Song 48
Taun Saion i gat biknem na gutpela bilas
Dispela song em i song bilong lotu. Em i bilong ol lain Kora.
Bikpela i gat biknem.
Yumi mas i go
antap long maunten bilong God,
na go insait long taun bilong en,
na yumi litimapim nem bilong em
moa yet.
Dispela Mt 5.35 maunten bilong God,
em i gutpela tru
na i antap moa.
Olgeta manmeri bilong graun
ol i laikim tumas maunten Saion.
Em i stap long hap bilong not,
na em i taun
bilong nambawan king.
God i stap insait long taun
na em i save helpim ol manmeri
long taim bilong pait.
Olsem na ol i stap gut.
 
Bipo ol king i laik pait long Saion.
Ol i bin bung wantaim
na i kam klostu long taun.
Ol i lukim taun
na wantu ol i kirap nogut.
Na ol i pret moa yet na ol i ranawe.
Ol Kis 15.15, Hos 13.13 i guria nogut tru,
na ol i pilim bikpela pen,
olsem pen bilong meri
i laik karim pikinini.
 
God i save mekim bikpela win i kam
long hap bilong sankamap,
na i bagarapim ol bikpela sip
bilong taun Tarsis.
Mipela i bin harim tok
long dispela samting
God i bin mekim bipo,
na nau mipela i lukim em
i mekim olsem gen.
Mipela i stap long taun
bilong God bilong mipela,
em Bikpela I Gat Olgeta Strong,
na mipela i lukim em
i mekim dispela samting.
God i strongim taun bilong em,
na bai taun i stap oltaim.
 
God, mipela i stap
long haus bilong yu,
na mipela i tingting
long sori bilong yu.
10 Long olgeta hap graun
ol manmeri i save litimapim
nem bilong yu.
Ol manmeri long olgeta hap
i save amamas
long biknem bilong yu.
Yu save bosim olgeta manmeri
long stretpela pasin tasol.
11 Olsem na olgeta manmeri
i stap long maunten Saion,
ol i ken amamas.
Yu save skelim stret
pasin bilong olgeta manmeri.
Olsem na ol manmeri
bilong ol taun bilong Juda,
ol i ken amamas tru.
 
12 Yupela i mas wokabaut
long maunten Saion,
na raunim banis bilong taun
na kaunim ol taua bilong en.
13 Yupela i mas tingting gut
long banis bilong Saion,
na lukim gut
ol strongpela haus bilong en.
Olsem na bai yupela i ken toksave
long ol lain i kamap bihain.
14 Yupela Ais 58.11 i ken tokim ol olsem,
“Dispela God i lukautim mipela,
em i God bilong yumi
oltaim oltaim.
Na oltaim em bai i go pas
na soim rot long yumi.”

48:2: Mt 5.35

48:6: Kis 15.15, Hos 13.13

48:14: Ais 58.11