Sapta 26
Aisak i stap long taun Gerar na Berseba
Narapela taim bilong hangre i kamap long graun Kenan olsem bipo i bin kamap long taim bilong Abraham. Orait Aisak i go long Abimelek, king bilong Filistia, long taun Gerar. Na Bikpela i kamap long Aisak na i tokim em olsem, “Yu no ken i go long Isip. Yu mas i stap long wanpela hap bilong dispela graun, em bai mi tokim yu long en. Yu Stt 22.16-18 sindaun long dispela graun, na bai mi stap wantaim yu na mekim gut long yu. Olgeta dispela graun bai mi givim long yu na long ol tumbuna pikinini bilong yu, bilong inapim dispela promis mi bin mekim long papa bilong yu, Abraham. Bai mi mekim ol tumbuna pikinini bilong yu i kamap planti moa, olsem ol sta long skai. Na bai mi givim olgeta hap bilong dispela graun long ol. Na olgeta manmeri long graun bai i askim mi long givim blesing long ol na mekim gut long ol olsem mi mekim gut long ol tumbuna pikinini bilong yu. Abraham i bin harim tok bilong mi na em i bihainim olgeta lo bilong mi. Olsem na bai mi mekim gut long yu.” Orait Aisak i stap long taun Gerar.
Na Stt 12.13, 20.2 taim ol man bilong dispela taun i askim em long meri bilong en, em i tok olsem, “Em i susa bilong mi.” Em i pret, olsem na em i no tok, “Em i meri bilong mi.” Em i ting, “Nogut ol man i kilim mi bilong kisim Rebeka, long wanem, Rebeka em i naispela meri tru.”
Aisak i sindaun long dispela hap longpela taim liklik na wanpela de Abimelek, king bilong ol Filistia, i sanap long windo na em i lukim Aisak i wok long holim meri bilong en, Rebeka. Orait Abimelek i singautim Aisak na i tokim em olsem, “Nau mi save, dispela meri em i meri bilong yu. Tasol bilong wanem yu tok em i susa bilong yu?” Na Aisak i bekim tok olsem, “Mi bin tingting olsem, sapos mi tok em i meri bilong mi, bai ol man i kilim mi i dai.”
10 Orait Abimelek i tok gen, “Yu mekim wanem kain pasin long mipela? Sapos wanpela man bilong lain bilong mi i bin slip wantaim meri bilong yu, orait bai mipela i gat asua, tasol bai yu yet yu as bilong dispela asua i kamap long mipela.” 11 Na bihain Abimelek i tok strong long olgeta manmeri olsem, “Sapos wanpela man i mekim trabel long dispela man o long meri bilong en, orait bai em i mas i dai.”
12 Aisak i wokim gaden na planim ol pikinini kaikai long dispela graun. Na long dispela yia kaikai i kamap planti moa moa yet, na i winim tru ol pikinini kaikai em i bin planim, long wanem, Bikpela i mekim gut long em. 13 Em i kisim planti mani samting na em i kamap bikman tru. 14 Em i gat planti sipsip na bulmakau na wokboi, olsem na ol Filistia i bel nogut long em. 15 Orait ol i kisim graun na pulimapim gen ol dispela hul wara bipo ol wokman bilong Abraham i bin wokim.
16 Bihain Abimelek i tokim Aisak olsem, “Yu mas lusim mipela. Nau yu kamap strong tumas, na mipela i no inap long yu.” 17 Orait Aisak i lusim dispela hap na em i go wokim kem na sindaun long ples daun Gerar. 18 Bipo Abraham i bin wokim ol hul wara long dispela hap. Tasol long taim em i dai ol man bilong Filistia i bin pasim ol dispela hul wara. Orait nau Aisak i opim gen ol dispela hul wara na i givim wankain nem long ol olsem papa bilong en i bin givim bipo.
19 Wanpela taim ol wokman bilong Aisak i wokim wanpela hul wara long dispela ples daun na wara i kamap long dispela hul. 20 Tasol ol man i save lukautim ol bulmakau bilong Gerar i tok pait wantaim ol man i save lukautim ol bulmakau bilong Aisak na ol i tok olsem, “Dispela hul wara i bilong mipela.” Olsem na Aisak i kolim dispela hul wara “Tok pait,” long wanem, ol man i bin tok pait wantaim em. 21 Orait ol wokman bilong Aisak i wokim narapela hul wara gen, na tok pait i kamap long dispela tu. Olsem na Aisak i kolim dispela hul wara “Pasin birua.” 22 Na bihain Aisak i lusim dispela hap na em i wokim narapela hul wara gen. Na dispela taim ol man i no tok pait long en. Orait Aisak i kolim dispela hul wara olsem, “Ples bilong sindaun gut,” long wanem, em i tok olsem, “Nau bai yumi stap long dispela graun na yumi sindaun gut. Na bai yumi gat planti samting long dispela ples.”
23 Bihain Aisak i lusim dispela hap na em i go kamap long ples Berseba. 24 Na long dispela nait Bikpela i kamap long em na i tok olsem, “Mi God bilong papa bilong yu Abraham. Yu no ken pret. Mi stap wantaim yu. Mi bai mekim gut long yu na mekim ol tumbuna pikinini bilong yu i kamap planti, long wanem, mi laikim tru wokman bilong mi, Abraham.” 25 Aisak i wokim wanpela alta long dispela ples na em i lotu long Bikpela. Na bihain em i wokim kem long dispela hap na ol wokman bilong en i wokim wanpela hul wara.
Aisak na Abimelek i mekim kontrak
26 Abimelek Stt 21.22 i lusim taun Gerar na i kam lukim Aisak. Ahusat, em man bilong givim tingting long Abimelek, na Fikol, em namba wan ofisa bilong ami bilong en, tupela i kam wantaim Abimelek. 27 Orait Aisak i askim ol olsem, “Bipo yupela i bin kros long mi na rausim mi long graun bilong yupela. Olsem wanem na nau yupela i kam long mi?” 28 Na ol i bekim tok olsem, “Nau mipela i save pinis olsem, God i stap wantaim yu. Na mipela i laik bai yumi mekim wanpela kontrak. Dispela kontrak i mas i gat tok olsem, 29 yu no ken mekim nogut long mipela. Mipela i no bin mekim pasin nogut long yu. Mipela i bin mekim gutpela pasin tasol long yu. Na taim yu lusim graun bilong mipela, mipela i bin larim yu i go wantaim bel isi. Na nau mipela i lukim olsem, Bikpela i mekim gut tru long yu.”
30 Orait Aisak i mekim wanpela bikpela kaikai bilong ol na ol i kaikai na dring. 31 Na long moningtaim tru, ol i kirap na ol i mekim strongpela promis olsem ol bai i sindaun gut wantaim. Na Aisak i tok, “Yupela i ken i go wantaim bel isi.” Na ol i lusim em na i go.
32 Long dispela de yet ol wokman bilong Aisak i kam long em na ol i tokim em olsem, “Mipela i wokim wanpela hul wara na wara i kamap pinis long en.” 33 Orait Aisak i kolim dispela hul wara Siba. Olsem na i kam inap nau ol i save kolim dispela taun Berseba.
Nem bilong ol meri bilong Iso
34 Iso i gat 40 krismas na em i maritim Judit, pikinini bilong Beri, wanpela man bilong lain Hit. Iso i maritim tu Basemat, em i pikinini meri bilong Elon. Elon tu i bilong lain Hit. 35 Pasin bilong dispela tupela meri i save mekim Aisak na Rebeka i bel pen tru long tupela.

26:3: Stt 22.16-18

26:7: Stt 12.13, 20.2

26:26: Stt 21.22