Sapta 10
Ensel i kamap long Kornilius na i givim tok long em
Wanpela Mt 8.5, Ap 27.1-3 man i stap long taun Sisaria, nem bilong en Kornilius. Em i kepten bilong 100 soldia bilong ol Rom. Em i bilong dispela lain soldia ol i kolim lain soldia bilong Itali. Em Ap 8.2, 10.22, 10.35, 22.12 i save bihainim gut pasin God i laikim. Na em wantaim olgeta lain i stap long haus bilong en ol i save aninit long God. Em i save givim planti mani samting bilong helpim ol Juda i sot long ol samting. Na oltaim em i save beten long God. Long Ap 3.1, 10.30, 11.13 wanpela de, olsem long 3 klok long apinun, em i lukim wanpela samting olsem driman i klia tumas. Em i lukim wanpela ensel bilong God i kam insait long haus na i tokim em olsem, “Kornilius.” Na Kornilius i lukluk long em na i pret tumas. Em i tok olsem, “Bikman, olsem wanem?”
Na ensel i tokim Kornilius olsem, “God i harim pinis beten bilong yu na em i tingting long pasin yu save mekim bilong givim mani samting long ol manmeri i sot long ol samting. Na God i laikim dispela pasin bilong yu. Nau yu mas salim ol man i go long Jopa na painim wanpela man, nem bilong en Saimon, em i gat narapela nem Pita. Na ol i mas tokim em long kam. Dispela Ap 9.43 man i stap long haus bilong narapela Saimon, em i man bilong mekim wok long skin bulmakau samting. Haus bilong en i stap arere long solwara.”
Ensel i givim tok pinis long Kornilius na em i go. Na Kornilius i singautim tupela wokboi bilong en wantaim wanpela soldia. Dispela soldia em tu i save bihainim pasin God i laikim, na oltaim em i save stap wantaim Kornilius. Na Kornilius i tokim gut dispela tripela man long olgeta samting i bin kamap long en, na em i salim ol i go long Jopa.
Pita i lukim samting olsem driman
Ol Ap 11.5 man Kornilius i salim, ol i wokabaut i go na ol i slip long rot. Long de bihain ol i wokabaut i go moa na klostu long belo ol i kamap klostu long taun Jopa. Long dispela taim Pita i go antap long rup bilong haus, bilong mekim prea. 10 Pita i hangre na em i laik kaikai. Na taim ol i wok yet long redim kaikai, em i lukim wanpela samting olsem driman. 11 Em Ap 11.5-17 i lukim skai i op, na wanpela samting i kam daun, em i olsem bikpela laplap tru. I gat samting i holim 4-pela kona bilong en na i slekim i kam daun long graun. 12 Insait long dispela laplap i gat olgeta kain abus na palai samting na olkain pisin i stap. 13 Na Pita i harim wanpela maus i tok olsem, “Pita, yu kirap kilim abus na kaikai.” 14 Tasol Wkp 11.1-47, Lo 14.3, 14.7, Ese 4.14 Pita i tok, “Bikpela, mi no ken tru! I no gat wanpela taim mi bin kaikai wanpela samting i no klin long ai bilong yu na i tambu long mipela i kaikai.” 15 Na Mt 15.11, Mk 7.15, 7.19, Ap 10.28, Ro 14.14-20, 1 Ko 10.25 namba 2 taim dispela maus i tokim em gen olsem, “Samting God i bin mekim i kamap klin, dispela yu no ken kolim i no klin.” 16 Dispela samting i kamap tripela taim, na kwiktaim dispela laplap i go antap gen long skai.
17 Orait Pita i tingting planti na i tok, “As bilong dispela driman mi lukim, em i olsem wanem?” Em i tingting olsem yet, na dispela ol man Kornilius i bin salim ol i kam, ol i kamap. Ol i bin askim ol man long haus bilong Saimon i stap we, na nau ol i kam sanap long dua. 18 Na ol i singaut olsem, “Saimon, narapela nem bilong en Pita, em i stap hia, o nogat?” 19 Pita Ap 11.12, 13.2 i tingting yet long dispela driman, na Holi Spirit i tok olsem, “Harim. Tripela man i kam painim yu. 20 Olsem na yu kirap na yu go daun na go wantaim ol. Yu no ken tingting planti. Mi yet mi bin salim ol i kam.”
21 Na Pita i go daun long dispela ol man, na i tok olsem, “Dispela man yupela i wok long painim, em mi tasol. Yupela i kam long wanem samting?” 22 Na Ap 10.1-2, 22.12 ol i tok olsem, “Kornilius, em i kepten bilong 100 soldia, em i salim mipela i kam. Em i stretpela man na em i save pret long God. Olgeta lain Juda ol i save tok, em i gutpela man. Wanpela ensel bilong God i tokim em long singautim yu i go long haus bilong en na em i ken harim sampela tok bilong yu.” 23 Orait Ap 10.45, 11.12 na Pita i kisim ol i go insait long haus na em i lukautim ol long dispela nait. Na long de bihain em i kirap i go wantaim ol. Na sampela bilong ol disaipel bilong Jisas i stap long Jopa ol i go wantaim em.
Pita i go long haus bilong Kornilius
24 Pita wantaim ol dispela man i wokabaut i go, na ol i slip long rot wanpela nait, na ol i go kamap long taun Sisaria. Na Kornilius i wetim ol i stap. Em i singautim pinis ol wanlain bilong en wantaim ol pren tru bilong en, na ol i bung i stap. 25 Pita i go insait, na Kornilius i kam klostu long em na i brukim skru klostu long lek bilong Pita na i lotu long em. 26 Tasol Ap 14.13-15, KTH 19.10 Pita i kirapim em na i tok olsem, “Yu kirap. Mi tu mi man tasol.” 27 Na Pita i toktok wantaim em na i go insait, na em i lukim planti manmeri i bung i stap.
28 Na Jo 4.9, Ap 15.8-9, Ga 2.12-14, Ef 3.6 Pita i tokim ol olsem, “Yupela yet i save, i tambu tru long mipela Juda i stap wantaim ol man bilong ol arapela lain. Na i tambu long mipela i go klostu long ol tu. Tasol God i bin soim mi olsem, mi no ken kolim wanpela man i no klin long ai bilong God, na mi no ken ting em i tambu long mipela i pas wantaim ol. 29 Olsem na mi no sakim tok. Mi harim singaut bilong yupela na mi kam. Orait nau mi askim yupela, bilong wanem yupela i singautim mi?”
30 Na Ap 1.10, 3.1 Kornilius i tok olsem, “Samting i bin kamap long mi, na nau 3-pela de i go pinis. Em i olsem. Mi stap long haus bilong mi, na mi mekim prea long 3 klok, em long wankain taim olsem nau. Mi prea i stap na wantu mi lukim wanpela man i sanap long pes bilong mi, na laplap samting bilong en i lait tumas. 31 Na Dan 10.12, Hi 6.10 em i tok, ‘Kornilius, God i harim pinis beten bilong yu, na em i tingting long pasin yu save mekim bilong givim mani samting long ol manmeri i sot long ol samting. 32 Olsem na yu mas salim ol man i go long Jopa na singautim Saimon, em i gat narapela nem Pita. Dispela man i stap long haus bilong narapela Saimon, em i man bilong mekim wok long skin bulmakau samting, na haus bilong en i stap arere long solwara.’ 33 Olsem na kwiktaim mi salim sampela man i go long yu. Na yu mekim gutpela pasin na yu kam. Orait nau mipela olgeta i kam i stap hia long ai bilong God bilong harim olgeta tok Bikpela i bin givim long yu bilong tokim mipela.”
Pita i autim tok long haus bilong Kornilius
34 Orait Lo 10.17, 1 Sml 16.7, Ro 2.11, Ga 2.6, Ef 6.9, Kl 3.25, 1 Pi 1.17 Pita i tok olsem, “Tru tumas, nau mi save, God i save mekim wankain pasin long olgeta manmeri, maski ol i bilong wanem lain. 35 Long Jo 9.31, Ro 2.13, 1 Ko 12.13, Ga 3.28, Ef 3.6 olgeta lain em i save laikim ol manmeri i aninit long em na i mekim stretpela pasin. 36 Yupela Sng 107.20, Ais 52.7, 57.19, Mt 28.18, Ro 10.12, KTH 17.14 i save long dispela tok God i givim long mipela ol lain bilong Israel. Em i autim gutnius olsem, Jisas Krais em i Bikpela bilong olgeta man, na em i save mekim yumi i kamap wanbel wantaim God. 37 Yupela Mt 4.12-17, Lu 4.14 yet i save long olgeta samting i bin kamap long olgeta hap bilong kantri Israel bihain long taim Jon i bin autim tok long ol man i mas kisim baptais. Ol dispela samting i bin stat long distrik Galili. 38 Yupela Mt 3.16, Lu 4.17-20, Jo 3.2, Hi 1.9 i save, God i bin makim Jisas bilong Nasaret, na givim Holi Spirit na bikpela strong long em. Na Jisas i go long ol ples nabaut na i helpim ol manmeri. God i stap wantaim em na em i mekim orait gen olgeta man Satan i bin bagarapim ol. 39 Na Ap 2.32, 5.30 mipela i man bilong autim tok bilong olgeta samting em i bin mekim long olgeta ples bilong mipela Juda na long Jerusalem. Ol i hangamapim dispela man long wanpela diwai, na long dispela pasin ol i kilim em i dai. 40 Tasol Ap 2.24, 1 Ko 15.4-7 long de namba 3 God i kirapim em bek na i mekim em i kamap long ai bilong ol manmeri. 41 Tasol Lu 24.42-43, Jo 14.17-24, 15.27, Ap 1.8, 13.31 em i no kamap long olgeta Juda. Nogat. Em i kamap long mipela ol man bipo God i bin makim bilong autim tok bilong em. Na taim em i kirap bek pinis long matmat, mipela i bin kaikai na dring wantaim em. 42 Na Mt 28.19-20, Ap 17.31, Ro 14.9-10, 2 Ko 5.10, 2 Ti 4.1, 1 Pi 4.5 em i tokim mipela long autim tok long ol manmeri na tokaut klia olsem, ‘God i bin makim dispela man tasol bai em i stap man bilong harim kot bilong ol man i stap laip na bilong ol man i dai pinis.’ 43 Olgeta Ais 33.24, 53.5-6, 53.11, Jer 31.34, Dan 9.24, Mai 7.18, Sek 13.1, Ro 10.11, Ga 3.22 profet i bin autim tok long ol samting em bai i mekim, na ol i bin tok olsem, long nem bilong dispela man tasol, God i save lusim sin bilong olgeta man i bilip long em.”
Ol man bilong arapela lain i kisim Holi Spirit
44 Pita Ap 4.31, 8.15-16, 11.15, 15.8 i autim tok yet, na Holi Spirit i kam daun long olgeta manmeri i stap harim tok bilong God. 45-46 Ol Ap 2.4, 10.23, 11.18, 19.6, Ga 3.14 disaipel bilong lain Juda i bin kam wantaim Pita, ol i harim ol dispela manmeri i mekim tok long ol kain kain tok ples na i litimapim nem bilong God, na ol i kirap nogut na ol i tok olsem, “Lukim. God i givim Holi Spirit olsem presen long ol manmeri bilong ol arapela lain tu.” Na Pita i tok olsem, 47 “Ol Ap 8.36, 11.17, 15.8-9, Ro 10.12 dispela lain i kisim pinis Holi Spirit wankain olsem yumi. Olsem na husat inap tambuim yumi long baptaisim ol long wara?” 48 Na Ap 2.38 Pita i tokim ol dispela manmeri olsem, “Yupela i mas kisim baptais long nem bilong Jisas Krais.” Ol i kisim baptais pinis, orait ol i tokim em long i stap sampela de wantaim ol.

10:1: Mt 8.5, Ap 27.1-3

10:2: Ap 8.2, 10.22, 10.35, 22.12

10:3: Ap 3.1, 10.30, 11.13

10:6: Ap 9.43

10:9: Ap 11.5

10:11: Ap 11.5-17

10:14: Wkp 11.1-47, Lo 14.3, 14.7, Ese 4.14

10:15: Mt 15.11, Mk 7.15, 7.19, Ap 10.28, Ro 14.14-20, 1 Ko 10.25

10:19: Ap 11.12, 13.2

10:22: Ap 10.1-2, 22.12

10:23: Ap 10.45, 11.12

10:26: Ap 14.13-15, KTH 19.10

10:28: Jo 4.9, Ap 15.8-9, Ga 2.12-14, Ef 3.6

10:30: Ap 1.10, 3.1

10:31: Dan 10.12, Hi 6.10

10:34: Lo 10.17, 1 Sml 16.7, Ro 2.11, Ga 2.6, Ef 6.9, Kl 3.25, 1 Pi 1.17

10:35: Jo 9.31, Ro 2.13, 1 Ko 12.13, Ga 3.28, Ef 3.6

10:36: Sng 107.20, Ais 52.7, 57.19, Mt 28.18, Ro 10.12, KTH 17.14

10:37: Mt 4.12-17, Lu 4.14

10:38: Mt 3.16, Lu 4.17-20, Jo 3.2, Hi 1.9

10:39: Ap 2.32, 5.30

10:40: Ap 2.24, 1 Ko 15.4-7

10:41: Lu 24.42-43, Jo 14.17-24, 15.27, Ap 1.8, 13.31

10:42: Mt 28.19-20, Ap 17.31, Ro 14.9-10, 2 Ko 5.10, 2 Ti 4.1, 1 Pi 4.5

10:43: Ais 33.24, 53.5-6, 53.11, Jer 31.34, Dan 9.24, Mai 7.18, Sek 13.1, Ro 10.11, Ga 3.22

10:44: Ap 4.31, 8.15-16, 11.15, 15.8

10:45-46: Ap 2.4, 10.23, 11.18, 19.6, Ga 3.14

10:47: Ap 8.36, 11.17, 15.8-9, Ro 10.12

10:48: Ap 2.38