Sapta 9
Sol i tanim bel
(Aposel 22.4-16 na 26.9-18)
Long Ap 8.3, Ga 1.13, 1 Ti 1.13 dispela taim Sol i tok strong yet long bagarapim ol disaipel bilong Bikpela na kilim ol i dai. Olsem na em i go long hetpris, na i askim hetpris long raitim ol pas long ol hetman bilong ol haus lotu bilong ol Juda i stap long taun Damaskus. Orait hetpris i raitim ol pas na em i givim long Sol. Ol pas i gat tok olsem, “Sapos Sol i lukim sampela man o sampela meri i bihainim rot bilong Jisas, orait em i ken kalabusim ol na bringim ol i kam long Jerusalem.” Orait Ap 22.6, 26.12, 1 Ko 15.8 Sol i lusim Jerusalem na i go long Damaskus. Taim em i kamap klostu long Damaskus, na wantu wanpela lait bilong heven i kam daun long em. Dispela lait i strong tumas na Mt 25.40 Sol i pundaun long graun. Na em i harim maus bilong wanpela man i tok olsem, “Sol, Sol, bilong wanem yu wok long bagarapim mi?” Na Ap 5.39, 1 Ko 15.8 Sol i tok, “Bikpela, yu husat?” Na em i tok, “Mi Jisas, yu wok long bagarapim mi. Tasol yu kirap na yu go insait long taun. Bihain bai wanpela man i tokim yu long ol samting yu mas mekim.”
Ol Ap 22.9, 26.13 man i go wantaim Sol ol i kirap nogut, na ol i no gat toktok. Ol i harim maus bilong man i toktok, tasol ol i no lukim wanpela man. Orait Sol i kirap na i opim ai, tasol ai bilong en i tudak. Olsem na ol i holim han bilong en na kisim em i go insait long Damaskus. Em i stap tripela de, na ai bilong en i stap tudak tasol. Na em i no kaikai na i no dring.
10 Wanpela Ap 22.12 disaipel bilong Jisas i stap long Damaskus, nem bilong en Ananaias. Na long driman Bikpela i kolim nem bilong en, “Ananaias.” Na em i tok, “Bikpela, mi stap.” 11 Na Ap 16.9, 21.39, 22.3 Bikpela i tokim em olsem, “Yu kirap na yu go long dispela rot, nem bilong en Stretpela Rot. Long haus bilong Judas yu mas askim long wanpela man bilong taun Tarsus, nem bilong en Sol. Nau em i prea i stap. 12 Ai bilong en i tudak, tasol long driman em i bin lukim wanpela man, nem bilong en Ananaias, i kam insait na i putim han antap long en, bilong mekim ai bilong en i lukluk gen.”
13 Na Ap 8.3 Ananaias i bekim tok olsem, “Bikpela, mi harim planti man i toktok long dispela man, long olkain pasin nogut em i bin mekim long ol manmeri bilong yu long Jerusalem. 14 Em Ap 9.1-2, 9.21, 22.16, 1 Ko 1.2, 2 Ti 2.22 i kisim tok orait long ol bikpris, bilong em i ken kalabusim ol manmeri bilong dispela ples ol i save lotu na prea long nem bilong yu.” 15 Tasol Ap 25.13, 25.22, 26.17, 27.24, Ro 1.5, 1 Ko 15.10, Ga 2.7-8, 1 Ti 2.7 Bikpela i tokim em olsem, “Yu go. Nau dispela man em i kamap wokman bilong mi. Mi makim em pinis long i go long ol arapela lain manmeri na long ol king, na long ol Israel tu, na autim nem bilong mi long ol. 16 Bai Ap 20.23, 21.11, 2 Ko 11.23-28 mi soim em olkain pen na hevi em i mas karim long taim em i autim nem bilong mi.”
17 Orait Ap 13.52, 22.12-13 Ananaias i go. Em i go insait long haus, na i putim han antap long Sol na i tokim em olsem, “Brata Sol, Bikpela Jisas i bin kamap long yu long rot, na nau em i salim mi i kam long yu, bilong yu ken lukluk gen na Holi Spirit i ken pulap long yu.” 18 Ananaias i tok pinis, orait wantu samting olsem grile i stap long ai bilong Sol i lusim ai na i pundaun na em inap lukluk gen. Na em i kirap na i kisim baptais. 19 Na bihain Sol i kaikai na i kamap strong gen.
Sol i autim gutnius long Damaskus
Sol i stap sampela de wantaim ol disaipel long Damaskus. 20 Na bihain em i go stret long ol haus lotu bilong ol Juda, na em i autim tok olsem, “Jisas em i Pikinini Bilong God.” 21 Olgeta Ap 8.3, Ga 1.13, 1.23 man i harim tok bilong Sol, ol i kirap nogut. Na ol i tok olsem, “Em dispela man tasol i bin bagarapim ol manmeri i save lotu na prea long nem bilong Jisas. Em i mekim olsem long Jerusalem, na nau em i kam hia bilong kalabusim ol na bringim ol i go long ol bikpris.”
22 Tasol Ap 17.3, 18.5, 18.28 strong bilong Sol i kamap bikpela moa, na em i tok klia gut tru long ol Juda i stap long Damaskus olsem, “Jisas em dispela man God i makim bilong kisim bek ol manmeri bilong en.” Ol Juda i harim ol toktok bilong Sol na ol i kirap nogut na ol i no mekim wanpela tok bilong daunim em.
Ol Juda i birua long Sol, na em i ranawe
23 Planti Ap 23.12, 25.3, 2 Ko 11.23 2 Ko 11.32-33 de i go pinis, na ol Juda i kibung na ol i pasim tok long kilim Sol i dai. 24 Na Sol i harim tok long dispela samting ol i laik mekim. Orait ol Juda i was long olgeta dua bilong taun long san na long nait tu, bilong kilim em i dai. 25 Tasol ol disaipel bilong Sol i kisim em long nait na ol i bringim em i go antap long bikpela banis i raunim taun. Na ol i tokim em long sindaun long wanpela bikpela basket, na ol i slekim basket i go daun long ausait bilong taun.
Sol i stap long Jerusalem
26 Bihain Ap 22.17, Ga 1.17-19 Sol i go long Jerusalem, na em i laik bung wantaim ol disaipel. Tasol olgeta ol i pret long em, na ol i no bilip olsem em i bin kamap disaipel. 27 Tasol Ap 4.36, 9.4, 9.20-22, 1 Ko 9.1, 15.8 Barnabas i kisim Sol na i bringim em i go long ol aposel. Em i stori long ol long Sol i bin lukim Bikpela long rot, na Bikpela i givim toktok long em. Na Barnabas i stori tu long Sol i bin tokaut strong long nem bilong Jisas long Damaskus. 28 Olsem na Sol i stap wantaim ol long Jerusalem na em i raun wantaim ol. Em i no pret, na em i wok strong long tokaut long nem bilong Bikpela. 29 Em Ap 6.1, 9.23, 11.20, 2 Ko 11.26 i wok long toktok wantaim ol Juda i save tok Grik, na em i pait long toktok wantaim ol. Tasol ol i wok long painim rot bilong kilim em i dai. 30 Taim Ga 1.21 ol brata i save long dispela, ol i bringim Sol i go daun long taun Sisaria, na ol i salim em i go long taun Tarsus.* Bihain Barnabas i laik bringim Sol i go long Antiok, na em i go painim em long Tarsus. Lukim Aposel 11.25.
31 Olsem na long olgeta hap bilong Judia na Galili na Samaria ol manmeri bilong sios, ol i stap gut. Ol arapela man i no mekim nogut long ol, na sios i kamap strong. Ol i bihainim pasin bilong aninit long Bikpela, na Holi Spirit i strongim bel bilong ol. Na planti manmeri i kam insait long sios.
Pita i mekim orait Ainias
32 Pita i wokabaut i go long olgeta hap, na em i go daun long taun Lida tu na i stap wantaim ol manmeri bilong God long Lida. 33 Long dispela ples em i lukim wanpela man, nem bilong en Ainias. Olgeta bun bilong en i dai, na em i bin slip i stap long bet tasol inap long 8-pela yia. 34 Na Ap 3.6, 3.16, 4.10 Pita i tokim em olsem, “Ainias, nau Jisas Krais i mekim yu i kamap orait gen. Yu kirap na stretim bet bilong yu.” Orait em i kirap kwiktaim. 35 Na 1 Sto 5.16, Ap 11.21 olgeta man bilong taun Lida na bilong stretpela hap graun bilong Saron, ol i lukim Ainias i kamap orait gen, na ol i tanim bel i go long Bikpela.
Pita i kirapim bek Tabita
36 Long 1 Ti 2.10, Ta 3.8 Jopa wanpela disaipel meri i stap, nem bilong en Tabita. Long tok Grik ol i kolim Dorkas. Oltaim em i save mekim ol gutpela pasin na em i save helpim ol manmeri i sot long ol samting. 37 Long dispela taim em i kisim sik na i dai. Na ol i wasim bodi bilong en na putim em long wanpela rum antap. 38 Taun Lida i stap klostu long Jopa, na ol disaipel i bin harim tok olsem Pita i stap long Lida. Olsem na ol i salim tupela man i go bringim tok long en olsem, “Plis, yu kam hariap long mipela. Yu no ken wet.” 39 Orait Pita i kirap i go wantaim tupela. Em i go kamap, na ol i bringim em i go long dispela rum antap. Olgeta meri, man bilong ol i dai pinis, ol i kam sanap klostu long Pita na ol i krai i stap. Ol i soim em olgeta klos na saket samting Tabita i bin wokim, taim em i stap yet wantaim ol. 40 Na Mt 9.25, Mk 5.40-41, Jo 11.43, Ap 7.60 Pita i rausim olgeta manmeri i go ausait, na em i brukim skru na i mekim prea. Na em i tanim pes i go long bodi bilong meri na i tok, “Tabita, yu kirap.” Orait meri i opim ai bilong en, na i lukim Pita, na i kirap sindaun. 41 Orait Pita i holim han bilong en na i kirapim em, na em i sanap. Na Pita i singautim ol manmeri bilong God, wantaim ol meri, man bilong ol i dai pinis, na em i soim ol olsem Tabita i stap laip. 42 Tok bilong dispela samting Pita i mekim i go nabaut long olgeta hap bilong taun Jopa, na ol manmeri i harim. Na planti ol i bilip long Bikpela. 43 Na Ap 10.6 Pita i stap planti de long Jopa. Em i stap wantaim wanpela man nem bilong en Saimon. Dispela man i save kisim ol skin bilong bulmakau samting na redim bilong ol arapela kain wok.

9:1: Ap 8.3, Ga 1.13, 1 Ti 1.13

9:3: Ap 22.6, 26.12, 1 Ko 15.8

9:4: Mt 25.40

9:5: Ap 5.39, 1 Ko 15.8

9:7: Ap 22.9, 26.13

9:10: Ap 22.12

9:11: Ap 16.9, 21.39, 22.3

9:13: Ap 8.3

9:14: Ap 9.1-2, 9.21, 22.16, 1 Ko 1.2, 2 Ti 2.22

9:15: Ap 25.13, 25.22, 26.17, 27.24, Ro 1.5, 1 Ko 15.10, Ga 2.7-8, 1 Ti 2.7

9:16: Ap 20.23, 21.11, 2 Ko 11.23-28

9:17: Ap 13.52, 22.12-13

9:21: Ap 8.3, Ga 1.13, 1.23

9:22: Ap 17.3, 18.5, 18.28

9:23: Ap 23.12, 25.3, 2 Ko 11.23

9:23: 2 Ko 11.32-33

9:26: Ap 22.17, Ga 1.17-19

9:27: Ap 4.36, 9.4, 9.20-22, 1 Ko 9.1, 15.8

9:29: Ap 6.1, 9.23, 11.20, 2 Ko 11.26

9:30: Ga 1.21

*9:30: Bihain Barnabas i laik bringim Sol i go long Antiok, na em i go painim em long Tarsus. Lukim Aposel 11.25.

9:34: Ap 3.6, 3.16, 4.10

9:35: 1 Sto 5.16, Ap 11.21

9:36: 1 Ti 2.10, Ta 3.8

9:40: Mt 9.25, Mk 5.40-41, Jo 11.43, Ap 7.60

9:43: Ap 10.6