Sapta 5
Devit i kamap king bilong Israel na Juda wantaim
(1 Stori 11.1-9 na 14.1-7)
Bihain long dispela samting, olgeta lain bilong Israel i kam lukim Devit long Hebron. Na ol i tokim em olsem, “Yumi olgeta i wanblut stret. Bipo, Sol i stap king, tasol yu yet i save bosim ol soldia bilong yumi Israel na bringim ol i go long pait. Na Bikpela i bin tokim yu, bai yu kamap wasman bilong mipela ol manmeri bilong en, na bai yu kamap king bilong mipela.” Na bihain, olgeta hetman bilong Israel i kam bung long King Devit long Hebron. Na em i mekim wanpela kontrak wantaim ol long ai bilong God. Na ol i kapsaitim wel long het bilong em bilong makim em i kamap king bilong Israel. Devit 1 Kin 2.11, 1 Sto 3.4, 29.27 i gat 30 krismas pinis na em i kamap king. Na em i stap king inap 40 yia. Devit i stap king long Hebron inap 7 na hap yia. Na em i stap king long Jerusalem inap 33 yia na i bosim ol Israel na ol Juda wantaim.
Wanpela Jos 15.63, Het 1.21 taim King Devit wantaim ol soldia bilong en i go pait long kisim taun Jerusalem. Jerusalem em i as ples bilong ol Jebus. Ol Jebus i ting Devit i no inap kisim taun bilong ol, olsem na ol i tok bilas long Devit olsem, “Yupela i no inap tru long kam insait long taun bilong mipela. Maski ol man i aipas na lek nogut, ol inap pasim rot bilong yupela.”
Tasol tok bilong ol i popaia, long wanem, Devit wantaim ol soldia bilong en i pait na i kisim dispela taun i gat strongpela banis. Nem bilong dispela taun em Saion. Tasol bihain ol manmeri i kolim olsem, Taun bilong Devit. Long de Devit i kisim dispela taun, em i tokim ol soldia bilong en olsem, “Sapos yumi laik kisim dispela taun, orait yumi mas i go insait long dispela hul ol Jebus i save i go i kam long en bilong kisim wara. Na yumi mas bihainim i go na bai yumi kamap insait long taun. Na bai yumi pait long dispela ol aipas na lek nogut. Mi no laikim tru ol dispela kain man.” Nau ol i tingim yet dispela tok bilong Devit, olsem na ol i save tok olsem, “Ol aipas na lek nogut i no ken i go insait long haus bilong Bikpela.”
Na bihain, Devit i go sindaun long Saion, na i givim nem long dispela taun olsem, Taun Bilong Devit. Na Devit i tok, na ol wokman i wokim ol haus i raunim dispela taun. Ol i stat long wokim ol dispela haus long dispela ples ol i bin pulimapim graun long wanpela ples daun. 10 God, Bikpela I Gat Olgeta Strong, i stap wantaim Devit, olsem na Devit i wok long kamap strongpela king oltaim.
11 King Hiram bilong taun Tair i salim sampela ofisa bilong gavman bilong en i kam long Devit. Na tu em i salim ol diwai sida na ol kamda na ol man i save wok long ston, bilong ol i ken wokim bikpela haus bilong King Devit. 12 Devit i lukim ol dispela samting i kamap long em na em i save olsem, Bikpela i mekim em i kamap king tru bilong Israel. Na tu, em i save olsem, Bikpela i laik helpim ol manmeri bilong em yet, olsem na Bikpela i wok long mekim kantri Israel i kamap gut tru.
13 Taim Devit i lusim Hebron na i kam sindaun long Jerusalem, em i maritim sampela meri moa na em i kisim sampela namba 2 lain meri. Na ol meri bilong en i karim ol sampela pikinini long Jerusalem. 14 Nem bilong ol pikinini man i olsem, Samua na Sobap na Natan na Solomon 15 na Iphar na Elisua na Nefek na Jafia 16 na Elisama na Eliada na Elifelet.
Devit i pait long ol Filistia na winim ol
(1 Stori 14.8-17)
17 Ol Filistia i bin harim olsem ol Israel i bin mekim Devit i kamap king bilong ol, olsem na ol Filistia i kirap i go bilong pait na kisim em. Tasol taim Devit i save long dispela samting ol i laik mekim, em i go daun long strongpela ples hait bilong en. 18 Na ol Filistia i kam kamap long ples daun Refaim na ol i stap. 19 Orait Devit i askim Bikpela olsem, “Yu laik bai mi go pait long ol dispela Filistia o nogat? Na sapos mi go, bai yu helpim mi long winim ol o nogat?” Na Bikpela i bekim tok long em olsem, “Yes, yu go. Bai mi putim ol long han bilong yu na bai yu winim ol tru.”
20 Orait Devit i go pait long ol Filistia na i winim ol. Na em i tok olsem, “Bikpela i olsem wara i tait na i brukim lain bilong ol birua bilong mi.” Olsem na ol i kolim dispela ples, Bikpela Bilong Brukim Lain. 21 Ol Filistia i ranawe na i lusim ol giaman god bilong ol. Na Devit wantaim ol soldia bilong en i kisim ol dispela samting na karim i go.
22 Tasol bihain ol Filistia i kam bek gen long ples daun Refaim na i stap. 23 Na Devit i askim Bikpela olsem, “Bai mi mekim wanem?” Na Bikpela i bekim tok olsem, “Yupela go pait long ol, tasol yupela i no ken i go stret long ol. Yupela i mas i go baksait long ol, na redi long pait long ol long ples ol diwai balsam i sanap long en. 24 Na 2 Kin 7.6 bai yupela i harim nois olsem ol man i wokabaut antap long het bilong ol dispela diwai. Orait bai yupela i save olsem, mi yet mi go paslain long yupela long pait long ol Filistia. Taim yupela i harim dispela nois, yupela i mas ran i go pait long ol.” 25 Orait Devit i bihainim tok bilong Bikpela, na ol Israel i ranim ol Filistia na bagarapim ol, stat long taun Geba i go inap long taun Geser.

5:4: 1 Kin 2.11, 1 Sto 3.4, 29.27

5:6: Jos 15.63, Het 1.21

5:24: 2 Kin 7.6