Sapta 10
Namba 2 taim Moses i kisim Tenpela Lo
(Kisim Bek 34.1-10)
Moses i tok moa olsem, “Orait na Bikpela i tokim mi, ‘Katim tupela hap ston wankain olsem tupela ston mi bin givim yu bipo, na sapim ol plang na wokim wanpela bokis. Na yu bringim dispela tupela ston i kam long mi antap long maunten. Na bai mi raitim gen long dispela tupela ston, ol dispela toktok mi bin raitim bipo long tupela ston yu brukim pinis. Mi raitim pinis, orait yu ken putim tupela i go insait long bokis.’
“Orait mi wokim wanpela bokis long diwai akas na mi katim tupela hap ston wankain olsem bipo, na mi kisim tupela i go antap long maunten. Na Bikpela i raitim wankain tok long dispela tupela ston olsem em i bin raitim namba wan taim. Em i raitim ol Tenpela Lo em i bin tokim yupela taim em i stap long paia na yupela i bung long as bilong maunten. Em i raitim pinis na em i givim mi dispela tupela hap ston. Na mi tanim na mi wokabaut i kam daun long maunten. Orait mi putim tupela ston long dispela Bokis mi bin wokim olsem Bikpela i bin tokim mi pinis. Na dispela tupela ston i stap yet long Bokis.”
Bihain Nam 20.28, 33.38 ol Israel i lusim ol hul wara bilong ol manmeri bilong Jakan, na ol i go long ples Mosera. Na Aron i dai long dispela hap na ol i planim em. Na pikinini bilong em, Eleasar i kisim ples bilong en na i kamap pris. Ol i kirap long dispela hap na ol i go long ples Gugoda, na bihain ol i go moa long Jotbata, em wanpela ples i gat planti wara.
Bipo Nam 3.5-8 ol i stap long maunten Sainai na Bikpela i makim ol man long lain bilong Livai long lukautim dispela Bokis Kontrak. Ol dispela man i mas holim wok pris na tokim ol manmeri olsem God bai i mekim gut long ol. Na ol i save mekim dispela wok i kam inap nau. Olsem na lain bilong Livai i no bin kisim wanpela hap graun olsem ol arapela lain bilong Israel. Gutpela samting ol i kisim em i olsem. Ol i kamap pris bilong Bikpela, olsem God, Bikpela bilong yumi, i promis pinis.
10 Moses Kis 34.28 i tok olsem, “Mi stap antap long maunten long san na long nait inap long 40 de, olsem mi bin mekim namba wan taim. Na Bikpela i harim beten bilong mi gen na em i yesa long em i no ken bagarapim yupela. 11 Bihain em i tokim mi olsem, ‘Yu go long ol manmeri na bringim ol i go na kisim dispela graun mi bin promis long ol tumbuna long givim yupela.”
Ol pasin God i laikim ol manmeri i mekim
12 Moses i tok moa olsem, “Nau yupela ol Israel, harim gut wanem ol samting God, Bikpela bilong yumi, i tok yupela i mas mekim. Yupela i mas aninit long God, na bihainim olgeta tok bilong em. Yupela i mas laikim em tru, na amamas tru wantaim bel na tingting bilong yupela long mekim wok bilong em. 13 Na yupela i mas bihainim olgeta lo bilong em, nau mi givim long yupela. Sapos yupela i bihainim, bai yupela i ken stap gut. 14 Heven i stap antap tru, em i bilong Bikpela. Na graun wantaim olgeta samting i stap long en, em i bilong Bikpela tu. 15 Tasol Bikpela i laikim tumas ol tumbuna bilong yupela, olsem na em i no makim narapela lain. Nogat. Em i makim yupela tasol i stap ol manmeri bilong em. Na nau tu yupela i stap manmeri bilong em. 16 Olsem na yupela i mas lusim pasin bikhet, na bihainim gut tok bilong Bikpela. 17 God, Ap 10.34, Ro 2.11, Ga 2.6, Ef 6.9, 1 Ti 6.15, KTH 17.14, 19.16 Bikpela bilong yumi, i winim olgeta kain giaman god na olgeta samting i gat strong. Em i bikpela na strongpela, na olgeta samting i mas pret na aninit long em. Em i no save bihainim wantok pasin na em i no save larim ol manmeri i grisim em long wanpela samting. 18 Em i save mekim stretpela pasin long ol meri, man bilong ol i dai pinis, na tu long ol pikinini, papa i dai pinis. Em i save laikim ol man bilong narapela kantri ol i stap namel long yumi na em i save givim kaikai na klos long ol. 19 Olsem na yupela tu i mas laikim ol dispela man bilong narapela kantri, long wanem, bipo yupela tu i bin i stap long Isip olsem ol man bilong narapela kantri. 20 Yupela i mas aninit long God, Bikpela bilong yumi, na lotu long em wanpela tasol. Yupela i mas holimpas strong long em na mekim olgeta promis bilong yupela long nem bilong em wanpela tasol. 21 Yupela i mas litimapim nem bilong em. Em i God bilong yumi, na yupela yet i bin lukim olgeta bikpela samting i narakain tru em i bin mekim bilong helpim yupela. 22 Taim Stt 15.5, 22.17, 46.27 ol tumbuna bilong yupela i go long Isip, ol i gat 70 manmeri tasol. Tasol nau God, Bikpela bilong yumi, i bin mekim yupela i kamap planti moa olsem ol sta long skai.”

10:6: Nam 20.28, 33.38

10:8: Nam 3.5-8

10:10: Kis 34.28

10:17: Ap 10.34, Ro 2.11, Ga 2.6, Ef 6.9, 1 Ti 6.15, KTH 17.14, 19.16

10:22: Stt 15.5, 22.17, 46.27