Sapta 26
Pol i autim tok long Agripa
Orait Agripa i tokim Pol olsem, “Yu ken autim tok bilong yu yet.” Olsem na Pol i litimapim han na i autim tok bilong en olsem, “King Agripa, mi laik bekim dispela tok ol Juda i bin sutim long mi, na mi tingting olsem, i gutpela tru long mi ken autim dispela tok bilong mi long yu. Yu save tumas long olgeta pasin bilong mipela Juda, na long ol samting mipela i save tok pait long en. Olsem na mi laik bai yu sindaun isi tasol na harim gut olgeta tok bilong mi.
“Olgeta Juda i save gut long mi. Ol i save olsem, taim mi stap pikinini yet mi bin i stap namel long ol lain bilong mi,* Taim Pol i stap pikinini yet, em i bin i stap long taun Tarsus long provins Silisia. Lukim Aposel 22.3. na bihain mi bin i go i stap long Jerusalem. Ol Ap 22.3, 23.6, 24.15, 24.21, Fl 3.5 i save pinis long mi, na sapos ol i laik, ol yet inap tokim yu long pasin bilong mi. Ol i save olsem, stat long taim mi yangpela yet mi stap wanpela bilong ol lain Farisi, na mi bihainim pasin bilong ol. Ol Farisi i gat planti lo i hat tru long bihainim. Ol arapela lain bilong mipela Juda i no gat kain strongpela lo olsem bilong ol Farisi. Na Lo 18.5, Sng 132.11, Ais 7.14, Dan 9.24, Ap 23.6, 28.20 nau mi sanap hia, na ol i kotim mi. Na as bilong kot i olsem. Mi bilip na mi wet long God i mekim samting i kamap olsem bipo em i bin tokim ol tumbuna bilong mipela long em bai i mekim. Ol 12-pela lain bilong mipela ol i save lotu long God long san na long nait, na ol i bilip tru na wetim dispela samting tasol i kamap. Na king, mi tu mi bilip na wetim dispela samting. Na dispela tasol em i as bilong tok ol Juda i sutim long mi. Bilong wanem yupela sampela man i ting, yumi no ken bilip long God bai i kirapim bek ol man i dai pinis?
Bipo 1 Ti 1.13 Ap 8.3, 22.4-5 mi yet mi bin ting mi mas mekim planti samting bilong daunim nem bilong Jisas bilong Nasaret. 10 Na Ap 9.14, 9.21, Ga 1.13 mi mekim ol dispela samting long Jerusalem. Mi bin kisim namba long ol bikpris, na mi kalabusim planti manmeri bilong God. Na taim ol lida i vot long kilim ol i dai, mi tu mi bin tok long ol i mas i dai. 11 Na planti taim mi bin i go insait long ol haus lotu bilong holimpas ol na mekim save long ol. Mi bin trai hat long mekim ol i givim baksait long Bikpela na tok nogut long em. Mi belhat nogut tru long ol, na mi bin i go painim ol long ol taun i stap longwe tu, bai mi ken mekim save long ol.”
Pol i stori long em i bin kamap Kristen
(Aposel 9.3-19 na 22.6-16)
12 Pol Ap 9.3, 22.6 i tok moa olsem, “Olsem na mi kisim namba long ol bikpris na ol i salim mi i go, na mi wokabaut i go long taun Damaskus. 13 Orait king, long samting olsem 12 klok belo mi wokabaut long rot, na mi lukim wanpela bikpela lait i kam long heven. Dispela lait i lait strong tru na i winim lait bilong san. Em i kam lait long mi wantaim ol man i wokabaut wantaim mi. 14 Mipela olgeta i pundaun long graun, na mi harim maus bilong wanpela man i tok Hibru na i askim mi olsem, ‘Sol, Sol, bilong wanem yu wok long bagarapim mi? Yu wok long kikim samting i gat sap, na yu givim pen long yu yet.’ 15 Na mi tok, ‘Bikpela, yu husat?’ Na Bikpela i tok olsem, ‘Mi Jisas, yu wok long bagarapim mi. 16 Tasol Ap 22.15 yu kirap na sanap. Mi kam long yu nau bilong makim yu bilong holim wok bilong mi. Na bai yu autim tok long ol samting nau yu lukim pinis na long ol samting bihain bai mi soim yu. 17 Bai Ap 22.21 mi no larim ol man bilong lain bilong yu yet na ol man bilong ol arapela lain i mekim nogut long yu. Nogat. Mi bai salim yu i go long ol 18 bilong Ais 35.5, 42.7, 42.16, Jo 8.12, Ap 20.32, 2 Ko 6.14, Ef 2.2, Kl 1.13 opim ai bilong ol, bai ol i ken givim baksait long tudak na tanim bel na i kam long lait. Ol i ken lusim strong bilong Satan na i kam long God. Olsem na mi ken lusim ol sin bilong ol, na ol i ken kisim namba wantaim ol manmeri i bilip long mi na ol i ken i stap insait long ol lain manmeri mi makim bilong mi yet.’ ”
Pol i tokim Agripa long wok misin em i bin mekim
19 Pol i tok moa olsem, “King Agripa, mi lukim dispela samting bilong heven, na mi no sakim tok bilong en. Nogat. 20 Mi Mt 3.8, Ap 9.20, 9.28-29, 11.26, 13.14 autim tok long ol man bilong Damaskus pastaim, na bihain mi kam autim long ol manmeri bilong Jerusalem, na long olgeta hap bilong Judia, na long ol manmeri bilong ol arapela lain tu. Mi autim tok olsem, ‘Yupela i mas tanim bel na bilip long God, na pasin bilong yupela i mas soim olsem yupela i tanim bel pinis.’ 21 Mi Ap 21.30-31 save autim dispela kain tok, na long dispela as tasol ol Juda i bin holimpas mi long tempel, na ol i laik kilim mi i dai. 22 God Lu 24.27, 24.44, Jo 5.46, Ro 3.21 i bin helpim mi na mi stap gut i kam inap long nau. Olsem na nau mi sanap hia, na mi autim tok long olgeta man nating na long olgeta bikman wantaim. Mi no autim narapela tok. Mi autim dispela tok tasol bipo ol profet na Moses tu ol i bin tok long en. 23 Ol Ais 42.6, 49.6, Lu 24.26, 24.44-47, 1 Ko 15.20, Kl 1.18 i bin tok olsem, ‘Dispela man God i makim bilong kisim bek ol manmeri bilong en, em i mas karim pen, na bihain bai em i kamap namba wan man bilong kirap long matmat. Na em bai i autim tok bilong lait bilong God long ol Israel na long ol arapela lain tu.’ ”
Pol i tok long Agripa i mas bilip
24 Pol i wok long autim tok, na Festus i singaut strong moa olsem, “Pol, yu longlong. Yu skul planti tumas, na bikpela save bilong yu i mekim yu i kamap longlong!” 25 Na Pol i tok, “Bikman Festus, mi no longlong. Nogat. Mi tok tru, na mi gat tingting na mi tok. 26 King Jo 18.20 Agripa i save pinis long olgeta dispela samting mi bin tok long en. Olsem na mi tokaut stret long em, na mi no pret. Mi save, dispela olgeta samting i no bin abrusim ai na yau bilong en. Nogat. Em i save pinis long ol, long wanem, ol dispela samting i no bin kamap long ples hait. 27 King Agripa, yu bilipim tok bilong ol profet, o nogat? Mi save pinis, yu bilip.”
28 Na Agripa i askim Pol olsem, “Olsem wanem? Long dispela sotpela taim tasol, yu ting yu bai mekim mi i kamap Kristen?” 29 Na Pol i bekim tok olsem, “Maski sotpela taim o longpela taim, mi prea long God olsem, yu wantaim ol dispela lain nau i harim tok bilong mi, yupela olgeta i ken kamap wankain olsem mi. Tasol mi no laik bai ol i putim ol sen long yupela na yupela i stap kalabus.”
30 Orait king wantaim namba wan gavman na Bernaisi na ol man i stap wantaim ol, ol i sanap 31 na Ap 23.9, 23.29, 25.25 ol i wokabaut i go lusim dispela rum. Na ol i toktok namel long ol yet olsem, “Dispela man i no bin mekim wanpela rong inap long em i dai o em i stap kalabus.” 32 Na Ap 25.11 Agripa i tokim Festus olsem, “Yu inap long lusim dispela man i go fri, tasol em yet i bin tok long Sisar i mas harim kot bilong em.”
Pol i go long Rom
(Sapta 27-28)

*26:4: Taim Pol i stap pikinini yet, em i bin i stap long taun Tarsus long provins Silisia. Lukim Aposel 22.3.

26:5: Ap 22.3, 23.6, 24.15, 24.21, Fl 3.5

26:6: Lo 18.5, Sng 132.11, Ais 7.14, Dan 9.24, Ap 23.6, 28.20

26:9: 1 Ti 1.13

26:9: Ap 8.3, 22.4-5

26:10: Ap 9.14, 9.21, Ga 1.13

26:12: Ap 9.3, 22.6

26:16: Ap 22.15

26:17: Ap 22.21

26:18: Ais 35.5, 42.7, 42.16, Jo 8.12, Ap 20.32, 2 Ko 6.14, Ef 2.2, Kl 1.13

26:20: Mt 3.8, Ap 9.20, 9.28-29, 11.26, 13.14

26:21: Ap 21.30-31

26:22: Lu 24.27, 24.44, Jo 5.46, Ro 3.21

26:23: Ais 42.6, 49.6, Lu 24.26, 24.44-47, 1 Ko 15.20, Kl 1.18

26:26: Jo 18.20

26:31: Ap 23.9, 23.29, 25.25

26:32: Ap 25.11