Song 114
Song bilong tingim God i bin kisim bek ol manmeri bilong en long solwara Retsi
Bipo Kis 12.51 ol Israel i lusim Isip
na i go.
Dispela ol lain bilong Jekop
i lusim ples bilong ol arapela lain.
Taim ol i mekim olsem,
ol Juda i kamap
manmeri bilong Bikpela,
na ol Israel tu.
 
Solwara Kis 14.21, Jos 3.16 Retsi em i lukluk
na i ranawe,
na wara Jordan i sanap i stap
na wara i no ran moa.
Ol bikpela maunten i kalap kalap
olsem ol meme
na ol liklik maunten
i kalap nabaut
olsem ol sipsip.
 
Solwara, wanem samting i kamap
na yu ranawe?
Wara Jordan, olsem wanem
na yu no ran moa?
Ol maunten, bilong wanem
yupela i kalap kalap
olsem ol meme?
Yupela ol liklik maunten,
olsem wanem na yupela
i kalap nabaut
olsem ol sipsip?
Graun, nau Bikpela i kam
na yu mas guria.
God bilong Jekop i kam pinis
na yu mas guria.
Em Kis 17.1-7, Nam 20.2-13 i save mekim ston
i kamap hul wara,
na maunten ston
i kamap bikpela wara.

114:1: Kis 12.51

114:3: Kis 14.21, Jos 3.16

114:8: Kis 17.1-7, Nam 20.2-13