Sapta 25
Pol i tok
Sisar i mas harim kot bilong em
Festus i kam pinis na i kamap namba wan gavman bilong distrik Judia. Orait em i stap tripela de pastaim na em i lusim taun Sisaria na i go antap long Jerusalem. Na Ap 24.1, 25.15 ol bikpris na ol bikman bilong ol Juda i go long em na ol i sutim tok long Pol. Ol i tok strong long em olsem, “Yu Ap 23.12, 23.15 mas helpim mipela, na yu mas salim dispela man i kam long Jerusalem.” Ol i tok olsem, long wanem, ol i bin tokim ol man long hait i stap long rot na kilim Pol i dai. Na Festus i bekim tok olsem, “Pol i stap kalabus long Sisaria. Liklik taim na bai mi yet mi go long Sisaria. Olsem na ol hetman bilong yupela i ken i go daun wantaim mi. Na sapos dispela man i bin mekim rong, orait ol i ken kotim em.”
Festus i stap wantaim ol inap olsem 8-pela o 10-pela de, na em i go daun long Sisaria. Na long de bihain em i sindaun long haus kot, na em i tokim ol long bringim Pol i kam. Em Ap 24.5-6, 24.13 i kam pinis, orait ol Juda i bin lusim Jerusalem na i kam daun, ol i sanap klostu long em, na ol i sutim planti tok long em. Ol i tok long em i bin mekim ol kain kain pasin nogut tru, tasol ol i no inap soim Festus olsem dispela tok bilong ol em i tru. Ol Ap 24.12, 28.17 i tok pinis, orait Pol i bekim tok olsem, “Mi no bin mekim wanpela rong. Mi no bin brukim lo bilong ol Juda, na mi no mekim wanpela samting nogut long tempel, na mi no bin mekim rong long Sisar.”
Tasol Ap 24.27, 25.20 Festus i laik mekim ol Juda i amamas long em, olsem na em i askim Pol, “Ating yu laik i go kot long Jerusalem? Sapos olsem, orait mi ken harim dispela kot bilong yu long Jerusalem.” 10 Tasol Pol i tok olsem, “Dispela haus hia, nau mi sanap long en, em i haus kot bilong Sisar. Dispela haus tasol em i ples bilong harim kot bilong mi. Yu save pinis, mi no bin mekim wanpela rong long ol Juda. 11 Sapos Ap 23.11, 23.29, 25.25, 26.31-32, 28.19 mi bin mekim wanpela rong inap long mi dai long en, orait mi ken i dai. Tasol sapos dispela tok ol i kotim mi long en, em i no tru, orait i no gat man inap long putim mi long han bilong ol. Mi laik bai Sisar yet i mas harim kot bilong mi.”* Lo bilong ol Rom i tok, sapos wanpela man bilong kantri Rom i pilim olsem kot i no harim gut tok bilong en, orait em i ken askim kot long larim Sisar yet i harim kot bilong en. Sisar em nem bilong ol king bilong Rom. 12 Orait Festus i toktok wantaim ol man i save givim tingting long en, na bihain em i tokim Pol olsem, “Yu tok olsem yu laik bai Sisar i mas harim kot bilong yu. Orait yu ken i go long Sisar.”
Festus i askim King Agripa long Pol
13 Sampela de i go pinis, na King Agripa King Agripa em i pikinini bilong dispela King Herot i bin kilim i dai Jems, brata bilong Jon. Lukim Aposel 12. wantaim susa bilong en Bernaisi tupela i kam long Sisaria bilong givim gude long Festus. 14 Tupela Ap 24.27 i stap long Sisaria planti de, olsem na Festus i toksave long king long tok bilong Pol. Em i tok olsem, “Wanpela man i stap, bipo Feliks i bin kalabusim em, na em i stap yet long kalabus. 15 Taim mi stap long Jerusalem, ol bikpris na ol hetman bilong ol Juda i bin sutim tok long em, na ol i laik bai mi mas tok olsem, em i gat asua na ol soldia i mas mekim save long em. 16 Tasol mi bekim tok bilong ol olsem, ‘Mipela Rom i no gat pasin bilong mekim save nating long wanpela man. Man i gat kot, em i mas sanap pastaim long pes bilong ol man i kotim em, na yumi mas givim taim long em bilong bekim tok bilong ol long ol samting ol i kotim em long en.’
17 “Olsem na taim mi kam bek long Sisaria, ol dispela man i kam wantaim mi. Na mi no mekim ol i wet. Long de bihain tasol mi sindaun long haus kot na mi tok long ol i mas bringim dispela man i kam. 18 Na ol man i kotim em ol i sanap. Mi bin ting ol bai i tok long em i bin mekim ol pasin nogut, tasol nogat. 19 Ol Ap 18.15, 23.29 i tok pait wantaim em long ol pasin bilong lotu bilong ol na long wanpela man i dai pinis, nem bilong en Jisas. Tasol Pol i tok, dispela man i stap laip. 20 Mi Ap 25.9 laik painimaut as bilong dispela tok, tasol tingting bilong mi i no klia na mi no inap. Olsem na mi askim em, ‘Ating yu laik i go long Jerusalem, na bai mi harim dispela kot bilong yu long Jerusalem?’ 21 Tasol Pol i tok, em i laik i stap long kalabus, na bihain Sisar yet i ken harim kot bilong em. Olsem na mi tok long em i mas i stap kalabus, inap long mi painim rot bilong salim em i go long Sisar.” 22 Agripa i harim dispela tok na em i tokim Festus olsem, “Mi yet mi laik harim tok bilong dispela man.” Na Festus i tok, “Tumora yu ken harim.”
23 Olsem Mt 10.18, Mk 13.9 na long tumora Agripa tupela Bernaisi i putim ol gutpela bilas bilong tupela na tupela i kam. Tupela i go insait long haus kibung wantaim ol namba wan ofisa na ol bikman bilong dispela taun. Na Festus i tok, na ol i bringim Pol i kam. 24 Na Ap 25.2-3, 25.7, 22.22 Festus i tok olsem, “King Agripa, na yupela olgeta man i stap wantaim mipela, yupela lukim dispela man. Olgeta lain manmeri bilong Juda, long Jerusalem na long hia tu, ol i bin sutim tok long dispela man. Ol i bin singaut strong long mi olsem, ‘Yu mas kilim em i dai. Nogut em i stap laip moa.’ 25 Tasol mi lukim em i no bin mekim wanpela samting inap long em i dai. Na em i laik bai Sisar yet i mas harim kot bilong em. Olsem na mi pasim tok long salim em i go long Sisar. 26 Tasol mi no klia long wanem tok tru mi mas raitim na salim i go long bikman bilong yumi, bai em i ken save bilong wanem ol i kotim dispela man. Olsem na King Agripa, mi bringim dispela man i kam long yu, na long yupela olgeta arapela man tu. Yumi ken harim gut tok bilong em, na bai mi ken save long ol tok mi mas raitim long pas. 27 Sapos mi salim wanpela kalabus i go, na mi no salim tok long samting ol i kotim em long en, orait mi pilim olsem dispela pasin i no stret.”

25:2: Ap 24.1, 25.15

25:3: Ap 23.12, 23.15

25:7: Ap 24.5-6, 24.13

25:8: Ap 24.12, 28.17

25:9: Ap 24.27, 25.20

25:11: Ap 23.11, 23.29, 25.25, 26.31-32, 28.19

*25:11: Lo bilong ol Rom i tok, sapos wanpela man bilong kantri Rom i pilim olsem kot i no harim gut tok bilong en, orait em i ken askim kot long larim Sisar yet i harim kot bilong en. Sisar em nem bilong ol king bilong Rom.

25:13: King Agripa em i pikinini bilong dispela King Herot i bin kilim i dai Jems, brata bilong Jon. Lukim Aposel 12.

25:14: Ap 24.27

25:19: Ap 18.15, 23.29

25:20: Ap 25.9

25:23: Mt 10.18, Mk 13.9

25:24: Ap 25.2-3, 25.7, 22.22