Sapta 14
Ol i brukim solwara Retsi
Bikpela i tokim Moses olsem, “Tokim ol Israel long ol i mas i go bek na wokim kem long arere bilong solwara long ples Pihahirot. Dispela ples i stap namel long taun Mikdol na solwara Retsi klostu long ples Balsefon. Na king bilong Isip bai i painimaut long wokabaut bilong ol na em bai i ting olsem, ‘Ol Israel i paul na i raun nating long ples drai na ol i no gat rot bilong lusim dispela hap.’ Na mi bai mekim king i bikhet, na em bai i ranim yupela. Tasol bai mi winim em wantaim ami bilong en na bai mi kisim biknem long dispela samting mi mekim. Na ol Isip bai i save olsem, mi yet mi Bikpela.” Orait ol Israel i bihainim tok bilong Bikpela na ol i go bek.
Sampela man i tokim king bilong Isip long ol Israel i ranawe pinis. Na em wantaim ol ofisa bilong en i senisim tingting bilong ol na i tok, “Olsem wanem na yumi larim ol Israel i go? Nau bai ol i no inap mekim wok bilong yumi. Yumi mekim kranki pasin tru.” Ol i tok pinis, orait king i kisim karis pait bilong en na ol soldia bilong ami. Na em i kisim ol 600 namba wan karis bilong pait wantaim ol arapela karis bilong ami na ol ofisa bilong en i save bosim ol karis. Na ol i kirap i go bihainim ol Israel. Ol Israel i save olsem ol i winim ol Isip, na ol i amamas i go. Tasol Bikpela i mekim king bilong Isip i bikhet na king i hariap i go ranim ol. Dispela ami bilong Isip i gat ol karis na ol soldia i sindaun long hos na ol soldia i wokabaut, na olgeta i go ranim ol Israel. Na ol i go kamap klostu long kem bilong ol Israel long arere bilong solwara Retsi klostu long Pihahirot na Balsefon.
10 King bilong Isip wantaim ol ami bilong en i kam klostu pinis na ol Israel i lukim ol. Na ol i pret nogut tru na ol i singaut long Bikpela long helpim ol. 11 Na ol i tokim Moses olsem, “Watpo yu bringim mipela i kam nating long ples wesan hia? Yu ting ol ples matmat long Isip i sot na yu laik bai mipela i dai long dispela ples, a? Mobeta mipela i bin i stap long Isip na i dai. 12 Mipela i no lusim Isip yet na mipela i bin tokim yu bai dispela kain samting i kamap. Mipela i tok, larim mipela i stap, mipela i ken i stap wokboi nating bilong ol Isip. Mobeta mipela i bin i stap wokboi nating tasol. Nogut mipela i dai long dispela ples wesan.”
13 Orait Moses i bekim tok long ol manmeri olsem, “Maski pret. Sanap strong na nau bai yupela i lukim olgeta samting Bikpela i laik mekim bilong helpim yupela. Nau yupela i lukim ol dispela Isip, tasol bihain bai yupela i no inap lukim ol gen. 14 Harim. Kis 15.3, Lo 1.30, 3.22, Ais 30.15 Bikpela bai i pait bilong helpim yupela. Tasol yupela yet i no ken mekim wanpela samting. Yupela i mas i stap isi tasol.”
15 Na Bikpela i tokim Moses, “Bilong wanem yu wok long singaut long mi? Tokim ol Israel ol i mas wokabaut i go. 16 Litimapim stik wokabaut bilong yu na makim solwara. Na wara bai i bruk tupela hap na ol Israel bai inap wokabaut i go long graun i drai na kamap long hap. 17 Na mi bai mekim ol Isip i bikhet tru, na ol bai i bihainim yupela i go. Na bai mi winim king wantaim ol karis na ol soldia i sindaun long hos na olgeta ami bilong en, na bai mi kisim biknem long dispela samting mi mekim. 18 Bai mi winim ol Isip na ol bai i save olsem, mi yet mi Bikpela.”
19 Dispela ensel bilong God i save go paslain long ami bilong Israel, i lusim dispela hap na i go baksait long ol. Na dispela klaut i save sanap paslain long ol Israel, em tu i surik i go sanap baksait long ol. 20 Na long wanpela nait klaut i stap namel long ol Isip na ol Israel. Na dispela klaut i mekim hap ol Isip i stap long en i kamap tudak tru. Tasol klaut i mekim hap bilong ol Israel i gat lait.* Tok Hibru long dispela hap i no klia tumas. Olsem na long dispela nait ol Isip i no inap i go klostu long ol Israel.
21 Orait na Moses i litimapim han bilong en na i makim solwara, na long nait Bikpela i mekim strongpela win i kamap long hap sankamap, na win i winim solwara i stap inap tulait. Na win i sakim solwara i go bek na solwara i bruk tupela hap. 22 Na 1 Ko 10.1-2, Hi 11.29 long namel graun i drai olgeta na ol Israel i wokabaut long en i go long hap. Na wara i sanap olsem banis long hap na long hap. 23 Na olgeta soldia bilong Isip i ranim ol Israel na bihainim ol i go namel long solwara. Ol hos na karis na ol soldia i sindaun long hos, olgeta i go wantaim. 24 Bikpela i stap long klaut na long paia, na klostu i laik tulait em i lukluk i go daun long ol ami bilong Isip na em i paulim tingting bilong ol na ol i kirap nogut tru. 25 Bikpela i mekim ol wil bilong karis i pas long graun, olsem na ol karis i no inap ran strong. Na ol Isip i tok, “Harim. Bikpela i helpim ol Israel na i pait long yumi. Hariap, yumi ranawe i go. Yumi lusim ol kwik.”
26 Orait na Bikpela i tokim Moses olsem, “Stretim han bilong yu na makim solwara na bai wara i kam bek na karamapim ol soldia bilong Isip wantaim ol karis na hos bilong ol.” 27 Orait Moses i stretim han na makim solwara, na long taim tulait i bruk wara i kam bek long ples bilong en olsem bipo. Na ol Isip i traim long ranawe, tasol ol i no inap, long wanem, Bikpela i subim olgeta i go long solwara. 28 Na wara i kam bek na karamapim dispela ol ami bilong king bilong Isip i bin bihainim ol Israel i go namel long solwara. Wara i karamapim olgeta soldia wantaim hos na karis bilong ol, na i no gat wanpela i stap. Olgeta i dai pinis. 29 Tasol ol Israel i wokabaut long graun i drai, na wara i stap olsem banis long hap na long hap, na ol i go kamap long hap.
30 Long dispela de Bikpela i kisim bek ol Israel long han bilong ol Isip, na ol Israel i lukim ol bodi bilong ol Isip i slip i stap long nambis. 31 Ol i lukim dispela bikpela wok Bikpela i bin mekim bilong winim ol Isip. Na ol manmeri bilong Israel i pret na i stap aninit long Bikpela, na ol i bilip long em na long wokman bilong en, Moses.

14:14: Kis 15.3, Lo 1.30, 3.22, Ais 30.15

*14:20: Tok Hibru long dispela hap i no klia tumas.

14:22: 1 Ko 10.1-2, Hi 11.29