Sapta 20
Ol manmeri i toktok planti long Bikpela
(Kisim Bek 17.1-7)
Long Kis 16.2-3, Nam 11.4-6, 14.1-3, 21.4-5 namba wan mun olgeta manmeri bilong Israel i go kamap long ples drai bilong Sen na ol i go i stap long ples Kades. Ol i stap yet long Kades na Miriam, susa bilong Aron wantaim Moses, em i dai na ol i planim em.
I no gat wara long dispela hap, olsem na ol manmeri i go bung long Moses tupela Aron. Na ol i toktok planti long Moses olsem, “Ating i gutpela sapos mipela i bin i dai klostu long haus sel bilong Bikpela wantaim ol wantok bilong mipela. Bilong wanem yu bringim mipela i kam long dispela ples drai? Yu laik bai mipela wantaim ol animal bilong mipela i ken i dai long dispela ples, a? Na bilong wanem yu kisim mipela long Isip na bringim mipela i kam kamap long dispela ples nogut, mipela i no inap planim kaikai long en? Dispela ples i no gat wit na olkain gutpela pikinini diwai, na i no gat diwai wain. Na tu i no gat wara bilong dring.”
Moses wantaim Aron i harim dispela tok na tupela i lusim ol manmeri na i go sanap long dua bilong haus sel bilong God. Na tupela i pundaun pes i go daun long graun. Tupela i mekim olsem, na lait bilong Bikpela i kamap long tupela. Orait Bikpela i tokim Moses olsem, “Kisim dispela stik i stap klostu long Bokis Kontrak. Na yu wantaim Aron i mas bungim olgeta manmeri. Na long ai bilong ol yu mas tok long dispela bikpela ston hia na wara bai i kamap long en. Long dispela pasin bai yu mekim wara i kamap long ston na ol manmeri wantaim ol bulmakau sipsip samting ol i ken dring.” Orait Moses i bihainim tok bilong Bikpela na i go kisim dispela stik.
10 Na Moses wantaim Aron i bungim ol manmeri klostu long dispela ston, na Moses i tokim ol olsem, “Harim. Yupela ol manmeri bilong sakim tok. Ating mipela i mas kisim wara bilong yupela long dispela ston, a?” 11 Orait Moses i no toktok long ston. Nogat. Em i apim stik na paitim dispela ston tupela taim. Na bikpela wara i kamap long en na olgeta manmeri na olgeta animal i dring.
12 Tasol Bikpela i tokim Moses na Aron olsem, “Long dispela taim yutupela i no bilip long mi na yutupela i sakim tok bilong mi, na yutupela i no soim strong bilong mi long ol manmeri bilong Israel. Olsem na bai yutupela yet i no inap bringim ol i go long dispela kantri mi promis long givim ol.”
13 Dispela samting i bin kamap long ples Meriba, em ples Moses i mekim wara i kamap long ston. Long Meriba* Long tok Hibru, nem Meriba i klostu wankain olsem dispela tok, “Toktok planti.” ol Israel i toktok planti long Bikpela, na Bikpela i soim ol Israel olsem, em i holi na em i no laikim pasin bilong sakim tok.
Ol Israel i lusim ples Kades na ol i wokabaut i go long wara Jordan
(Sapta 20.14—21.35)
King bilong Idom i tambuim ol Israel long wokabaut long kantri Idom
14 Ol Israel i stap yet long ples Kades na Moses i salim sampela man bilong bringim tok i go long king bilong Idom. Ol i go tokim em olsem, “Mipela i bringim tok bilong ol wanlain bilong yu, em ol Israel. Ol i tokim yu olsem, ‘Yu save long ol kain kain hevi i bin kamap long mipela. 15 Na yu save ol tumbuna i bin go i stap planti yia long Isip. Na ol Isip i mekim nogut long ol na long mipela tu. 16 Orait na mipela i bin singaut long Bikpela long helpim mipela. Na em i harim singaut bilong mipela na i salim wanpela ensel i kam. Na ensel i kisim mipela long Isip na bringim mipela i kam. Na nau mipela i stap long Kades, dispela taun i stap long arere bilong kantri bilong yu. 17 Olsem na inap yu larim mipela i wokabaut long kantri bilong yu? Mipela wantaim ol bulmakau bilong mipela bai i no inap kalap i go long ol gaden wit o gaden wain. Na bai mipela i no inap kisim wara long ol hul wara bilong yupela. Bai mipela i bihainim bikrot tasol inap mipela i lusim kantri bilong yu.’ ”
18 Tasol ol Idom i tokim ol Israel olsem, “Nogat tru. Yupela i no ken wokabaut long kantri bilong mipela. Sapos yupela i kam, bai mipela i pait long yupela.” 19 Orait ol Israel i tokim ol, “Mipela i laik bihainim bikrot tasol. Na sapos mipela na ol bulmakau bilong mipela i dring wara bilong yupela, bai mipela i baim. Mipela i laik wokabaut long kantri bilong yupela, em tasol.” 20 Tasol ol Idom i tok strong moa olsem, “Nogat tru. Yupela i no ken.” Orait na ol i kisim planti soldia na ol i kam bilong pait long ol Israel. 21 Ol Idom i tambuim ol Israel long wokabaut long kantri bilong ol, olsem na ol Israel i lusim Idom na i bihainim narapela rot.
Aron i dai
22 Olgeta manmeri bilong Israel i lusim Kades na wokabaut i go na ol i kamap long maunten Hor 23 long arere bilong kantri Idom. Ol i stap long dispela maunten na Bikpela i tokim Moses wantaim Aron olsem, 24 “Aron, yu no inap i go long dispela graun mi bin tok long givim long ol Israel. Yu bai i dai, long wanem, yutupela i bin sakim tok bilong mi long ples Meriba. 25 Olsem na Moses, yu mas kisim Aron wantaim Eleasar, pikinini man bilong en, na yupela go antap long maunten Hor. 26 Na yu mas rausim ol klos pris bilong Aron na putim long Eleasar, long wanem, Aron bai i dai long dispela maunten.” 27 Orait Moses i bihainim tok bilong Bikpela, na em i kisim Aron na Eleasar na ol i go antap long maunten. Na olgeta Israel i lukim ol i go. 28 Ol Kis 29.29, Nam 33.38, Lo 10.6 i go kamap na Moses i rausim ol klos pris bilong Aron na i putim long Eleasar, pikinini man bilong Aron. Na Aron i stap long maunten na i dai. Na bihain Moses wantaim Eleasar i lusim maunten na i kam daun. 29 Na tupela i toksave long olgeta manmeri olsem, “Aron i dai pinis.” Na olgeta i krai long em inap long 30 de.

20:1: Kis 16.2-3, Nam 11.4-6, 14.1-3, 21.4-5

*20:13: Long tok Hibru, nem Meriba i klostu wankain olsem dispela tok, “Toktok planti.”

20:28: Kis 29.29, Nam 33.38, Lo 10.6