Sapta 3
Nem bilong ol pikinini bilong King Devit
Devit i kamapim ol sampela pikinini man long taim em i stap long taun Hebron. Nem bilong ol i olsem. Namba wan em Amnon. Mama bilong en, em Ahinoam bilong taun Jesril. Namba 2 em Daniel. Mama bilong en, em Abigel bilong taun Karmel. Namba 3 em Apsalom. Mama bilong en, em Maka, pikinini bilong Talmai, king bilong Gesur. Namba 4 em Adoniya. Mama bilong en, em Hagit. Namba 5 em Sefatia. Mama bilong en, em Abital. Namba 6 em Itream. Mama bilong en, em Ekla. Devit 2 Sml 5.4-5, 1 Kin 2.11, 1 Sto 29.27 i bin kamapim ol dispela 6-pela pikinini man long taim em i stap long Hebron. Em i stap king long Hebron inap 7 na hap yia.
Na bihain em i stap king long Jerusalem inap 33 yia. Na 2 Sml 11.3 em i kamapim Simea na Sobap na Natan na Solomon. Mama bilong ol dispela 4-pela pikinini man em Batseba, pikinini bilong Amiel. Na bihain, Devit i kamapim 9-pela arapela pikinini man. Nem bilong ol i olsem, Iphar na Elisama na Elifelet na Noga na Nefek na Jafia na narapela Elisama na Eliada na narapela Elifelet. Devit i kamapim ol dispela pikinini man. Na tu em i gat sampela moa pikinini man, ol namba 2 lain meri bilong en i bin karim. Na Tamar em i pikinini meri bilong Devit.
Nem bilong ol lain pikinini bilong Solomon
10 Nem bilong ol lain pikinini man bilong Solomon i olsem. Solomon em i papa bilong Rehoboam na Rehoboam em i papa bilong Abiya na Abiya em i papa bilong Asa. Na Asa em i papa bilong Jehosafat 11 na Jehosafat em i papa bilong Jehoram na Jehoram em i papa bilong Ahasia na Ahasia em i papa bilong Joas. 12 Na Joas em i papa bilong Amasia na Amasia em i papa bilong Usia, narapela nem bilong em Asaria. Na Usia em i papa bilong Jotam 13 na Jotam em i papa bilong Ahas na Ahas em i papa bilong Hesekia na Hesekia em i papa bilong Manase. 14 Na Manase em i papa bilong Emon na Emon em i papa bilong Josaia.
15 Nem bilong ol pikinini bilong Josaia i olsem. Namba wan em Johanan na namba 2 em Jehoiakim na namba 3 em Sedekaia na namba 4 em Salum, narapela nem bilong en Joahas. 16 Na Jehoiakim i gat tupela pikinini man, Jekonia na Sedekaia. Jekonia i gat narapela nem Jehoiakin.
Nem bilong ol lain pikinini bilong Jehoiakin
17 Jehoiakin em dispela king ol birua i bin kisim i go kalabus long narapela kantri. Nem bilong ol pikinini man bilong en i olsem, Sealtiel 18 na Malkiram na Pedaia na Senasar na Jekamia na Hosama na Nedabia.
19 Nem bilong ol pikinini man bilong Pedaia i olsem, Serubabel na Simei. Serubabel i gat tupela pikinini man, Mesulam na Hanania, na wanpela pikinini meri, nem bilong em Selomit. 20 Na Pedaia i gat 5-pela arapela pikinini man. Nem bilong ol i olsem, Hasuba na Ohel na Berekia na Hasadia na Jusap Heset. 21 Nem bilong ol pikinini man bilong Hanania i olsem, Pelatia na Jesaia. Na Jesaia em i papa bilong Refaia na Refaia em i papa bilong Arnan na Arnan em i papa bilong Obadia na Obadia em i papa bilong Sekania.* Tok Hibru long dispela lain i no klia tumas. 22 Sekania i gat wanpela pikinini man tasol, nem bilong em Semaia. Na Semaia i gat 5-pela pikinini man. Nem bilong ol i olsem, Hatus na Igal na Baria na Nearia na Safat. 23 Nearia i gat tripela pikinini man, Elioenai na Hiskia na Asrikam. 24 Elioenai i gat 7-pela pikinini man, Hodavia na Eliasip na Pelaia na Akup na Johanan na Delaia na Anani.

3:4: 2 Sml 5.4-5, 1 Kin 2.11, 1 Sto 29.27

3:5: 2 Sml 11.3

*3:21: Tok Hibru long dispela lain i no klia tumas.