Sapta 11
As bilong pasin bilong bilip
Pasin Ro 8.24-25, 2 Ko 4.18, 5.7 bilong bilip em i olsem. Yumi save gut tru olsem, olgeta gutpela samting God i promis pinis long givim yumi na yumi wet long kisim, em bai yumi kisim tru. Maski ai bilong yumi i no lukim ol dispela samting, yumi save gut tru olsem, dispela olgetasamting i stap. Ol man bilong bipo ol i bin bilip, na God i amamas tru long pasin bilong ol na kolim ol i gutpela man. Yumi Stt 1.1, Sng 33.6, 33.9, Jo 1.3, 2 Pi 3.5 bilip, olsem na yumi save pinis, God em i mekim skai wantaim graun i kamap long tok bilong em yet. Olsem na olgeta samting yumi inap lukim, em God i wokim long samting yumi no inap lukim.
Abel na Enok na Noa
i bin bilip long God
Abel Stt 4.3-10, Hi 12.24, 1 Jo 3.12 i bilip long God, na i mekim ofa long em. Na God i laikim ofa bilong Abel, tasol em i no laikim ofa bilong Kein. Abel i bilip, na long dispela as God i laikim ol presen Abel i givim em. Na dispela i soim yumi olsem God i kolim em stretpela man. Abel i dai pinis, tasol long dispela bilip bilong en i olsem em i autim tok yet long yumi.
Enok Stt 5.21-24 i bilip long God, olsem na God i kisim em i go long heven, bai em i no ken i dai. Ol man ol i wok long painim em, tasol ol i no lukim em, long wanem, God i kisim em pinis. Na buk bilong God i tok, taim God i no kisim Enok yet, pasin bilong Enok i gutpela long ai bilong God. Tasol man i no bilip long God, em i no inap bihainim laik bilong God. Long wanem, man i laik i go klostu long God, em i mas bilip olsem God i stap, na em i mas bilip olsem God i save mekim gut tru long ol man i wok long painim em.
Noa Stt 6.13-22, 7.1, Ro 3.22, 4.13, 1 Pi 3.20 i bilip long God, na God i toksave long em long samting bai i kamap bihain, em samting Noa i no lukim yet. Orait em i bilipim tok bilong God na em i wokim wanpela sip. Na em wantaim meri pikinini bilong en ol i go insait long sip na ol i stap gut, na ol i no bagarap. Long dispela bilip bilong en, Noa i kamapim ples klia pasin nogut bilong olgeta arapela manmeri bilong graun. Noa i bilip long God na God i kolim em stretpela man, olsem God i save mekim long olgeta man i bilip long em.
Abraham na Sara i bin bilip long God
Abraham Stt 12.1-5, Ap 7.2-4 i bilip long God, na taim God i singautim em, Abraham i bihainim tok bilong God. Em i lusim ples bilong en, na i go long wanpela graun God i laik givim em olsem graun bilong em stret. Abraham i no save em bai i go we, tasol em i bilip, na em i go. Em Stt 12.8, 13.3, 13.18, 18.1, 18.9, 26.3, 35.12, 35.27, Hi 6.17 i bilip na i go sindaun long dispela graun bipo God i tok long givim em. Na em i stap long dispela graun olsem man bilong narapela lain. Em i sindaun long haus sel wantaim Aisak na Jekop, em olgeta ol man God i bin promis long givim dispela graun long ol. 10 Oltaim Hi 3.4, 13.14, KTH 21.2, 21.10 Abraham i bilip na i wet long lukim dispela taun i stap strong tru, em dispela taun God wanpela tasol i bin tingim pasin bilong wokim na em yet i bin wokim.* Dispela taun em Jerusalem i stap long heven. Lukim Hibru 12.22.
11 Sara Stt 17.19, 18.11-14, 21.2, Ro 4.21, Hi 10.23 tu i bilip long God. Em i lusim pinis taim bilong karim pikinini, tasol em i bilip, na em i kisim strong inap long karim pikinini. Sara i tingting olsem, “God i promis pinis long mi bai karim pikinini. Na God i save tok tru tasol.” 12 Olsem Stt 15.5, 22.17, 32.12, Lo 10.22, Ro 4.18-19 na taim dispela wanpela man i kamap lapun pinis na klostu em i laik i dai, em i kamap papa bilong planti pikinini moa. Ol i kamap planti moa yet, olsem ol sta bilong skai na olsem wesan bilong nambis. I no inap man i kaunim ol.
13 Ol Stt 23.4, 1 Sto 29.15, Sng 39.12, 1 Pi 1.17, 2.11 dispela manmeri ol i bilip long God i go inap long taim ol i dai. Taim ol i stap long graun, ol i no kisim ol dispela gutpela samting God i bin promis long givim ol. Nogat. I olsem ol i sanap na lukluk i go long ol dispela samting i stap longwe tru long ol, na ol i amamas long lukim ol. Na ol i no sem long tokaut olsem, “Mipela i stap long dispela graun olsem ol manmeri bilong narapela kantri. Mipela i kam i stap liklik taim tasol long dispela graun.” 14 Na sapos yumi harim ol manmeri i mekim dispela kain tok, orait yumi save, ol i laik painim graun tru bilong ol. 15 Na sapos ol i bin tingting tasol long dispela graun ol i bin lusim na i kam, orait ol inap i go bek long en. 16 Tasol Kis 3.6, 3.15, Mk 12.26, Ap 7.32, Fl 3.20, Hi 13.14 ol i no tingting long olpela graun bilong ol. Nogat. Ol i laikim tumas long kisim narapela graun, em i gutpela moa yet na i winim tru dispela graun. Em heven tasol. Ol dispela man i save tokim God olsem, “Yu God bilong mipela.” Na God i no sem long dispela tok bilong ol, long wanem, em i redim pinis wanpela taun bilong ol dispela man i bilip long em, bai ol i ken i stap long en.
17-18 God Stt 21.12, 22.1-14, Ro 9.7, Je 2.21-22 i bin mekim promis long Abraham olsem, “Long Aisak tasol bai ol lain tumbuna pikinini bilong yu i kamap.” Tasol taim God i traim Abraham, na i tokim Abraham olsem em i mas kilim dispela wanpela pikinini bilong en olsem ofa, orait Abraham i bilip long God na i givim Aisak long God. 19 Abraham Ro 4.17-21 i tingting olsem, “Sapos Aisak i dai, maski, God em inap long kirapim em bek.” Olsem na tru tumas, yumi inap tok bokis long dispela samting i bin kamap na tok olsem, Abraham i kisim bek pikinini bilong en long matmat.
Aisak na Jekop na Josep
i bin bilip long God
20 Aisak Stt 27.27-29, 27.39-40 i bilip long God na i givim blesing long Jekop tupela Iso. Long dispela blesing em i tok long ol samting bai i kamap long tupela bihain.
21 Jekop Stt 47.31—48.20 i bilip long God, na long taim klostu em i laik i dai, em i givim blesing long tupela pikinini man bilong Josep. Na em i lindaun long het bilong stik em i save holim bilong wokabaut, na em i lotu long God.
22 Josep Stt 50.24-25, Kis 13.19 i bilip long God, na long taim em i laik i dai, em i tok, bihain ol Israel bai i lusim Isip na i go. Na em i tokim ol long wanem samting ol i mas mekim long ol bun bilong en.
Moses i bin bilip long God
23 Papamama Kis 1.22, 2.2, Ap 7.20 bilong Moses tupela i bilip long God, na taim mama i karim Moses, tupela i lukim em i gutpela pikinini tru. Olsem na tupela i haitim em inap long tripela mun. Tupela i no pret long brukim lo bilong king.
24 Moses Kis 2.10-12 i bilip long God, na taim em i kamap bikpela pinis, em i no laik bai ol i kolim em pikinini bilong pikinini meri bilong king bilong Isip. Nogat. 25 Em i ting, mobeta em i kisim hevi wantaim ol lain bilong God. Em i no laik bihainim pasin bilong sin na kisim amamas bilong sotpela taim tasol. 26 Em Hi 10.34-35, 13.13 i ting, sapos em i kisim sem long nem bilong Krais, As bilong dispela tok “Krais”, em i olsem, “man God i makim bilong mekim wok bilong God yet.” I luk olsem man i raitim buk Hibru i gat tupela tingting na em i raitim dispela tok. Namba wan, em i ting long God i bin makim olgeta manmeri bilong Israel olsem ol manmeri bilong em yet. Olsem na em i tok, maski Moses bai i kisim sem, em i laik mekim wok bilong God na helpim lain Israel, em dispela lain God i makim ol na ol i olsem “Krais”. Na namba 2 tingting i olsem. Tru, long taim bilong Moses, Jisas Krais i no bin kamap yet. Tasol long dispela wok Moses i mekim, i olsem em i kisim sem long nem bilong Krais yet. dispela bai i winim tru olgeta mani na bilas samting bilong Isip. Em i ting long dispela gutpela pe God i laik givim em, na em i sanap strong.
27 Moses Kis 2.15, 10.28-29, 12.37, 12.51, 14.13, Ro 1.20, 1 Ti 1.17, Hi 11.1, 11.13 i bilip long God, olsem na em i kirap na i lusim Isip. King bilong Isip i belhat long em, tasol em i no pret long dispela king. Tru, yumi man i no inap lukim God long ai, tasol Moses i mekim wankain pasin olsem man i bin lukim God, na em i stap strong tru. 28 Moses Kis 12.21-30 i bilip long God, olsem na em i kilim sipsip bilong kaikai long dispela de God i larim ol Israel i stap gut. Na em i tokim ol Israel long putim blut long ol dua bilong ol, bai ensel bilong kilim ol namba wan pikinini i no ken mekim wanpela samting long ol Israel.
Planti Israel moa
ol i bin bilip strong
29 Ol Kis 14.21-31 Israel i bilip long God, na ol i brukim solwara Retsi olsem ol i wokabaut long graun i drai. Na taim ol Isip i laik bihainim ol Israel i go, ol i dring wara na i dai.
30 Ol Jos 6.12-21 Israel i bilip long God, na ol i wokabaut na raunim banis bilong taun Jeriko inap long 7-pela de, na banis i pundaun.
31 Pamukmeri Jos 2.1-21, 6.22-25, Je 2.25 Rahap em i bilip long God, na em i helpim tupela man i kam lukstil long dispela taun. Olsem na em i no bagarap wantaim ol manmeri i bin sakim tok bilong God.
32 Tasol Het 4.6—5.31, 6.11—8.32, 11.1—12.7, 13.2—16.31, 1 Sml 1.1—1 Kin 2.11 nau bai mi skruim wanem tok moa? Nogat. Mi no gat taim bilong stori long Gideon na Barak na Samson na Jepta na long Devit na Samuel na long ol profet. 33 Ol Het 14.5-6, 1 Sml 17.34-35, 2 Sml 7.11, Dan 6.1-27 dispela man ol i bilip long God, olsem na ol i winim pait na daunim ol ami bilong planti king. Ol i mekim stretpela pasin. Ol i kisim ol samting God i bin tok long givim ol. Ol i pasim maus bilong ol laion. 34 Ol Het 15.8, 15.15, 1 Kin 19.3, 2 Kin 20.7, Dan 3.1-30 i mekim ol traipela paia i dai. Ol i ranawe na bainat i no inap kilim ol. Ol i no gat bikpela strong, tasol bihain ol i kisim strong. Ol i kamap strongpela man tru bilong pait. Ol i ranim ol bikpela ami bilong ol arapela lain. 35 Ol 1 Kin 17.17-24, 2 Kin 4.25-37, Ap 22.25 man i dai pinis ol i kirap bek, na mama bilong ol i kisim ol bek gen. Ol birua i kalabusim sampela man na bagarapim tru bodi bilong ol, inap long ol i dai. Ol birua i tok, sapos ol i givim baksait long God, orait ol bai i lusim ol i go. Tasol ol i sakim tok bilong ol birua, long wanem, ol i ting sapos ol i dai, ol bai i kirap bek long matmat, na bai ol i kisim laip i gutpela moa.
36 Sampela 1 Kin 22.26-27, 2 Sto 18.25-26, Jer 20.2, 37.15, 38.6 i kisim hevi long ol birua i tok bilas long ol na wipim ol na pasim ol long sen na putim ol long kalabus. 37 Ol 1 Kin 21.13, 2 Kin 1.8, 2 Sto 24.21, Ap 7.58, 14.19 birua i tromoi ston long ol. Ol i kisim so na katim bodi bilong ol long tupela hap. Ol i kilim ol i dai long bainat. Sampela bilong ol dispela man i bilip, ol i pasim skin bilong sipsip na meme olsem laplap, na ol i wokabaut i go. Ol i sot long olgeta samting bilong bodi, na ol man ol i givim hevi long ol na mekim pasin nogut tru long ol. 38 Olsem 1 Kin 18.4, 19.9 na ol i go nabaut na hait long graun i no gat man na long ples maunten na long ol hul bilong ston na long ol hul insait long graun. Pasin bilong ol arapela manmeri bilong graun i no inap tru long pasin bilong ol dispela manmeri i stap namel long ol na ol i bilip tru long God.
39 Dispela olgeta manmeri i bilip long God, na ol i kisim gutpela nem tru long ai bilong God. Tasol long taim ol i stap long graun ol i no kisim gutpela samting God i bin promis long givim ol, 40 long Hi 5.9, 7.22, 8.6, KTH 6.11 wanem, bipo yet God i redim wanpela gutpela samting moa yet bilong yumi olgeta. Na em i no laik bai ol dispela manmeri bilong bipo i kamap gutpela tru paslain long yumi. Nogat. Em i laik bai yumi mas kamap gutpela tru wantaim ol.

11:1: Ro 8.24-25, 2 Ko 4.18, 5.7

11:3: Stt 1.1, Sng 33.6, 33.9, Jo 1.3, 2 Pi 3.5

11:4: Stt 4.3-10, Hi 12.24, 1 Jo 3.12

11:5: Stt 5.21-24

11:7: Stt 6.13-22, 7.1, Ro 3.22, 4.13, 1 Pi 3.20

11:8: Stt 12.1-5, Ap 7.2-4

11:9: Stt 12.8, 13.3, 13.18, 18.1, 18.9, 26.3, 35.12, 35.27, Hi 6.17

11:10: Hi 3.4, 13.14, KTH 21.2, 21.10

*11:10: Dispela taun em Jerusalem i stap long heven. Lukim Hibru 12.22.

11:11: Stt 17.19, 18.11-14, 21.2, Ro 4.21, Hi 10.23

11:12: Stt 15.5, 22.17, 32.12, Lo 10.22, Ro 4.18-19

11:13: Stt 23.4, 1 Sto 29.15, Sng 39.12, 1 Pi 1.17, 2.11

11:16: Kis 3.6, 3.15, Mk 12.26, Ap 7.32, Fl 3.20, Hi 13.14

11:17-18: Stt 21.12, 22.1-14, Ro 9.7, Je 2.21-22

11:19: Ro 4.17-21

11:20: Stt 27.27-29, 27.39-40

11:21: Stt 47.3148.20

11:22: Stt 50.24-25, Kis 13.19

11:23: Kis 1.22, 2.2, Ap 7.20

11:24: Kis 2.10-12

11:26: Hi 10.34-35, 13.13

11:26: As bilong dispela tok “Krais”, em i olsem, “man God i makim bilong mekim wok bilong God yet.” I luk olsem man i raitim buk Hibru i gat tupela tingting na em i raitim dispela tok. Namba wan, em i ting long God i bin makim olgeta manmeri bilong Israel olsem ol manmeri bilong em yet. Olsem na em i tok, maski Moses bai i kisim sem, em i laik mekim wok bilong God na helpim lain Israel, em dispela lain God i makim ol na ol i olsem “Krais”. Na namba 2 tingting i olsem. Tru, long taim bilong Moses, Jisas Krais i no bin kamap yet. Tasol long dispela wok Moses i mekim, i olsem em i kisim sem long nem bilong Krais yet.

11:27: Kis 2.15, 10.28-29, 12.37, 12.51, 14.13, Ro 1.20, 1 Ti 1.17, Hi 11.1, 11.13

11:28: Kis 12.21-30

11:29: Kis 14.21-31

11:30: Jos 6.12-21

11:31: Jos 2.1-21, 6.22-25, Je 2.25

11:32: Het 4.65.31, 6.118.32, 11.112.7, 13.216.31, 1 Sml 1.11 Kin 2.11

11:33: Het 14.5-6, 1 Sml 17.34-35, 2 Sml 7.11, Dan 6.1-27

11:34: Het 15.8, 15.15, 1 Kin 19.3, 2 Kin 20.7, Dan 3.1-30

11:35: 1 Kin 17.17-24, 2 Kin 4.25-37, Ap 22.25

11:36: 1 Kin 22.26-27, 2 Sto 18.25-26, Jer 20.2, 37.15, 38.6

11:37: 1 Kin 21.13, 2 Kin 1.8, 2 Sto 24.21, Ap 7.58, 14.19

11:38: 1 Kin 18.4, 19.9

11:40: Hi 5.9, 7.22, 8.6, KTH 6.11