Song 113
Ol manmeri i amamas long God i mekim gut long ol
Litimapim nem
bilong Bikpela!
Yupela wokman bilong Bikpela,
litimapim nem bilong em!
Yumi olgeta i mas amamas
long nem bilong Bikpela,
nau na olgeta taim bihain.
Long hap bilong sankamap
i go inap hap bilong san i go daun,
yumi olgeta manmeri
i mas litimapim
nem bilong Bikpela.
Bikpela i save bosim
olgeta lain pipel.
Biknem bilong en i winim
olgeta samting long heven.
 
I no gat wanpela man
i olsem God, Bikpela bilong yumi.
Em i stap antap tru.
Em i save lukluk i kam daun
na lukim heven
na graun wantaim.
Em i save helpim ol rabisman
na ol i no i stap nogut moa.
Ol i stap gut tasol.
Em i save helpim ol man
i sot long ol samting
na ol i kisim inap.
Em i save putim ol i stap
wantaim ol hetman
bilong ol manmeri bilong en.
Na em i save mekim gut
long ol meri
i no save karim pikinini
na mekim ol
i karim planti pikinini,
na ol meri i amamas tru.
Litimapim nem bilong Bikpela!