Sapta 18
Babilon em i bagarap pinis
Bihain Ese 43.2, KTH 17.1 long dispela, mi lukim narapela ensel i lusim heven na i kam daun. Em i gat bikpela strong tru, na bilas bilong en i mekim graun i lait moa. Em Ais 13.21, 14.23, 21.9, 34.11, Jer 50.39, 51.8, KTH 14.8 i singaut strong tru olsem, “Bikpela taun Babilon em i bagarap pinis! Em i bagarap pinis! Nau em i kamap ples bilong ol spirit nogut i stap long en. Ol spirit nogut, na ol pisin i doti, na ol pisin nogut tru, ol tu i stap long en. Long Ais 23.17, 47.15, Jer 51.7, KTH 14.8, 17.2, 18.11, 18.15 wanem, olgeta lain manmeri i bin mekim planti pasin pamuk wantaim em. I olsem ol i bin dringim strongpela wain bilong em. Na ol king bilong graun tu i bin mekim pasin pamuk wantaim em. Na ol man bilong graun i save wok bisnis, ol i bin wokim bisnis na kisim planti mani long ol kain kain pasin nogut em i no save sem long mekim.”
Na Ais 48.20, Jer 50.8, 51.6, 51.45, 2 Ko 6.17 mi harim maus bilong narapela man i kamap long heven olsem, “Yupela ol manmeri bilong mi, yupela i mas lusim dispela ples na i kam ausait. Nogut yupela i poroman wantaim em long ol sin em i save mekim. Na nogut yupela bai i poroman wantaim em tu long taim em i kisim pe nogut bilong ol dispela sin. Em Stt 18.20-21, Jer 51.9, KTH 16.19 i hipim ol sin bilong en i kam antap inap long heven. Na God i tingim gut olgeta pasin nogut em i bin mekim. Yupela Sng 137.8, Jer 50.15, 50.29, 51.24, 51.49, 2 Te 1.6, KTH 14.10, 16.19 i mas ting long kain pasin dispela pamukmeri i mekim, na yupela i mas bekim wankain pasin long em. Em i bin dabolim ol pasin nogut bilong en na ol i kamap planti tru. Olsem tasol yupela i mas dabolim pe nogut bilong em inap long olgeta pasin nogut em i bin mekim. Em i bin tanim strongpela dring long kap. Orait yupela i mas dabolim strong bilong strongpela dring na mekim em i dring. Em Ais 47.7-9 i bin litimapim nem bilong em yet na mekim planti kain pasin pamuk na ol arapela kain pasin nogut. Olsem na yupela i mas givim planti pen long em, inap long skel bilong ol dispela pasin nogut. Na yupela i mas mekim em i krai planti. Em i save tok long em yet olsem, ‘Mi stap kwin, na mi sindaun long sia kwin. Mi no olsem meri man bilong en i dai pinis na em i stap nating. Ol hevi i no inap i kamap long mi, na bai mi krai. Nogat tru.’ Olsem Jer 50.34, KTH 11.17, 17.16, 18.10 na ol kain kain samting nogut tru bai i kamap long em long wanpela de tasol. Planti sik bai i kamap, na planti man bai i krai nogut, na bikpela hangre bai i kamap. Na paia bai i kukim Babilon olgeta. God, Bikpela em i gat bikpela strong na em i skelim pinis pasin bilong Babilon na em tok long em i mas bagarap.
“Ol Jer 50.46, Ese 27.30-35, KTH 17.2, 18.3, 18.18, 19.3 Ese 26.16-17 king bilong graun ol i bin mekim pasin pamuk wantaim em, na ol i bin mekim planti kain pasin nogut wantaim em. Olsem na taim ol dispela king i lukim smok i kamap long paia i kukim em, ol bai i krai sori na i stap bel hevi. 10 Ol Ais 21.9, Dan 4.30, KTH 14.8, 18.17-19 bai i lukim dispela pen nogut em i kisim, na ol bai i pret tru. Ol bai i sanap longwe long em na tok, ‘Sori, sori tumas long yu Babilon, yu bikpela na strongpela taun! Long wanpela aua tasol pe nogut bilong sin bilong yu em i kamap pinis long yu!’
11 “Na Ese 27.31, 27.36 ol bisnisman bilong olgeta hap bilong graun ol bai i tingting long Babilon, na ol bai i krai sori long em na i stap bel hevi. Long wanem, i no gat man bilong baim ol kago bilong ol moa. 12 Ol KTH 17.4 Ese 27.12-13, 27.22 kago bilong ol, em gol na silva na ol naispela ston na ol bis i dia tumas na ol naispela waitpela laplap na ol kain kain retpela laplap na ol laplap slika. Na tu ol i gat olgeta kain diwai i gat gutpela smel na olkain samting ol i wokim long tit bilong elefan na olkain samting ol i wokim long diwai i gat bikpela pe bilong en na long bras na long ain na long gutpela ston i gat makmak. 13 Na ol i gat ol arapela kago tu i stap, olsem sinamon na kawawar bilong kaikai na paura bilong kamapim smok i gat gutpela smel na ol kain kain gris i gat gutpela smel na gutpela sanda na wain na wel na gutpela plaua na wit. Na ol i gat ol bulmakau na sipsip na ol hos wantaim ol karis na ol wokboi nating, em ol man i gat laip. Dispela olgeta samting i no gat man bilong baim moa. 14 Ol man i save wok bisnis ol bai i tok olsem, ‘Dispela kaikai bel bilong yu i bin kirap long kisim, em olgeta i stap longwe tru long yu. Olgeta gutpela gutpela samting i gat bikpela pe wantaim olgeta gutpela gutpela bilas bilong yu, em olgeta i lus pinis, na bai yu no inap tru long lukim gen.’
15 “Na Ese 27.31, 27.36 ol man i save wok bisnis long ol dispela samting, na ol i bin kisim planti mani long dispela taun, ol bai i pret tru long lukim pen nogut dispela taun em i kisim. Na ol bai i sanap i stap longwe long en, na ol bai i krai sori na i stap bel hevi. 16 Ol KTH 17.4 bai i tok olsem, ‘Sori, sori tumas long dispela bikpela taun! Bipo em i save putim ol naispela waitpela klos na ol kain kain retpela laplap, na em i save bilasim skin bilong en long gol na long ol naispela ston wantaim ol bis i dia tumas. 17 Long Ais 23.14, Ese 27.26-30 wanpela aua tasol, dispela olgeta mani na bilas em i bagarap olgeta.’
“Na olgeta kepten bilong ol sip na olgeta man i save raun long ol sip na i go long ol arapela kantri na olgeta boskru na olgeta man i save wok bisnis long solwara, ol dispela man tu bai i sanap i stap longwe long Babilon. 18 Na Ese 27.32, KTH 13.4 ol bai i lukim smok bilong paia i kukim em, na ol bai i singaut olsem, ‘Wanem taun i stap na em i wankain olsem dispela bikpela taun?’ 19 Na 1 Sml 4.12, Ese 27.30-34 ol bai i kisim das bilong graun na tromoi antap long het bilong ol yet, na ol bai i krai sori na bel hevi i stap. Na ol bai i singaut olsem, ‘Sori, sori tumas long dispela bikpela taun! Ol papa bilong olgeta sip i save raun long solwara ol i bin kamap maniman tru long bikpela mani bilong dispela taun. Sori tumas! Long wanpela aua tasol em i bagarap olgeta!’
20 “Yu Lo 32.43, Ais 44.23, Jer 51.48 heven wantaim ol manmeri bilong God, na yupela ol aposel na profet, yupela olgeta i ken amamas long dispela samting nau i kamap long dispela taun. God i skelim pinis pasin bilong em na em i bekim pe nogut long em. Na long dispela pasin em i bekim ol pasin nogut dispela taun i bin mekim long yupela.”
21 Dispela Jer 51.63-64, Ese 26.21, KTH 12.8, 16.20 tok i pinis, na wanpela strongpela ensel i kisim wanpela ston i wankain mak olsem ol bikpela ston bilong wilwilim wit. Em i litimapim dispela ston na i tromoi i go daun long solwara. Na em i tok olsem, “Long dispela pasin tasol ol bai i kisim dispela bikpela taun Babilon na tromoi i go daun strong tru, na ol man bai i no inap lukim em moa. 22 Olsem Ais 24.8, Jer 25.10, Ese 26.13 Jer 7.34, 25.10 na, Babilon, krai bilong ol gita na bilong ol mambu na biugel na bilong ol kain kain musik, em bai i no kamap moa insait long banis bilong yu. Na ol man i skul pinis long mekim olgeta kain wok, ol bai i no i stap moa long yu. Krai bilong ston i wilwilim wit, em bai i no kamap moa insait long yu. 23 Lait Ais 23.8, 47.9, Jer 16.9, 33.11, Nah 3.4, KTH 17.2, 17.5 bilong lam, em bai i no lait moa long yu. Na toktok bilong ol man na meri i laik marit, em tu bai i no inap kamap moa insait long yu. Bipo ol bisnisman bilong yu ol i stap bikman tru long ai bilong ol arapela lain manmeri. Na yu bin wokim ol kain kain posin samting na mekim ol kain kain trik bilong giamanim ol manmeri bilong olgeta kantri.”
24 God Jer 51.49, Mt 23.35, KTH 17.6 i lukim dispela taun i gat asua bilong kilim i dai ol profet na ol manmeri bilong en. Na olgeta man bilong graun ol birua i bin kilim ol i dai, asua bilong dispela tu em i stap long Babilon tasol.

18:1: Ese 43.2, KTH 17.1

18:2: Ais 13.21, 14.23, 21.9, 34.11, Jer 50.39, 51.8, KTH 14.8

18:3: Ais 23.17, 47.15, Jer 51.7, KTH 14.8, 17.2, 18.11, 18.15

18:4: Ais 48.20, Jer 50.8, 51.6, 51.45, 2 Ko 6.17

18:5: Stt 18.20-21, Jer 51.9, KTH 16.19

18:6: Sng 137.8, Jer 50.15, 50.29, 51.24, 51.49, 2 Te 1.6, KTH 14.10, 16.19

18:7: Ais 47.7-9

18:8: Jer 50.34, KTH 11.17, 17.16, 18.10

18:9: Jer 50.46, Ese 27.30-35, KTH 17.2, 18.3, 18.18, 19.3

18:9: Ese 26.16-17

18:10: Ais 21.9, Dan 4.30, KTH 14.8, 18.17-19

18:11: Ese 27.31, 27.36

18:12: KTH 17.4

18:12: Ese 27.12-13, 27.22

18:15: Ese 27.31, 27.36

18:16: KTH 17.4

18:17: Ais 23.14, Ese 27.26-30

18:18: Ese 27.32, KTH 13.4

18:19: 1 Sml 4.12, Ese 27.30-34

18:20: Lo 32.43, Ais 44.23, Jer 51.48

18:21: Jer 51.63-64, Ese 26.21, KTH 12.8, 16.20

18:22: Ais 24.8, Jer 25.10, Ese 26.13

18:22: Jer 7.34, 25.10

18:23: Ais 23.8, 47.9, Jer 16.9, 33.11, Nah 3.4, KTH 17.2, 17.5

18:24: Jer 51.49, Mt 23.35, KTH 17.6