Sapta 13
God bai i bagarapim ol Israel
Bipo ol lain bilong Efraim i toktok na ol arapela lain bilong Israel i save pret na harim tok. Tasol ol Efraim i bin lotu long giaman god Bal na ol i mekim sin pinis. Olsem na bai ol i dai. Na nau tu ol i wok long mekim sin moa yet. Ol i wokim ol giaman god long silva na ol i lotu long ol. Ol man yet i tingim na wokim ol dispela samting long han bilong ol yet. Na ol i makim ol man bilong mekim ol ofa long ol dispela piksa. Olaman, ol i save givim kis long ol dispela piksa bilong bulmakau. Ol i wanem kain man stret? Olsem na bai ol dispela manmeri i pinis nating olsem sno na klaut bilong moning. Ol bai i kamap olsem wara bilong nait i stap long gras na i save drai kwik long taim san i kamap. Bai ol i kamap olsem skin bilong rais samting win i save karim na tromoi i go nabaut. Na bai ol i pinis kwik olsem smok bilong paia i go antap na i go pinis.
Bikpela Kis 20.3, 2 Kin 18.35, Ais 45.21-22 i tok olsem, “Mi God, Bikpela bilong yupela, mi bin kisim yupela long Isip na bringim yupela i kam. Mi wanpela tasol, mi God bilong yupela. I no gat narapela. Mi wanpela tasol mi save kisim bek yupela. Taim Lo 8.11-17 yupela i stap long ples drai, em dispela hap i sot tru long wara, mi bin was gut long yupela. Tasol bihain yupela i kamap long gutpela graun na yupela i pulap long kaikai, na yupela inap long olgeta samting. Yupela i kisim ol dispela samting pinis, na yupela i ting, long strong bilong yupela yet yupela i kisim. Olsem na yupela i lusim tingting long mi. Olsem na bai mi hait na wet long rot bilong yupela na kilim yupela olsem laion na ol arapela bikpela wel pusi i save mekim. Bai mi kalap na brukim bros bilong yupela olsem wanpela mama bea i kros long pikinini bilong en i lus. Na bai mi brukim yupela nabaut na daunim yupela wantu olsem laion na ol arapela wel abus i save mekim.
“Yupela Israel, mi wanpela tasol mi inap long helpim yupela. Tasol yupela i no laik, na long dispela as yupela bai i bagarap. 10 Yupela 1 Sml 8.5-6 i bin askim mi long givim yupela wanpela king na ol lida, tasol ol inap helpim yupela olsem wanem? Ol i no inap tru.* Tok Hibru i no klia tumas long dispela hap. 11 Orait 1 Sml 10.17-24, 15.26 mi kros na mi givim ol king long yupela. Na nau tu mi kros moa yet na mi rausim ol pinis.
12 “Mi raitim pinis olgeta sin bilong Israel long buk bilong mi, na mi putim i stap. 13 Ol Israel inap i stap gut, tasol ol i longlong na ol i no laik. Dispela i olsem pikinini i stap insait long bel bilong mama na mama i laik karim, tasol pikinini i no laik kamap. 14 Tasol mi bai kisim bek ol long ples bilong ol man i dai pinis. Dai, mi bai kamap olsem samting nogut tru na pinisim yu olgeta. Ples bilong ol man i dai pinis, mi bai kamap olsem sik nogut tru bilong bagarapim yu olgeta. Mi no ken tingting moa long mekim save long ol Israel. Tok Hibru i no klia tumas long dispela lain. Sampela man i ting dispela lain i tok long God bai i mekim save long ol Israel na salim ol i go long ples bilong ol man i dai pinis.
15 “Ol Efraim i kamap planti tru na i winim ol arapela lain bilong Israel, tasol bai mi salim win i hat tumas i kam long hap bilong sankamap na win bai i mekim ol hul wara bilong ol i drai. Na bai win i kisim olgeta gutpela samting bilong ol i go. 16 Ol Samaria i bikhet tru long mi, olsem na ol i mas kisim pe nogut. Ol birua bai i kam pait na kilim ol i dai, na tromoi olgeta liklik pikinini long graun na bai ol tu i dai. Na bai ol i brukim bel bilong ol meri i gat bel.”
Ol Israel bai i lusim ol sin bilong ol na kam bek long Bikpela
(Sapta 14)

13:4: Kis 20.3, 2 Kin 18.35, Ais 45.21-22

13:5: Lo 8.11-17

13:10: 1 Sml 8.5-6

*13:10: Tok Hibru i no klia tumas long dispela hap.

13:11: 1 Sml 10.17-24, 15.26

13:14: Tok Hibru i no klia tumas long dispela lain. Sampela man i ting dispela lain i tok long God bai i mekim save long ol Israel na salim ol i go long ples bilong ol man i dai pinis.