Sapta 15
Song bilong Moses
Long dispela taim Moses wantaim ol Israel i singim wanpela song long Bikpela olsem, KTH 15.3
“Nau bai mi singim song
long Bikpela,
long wanem, em i winim
bikpela pait tru.
Em i tromoi ol hos wantaim ol man
i sindaun long ol hos
i go insait long solwara.
Bikpela Kis 3.6, 3.15, Sng 48.14, 118.4, Ais 12.2 yet i save mekim mi strong,
na mi singim song
bilong litimapim nem bilong en.
Em i save kisim bek mi,
na mi laik litimapim
nem bilong en.
Em i God bilong papa bilong mi,
olsem na mi laik singim song
long biknem bilong en.
Bikpela em i strongpela soldia tru.
Bikpela tasol, em i nem bilong en.
 
“Em i tromoi ol ami bilong Isip
wantaim ol karis bilong pait
i go long solwara.
Na ol nambawan kepten bilong ami
i dring wara
na i dai long solwara Retsi.
Bikpela wara i karamapim ol
na ol i go daun
daunbilo tru long wesan
olsem ston.
 
“Bikpela, han sut bilong yu
i gat bikpela strong moa,
na em i krungutim ol birua
na wilwilim ol tru.
Long bikpela strong bilong yu yet
yu daunim ol birua bilong yu.
Belhat bilong yu i kamap olsem paia
na kukim ol
olsem paia i kukim gras i drai.
Yu bin mekim strongpela win i kirap.
Na win i mekim solwara
i solap antap tumas,
na solwara i sanap stret
olsem banis.
Na solwara i stap daunbilo tru
i kamap strong.
 
“Ol birua i tok, ‘Mipela bai ranim ol
na holimpas ol.
Na mipela bai i tilim
ol gutpela gutpela samting
bilong ol
long ol lain bilong mipela.
Na olgeta samting
mipela i laik kisim
mipela bai i kisim tasol.
Mipela bai i pait long ol long bainat
na long strong bilong mipela yet
mipela bai i bagarapim ol.’
10 Tasol Bikpela,
yu winim win bilong yu
wanpela taim tasol
na solwara i karamapim ol Isip.
Na ol i go daun tru olsem ston
insait long biksi.
 
11 “Bikpela, wanem arapela god i stap
na i strongpela olsem yu?
I no gat wanpela.
Yu nambawan king na yu stap holi.
Yu antap tru na gutpela olgeta.
Na husat inap olsem yu?
I no gat wanpela.
Yu save wokim olkain mirakel
na mekim ol bikpela wok,
na ol manmeri i pret tumas
long yu.
12 Yu bin stretim han sut bilong yu
na graun i op na daunim ol birua.
13 Yu save marimari long mipela,
olsem na yu bin kisim bek mipela
na yu bin go pas
na bringim mipela i go.
Na long strong bilong yu yet
yu stiaim wokabaut bilong mipela
na bai yu bringim mipela i go
long gutpela ples yu makim
bilong yu yet i ken i stap long en.
14 Ol kantri nabaut
i harim tok long dispela samting
na ol i pret tumas na i guria.
Na ol Filistia tu i pret nogut.
15 Na tingting bilong ol lida
bilong kantri Idom i paul olgeta.
Na ol strongpela man bilong Moap
i seksek moa yet.
Na strong bilong ol pipel
bilong Kenan
i kamap olsem wara nating.
16 Bikpela, ol i lukim bikpela strong
bilong yu
na bikpela pret tru
i karamapim ol,
na ol i no inap mekim
wanpela samting.
Ol bai i sanap nating tasol,
olsem hap diwai,
inap mipela ol manmeri bilong yu
i go pinis.
Bikpela, yu bin kisim bek mipela
long Isip
na mipela i kamap fri.
17 Na yu bai bringim mipela i kam
na mekim mipela i sindaun gut
long maunten bilong yu yet.
Long dispela hap
yu yet bai wokim haus bilong yu.
18 Na Bikpela, yu bai stap king
oltaim oltaim.”
Song bilong Miriam
19 Solwara Retsi i bin kamap olsem graun i drai na ol Israel i wokabaut i kam kamap pinis. Tasol ol soldia bilong king bilong Isip wantaim ol hos na karis bilong ol i bihainim ol Israel, na Bikpela i mekim solwara i kam bek na karamapim ol.
20 Orait bihain, profet meri Miriam, susa bilong Aron, i kisim wanpela kundu na olgeta meri tu i kisim kundu na i go bihainim Miriam. Na ol i paitim ol kundu na ol i wok long singsing na danis. 21 Na Miriam i mekim song long ol olsem,
“Singim song long Bikpela,
long wanem, em i winim
bikpela pait tru.
Em i tromoi ol hos wantaim ol man
i sindaun long ol hos
i go insait long solwara.”
Ol Israel i wokabaut long ples drai
(Sapta 15.22—18.27)
Wara i gat pait
22 Bihain Moses i bringim ol Israel i lusim solwara Retsi, na ol i wokabaut i go long ples drai bilong Sur. Na ol i wokabaut long ples drai inap long tripela de, na ol i no lukim wanpela wara. 23 Na bihain ol i go kamap long wanpela wara long ples Mara, tasol dispela wara i save pait nogut long maus, na ol i no inap dring long en. Mining bilong dispela nem Mara i olsem, “Samting i pait long maus.” 24 Na ol manmeri i kros na i toktok planti long Moses na ol i askim em olsem, “Bai mipela i dringim wanem samting?” 25 Orait Moses i beten strong long Bikpela, na Bikpela i soim em wanpela diwai. Na Moses i kisim dispela diwai na i tromoi long wara na wara i kamap gutpela na ol inap long dring.
Long dispela ples God i givim ol Israel sampela lo bai ol i mas bihainim, na tu em i traim ol, bai ol i bihainim em o nogat. 26 Olsem na God i tokim ol, “Yupela i mas harim gut tok bilong mi, God Bikpela bilong yupela, na mekim ol dispela samting mi yet mi ting i gutpela. Na yupela i mas bihainim olgeta lo bilong mi. Sapos yupela i mekim olsem, orait mi no ken mekim save long yupela long ol kain kain sik nogut mi bin givim long ol manmeri bilong Isip. Mi yet mi Bikpela. Na mi tasol mi save mekim ol sik bilong yupela i orait gen.”
27 Bihain ol Israel i go kamap long ples Elim. Elim i gat 12-pela hul wara na 70 diwai det i stap. Na ol Israel i sanapim haus sel bilong ol klostu long ol hul wara.

15:1: KTH 15.3

15:2: Kis 3.6, 3.15, Sng 48.14, 118.4, Ais 12.2