Sapta 33
Bikpela bai inapim promis bilong en
Jeremaia i kalabus i stap yet long hap bilong ol soldia insait long banis bilong king, na Bikpela i givim narapela tok long em olsem, “Mi Bikpela, sapos mi tingting long mekim wanpela samting, orait mi save mekim dispela samting i kamap. Bikpela em i nem bilong mi, na mi tok olsem. Yu Ais 48.6, 55.6-7, Jer 29.12, 32.17 mas singaut long mi na bai mi bekim beten bilong yu. Na bai mi toksave long yu long ol bikpela samting i hait i stap na yu no save long ol. Mi Bikpela, mi God bilong yupela Israel, mi ting long ol haus bilong Jerusalem na long ol haus bilong king bilong Juda. Ol birua i bin i kam na banisim Jerusalem na hipim graun, bilong ol i ken sanap long en na pait long taun. Na ol Jerusalem i bin brukim ol haus bilong ol yet na kisim ol ston na hap plang samting na i go putim long banis bilong taun, bilong strongim banis. Na ol i bin i go pait long ol Babilon. Tasol mi kros moa yet na mi belhat nogut tru long pasin nogut bilong ol Jerusalem na mi no laik helpim ol. Olsem na ol birua bai i kilim ol i dai na bodi bilong ol man i dai pinis bai i pulap long ol haus bilong taun.
“Tasol bihain bai mi helpim dispela taun na bai taun wantaim ol manmeri bilong en i kamap gutpela gen. Na bai mi givim gutpela taim tru long ol na bai ol i sindaun gut na bai ol birua i no inap pait long ol. Long dispela taim bai mi mekim ol lain bilong Juda na Israel i stap gut gen. Na bai mi mekim ol i kamap strongpela lain olsem bipo. Ol i bin bikhet long mi na mekim sin. Tasol bai mi rausim ol dispela sin bilong ol, na mekim ol i kamap klin gen long ai bilong mi. Na olgeta lain manmeri bilong graun bai i lukim olgeta gutpela samting mi mekim long Jerusalem, na dispela bai i mekim ol dispela lain i amamas na belgut long mi na givim biknem long mi. Bai ol dispela lain i lukim gutpela sindaun bilong Jerusalem na ol gutpela gutpela samting mi givim long ol Jerusalem, na bai ol i kirap nogut na guria moa yet.”
10 Na bihain Bikpela i tok olsem, “Nau ol manmeri i save tok, ‘Dispela taun i bagarap pinis na i no gat man na abus i stap long en. Ol taun bilong Juda na ol rot bilong Jerusalem i stap nating, na i no gat man na abus i stap long en.’ Tasol mi Bikpela, mi tok, bihain ol manmeri bai i stap gen long ol dispela ples 11 na 1 Sto 16.34, 2 Sto 5.13, 7.3, Esr 3.11, Sng 100.5, 106.1, 107.1, 118.1, 136.1 bai ol i belgut na amamas na bai ol i wokim kaikai bilong amamas long ol manmeri i marit. Na bai ol manmeri i kisim ol ofa bilong tenkyu na bringim i kam long haus bilong mi, Bikpela. Na taim ol i bringim ol ofa, bai ol i singim song olsem,
‘Yumi mas tenkyu
long Bikpela I Gat Olgeta Strong.
Em i save mekim gut tru long yumi.
Oltaim oltaim
em i save laikim yumi tumas.’
Long dispela taim, mi Bikpela, bai mi mekim dispela graun i stap gut gen olsem bipo.
12 “Mi Bikpela I Gat Olgeta Strong, mi tok olsem. Nau dispela graun na ol taun bilong en i bagarap i stap na i no gat man na abus i stap long en. Tasol bihain ol manmeri bai i stap gen long ol dispela ples. Na gutpela gras bai i kamap na ol wasman bilong sipsip bai i mekim wok bilong ol gen long olgeta hap bilong kantri. Ol bai i bringim ol sipsip i go malolo long ol ples i gat gutpela gras. 13 Na bai ol i kaunim ol sipsip bilong ol. Bai ol i mekim dispela wok long ol taun bilong ples maunten na bilong ol liklik maunten na bilong distrik Negev long hap saut bilong Juda na ol bai i mekim tu long graun bilong lain Benjamin na long ol ples i stap klostu long Jerusalem na long olgeta taun bilong Juda. Em tok bilong mi, Bikpela.”
14 Bikpela Jer 23.5-6 i tok olsem, “Mi makim pinis wanpela taim na bai mi inapim dispela promis mi bin mekim long ol manmeri bilong Israel na Juda. 15 Long dispela taim bai mi mekim wanpela gutpela man tru i kamap long lain bilong Devit, olsem nupela kru i kamap long han bilong diwai. Na dispela man bai i mekim gutpela na stretpela pasin tru long olgeta manmeri bilong dispela graun. 16 Na long dispela taim ol Juda na Jerusalem bai i no gat hevi moa. Bai ol i sindaun gut tasol. Na bai ol i kolim nem bilong Jerusalem olsem, ‘Bikpela em i as bilong stretpela pasin bilong yumi.’ 17 Mi 2 Sml 7.12-16, 1 Kin 2.4, 1 Sto 17.11-14 Bikpela, mi tok olsem, oltaim ol lain bilong Israel bai i gat king i kamap long lain bilong Devit. 18 Na Nam 3.5-10 tu oltaim ol lain bilong Livai bai i gat pris bilong mekim olkain ofa long mi, em ol ofa bilong paia i kukim olgeta na ol ofa bilong kukim wit na ol arapela ofa.”
19 Bikpela i tokim Jeremaia olsem, 20 “Mi Bikpela, mi tok stret, mi bin mekim kontrak wantaim san na nait, bilong tupela i ken kamap oltaim long taim mi makim bilong tupela. Na i no gat man inap senisim dispela kontrak bilong mi. 21 Olsem tasol, i no gat man inap brukim dispela kontrak mi bin mekim wantaim wokman bilong mi, Devit, long ol king bai i kamap long lain bilong en oltaim. Na tu, i no gat man inap brukim kontrak mi bin mekim wantaim ol pris bilong lain Livai, ol dispela wokman bilong mi. 22 Ol man i no inap tru long kaunim ol sta na ol wesan bilong nambis. Olsem tasol bai mi mekim ol lain bilong wokman bilong mi, Devit, na ol lain bilong ol wokman bilong mi, ol Livai, i kamap planti moa na ol man i no inap kaunim.”
23 Bikpela i tokim Jeremaia olsem, 24 “Ol manmeri i save tok, ‘Bipo Bikpela i makim lain Israel na lain Juda long i stap tupela lain bilong en stret. Tasol nau em i givim baksait pinis long ol.’ Ol manmeri i save mekim dispela kain tok, na ol i rabisim ol manmeri bilong mi na ol i ting lain manmeri bilong mi i lus pinis. 25 Tasol mi Bikpela, mi tok stret. Mi bin wokim kontrak wantaim san na nait na mi bin putim olgeta lo bilong skai na graun, 26 na tru tumas, mi no inap givim baksait long lain bilong Jekop na long lain bilong wokman bilong mi, Devit. Nogat. Bai mi mekim ol king i kamap long lain bilong Devit, bilong bosim ol lain bilong Abraham na Aisak na Jekop. Bai mi marimari long ol dispela lain na mekim ol i stap gut gen.”

33:3: Ais 48.6, 55.6-7, Jer 29.12, 32.17

33:11: 1 Sto 16.34, 2 Sto 5.13, 7.3, Esr 3.11, Sng 100.5, 106.1, 107.1, 118.1, 136.1

33:14: Jer 23.5-6

33:17: 2 Sml 7.12-16, 1 Kin 2.4, 1 Sto 17.11-14

33:18: Nam 3.5-10