Sapta 16
Orait ol i putim Bokis Kontrak insait long dispela haus sel Devit i bin sanapim bilong putim Bokis Kontrak long en. Na ol i mekim ol ofa bilong paia i kukim olgeta na ol ofa bilong kamap wanbel wantaim God. Devit i mekim ol dispela ofa pinis, orait em i tokim ol manmeri olsem, “Bikpela i ken mekim gut long yupela.” Na Devit i givim kaikai long olgeta manmeri. Olgeta wan wan man na meri i kisim wanpela bret na hap mit ol i bin kukim long paia na sampela pikinini wain ol i bin mekim drai pinis.
Na bihain Devit i makim sampela Livai bilong i go klostu long Bokis Kontrak na mekim lotu long God, Bikpela bilong Israel. Ol i mas beten na tenkyu long God na litimapim nem bilong en. Devit i makim Asap olsem hetman bilong dispela lain, na Sekaraia i namba 2 bilong Asap. Na nem bilong ol arapela i olsem, Jeiel na Semiramot na Jehiel na Matitia na Eliap na Benaia na Obetidom na narapela Jeiel. Wok bilong ol dispela man i bilong paitim ol gita. Na Asap i gat wok bilong paitim ol plet bras. Na Devit i makim pris Benaia na pris Jahasiel long i go klostu long Bokis Kontrak na wok long winim biugel. Dispela i namba wan taim Devit i givim wok long lain bilong Asap bilong singim song bilong tenkyu long Bikpela.
Ol i singim song bilong tenkyu long Bikpela
(Buk Song 105.1-15 na 96.1-13 na 106.1 na 106.47-48)
Ol lain bilong Asap i singim dispela song.
 
Yumi kolim nem bilong Bikpela
na singaut long em
na tok tenkyu long em.
Na yumi mas tokaut
ong olgeta lain manmeri
long ol bikpela wok
em i bin mekim.
Yumi singim ol song
bilong amamas long em
na bilong litimapim
nem bilong em.
Na yumi tokaut
long ol gutpela gutpela samting
em i bin mekim.
10 Yumi amamas
na givim biknem long em.
Ol man i save go
klostu long Bikpela,
ol i ken amamas tru.
11 Oltaim Sng 24.6 yumi mas i go klostu
long Bikpela
na askim em long helpim
na strongim yumi.
 
12-13 Yupela ol tumbuna pikinini
bilong Abraham,
em wokman bilong Bikpela,
yupela lain bilong Jekop,
yupela ol manmeri
Bikpela i bin makim
bilong em yet,
yupela i mas tingim gen
ol strongpela wok bilong Bikpela
na ol mirakel em i bin wokim.
Na yupela i mas tingim
ol samting em i bin mekim
bilong mekim save
long ol man nogut.
 
14 Bikpela em i God bilong yumi.
Em i save bosim olgeta manmeri
bilong dispela graun.
15 Bikpela i bin mekim
wanpela kontrak wantaim yumi
na dispela kontrak
bai i stap oltaim.
Na oltaim em bai i tingim yet
tok bilong dispela kontrak.
16 Bikpela Stt 12.7, 26.3 i bin mekim dispela kontrak
wantaim Abraham.
Na em i bin mekim
strongpela promis long Aisak
long bihainim tok
bilong dispela kontrak.
17 Em Stt 28.13 i bin tok gen long Jekop,
em tumbuna bilong ol Israel,
na em i bin strongim
dispela kontrak
bilong i stap oltaim.
18 Bikpela i bin tok olsem,
“Mi bai givim graun Kenan
long yu,
na dispela graun bai i stap graun
bilong ol lain tumbuna pikinini
bilong yu.”
19 Bipo ol Israel i liklik lain tru
na ol i olsem ol tripman.
Tru, ol i bin i stap long graun Kenan,
tasol ol i no gat graun
bilong ol yet.
20 Ol i save raun nabaut long graun
bilong ol arapela lain pipel.
21 Tasol Stt 20.3-7 Bikpela i no larim
ol sampela lain i daunim ol.
Nogat.
Em i helpim ol
na em i krosim ol king
i laik mekim nogut long ol.
22 Em Sng 105.15 i tokim ol dispela king olsem,
“Mi makim ol dispela manmeri
bilong mekim wok bilong mi
na yupela i no ken mekim
pasin nogut long ol.
Yupela i no ken mekim nogut
long ol profet bilong mi.”
 
23 Yupela olgeta manmeri
bilong graun,
yupela i mas singim
song bilong Bikpela.
Long olgeta de
yupela i mas tokaut olsem,
Bikpela i save kisim bek
ol manmeri.
24 Yupela i mas tokim
olgeta lain manmeri
long biknem bilong em
na long ol gutpela gutpela wok
em i bin mekim.
25 Bikpela em i namba wan tru
na yumi mas litimapim
nem bilong em moa yet.
Ol arapela god i no olsem Bikpela.
Olsem na yumi mas aninit
long Bikpela.
26 Olgeta Wkp 19.4 god
bilong ol arapela lain manmeri,
ol i giaman god tasol.
Tasol Bikpela i bin wokim skai.
27 Bikpela i stap long haus bilong en
na em i gat biknem na i stap king.
Na em i as bilong olgeta strong
na olgeta pasin bilong amamas.
 
28 Yupela olgeta lain manmeri,
yupela i mas amamas long Bikpela.
Yupela i mas amamas
long biknem na strong
bilong en.
29 Bikpela em i namba wan,
olsem na yupela i mas litimapim
biknem bilong en.
Yupela i mas bringim ofa
na go long haus bilong em.
Pasin bilong Bikpela i gutpela tumas
na i stretpela olgeta,
na dispela pasin i olsem
gutpela bilas bilong em.
Olsem na yupela
i mas tingim dispela
na lotuim em.* Tok Hibru i no klia tumas long dispela hap. Sampela man i ting mining bilong Hibru i olsem, “Yupela i mas pasim gutpela bilas bilong lotu na kam lotuim em.”
30 Yupela olgeta manmeri
bilong graun,
yupela i mas pret long em
na guria.
Bikpela i bin mekim graun
i stap strong,
na graun i no inap surik.
31 Graun na skai, yupela i mas amamas
na tokim ol lain manmeri olsem,
“Bikpela i stap king.”
32 Solwara, yu mas amamas
na mekim bikpela nois.
Na yupela olgeta samting
i stap insait long solwara,
yupela tu i mas amamas.
Yupela ol gaden,
na yupela ol samting
i stap long ol gaden,
yupela olgeta i mas amamas.
33 Bikpela bai i kam na i stap king
na bosim olgeta hap bilong graun.
Na long dispela taim
olgeta diwai bilong bikbus
bai i mekim song bilong amamas.
34 Yumi 2 Sto 5.13, 7.3, Esr 3.11, Sng 100.5, 106.1, 107.1, 118.1, 136.1, Jer 33.11 mas tok tenkyu long Bikpela,
long wanem, pasin bilong en
i gutpela olgeta,
na oltaim
em i save laikim yumi tumas.
35 Na tu yumi mas tok olsem,
“God bilong kisim bek
ol manmeri,
nau yu mas kisim bek mipela.
Mipela i stap namel
long ol arapela lain manmeri,
tasol yu mas bungim mipela
na kisim bek mipela
na bringim mipela i kam bek
long graun bilong mipela.
Olsem bai mipela i ken tingting
long biknem bilong yu
na tenkyu long yu.
Na mipela i ken amamas
long litimapim nem bilong yu.”
 
36 Yumi litimapim nem bilong God,
Bikpela bilong yumi Israel,
nau na olgeta taim bihain.
Ol lain bilong Asap i singim dispela song pinis, orait ol manmeri i tok, “I tru” na “Litimapim nem bilong Bikpela.”
Wok bilong Asap wantaim ol wanlain bilong en
37 Devit i givim wok long Asap wantaim ol wanlain bilong en bilong i stap klostu long Bokis Kontrak bilong Bikpela, na bilong bosim lotu long ol wan wan de. Ol i mas holim dispela wok oltaim. 38 Na Devit i givim wok long Obetidom, pikinini bilong Jedutun, wantaim ol 68 man bilong lain bilong en, bilong helpim ol lain bilong Asap. Na Obetidom wantaim Hosa i gat wok bilong was long ol dua bilong haus sel Bokis Kontrak i stap long en.
Wok bilong lotu long taun Gibeon
39 Na Devit i makim pris Sadok wantaim ol brata bilong en, em ol arapela pris, bilong bosim wok bilong lotu long dispela haus sel i stap long ples lotu long taun Gibeon. 40 Olgeta moning na apinun ol i mas mekim ol ofa bilong paia i kukim olgeta, long alta i stap long Gibeon. Ol i mas bihainim ol lo bilong ofa em Bikpela i bin givim long ol Israel. 41 Na Devit i makim Heman na Jedutun wantaim ol sampela Livai bilong singim song bilong tok tenkyu long Bikpela. Nem bilong dispela song i olsem, “Oltaim Bikpela i save laikim yumi moa yet.” 42 Heman na Jedutun i gat wok long winim biugel na paitim ol plet bras na ol arapela kain musik long taim bilong singim ol song bilong lotu. Na ol pikinini man bilong Jedutun i gat wok long was long ol dua bilong dispela haus bilong Bikpela i stap long Gibeon.
43 Devit 2 Sml 6.19-20 i tok pinis, orait olgeta manmeri i go bek long ol ples bilong ol yet. Na Devit i go bek long haus bilong en long askim God long mekim gut long ol famili bilong em yet.

16:11: Sng 24.6

16:16: Stt 12.7, 26.3

16:17: Stt 28.13

16:21: Stt 20.3-7

16:22: Sng 105.15

16:26: Wkp 19.4

*16:29: Tok Hibru i no klia tumas long dispela hap. Sampela man i ting mining bilong Hibru i olsem, “Yupela i mas pasim gutpela bilas bilong lotu na kam lotuim em.”

16:34: 2 Sto 5.13, 7.3, Esr 3.11, Sng 100.5, 106.1, 107.1, 118.1, 136.1, Jer 33.11

16:43: 2 Sml 6.19-20