Sapta 6
Ol i bringim Bokis Kontrak i kam long Jerusalem
(1 Stori 13.1-14 na 15.25—16.6 na 16.43)
Devit i bungim gen ol man i save gut long pait. Namba bilong ol dispela soldia bilong Israel inap olsem 30,000. Na Kis 25.22 Devit i kisim ol i go long dispela taun Bala i stap long graun bilong Juda, bilong kisim Bokis Kontrak bilong God. Dispela Bokis Kontrak ol i kolim Bokis Kontrak Bilong Bikpela I Gat Olgeta Strong. Dispela Bokis i gat tupela piksa bilong ensel antap long en na em i olsem sia king bilong Bikpela. Orait 1 Sml 7.1-2 Devit wantaim ol soldia i go kamap long taun Bala na ol i go long haus bilong Abinadap i stap antap long wanpela liklik maunten. Na ol i kisim Bokis Kontrak na putim long wanpela nupela karis, bilong kisim i go wantaim ol. Usa na Ahio, tupela pikinini man bilong Abinadap, i wok long stiaim dispela karis long taim ol i go. Ahio i wokabaut i go pas long karis. Na Devit wantaim olgeta Israel i wokabaut wantaim karis na ol i mekim save singsing na mekim musik, bilong litimapim nem bilong Bikpela. Ol i wok long paitim ol kundu na gita na ol kain kain samting bilong mekim musik. Ol i bin wokim ol dispela samting long diwai pain.
Orait na ol i kamap long hap graun bilong wanpela man, nem bilong en Nakon, em hap we ol i save kisim kaikai bilong wit, na rausim ol lip samting bilong wit. Na long dispela hap ol bulmakau i mekim na Bokis Kontrak bilong God i laik pundaun. Olsem na Usa i putim han i go na holim Bokis Kontrak. Na Bikpela i kros tru long Usa, long wanem, Usa i ting Bokis Kontrak i samting nating na em i holim. Na God i kilim em na em i dai stret long dispela hap klostu long Bokis Kontrak bilong God. Devit i lukim Bikpela i bin mekim save long Usa na Devit i kros. Na ol i kolim dispela ples, God I Mekim Save Long Usa. Na nau tu ol manmeri i kolim olsem yet.* Dispela tok “nau” i no tok long dispela taim bilong yumi. Nogat. Em i tok long taim bilong man i raitim dispela buk.
Na nau Devit i pret long Bikpela na em i tok, “Olsem wanem na bai Bokis Kontrak bilong Bikpela i go i stap wantaim mi?” 10 Olsem na Devit i no laik kisim Bokis Kontrak i go long taun bilong Devit, em Jerusalem, na em i lusim rot bilong Jerusalem na i kisim Bokis Kontrak i go long haus bilong Obetidom, wanpela man bilong taun Get. 11 Na 1 Sto 26.4-5 Bokis Kontrak i stap long haus bilong Obetidom inap tripela mun. Na long dispela taim Bikpela i wok long mekim gut long Obetidom wantaim olgeta famili bilong en.
12 Na bihain, King Devit i harim tok olsem, Bikpela i mekim gut long Obetidom wantaim famili bilong en na olgeta samting bilong em, long wanem, Bokis Kontrak i stap wantaim ol. Olsem na Devit i go long haus bilong Obetidom bilong kisim Bokis Kontrak bilong God na bringim i kam long Jerusalem. Na ol manmeri i wok long amamas tru. 13 Orait ol man i karim Bokis na i stat long wokabaut. Ol i tromoi lek 6-pela taim na ol i sanap i stap, na Devit i mekim ofa long Bikpela. Em i ofaim wanpela bulmakau man wantaim wanpela patpela pikinini bulmakau. 14 Devit i pasim wanpela laplap bilong pris, em ol i bin wokim long naispela laplap. Na em i wok long singsing na kalap kalap bilong givim biknem long Bikpela. 15 Na long dispela pasin Devit wantaim olgeta Israel i bringim Bokis Kontrak bilong Bikpela i go long Jerusalem. Ol i amamas na singaut strong na winim ol biugel.
16 Taim ol i bringim Bokis Kontrak i kam insait long taun bilong Devit, Mikal, pikinini meri bilong Sol, i sanap long windo na i lukim ol. Na em i lukim man bilong en, King Devit, i singsing na kalap nabaut bilong litimapim nem bilong Bikpela. Na Mikal i no laikim dispela pasin Devit i mekim, olsem na em i bel nogut long em. 17 Orait ol i putim Bokis Kontrak insait long wanpela haus sel Devit i bin sanapim bilong putim Bokis Kontrak long en. Na em i mekim ol ofa bilong paia i kukim olgeta na ol ofa bilong kamap wanbel wantaim Bikpela. 18 Ol i mekim ol ofa pinis, orait Devit i tokim ol manmeri olsem, “Bikpela I Gat Olgeta Strong, em i ken mekim gut long yupela.” 19 Na 1 Sto 16.43 Devit i givim kaikai long olgeta manmeri. Olgeta wan wan man na meri i kisim wanpela bret na hap mit ol i bin kukim long paia na sampela pikinini wain ol i bin mekim drai pinis. Ol i kisim pinis, orait ol i go bek long ol ples bilong ol yet.
20 Na Devit i go bek long haus bilong en long askim God long mekim gut long ol famili bilong em yet. Na Mikal i kam ausait long haus na i bungim em na i tok olsem, “Man, king bilong Israel i soim biknem bilong en na i kalap gut tru. Na i larim ol wokmeri nating bilong ol ofisa bilong en i lukim sem bilong em. Yu mekim olsem ol man i no gat tingting i save mekim.”
21 Na Devit i bekim tok olsem, “Mi bin kalap na mekim dispela singsing bilong givim biknem long Bikpela. Em i bin makim mi bilong senisim papa na famili bilong yu na em i mekim mi i kamap hetman bilong ol dispela manmeri bilong en, ol Israel. Na bai mi singsing moa bilong givim biknem long em. 22 Na bai mi daunim nem bilong mi moa yet na kamap samting nating long ai bilong mi. Tasol ol dispela wokmeri nau yu tok long ol, ol bai i givim biknem long mi.” 23 Na Mikal, pikinini meri bilong Sol, i no karim wanpela pikinini i go inap long taim em i dai.

6:2: Kis 25.22

6:3: 1 Sml 7.1-2

*6:8: Dispela tok “nau” i no tok long dispela taim bilong yumi. Nogat. Em i tok long taim bilong man i raitim dispela buk.

6:11: 1 Sto 26.4-5

6:19: 1 Sto 16.43