Song 89
Wanpela song ol i singim long taim hevi i kamap long kantri
Etan bilong lain Esra i raitim dispela song, em kain song ol i kolim Maskil.
Bikpela, 1 Kin 4.31 Sng 101.1 oltaim bai mi singim
song i tok
long sori bilong yu.
Long olgeta taim bai mi tokaut
long yu no save
senisim tok bilong yu.
Mi save yu laikim mipela
oltaim oltaim.
Tok tru bilong yu i no save senis.
Em i stap strong olsem skai.
Yu tok olsem,
“Mi makim wanpela man pinis,
na mi mekim wanpela kontrak
wantaim em.
Mi promis pinis
long wokman bilong mi, Devit.
Na 2 Sml 7.12-16, 1 Sto 17.11-14, Sng 132.11, Ap 2.30 mi tokim em olsem,
‘Ol king bai i kamap
long lain bilong yu tasol.
Oltaim bai mi mekim
wanpela man bilong lain bilong yu i stap king.’ ”
 
Bikpela, ol ensel long heven
i save singim song
long ol gutpela samting
yu bin mekim,
na ol i litimapim nem bilong yu.
Na ol i singim song
long yu save bihainim tru
tok bilong yu.
Bikpela, Sng 40.5, 86.8, 113.5 i no gat wanpela
long heven
em i wankain olsem yu.
I no gat wanpela ensel
i wankain olsem yu.
Long miting bilong ol hetman
bilong ol ensel,
ol i save pret long yu.
Na olgeta arapela ensel i raunim yu,
ol i pret long yu.
 
God, Bikpela I Gat Olgeta Strong,
i no gat wanpela
i gat bikpela strong olsem yu.
Oltaim yu save bihainim
tok bilong yu.
Yu no save senis nabaut.
Yu save bosim strongpela biksi.
Taim si i kirap, yu save daunim
na em i no mekim nais.
10 Yu brukim pinis
bikpela strong bilong Isip
na bagarapim olgeta.
Na long bikpela strong bilong yu,
yu winim ol birua bilong yu.
11 Heven 1 Sto 29.11, Sng 24.1-2, 50.12 na graun i bilong yu tasol.
Yu bin wokim graun
na olgeta samting i stap long en.
12 Yu bin wokim hap bilong not
na hap bilong saut wantaim.
Maunten Tabor
na maunten Hermon
i amamas na singim song long yu.
13 Yu gat bikpela strong tumas.
Strong bilong yu i moa yet.
14 Yu stap king
na yu bosim ol manmeri
long stretpela pasin tasol.
Na yu save mekim
stretpela kot tasol.
Yu save laikim tru olgeta manmeri
na yu save bihainim
tok bilong yu oltaim
na yu no save senis nabaut.
 
15 Ol manmeri i save mekim song
na lotu long yu,
na i save wokabaut
long marimari bilong yu
olsem ol i wokabaut long lait,
ol i ken amamas.
16 Ol i save tingting long gutpela pasin
yu bin mekim long ol,
na olgeta de long san na long nait
ol i save amamas
na litimapim nem bilong yu.
 
17 Yu tasol yu strong bilong mipela
na mipela i amamas moa long yu.
Yu save marimari long mipela
na helpim mipela i winim pait.
18 Yu yet yu bin makim
wasman bilong mipela.
Yu God bilong mipela Israel,
yu God bilong mekim
gutpela na stretpela pasin
olgeta,
yu givim king long mipela.
God i mekim promis long Devit
19 Bipo tru yu bin givim driman
long ol wokboi tru bilong yu,
na yu tokim ol olsem,
“Mi makim pinis
wanpela nambawan soldia,
na mi putim hat bilong king
long het bilong en.
Mi kisim em
namel long ol manmeri
na putim em i stap king.
20 Mi 1 Sml 13.14, 16.12, Ap 13.22 makim pinis Devit,
wokman bilong mi,
na mi mekim em i kamap
king bilong yupela.
21 Olsem na strong bilong mi
bai i stap wantaim em oltaim.
Na strong bilong mi
bai i mekim em i kamap strong.
22 Ol birua bilong en
i no inap winim em long pait,
na ol man nogut
i no inap daunim em.
23 Bai mi yet mi krungutim
ol birua bilong en
na kilim i dai
ol man i no laikim em.
24 Bai mi laikim em tumas
na mi stap wantaim em oltaim.
Taim em i pait long ol birua
bai mi mekim em i win.
25 Bai mi mekim graun bilong en
i stat
long biksolwara Mediterenian
na i go inap
long bikpela wara Yufretis.
26 Na em bai i tokim mi olsem,
‘Yu Papa na God bilong mi.
Yu save lukautim mi
na helpim mi oltaim.’
27 Orait KTH 1.5 bai mi makim em i kamap
nambawan pikinini bilong mi,
na bai em
i kamap nambawan king
i winim olgeta king long graun.
28 Bai mi laikim em tumas oltaim.
Na bai mi mekim kontrak
wantaim em
na dispela kontrak
bai i stap oltaim oltaim.
29 Oltaim wanpela man
long lain bilong en
bai i stap king.
Na wanpela king
bilong lain bilong en
bai i bosim ol Israel oltaim,
olsem skai antap i stap oltaim.
 
30 “Tasol sapos ol lain tumbuna
bilong en
i sakim lo bilong mi,
na ol i no bihainim
pasin bilong mi,
31 na sapos ol i givim baksait
long tok bilong mi
na ol i no bihainim lo bilong mi,
32 orait bai mi tingim sin bilong ol
na mekim save long ol.
Na bai mi tingim rong
ol i bin mekim
na bai mi givim kanda long ol.
33 Tasol bai mi laikim tru Devit
long dispela taim tu.
Na mi no ken lusim em
na mi no ken lusim promis
mi mekim long em.
34 Na Nam 23.19, Lo 7.9, Jer 33.20-21 mi no ken brukim
dispela kontrak
mi bin mekim wantaim em,
na mi no inap senisim
wanpela tok bilong mi.
 
35 “Mi God bilong mekim
gutpela na stretpela pasin olgeta,
na mi tingting long dispela
na mi mekim promis.
Mi tok wanpela taim tasol,
na dispela tok bai i stap
inap oltaim oltaim.
Dispela strongpela promis
bilong mi i olsem,
mi no ken mekim tok giaman
long Devit.
36 Ol lain tumbuna bilong en
i no inap pinis.
Bai ol i stap oltaim.
Na ol lain bilong en
bai i bosim ol manmeri
longtaim tru inap olsem san i stap.
37 Bai ol i stap olsem oltaim,
olsem mun i stap long skai,
na i soim ol manmeri olsem
tok bilong mi i tru olgeta.”
Ol i krai long taim ol birua i winim king long pait
38 Tasol nau yu kros
long king yu bin makim.
Yu lusim em pinis
na givim baksait long em.
39 Yu mekim i dai kontrak
yu bin mekim
wantaim wokman bilong yu.
Yu tromoi hat king bilong en
i go long graun
na em i doti.
40 Yu brukim pinis
ol banis bilong taun bilong en,
na ol strongpela haus bilong en
i bagarap pinis.
41 Olgeta manmeri i wokabaut klostu
ol i save stilim
ol samting bilong en.
Na ol wantok i tok bilas long em.
42 Yu bin larim ol birua
i winim em long pait,
na yu mekim bel bilong ol
i amamas tru.
43 Yu mekim ol soldia bilong en
i no strong long pait,
na yu larim em i lus long pait.
44 Yu daunim em
na em i no i stap king moa,
na em i no moa bosim ol manmeri.
45 Yu mekim em i kamap lapun
kwiktaim tumas,
na bikpela sem tru
i karamapim em.
Ol i beten long God i helpim ol
46 Bikpela, hamas taim yet bai yu hait?
Inap oltaim, a?
Hamas taim bai belhat bilong yu
i hat tru olsem paia?
47 Bikpela, plis yu mas tingim
mipela man
i save stap sotpela taim tasol.
Yu bin wokim mipela,
tasol mipela olgeta i mas i dai
na pinis nating.
48 Husat bai i stap oltaim oltaim
na i no inap i dai?
Husat inap i stap strong
bai em i no inap i go long matmat?
I no gat wanpela man. Nogat tru.
 
49 Bikpela, olsem wanem?
Yu no laikim mipela nau, a?
Olsem wanem long ol promis
yu bin mekim wantaim mi, Devit?
50 Bikpela, yu mas tingting long mi,
wokman bilong yu.
Ol man i tok bilas long mi.
Mi save karim hevi bilong tok nogut
bilong ol arapela lain.
51 Bikpela, yu bin makim mi
olsem king,
tasol ol birua
i save tok nogut long mi.
Long olgeta hap mi go long en
ol i save tok nogut long mi.
 
52 Yumi mas litimapim nem
bilong Bikpela oltaim oltaim.
I tru tumas.
Buk 4
(Song 90-106)

89:1: 1 Kin 4.31

89:1: Sng 101.1

89:4: 2 Sml 7.12-16, 1 Sto 17.11-14, Sng 132.11, Ap 2.30

89:6: Sng 40.5, 86.8, 113.5

89:11: 1 Sto 29.11, Sng 24.1-2, 50.12

89:20: 1 Sml 13.14, 16.12, Ap 13.22

89:27: KTH 1.5

89:34: Nam 23.19, Lo 7.9, Jer 33.20-21