Sapta 7
Orait 2 Sml 6.2-4, 1 Sto 13.5-7 ol manmeri bilong Kiriat Jearim i kam kisim Bokis Kontrak bilong Bikpela na bringim i go bek long taun bilong ol na ol i putim long haus bilong Abinadap antap long wanpela liklik maunten. Na ol i makim pikinini bilong en, Eleasar, i kamap pris bilong lukautim Bokis Kontrak.
Samuel i bosim kantri Israel
Inap long 20 yia bihain long Bokis Kontrak bilong Bikpela i kamap long Kiriat Jearim, ol Israel i wok long krai long Bikpela long helpim ol.
Na bihain Samuel i tokim ol Israel olsem, “Sapos yupela i laik tanim bel tru na kam bek long Bikpela, orait yupela i mas rausim ol giaman god na ol piksa bilong god meri Astarte yupela i save lotuim. Na yupela i mas i stap aninit tru long Bikpela na lotu long em wanpela tasol, na em bai i helpim yupela na rausim ol Filistia bai ol i no inap bosim yupela moa.” Orait ol Israel i harim tok bilong Samuel na ol i rausim ol piksa bilong giaman god Bal na bilong Astarte na ol i lotu long Bikpela tasol.
Bihain Samuel i salim tok i go long ol Israel olsem, “Yupela i mas kam bung long taun Mispa, na bai mi prea long Bikpela long helpim yupela.” Orait na olgeta manmeri i kam bung long Mispa. Na ol i kisim wara long hul wara na kapsaitim long graun olsem ofa long Bikpela. Na ol i tambu long kaikai inap san i go daun. Na ol i tokim Bikpela olsem, “Mipela i bin mekim sin long ai bilong yu.” Na Samuel i stap long Mispa na i harim kot bilong ol Israel na stretim tok bilong ol.
Ol Filistia i harim tok long ol Israel i bung long Mispa. Olsem na ol 5-pela king bilong ol i kisim ol soldia bilong ol na i go long Mispa bilong pait long ol Israel. Na ol Israel i harim tok long ol Filistia i kam na ol i pret na ol i tokim Samuel, “Yu mas wok strong long beten long God, Bikpela bilong yumi, long helpim mipela bai ol Filistia i no inap bagarapim mipela. Yu no ken lusim beten.” Orait Samuel i kilim wanpela yangpela sipsip na i kukim olgeta long paia olsem ofa long Bikpela. Na Samuel i beten strong long Bikpela long helpim ol Israel na Bikpela i harim prea bilong en na i helpim ol. 10 Taim Samuel i mekim ofa yet ol Filistia i wokabaut i kam klostu bilong kirapim pait. Tasol Bikpela i mekim klaut i pairap strong moa long skai antap long ol Filistia, na tingting bilong ol i paul tru na ol i ranawe nabaut na ol Israel i lukim ol. 11 Na ol man bilong Israel i lusim Mispa na ranim ol Filistia na ol i kilim planti Filistia long rot inap ol i kamap klostu long ples Betkar.
12 Na bihain Samuel i kisim wanpela bikpela ston na sanapim dispela ston namel long Mispa na ples Sen. Na Samuel i tok olsem, “Dispela ston i bilong makim Bikpela i bin helpim yumi i kam inap nau.” Olsem na em i kolim nem bilong ston olsem, Ston Bilong Helpim.
13 Bikpela i mekim ol dispela samting na i daunim ol Filistia na pasim ol na ol i no i kam pait insait long kantri Israel gen long taim Samuel i stap hetman. 14 Bipo ol Filistia i bin kisim ol taun bilong Israel i stap namel long tupela taun Ekron na Get. Na nau ol i givim bek long ol Israel. Olsem na ol Filistia i no moa bosim wanpela hap graun bilong ol Israel. Na tu ol Israel i no gat pait moa wantaim ol Kenan, na i sindaun gut wantaim ol.
15 Samuel i stap hetman bilong Israel i go inap em i dai. 16 Olgeta yia em i save go long taun Betel na Gilgal na Mispa na harim kot bilong ol Israel na stretim hevi bilong ol. 17 Em i pinis wok long ol dispela ples, orait em i save go bek long ples bilong em yet long Rama. Na em i save harim kot long dispela ples tu. Na long Rama em i wokim wanpela alta bilong Bikpela.
Sol i kamap king bilong ol Israel
(Sapta 8-15)

7:1: 2 Sml 6.2-4, 1 Sto 13.5-7