Sapta 7
Profet Natan i givim tok bilong God long Devit
(1 Stori 17.1-15)
King Devit i stap long haus bilong en na em i sindaun gut, long wanem, Bikpela i no larim ol birua i kam pait long Israel. Na king i tokim profet Natan olsem, “Mi stap long wanpela gutpela haus ol i wokim long diwai sida, tasol Bokis Kontrak bilong God i stap long haus sel. Ating dispela i no stret.” Orait profet Natan i tokim king olsem, “Bikpela i stap wantaim yu, olsem na sapos yu laik mekim wanpela samting, yu mekim tasol.”
Tasol long dispela nait Bikpela i tokim Natan olsem, “Yu go long Devit, wokman bilong mi, na givim dispela tok bilong mi long em. Devit, yu i no dispela man mi bin makim bilong wokim haus bilong mi. Mi no save stap long bikpela haus. Nogat. Long taim mi bin kisim bek ol Israel long Isip na bringim ol i kam, mi stap long haus sel tasol. Na olgeta hap mi go i kam, mi save stap long haus sel tasol. Mi bin wokabaut wantaim yupela Israel long planti hap na mi no bin askim wanpela bilong ol hetman mi bin makim bilong yupela olsem, ‘Bilong wanem yu no bin wokim wanpela haus bilong mi long diwai sida?’ ”
Na Bikpela i tok moa long Natan olsem, “Tokim wokman bilong mi, Devit, olsem. Mi Bikpela I Gat Olgeta Strong, mi bin kisim yu taim yu stap wasman bilong sipsip na mi makim yu long kamap hetman bilong ol manmeri bilong mi, ol Israel. Mi bin i stap wantaim yu long olgeta hap yu bin i go long en. Na mi bin daunim ol birua bilong yu na yu bin winim ol. Na bai mi givim biknem long yu i wankain olsem biknem bilong ol strongpela lida bilong ol arapela kantri. 10-11 Mi makim pinis wanpela graun bilong yupela Israel, ol manmeri bilong mi, na mi mekim yupela i sindaun gut long dispela graun bilong yupela. Na bai ol man nogut i no inap mekim nogut long yupela moa. Bipo yet ol birua i wok long bagarapim yupela. Stat long taim ol tumbuna i kisim dispela graun na long taim bilong ol hetman mi bin makim bilong yupela, ol birua i wok yet long bagarapim yupela. Tasol nau bai mi pasim ol na bai ol i no inap mekim nogut long yu na long kantri bilong yu. Na bai mi larim lain bilong yu i stap, na ol i ken kamapim ol tumbuna pikinini bilong yu.
12 “Taim Sng 89.3-4, 132.11, Jo 7.42, Ap 2.30 yu dai na ol i planim yu, orait bai mi mekim wanpela pikinini man bilong yu i kamap king, na bai em i kamap strongpela king na bai mi no larim wanpela samting i daunim em. 13 Em dispela king tasol bai i wokim haus bilong mi, bilong ol manmeri i ken kam klostu long mi long en. Na bai mi mekim ol man long lain bilong em tasol i kamap king oltaim oltaim. 14 Bai Sng 89.26-27, 2 Ko 6.18, Hi 1.5 mi stap papa bilong em na em bai i stap pikinini bilong mi. Taim em i mekim pasin nogut, bai mi mekim save long em, olsem papa i mekim save long pikinini bilong en. 15 Tasol mi bai marimari long em oltaim. Mi no inap givim baksait long em olsem mi bin mekim long Sol taim mi bin rausim em, na yu kisim ples bilong em. 16 Lain Sng 89.36-37 bilong yu bai i no inap pinis. Na bai mi mekim ol man long lain bilong yu i kamap king oltaim.” 17 Natan i harim pinis ol dispela tok bilong Bikpela, orait na em i go tokim Devit long olgeta dispela samting Bikpela i bin soim em.
Devit i prea long Bikpela
(1 Stori 17.16-27)
18 King Devit i harim pinis ol dispela tok bilong God, orait em i go insait long haus sel bilong Bikpela na i sindaun long ai bilong Bikpela na i prea olsem, “God, Bikpela, yu bin mekim planti gutpela pasin long mi. Tasol mi wantaim ol famili bilong mi, mipela i no gutpela na yu mekim olsem. 19 God, Bikpela, yu ting ol dispela gutpela pasin yu bin mekim pinis long mi i no inap, na nau yu mekim narapela samting moa long mi. Yu toksave long mi long samting bai yu mekim long ol lain tumbuna bilong mi. Bikpela, mi wanpela man nating, tasol yu soim mi ol dispela bikpela samting yu laik mekim. 20 Olsem na Bikpela, bai mi mekim wanem tok long yu? Mi wokman bilong yu, na yu save pinis long mi. 21 Bai yu mekim ol dispela bikpela samting long laik bilong yu yet. Na nau yu toksave long mi bilong lainim mi long pasin bilong yu yet. 22 God, Bikpela, yu nambawan tru. I no gat wanpela olsem yu. Yu wanpela tasol yu God tru, olsem mipela i bin harim long maus bilong ol tumbuna. 23 Yu Lo 4.34 bin kisim bek mipela Israel long taim mipela i stap kalabus long Isip, na yu mekim mipela i kamap lain manmeri bilong yu. Olsem na i no gat narapela lain manmeri i wankain olsem mipela ol manmeri bilong yu. Na yu bin mekim olkain gutpela na bikpela samting bilong helpim mipela long taim mipela ol manmeri bilong yu i kam kamap long dispela kantri. Yu bin rausim ol arapela lain manmeri na yu bin bagarapim ol giaman god bilong ol na mipela i kam kisim graun bilong ol. Olsem na ol manmeri bilong olgeta kantri i givim biknem long yu. 24 Bikpela, yu bin mekim mipela ol Israel i kamap lain manmeri bilong yu stret na bai mipela i stap olsem oltaim. Na yu yet yu kamap God bilong mipela.
25 “God, Bikpela, nau mi laik yu mekim olsem yu bin promis long mekim long mi na long lain bilong mi, na bai yu ken mekim olsem oltaim. 26 Na bai ol manmeri i lukim ol dispela samting yu mekim na oltaim bai ol i givim biknem long yu. Na bai ol i tok, ‘Bikpela I Gat Olgeta Strong em i God bilong ol Israel.’ Na oltaim bai yu mekim ol man long lain bilong mi tasol i kamap king. 27 Bikpela, yu gat olgeta strong na yu God bilong mipela Israel. Na yu bin tokaut long mi olsem, yu bai mekim ol lain tumbuna bilong mi i stap strong oltaim. Olsem na mi, wokman bilong yu, mi no pret long mekim beten long yu.
28 “God, Bikpela, yu yet yu God na yu save mekim olgeta samting olsem yu bin promis long mekim. Na yu bin mekim dispela gutpela promis long mi. 29 Olsem na mi laik bai yu tingim promis bilong yu na yu mekim gut long ol lain bilong mi. Na bai ol i stap gut oltaim aninit long yu.”

7:12: Sng 89.3-4, 132.11, Jo 7.42, Ap 2.30

7:14: Sng 89.26-27, 2 Ko 6.18, Hi 1.5

7:16: Sng 89.36-37

7:23: Lo 4.34