Sapta 6
Ol aposel i karim planti hevi long wok bilong ol
Mipela 1 Ko 3.9, 2 Ko 5.20, Hi 12.15 i save wok wantaim God na mipela i tok strong long yupela olsem, “Yupela i kisim pinis marimari bilong God, na nogut yupela i lusim nating marimari bilong em.” God Ais 49.8, Lu 4.19-21 i tok olsem, “Mi yet mi bin makim taim bilong kisim bek yu na mekim gut long yu, na long dispela taim stret mi bin harim krai bilong yu na helpim yu.” Harim. Nau tasol em i taim bilong God i mekim gut long yumi. Nau tasol em i taim bilong God i kisim bek yumi.
Mipela Ro 14.13, 1 Ko 9.12, 10.32 i no laik bai ol man i tok nogut long dispela wok bilong mipela, olsem na mipela i no save mekim wanpela samting i save sutim lek bilong ol dispela man na ol i pundaun. Nogat. Mipela 2 Ko 4.2 i stap wokman bilong God, olsem na oltaim mipela i save soim gutpela pasin bilong mipela long olgeta manmeri. Mipela i save sanap strong tru long ol kain kain hevi i save kamap long mipela, na long ol samting i save mekim nogut long mipela, na long ol samting i save bagarapim mipela. Ol Ap 16.23, 2 Ko 11.23-27 i save paitim mipela na kalabusim mipela. Ol birua i save banisim mipela na singaut nogut long mipela. Mipela i save hatwok tru. Mipela i no save slip gut, na mipela i save stap hangre. Mipela 1 Ti 4.12 i save mekim klinpela pasin na holim gutpela save. Mipela i no save kros kwiktaim. Nogat. Mipela i save mekim gut long ol manmeri. Mipela i save kisim strong bilong Holi Spirit. Mipela i save mekim tru pasin bilong laikim tru ol arapela. Mipela i no save tok long maus tasol. Mipela 1 Ko 2.4, 2 Ko 10.4, Ef 6.11-13, 2 Ti 4.7 i save autim tok tru, na mipela i save mekim wok long strong bilong God. Mipela i save holim stretpela pasin tasol olsem samting bilong pait i stap long han sut na long han kais, na long dispela pasin mipela i save pait long mekim wok bilong God.
Sampela man i save litimapim nem bilong mipela, na sampela i save daunim nem bilong mipela. Sampela i save tok baksait long mipela, na sampela i save tokim ol arapela man long mipela i mekim gutpela pasin. Sampela man i ting mipela i man bilong giaman, tasol nogat, mipela i save mekim tok tru tasol. I Sng 118.18, 1 Ko 4.9, 2 Ko 4.2, 4.9-10 olsem i no gat man i save long mipela, tasol planti man i save long mipela. Mipela i olsem man i laik i dai, tasol nogat, mipela i stap laip yet. I olsem God i givim kanda long mipela bilong stretim mipela, tasol em i no kilim mipela i dai. 10 I 2 Ko 7.4, Fl 2.17, Kl 1.24 olsem mipela i stap bel hevi tru, tasol maski, oltaim mipela i save amamas. Mipela i stap olsem ol rabisman, tasol maski, mipela i save helpim ol manmeri long kisim planti samting. I olsem mipela i no gat wanpela samting, tasol mipela i gat olgeta samting.
11 Yupela Korin, mipela i tokaut ples klia long yupela. Mipela i givim bel bilong mipela moa yet long yupela. 12 Mipela i no pasim bel bilong mipela. Nogat. Mipela i laikim tumas yupela. Tasol yupela yet i pasim bel bilong yupela, na yumi no stap wanbel tru. 13 Nau 1 Ko 4.14 mi tokim yupela olsem papa i tokim ol pikinini bilong en. Yupela i mas mekim wankain pasin olsem mipela i mekim long yupela. Yupela tu i mas givim bel bilong yupela olgeta long mipela.
Yumi stap haus bilong God
14 Ol Lo 7.2-3, 1 Sml 5.2-3, 1 Ko 5.9, Ef 5.7, 5.11 haiden ol i narakain, olsem na yupela i no ken pas wantaim ol na wok bung wantaim ol. Olsem wanem, stretpela pasin na pasin bilong sakim lo tupela i ken wok bung wantaim? Olsem wanem, lait i ken bung wantaim tudak? 15 Ating Krais i save stap wanbel wantaim Satan, a? Man i bilip long Krais na man i no bilip, tupela i ken holim wanpela kain tingting, a? 16 Olsem Wkp 26.12, Ese 37.27, 1 Ko 3.16, 6.19 wanem, bai yumi bungim haus bilong God wantaim haus lotu bilong ol giaman god? Yupela i save, yumi yet yumi stap haus bilong God bilong i stap oltaim, olsem bipo God i bin tok, “Bai mi stap wantaim ol na wokabaut namel long ol. Na bai mi stap God bilong ol, na ol bai i stap ol lain manmeri bilong mi.” 17 Olsem Ais 52.11, Ese 20.34, 2 Ko 7.1, KTH 18.4 na Bikpela i tok moa olsem, “ ‘Yupela i mas lusim ol, na i go i stap long narapela hap. Na yupela i mas lukaut gut, nogut yupela i pas long ol samting i no klin long ai bilong God. Na bai mi yet mi kisim yupela 18 na 2 Sml 7.14, 1 Sto 17.13, Ais 43.6, Jer 31.9, KTH 1.8, 21.7 bai mi stap Papa bilong yupela, na yupela bai i stap pikinini bilong mi.’ Bikpela, em God I Gat Olgeta Strong, em i tok olsem.”

6:1: 1 Ko 3.9, 2 Ko 5.20, Hi 12.15

6:2: Ais 49.8, Lu 4.19-21

6:3: Ro 14.13, 1 Ko 9.12, 10.32

6:4: 2 Ko 4.2

6:5: Ap 16.23, 2 Ko 11.23-27

6:6: 1 Ti 4.12

6:7: 1 Ko 2.4, 2 Ko 10.4, Ef 6.11-13, 2 Ti 4.7

6:9: Sng 118.18, 1 Ko 4.9, 2 Ko 4.2, 4.9-10

6:10: 2 Ko 7.4, Fl 2.17, Kl 1.24

6:13: 1 Ko 4.14

6:14: Lo 7.2-3, 1 Sml 5.2-3, 1 Ko 5.9, Ef 5.7, 5.11

6:16: Wkp 26.12, Ese 37.27, 1 Ko 3.16, 6.19

6:17: Ais 52.11, Ese 20.34, 2 Ko 7.1, KTH 18.4

6:18: 2 Sml 7.14, 1 Sto 17.13, Ais 43.6, Jer 31.9, KTH 1.8, 21.7