Sapta 43
Bikpela i kam bek long haus bilong en
Dispela man i kisim mi i go long dua bilong bikpela banis long hap sankamap. Na Ese 10.3-4, 10.18-19, 11.22-23, KTH 1.15 mi lukim bikpela lait bilong God bilong Israel, na dispela lait i kam long hap sankamap. Na taim lait i kam, mi harim nois olsem biksi i bruk. Na lait bilong God i mekim graun i lait moa yet. Na dispela samting olsem driman nau mi lukim, em i wankain olsem dispela driman mi bin lukim bipo, long taim mi bin kam bilong bagarapim Jerusalem. Na em i wankain olsem driman mi bin lukim long wara Kebar. Mi lukim dispela lait na mi brukim skru na putim pes bilong mi i go daun long graun. Na dispela lait bilong Bikpela i go insait long dua long hap sankamap na i go olgeta long haus bilong God.
Orait spirit bilong Bikpela i litimapim mi na kisim mi i go long ples bung i stap long pes bilong haus bilong God. Na mi lukim lait bilong Bikpela i pulapim tru dispela haus. Na dispela man i sanap yet klostu long mi, na mi harim wanpela maus i toktok insait long haus bilong God. 7-8 Dispela em i maus bilong Bikpela, na em i tokim mi olsem, “Man bilong graun, sia king bilong mi i stap long dispela haus. Na em i ples bilong ol manmeri i ken i kam na lotu long mi. Bai mi stap hia oltaim, namel long ol manmeri bilong Israel. Na bihain ol Israel wantaim ol king bilong ol, ol bai i no inap daunim gutpela nem bilong mi gen. Bai ol i no moa lotu long ol giaman god. Na bai ol king i no moa wokim haus bilong ol klostu tru long haus bilong mi. Bipo haus bilong ol i stap olsem, na i gat wanpela banis tasol i stap namel long mi na ol king. Na taim ol king i bin dai long haus bilong ol, dispela i mekim haus bilong mi i kamap doti. Na tu ol i bin mekim olkain stingpela pasin na daunim biknem bilong mi. Olsem na mi bin belhat long ol na bagarapim ol. Nau ol Israel i no ken lotu moa long ol giaman god, na ol i no ken larim ol king bilong ol i dai klostu long haus bilong mi. Sapos ol i bihainim tok bilong mi, bai mi stap wantaim ol oltaim.”
10 Bikpela i tok moa long mi olsem, “Man bilong graun, yu mas toksave long ol Israel long dispela haus bilong mi i luk olsem wanem. Na ol i ken tingting gut long ol mak bilong en, na bai ol i sem long pasin nogut ol i bin mekim. 11 Ol i sem pinis, orait yu tokim ol gut long olgeta samting bilong haus bilong mi. Tokim ol long olgeta mak bilong en na long ples bilong putim ol dua na long olgeta pasin bilong wokim dispela haus. Na tokim ol long ol lo bilong mekim olgeta wok insait long en. Yu mas raitim dispela olgeta samting bai ol i ken lukim na wokim gut dispela haus bilong mi, na bai ol i ken bihainim olgeta lo bilong en.
12 “Lo Ese 40.2 bilong haus bilong mi i olsem. Dispela haus bai i stap long ples bilong en antap long dispela maunten, na olgeta graun i raunim haus, em bai i stap graun bilong mi yet na i tambu. Dispela em i lo bilong haus bilong mi.”
Ol mak bilong alta
13 Bikpela Kis 27.1-2, 2 Sto 4.1 i tok moa olsem, “Ol mak bilong alta i olsem. I gat baret i raunim as bilong alta. Baret i go daun inap 50 sentimita na bikpela bilong en inap 50 sentimita. Dispela baret i gat liklik banis i raunim arere bilong en, antap bilong en inap 25 sentimita. Ol mak bilong wokim alta i go antap, ol i olsem. 14-15 Alta i gat tripela hap bilong en. Hap daunbilo em i go antap inap wan mita. Na hap namel i go antap inap 2 mita, na hap antap, em ples bilong kukim ol ofa, em i go antap inap 2 mita.
Longpela na bikpela bilong hap namel i no wankain olsem longpela na bikpela bilong hap daunbilo. Long wanem, hap namel i go insait inap 50 sentimita long olgeta sait bilong en. Na hap antap i go insait moa, inap 50 sentimita long olgeta sait. Na antap long alta, long ol 4-pela kona bilong en, i gat ol samting olsem kom bilong bulmakau i sanap i stap. 16 Longpela na bikpela bilong hap antap bilong alta i gat wankain mak, inap 6 mita. 17 Na longpela na bikpela bilong hap namel bilong alta i gat wankain mak, inap 7 mita. Na long arere bilong dispela hap namel bilong alta i gat liklik banis i sanap. Antap bilong dispela banis em inap 25 sentimita. Dispela banis i stap olsem arere bilong baret i raunim hap namel bilong alta. Na bikpela bilong baret em inap 50 sentimita. Na i gat wanpela lata i stap long hap sankamap bilong alta na i go antap long alta.”
Ol i makim alta i bilong God
18 Bikpela Kis 29.35-37 i tokim mi olsem, “Man bilong graun, yu harim tok bilong mi God, Bikpela. Taim ol i wokim alta pinis, na ol i laik mekim ol ofa antap long en na tromoi blut bilong abus long en, orait yu mas bihainim ol dispela pasin. 19 Yu mas kisim wanpela bulmakau man na givim long ol pris bilong lain Sadok. Mi God, Bikpela, mi tok, ol dispela man tasol bilong lain Livai ol inap i kam klostu long mi bilong mekim wok bilong mi. Orait ol dispela pris i mas kilim dispela bulmakau bilong mekim ofa bilong rausim sin. 20 Na yu mas kisim sampela blut bilong dispela bulmakau na putim long ol 4-pela kom bilong alta na long ol 4-pela kona bilong hap namel bilong alta na long dispela liklik banis i raunim hap namel bilong alta. Long dispela pasin bai yu rausim doti bilong alta na mekim alta i kamap klin long ai bilong mi. 21 Na yu mas kisim dispela bulmakau na kukim long dispela ples ol i bin makim, em dispela ples i stap ausait long banis bilong mi. 22 Na long de bihain, yu mas kisim meme man i no gat sua samting i bagarapim skin bilong en, na mekim ofa bilong rausim sin. Na yu mas kisim blut bilong dispela meme na mekim alta i kamap klin long wankain pasin olsem yu bin mekim long blut bilong bulmakau. 23 Yu mekim olsem pinis, orait yu kisim bulmakau man na sipsip man i no gat sua samting i bagarapim skin bilong ol. 24 Na yu mas bringim tupela i kam long mi. Na ol pris i mas kapsaitim sol antap long tupela na kukim olsem ofa bilong paia i kukim olgeta. 25 Na long ol de bihain i go inap long namba 7 de, yu mas bringim wanpela meme man olsem ofa bilong rausim sin, na wanpela bulmakau man na wanpela sipsip man olsem ofa bilong paia i kukim olgeta. Yu mas kisim ol gutpela abus tasol, i no gat sua samting i bagarapim skin bilong ol. 26 Inap long 7-pela de ol pris bai i mekim ol dispela ofa bilong rausim doti bilong alta na mekim em i kamap klin long ai bilong mi. Long dispela pasin ol bai i makim alta i bilong mi stret. 27 Taim dispela wik i pinis, orait alta i redi long wok bilong en. Na long de namba 8 ol pris i ken stat long mekim ol ofa bilong yupela Israel. Ol i ken ofaim ol ofa bilong paia i kukim olgeta na ol ofa bilong kamap wanbel wantaim mi. Na taim ol i mekim olsem, bai mi belgut long yupela. Mi God, Bikpela mi tok pinis.”

43:2: Ese 10.3-4, 10.18-19, 11.22-23, KTH 1.15

43:12: Ese 40.2

43:13: Kis 27.1-2, 2 Sto 4.1

43:18: Kis 29.35-37