, em i nambawan graun tru, na i tambu. Olsem na ol pris na Livai i no ken givim dispela graun long ol arapela man o larim ol arapela man i baim.
“Na long arapela sait bilong graun bilong ol pris, yupela i mas makim 15 narapela hap graun, longpela bilong en inap 12 na hap kilomita na bikpela bilong en inap 2 na hap kilomita. Dispela em i graun bilong ol manmeri na bai ol i wokim biktaun bilong ol namel long dispela graun. Na ol i ken wokim ol haus bilong ol long dispela graun, na sampela hap bai i stap graun nating. 16 I gat banis i raunim ol 4-pela sait bilong dispela taun, na olgeta sait i gat wankain mak, inap 2250 mita. 17 Na dispela taun i mas i gat hap graun nating i raunim taun, na bikpela bilong dispela graun em inap 125 mita. 18-19 Ol bai i wokim taun namel long dispela graun bilong ol manmeri, olsem na taun bai i brukim graun i kamap tupela hap, narapela long hap sankamap na narapela long hap san i go daun. Dispela tupela hap graun i bilong ol manmeri bilong taun i ken wokim ol gaden long en. Longpela bilong dispela tupela hap graun i wankain tasol, inap 5 kilomita. Ol manmeri bilong taun i kam long olgeta lain bilong Israel na i mekim wok long dispela taun, na ol bai i wokim gaden long dispela graun.
20 “Graun bilong ol manmeri wantaim graun bilong mi yet, em hap ol pris na Livai i stap long en, em i kamap olsem wanpela bikpela hap graun. Ol 4-pela sait bilong en i wankain mak tasol, inap 12 na hap kilomita.
21-22 “Graun bilong mi wantaim graun bilong ol manmeri i stap namel long bikpela hap graun, em mi bin makim bilong mekim narakain wok. Na graun i stap long hap na long hap, em i bilong king. Wanpela hap graun i stap long hap sankamap. Em i stat long arere bilong graun bilong mi na i go olgeta long mak long hap sankamap bilong kantri. Na narapela hap graun em i stap long hap san i go daun. Em i stat long arere bilong graun bilong mi na i go olgeta long nambis bilong biksolwara Mediterenian. Olsem na dispela graun bilong mi wantaim graun bilong ol manmeri i stap namel tru long graun bilong king. Narapela hap bilong graun bilong mi i gat haus bilong mi i stap long en na narapela hap bilong dispela graun mi makim bilong ol Livai. Na graun bilong ol manmeri i gat biktaun i stap long en. Graun bilong lain Juda i stap long hap not bilong graun bilong king, na graun bilong lain Benjamin i stap long hap saut.”
Ol i tilim graun long ol arapela lain bilong Israel
23-27 Bikpela i tok moa olsem, “Graun bilong ol arapela lain bilong Israel i olsem. Lain Benjamin bai i kisim graun long hap saut bilong dispela graun i gat narakain wok. Na lain Simeon bai i kisim graun long hap saut bilong graun bilong Benjamin. Na lain Isakar bai i kisim graun long hap saut bilong graun bilong Simeon. Na lain Sebulun bai i kisim graun long hap saut bilong graun bilong Isakar. Na lain Gat bai i kisim graun long hap saut bilong graun bilong Sebulun. Graun bilong olgeta lain bai i stat long mak long hap sankamap bilong kantri na i go olgeta long nambis bilong biksolwara Mediterenian. 28 Arere long hap saut bilong graun bilong Gat em i mak bilong kantri, na i stat long taun Tamar na i go olsem long hap san i go daun inap long ples i gat wara ol i kolim Kades Meriba. Na i go antap liklik na i bihainim wara long mak bilong Isip i go inap long biksolwara Mediterenian. 29 Yupela i mas bihainim dispela tok bilong mi God, Bikpela, long taim yupela i tilim dispela graun long ol wan wan lain bilong Israel.”
God i tok long ol dua bilong biktaun
30-34 Bikpela KTH 21.12-13 i tok moa olsem, “I gat 12-pela dua long banis i raunim biktaun. Banis long ol wan wan sait bilong taun i gat tripela tripela dua. Ol wan wan dua i gat nem bilong wanpela lain bilong Israel. Dua i gat nem Ruben na dua i gat nem Juda na dua i gat nem Livai, tripela i stap long hap not. Na dua i gat nem Josep na dua i gat nem Benjamin na dua i gat nem Dan, tripela i stap long hap sankamap. Na dua i gat nem Simeon na dua i gat nem Isakar na dua i gat nem Sebulun, tripela i stap long hap saut. Na dua i gat nem Gat na dua i gat nem Aser na dua i gat nem Naptali, tripela i stap long hap san i go daun. Longpela bilong banis long ol wan wan sait bilong taun i wankain tasol, inap 2250 mita. 35 Olsem Jer 3.17, 33.16, Jol 3.21, Sek 2.10, KTH 21.3, 22.3 na mak bilong banis i raunim taun olgeta, em inap 9,000 mita. Oltaim bai ol i kolim nem bilong dispela taun olsem, ‘Bikpela I Stap Long Hia.’ ”

48:30-34: KTH 21.12-13

48:35: Jer 3.17, 33.16, Jol 3.21, Sek 2.10, KTH 21.3, 22.3