Sapta 8
Ol Israel i laik bai wanpela man i kamap king bilong ol
Taim Samuel i kamap lapun, em i putim tupela pikinini man bilong en i stap hetman bilong Israel. Nem bilong namba wan pikinini man em i Joel na namba 2 em i Abiya. Na tupela i stap long Berseba na i save harim kot bilong ol manmeri na stretim tok bilong ol. Tasol tupela i no bihainim pasin bilong papa bilong tupela. Nogat. Tupela i laikim tumas long kisim mani, olsem na tupela i save kisim grismani na tupela i paulim kot na i no stretim tok gut.
Olsem na ol lida bilong Israel i bung wantaim na i go lukim Samuel long taun Rama. Ol Lo 17.14, 1 Sml 8.19-20 i kamap pinis, na ol i tokim Samuel olsem, “Harim. Yu lapun pinis na tupela pikinini man bilong yu i no save bihainim gutpela pasin bilong yu. Olsem na mipela i laik bai yu makim wanpela man bai i kamap king bilong bosim mipela. Mipela i laik kamap wankain olsem ol arapela kantri.” Tasol Samuel i no amamas long askim bilong ol, olsem na em i askim Bikpela long tokim em bai em i mekim wanem. Na 1 Sml 10.19, 12.17-19, Hos 13.10-11 Bikpela i tokim em olsem, “Harim tok bilong ol manmeri long olgeta dispela samting. Yu no ken ting ol i les long yu na ol i laik rausim yu. Nogat. Ol i no laik mi stap king bilong ol, na ol i rausim mi. Harim gut. Stat long taim mi kisim ol long Isip na bringim ol i kam na i kam inap long nau, ol i bin givim baksait long mi na lotu long ol giaman god. Na nau ol i givim baksait long yu tu. Olsem na mi laik yu bihainim tok bilong ol na makim king bilong ol. Tasol yu mas toksave long ol long olgeta pasin king bai i mekim long ol. Na yu mas givim strongpela tok long ol bai ol i tingting gut long dispela samting ol i askim.”
10 Orait Samuel i go long ol dispela man i bin askim em long king, na em i tokim ol long olgeta samting Bikpela i bin tokim em. 11 Samuel i tokim ol olsem, “Long taim yupela i gat king, orait king bai i mekim ol dispela samting long yupela. Em bai i mekim ol pikinini man bilong yupela i kamap soldia. Na long taim bilong pait bai sampela i sanap long ol karis bilong pait na sampela bai i sindaun long ol hos bilong pait. Na bai sampela man i gat wok long ran i go paslain long karis bilong king long taim em i laik i go long wanpela hap. 12 Na em bai i mekim sampela man i kamap kepten bilong 1,000 soldia na sampela i kamap kepten bilong 50 soldia. Na em bai i mekim sampela pikinini man bilong yupela i brukim graun bilong ol gaden bilong en na sampela bai i kisim kaikai i mau long gaden bilong en. Na sampela bai i wokim spia samting bilong pait na ol samting bilong karis pait bilong en. 13 Na king bai i kisim ol pikinini meri bilong yupela na bai ol i wokim ol sanda samting bilong en na kukim bret na arapela kaikai long haus bilong en. 14 Na em bai i kisim ol gutpela gutpela gaden kaikai na gaden wain na gaden oliv bilong yupela na givim long ol ofisa bilong en. 15 Na bai yupela i mas tilim ol wit na pikinini wain long 10-pela hap na givim wanpela hap long en. Na bai em i givim dispela kaikai long ol ofisa na ol wokman bilong en. 16 Na king bai i kisim ol wokboi na wokmeri bilong yupela, na ol gutpela yangpela man bilong yupela na ol donki bilong yupela long mekim wok bilong en. 17 Na em bai i kisim wanpela bilong olgeta 10-pela sipsip bilong yupela. Na em bai i mekim yupela i kamap olsem wokboi nating bilong en. 18 Taim Ais 1.15, Mai 3.4 king i kamap na i mekim ol dispela pasin long yupela, orait bai yupela i kros na toktok planti long Bikpela long pasin bilong king bilong yupela. Tasol yupela yet i bin makim dispela king, olsem na bai Bikpela i no inap harim tok bilong yupela.”
19 Tasol ol dispela man i no harim tok bilong Samuel, na ol i tokim em olsem, “Maski, mipela i laik yu makim wanpela king. 20 Mipela i laik kamap wankain olsem ol arapela kantri, na king bilong mipela i ken bosim mipela. Na em i ken bosim ol ami taim mipela i go pait long ol birua.” 21 Orait Samuel i harim dispela tok bilong ol manmeri na em i go tokim Bikpela. 22 Na Bikpela i tokim Samuel olsem, “Orait yu ken bihainim tok bilong ol na makim wanpela king bilong ol.” Bikpela i tok pinis na Samuel i go tokim ol man bilong Israel olsem, “Yupela olgeta i mas i go bek long ples bilong yupela na bihain bai mi singautim yupela gen.”

8:5: Lo 17.14, 1 Sml 8.19-20

8:7: 1 Sml 10.19, 12.17-19, Hos 13.10-11

8:18: Ais 1.15, Mai 3.4