Sapta 22
God i tokim Abraham long ofaim Aisak
Bihain Hi 11.17-19 God i traim Abraham. Em i singaut long em na i tok olsem, “Abraham.” Na Abraham i tok olsem, “Mi stap.”
Orait 2 Sto 3.1 God i tok, “Yu gat wanpela pikinini tasol, Aisak, na yu laikim em tumas. Yu mas kisim dispela pikinini na yu go long hap bilong Moria, na bai mi soim yu wanpela maunten. Na long dispela maunten yu mas givim Aisak long mi olsem ofa bilong paia i kukim olgeta.”
Orait long moningtaim tru Abraham i redim donki na i kisim Aisak wantaim tupela wokboi. Em i brukim sampela paiawut bilong mekim ofa, na em i wokabaut i go long dispela ples God i tokim em long en. Na long de namba 3 Abraham i lukim dispela ples i stap longwe yet. Na em i tokim tupela wokboi olsem, “Yutupela stap hia wantaim donki. Bai mi go long hap wantaim pikinini, na bai mitupela i mekim lotu. Na bihain bai mitupela i kam bek.”
Na Abraham i givim paiawut bilong ofa long Aisak, na em i karim. Na Abraham i karim paia wantaim naip. Na tupela i wokabaut i go. Tupela i wokabaut yet na Aisak i tok olsem, “Papa.” Na Abraham i tok, “Pikinini, olsem wanem?” Na Aisak i askim em, “Papa, mi lukim paia na paiawut, tasol we stap pikinini sipsip bilong mekim ofa?” Na Abraham i bekim tok olsem, “Pikinini, God yet bai i givim pikinini sipsip bilong mekim ofa.” Na tupela i wokabaut i go.
Tupela Je 2.21 i kamap long dispela ples God i bin tok long en, na Abraham i wokim alta na i putim paiawut antap long en. Na em i pasim pikinini bilong en Aisak long rop. Na em i putim em antap long paiawut long alta. 10 Orait Abraham i kisim naip na i laik kilim pikinini. 11 Tasol ensel bilong Bikpela i stap long heven, em i singaut olsem, “Abraham, Abraham.” Na Abraham i bekim tok olsem, “Mi stap.”
12 Na ensel i tok olsem, “Yu no ken kilim pikinini. Yu no ken mekim wanpela samting long em. Yu gat dispela wanpela pikinini tasol, na yu no pasim em. Nogat. Yu redi tasol long givim em long God. Olsem na mi save, yu man bilong aninit long God.”
13 Na Abraham i lukluk nabaut na long baksait bilong en em i lukim wanpela sipsip man, kom bilong en i pas long wanpela liklik diwai. Orait em i go na kisim dispela sipsip, na em i kilim na kukim olgeta long paia olsem ofa. Olsem na dispela sipsip i kisim ples bilong Aisak. 14 Orait Abraham i kolim dispela ples “Bikpela i givim.” Na i kam inap nau ol man i save mekim dispela hap tok, “Bikpela i givim long maunten bilong en.”
15 Orait ensel bilong Bikpela i singautim Abraham namba 2 taim na i tok olsem, 16 “Mi Hi 6.13-14 Bikpela, mi tok tru tumas long nem bilong mi yet olsem. Yu gat dispela wanpela pikinini tasol na yu no bin pasim em. 17 Olsem Hi 11.12 na bai mi mekim gut tru long yu. Na bai mi mekim ol lain tumbuna pikinini bilong yu i kamap planti tru olsem ol sta bilong skai na olsem wesan bilong nambis. Na bai ol lain tumbuna pikinini bilong yu i daunim ol birua bilong ol, na kisim ol taun bilong ol. 18 Na Ap 3.25 olgeta lain pipel long graun bai ol i askim mi long givim blesing long ol na mekim gut long ol olsem mi mekim gut long ol lain tumbuna pikinini bilong yu. Long wanem, yu bin bihainim tok bilong mi.’ ”
19 Na Abraham i kisim Aisak na i go bek long tupela wokboi bilong en, na ol i go bek long Berseba. Na Abraham i stap olgeta long Berseba.
Nem bilong ol lain bilong Nahor
20 Bihain Abraham i harim tok olsem, “Milka i karim pinis sampela pikinini.” Milka em i meri bilong Nahor, na Nahor em i brata bilong Abraham. 21 Nem bilong ol dispela pikinini i olsem. Us em i namba wan, na Bus na Kemuel, em papa bilong Aram, 22 na Keset na Haso na Pildas na Jitlap na Betuel. 23 Betuel em i papa bilong Rebeka. Milka i karim dispela 8-pela pikinini man bilong Nahor, brata bilong Abraham. 24 Namba 2 meri bilong Nahor, nem bilong em Reuma, em i karim Teba na Gaham na Tahas na Maka.

22:1: Hi 11.17-19

22:2: 2 Sto 3.1

22:9: Je 2.21

22:16: Hi 6.13-14

22:17: Hi 11.12

22:18: Ap 3.25